zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Słowo rozpoczynające się od litery M

PZU Raport Roczny 2021 > Lexicon > Glosariusz > Słowo rozpoczynające się od litery M
Marża EBITDA PZU Zdrowie

Stosunek sumy wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o koszty amortyzacji (dla działalności pozaubezpieczeniowej) oraz wyniku technicznego (dla produktów ubezpieczeniowych) PZU Zdrowie do wartości przychodów PZU Zdrowie. Przychody PZU Zdrowie obejmują przychody z tytułu ubezpieczeń medycznych sprzedawanych w PZU Życie i innych podmiotach GPZU, przychody z tytułu świadczeń medycznych sprzedawanych przez placówki medyczne (w tym realizowane przez spółkę PZU Zdrowie), przychody z tytułu abonamentów medycznych oraz przychody PZU Zdrowie z tytułu świadczeń medycznych po wyłączeniu wpływu transakcji jednorazowych; wzrost wartości wskaźnika oznacza poprawę efektywności.

Marża odsetkowa

Różnica pomiędzy dochodem odsetkowym banku uzyskanym na aktywach dochodowych a kosztem odsetkowym ponoszonym na zobowiązaniach. Jest to relacja wyniku banku wypracowanego z odsetek do średnich aktywów pomniejszonych o odsetki zapadłe od należności zagrożonych; wzrost wartości wskaźnika oznacza poprawę efektywności (ang. NIM)

Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK

Rentowność segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, liczona, jako stosunek wyniku z działalności operacyjnej z wyłączeniem efektu konwersji do składki przypisanej brutto; wzrost wartości wskaźnika oznacza poprawę efektywności.

Marża operacyjna w ubezpieczeniach na życie

Rentowność segmentów ubezpieczeń na życie liczona jako stosunek wyniku z działalności operacyjnej do składki przypisanej brutto; wzrost wartości wskaźnika oznacza poprawę efektywności.

marża zysku w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych (w PZU Życie)

Wskaźnik liczony jako stosunek zysku operacyjnego do składki przypisanej brutto segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, z wyłączeniem efektów jednorazowych takich jak np. efekt konwersji, czyli zamiany umów długoterminowych na krótkoterminowe i zmiany stóp technicznych, czyli wskaźnika dyskonta rezerw technicznoubezpieczeniowych.

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Komisję Europejską, które na 31 grudnia 2020 roku zostały opublikowane i weszły w życie.