zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy

PZU Raport Roczny 2021 > Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

W 2021 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3 336 mln zł wobec 1 912 mln zł w 2020 roku (wzrost o 74,5%). Zysk netto sięgnął
5 434 mln zł i był o 2 904 mln zł wyższy niż w 2020 roku, a zysk brutto osiągnął poziom 7 454 mln zł wobec 4 058 mln zł w poprzednim roku.

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto wzrósł o 27,3% względem ubiegłego roku.

Zysk z działalności operacyjnej za 2021 rok wyniósł 7 469 mln zł i był wyższy o 84,1% mln zł w stosunku do wyniku za 2020 rok.

Na wysokość zysku z działalności operacyjnej miały w szczególności wpływ:

 • wzrost składki przypisanej brutto w tym w szczególności ubezpieczeń pozakomunikacyjnych i ubezpieczeń komunikacyjnych Auto Casco w segmencie klienta masowego i korporacyjnego, produktów ochronnych indywidualnych w kanale bankowym oraz rozwój sprzedaży w spółkach bałtyckich w tym ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych Auto Casco i zdrowotnych;
 • wzrost wyceny akcji spółki z branży logistycznej w efekcie wejścia na giełdę;
 • wyższe wyniki związane z działalnością bankową, w analogicznym okresie ubiegłego roku miał miejsce jednorazowy efekt odpisu z tytułu utraty wartości wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) i Banku Pekao (555 mln zł) oraz niższe niż przed rokiem koszty ryzyka związane z zawiązaniem dodatkowych rezerw na oczekiwane straty kredytowe;
 • spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, jako efekt wzrostu szkodowości z tytułu zgonów ubezpieczonych i współubezpieczonych w grupowym portfeluie kosztów działalności ubezpieczeniowej;
 • niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych, która była efektem spadku składki zarobionej netto, przy wzroście szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz wyższym poziomie wskaźnika kosztów akwizycji;
 • niższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie klienta korporacyjnego, będący wypadkową spadku rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych przy niższej szkodowości portfela ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, w tym ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami, odpowiedzialności cywilnej oraz różnych ryzyk finansowych.

W poszczególnych pozycjach wyniku operacyjnego Grupa PZU odnotowała:

 • wzrost składki przypisanej brutto o 5,1% – do 25 080 mln zł. Dotyczył głównie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w tym ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych w segmencie klienta korporacyjnego w konsekwencji wznowienia długoterminowej umowy o wysokiej wartości i zwiększenia przypisu składki z umowy z klientem z branży paliwowo-energetycznej, oraz ubezpieczeń OC pozostałych oraz NNW i pozostałych w segmencie klienta masowego w tym głównie ubezpieczeń wypadku w rezultacie rozwoju sprzedaży we współpracy z bankami Grupy do kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych. Jednocześnie odnotowano wyższą składkę w ubezpieczeniach komunikacyjnych Auto Casco w obu segmentach - wpływ stopniowego ożywienia sprzedaży nowych pojazdów po okresie spowolnienia wywołanego pandemią COVID-19. W ubezpieczeniach na życie wzrost sprzedaży dotyczył produktów ochronnych indywidualnych w kanale bankowym natomiast rozwój sprzedaży w spółkach bałtyckich dotyczył ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych Auto Casco i zdrowotnych. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerwy składki składka zarobiona netto wyniosła 23 232 mln zł i była o 0,9% wyższa niż w 2020 roku;
 • wyższe o 24,3% dochody z działalności lokacyjnej – po uwzględnieniu kosztów odsetkowych2 wyniosły 9 137 mln zł, podczas gdy w 2020 roku – 7 352 mln zł. Odnotowano wzrost dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej. W ramach działalności bankowej wzrost wyniku spowodowany był niższymi kosztami ryzyka w związku z zawiązaniem w ubiegłym roku dodatkowych rezerw kredytowych na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Banku Pekao i Alior Banku. Równocześnie przychody odsetkowe obu banków spadły rok do roku w wyniku utrzymującego się w pierwszych trzech kwartałach niskiego poziomu stóp procentowych. Dochody z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem działalności bankowej, spadły o 1,6% względem poprzedniego roku jako wypadkowa spadku wyników z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych kompensowanego lepszym wynikiem na notowanych instrumentach kapitałowych, w szczególności wyższej wyceny spółki z branży logistycznej w efekcie wejścia na giełdę. Pozytywny efekt wzmocniły również wysokie wyniki portfela nieruchomości. Niższe wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych nie mają wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ są równoważone przez zmianę poziomu odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto;
 • wyższy poziom odszkodowań i wypłaconych świadczeń – wyniosły 15 731 mln zł, a więc o 1,0% więcej w porównaniu z 2020 rokiem. Wzrost dotyczył w szczególności ubezpieczeń na życie na skutek wzrostu świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonych i współubezpieczonych w 2021 roku co jest skorelowane z częstością tych zdarzeń w całej populacji zgodnie z danymi GUS;
 • wyższe o 7,7% koszty akwizycji – wzrosły z poziomu 3 317 mln zł w 2020 roku do 3 572 mln zł. Wzrost ten był w szczególności efektem zmiany mix-u produktów i kanałów sprzedaży w segmencie klienta masowego w tym wyższego udziału kanałów multiagencyjnego i bankowego;
 • wzrost o 3,5% kosztów administracyjnych – do 6 826 mln zł wobec 6 597 mln zł w 2020 roku. Koszty administracyjne w segmencie działalności bankowej (bez uwzględnienia korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej) wzrosły o 295 mln zł, a w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce zwiększyły się o 45 mln zł, co było spowodowane m.in. wzrostem kosztów osobowych w wyniku presji płacowej, oraz utrzymania nieruchomości w wyniku indeksacji cen najmu i mediów;
 • zmianę ujemnego salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – do 2 315 mln zł wobec 3 990 w 2020 roku. Była głównie związana z jednorazowymi efektami z roku ubiegłego tj. odpisem z tytułu utraty wartości wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) i Banku Pekao (555 mln zł), odpisem aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego i relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł oraz zmniejszeniem z 541 mln zł w 2020 roku do 396 mln zł w 2021 roku opłaty na BFG. Jednocześnie wzrosły obciążenia z tytułu podatku od instytucji finansowych (to rezultat wzrostu aktywów będących przedmiotem opodatkowania, a nie stawki podatku).

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat 2017 2018 2019 2020 2021
w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 22 847 23 470 24 191 23 866 25 080
Składki zarobione netto 21 354 22 350 23 090 23 040 23 232
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 2 312 3 355 3 279 3 166 3 544
Wynik netto na działalności inwestycyjnej* 7 893 9 931 11 298 8 486 9 555
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -14 941 -14 563 -15 695 -15 580 -15 731
Koszty akwizycji -2 901 -3 130 -3 363 -3 317 -3 572
Koszty administracyjne -5 357 -6 609 -6 606 -6 597 -6 826
Koszty odsetkowe -1 350 -2 046 -2 129 -1 134 -418
Pozostałe przychody i koszty operacyjne -1 552 -2 201 -2 790 -3 990 -2 315
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 458 7 087 7 084 4 058 7 469
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16 -1 -4 - -15
Zysk (strata) brutto 5 474 7 086 7 080 4 058 7 454
Podatek dochodowy -1 289 -1 718 -1 895 -1 528 -2 020
Zysk (strata) netto 4 185 5 368 5 185 2 530 5 434
Zyski (straty) netto przypisane właścicielom jednostki dominującej 2 895 3 213 3 295 1 912 3 336

dane przekształcone za lata 2017-2019

*w tym: przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, pozostałe przychody netto z inwestycji, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji, zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych, zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2021 roku (w mln zł)

* bez uwzględnienia kosztów odsetkowych

1Zdarzenia jednorazowe obejmują: wyższy wynik z działalności inwestycyjnej na skutek wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej będącej w portfelu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI PZU, a w ubiegłym roku odpis z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (746 mln zł) i Banku Pekao (555 mln zł), odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego i relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł (po uwzględnieniu wpływu odroczonego podatku dochodowego i udziału mniejszości wpływ na wynik netto przypisany dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 42 mln zł)

w tym: przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, pozostałe przychody netto z inwestycji, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji, zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych, zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, koszty odsetkowe