zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

17. Pozostałe przychody operacyjne

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 17. Pozostałe przychody operacyjne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Pozostałe przychody operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe 894 672
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 165 179
Rozwiązanie rezerw 78 169
Zwrot kosztów dochodzenia roszczeń 36 39
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 107 67
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej 47 55
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 37 1
Pozostałe 238 213
Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 602 1 395