zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

41.3 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 41. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe > 41.3 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 26 881 -2 539 24 342 25 276 -2 100 23 176
Rezerwa składek 9 423 -1 139 8 284 8 645 -924 7 721
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 42 - 42 32 - 32
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 11 039 -1 119 9 920 10 371 -903 9 468
- na szkody zgłoszone 4 024 -966 3 058 3 590 -738 2 852
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 4 748 -129 4 619 4 573 -146 4 427
- na koszty likwidacji szkód 2 267 -24 2 243 2 208 -19 2 189
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 6 371 -280 6 091 6 226 -273 5 953
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 6 -1 5 2 - 2
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 23 292 -1 23 291 23 195 -1 23 194
Rezerwa składek 113 -1 112 106 -1 105
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 25 - 25 51 - 51
Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 345 - 16 345 16 309 - 16 309
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 676 - 676 613 - 613
- na szkody zgłoszone 163 - 163 175 - 175
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 508 - 508 433 - 433
- na koszty obsługi świadczeń 5 - 5 5 - 5
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 6 - 6 6 - 6
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 164 - 164 190 - 190
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 5 963 - 5 963 5 920 - 5 920
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 50 173 -2 540 47 633 48 471 -2 101 46 370

41.3.1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Rezerwy wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 1 014 -125 889 708 -23 685
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 15 314 -670 14 644 15 030 -643 14 387
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 3 248 -35 3 213 3 006 -30 2 976
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 177 -78 99 169 -82 87
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 3 308 -1 020 2 288 2 797 -794 2 003
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 721 -259 2 462 2 519 -187 2 332
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 251 -131 120 237 -105 132
Świadczenie pomocy (grupa 18) 430 -1 429 375 -2 373
Ochrona prawna (grupa 17) 23 - 23 20 - 20
Pozostałe (grupa 16) 395 -220 175 415 -234 181
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 26 881 -2 539 24 342 25 276 -2 100 23 176

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Krótkoterminowe 5 669 -646 5 023 5 216 -550 4 666
Długoterminowe 21 212 -1 893 19 319 20 060 -1 550 18 510
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 26 881 -2 539 24 342 25 276 -2 100 23 176

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, czyli od 31 grudnia 2021 roku.

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu rezerwy składek w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 8 645 -924 7 721 8 765 -856 7 909
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 8 466 -785 7 681 7 684 -732 6 952
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich -7 696 572 -7 124 -7 851 659 -7 192
Różnice kursowe w okresie 8 -2 6 47 5 52
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 9 423 -1 139 8 284 8 645 -924 7 721

Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 32 - 32 14 - 14
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 31 - 31 26 - 26
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich -21 - -21 -10 - -10
Różnice kursowe w okresie - - - 2 - 2
Stan na koniec okresu 42 - 42 32 - 32

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 10 371 -903 9 468 9 676 -785 8 891
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym: -2 546 89 -2 457 -2 964 282 -2 682
- wypłacone odszkodowania -2 138 87 -2 051 -2 559 278 -2 281
- koszty likwidacji szkód -408 2 -406 -405 4 -401
Wzrost (spadek) rezerw, w tym: 3 204 -298 2 906 3 635 -406 3 229
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 3 923 -280 3 643 3 595 -217 3 378
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich -719 -18 -737 40 -189 -149
Pozostałe zmiany - -1 -1 - -4 -4
Różnice kursowe w okresie 10 -6 4 24 10 34
Stan na koniec okresu 11 039 -1 119 9 920 10 371 -903 9 468


Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 6 226 -273 5 953 5 999 -215 5 784
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich -280 11 -269 -272 7 -265
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 104 -33 71 196 -76 120
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych -9 - -9 -10 - -10
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 330 15 345 305 12 317
Pozostałe zmiany - - - 8 -1 7
Stan na koniec okresu 6 371 -280 6 091 6 226 -273 5 953

41.3.2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy na premie i rabaty oraz pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 16 505 - 16 505 16 566 - 16 566
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym 1 384 - 1 384 357 - 357
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich -1 388 - -1 388 -409 - -409
Różnice kursowe 14 - 14 -9 - -9
Stan na koniec okresu 16 515 - 16 515 16 505 - 16 505

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 920 - 5 920 5 578 - 5 578
Zwiększenia funduszu z tytułu składek 1 193 - 1 193 1 273 - 1 273
Pobrane opłaty -104 - -104 -105 - -105
Przychody z lokat funduszu -75 - -75 354 - 354
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp. -921 - -921 -1 143 - -1 143
Pozostałe zmiany -50 - -50 -37 - -37
Stan na koniec okresu 5 963 - 5 963 5 920 - 5 920

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
brutto udział reasekuratorów udział własny brutto udział reasekuratorów udział własny
Stan na początek okresu 613 - 613 622 - 622
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku -613 - -613 -620 - -620
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku 676 - 676 611 - 611
Stan na koniec okresu 676 - 676 613 - 613