zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Rynek akcji i obligacji

PZU Raport Roczny 2021 > Rynek akcji i obligacji
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

2021 rok był okresem odreagowania rynków, na fali ożywienia gospodarczego i coraz lepszych perspektyw związanych z ograniczaniem negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19. Sytuacji sprzyjała spadająca liczba zachorowań oraz szybkie postępy w organizacji powszechnych programów szczepień. Wraz ze znoszeniem restrykcji poprawiały się także wyniki spółek, w dużej części wspieranych rządowymi programami pomocowymi. Jednocześnie najważniejsze banki centralne świata utrzymywały stopy procentowe w okolicy zera oraz kontynuowały programy luzowania ilościowego. Kluczowy dla globalnej gospodarki bank centralny USA (FED) nie dokonał żadnej podwyżki stóp w 2021 roku.

Koniunkturę na rynkach akcji w 2021 roku dobrze oddaje indeks MSCI AXWI „MSCI ACWI - All Country World Index (w ujęciu cenowym)”, który grupuje duże i średnie spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących1. W 2021 roku indeks urósł o 16,8% r/r, osiągając to przy znacznie niższej zmienności niż ta obserwowana w 2020 roku, kiedy skumulowane straty tygodniowe sięgały nawet 30%.

Wysokie stopy zwrotu notował zarówno rynek amerykański, jak i europejski. Zdecydowanie słabiej zachowywały się rynki wschodzące, które musiały zmagać się ze wzrostem obsługi finansowania w dolarze amerykańskim oraz inflacją. Traciły również duże technologiczne spółki chińskie, co było rezultatem dodatkowych obciążeń regulacyjnych.

Główna stopa procentowa FED (górny limit)

Źródło: https://fred.stlouisfed.org/

MSCI ACWI ($) 2019-2021

Źródło: www.msci.com

Indeksy S&P500, MSCI Developed Markets (DM), MSCI Emerging Markets (EM)

Źródło: www.stooq.plwww.msci.com

W 2021 roku główny polski indeks WIG20 nie podążał w tym samym kierunku co indeks rynków wschodzących, pomimo historycznie wysokiej korelacji. W przeciwieństwie do notującego straty indeksu MSCI EM, polski rynek akcji wypadł w 2021 roku bardzo dobrze. WIG20 wzrósł o 14,3% r/r, głównie na fali silnych wzrostów spółek sektora bankowego.

2021 rok to również bardzo dobry okres dla indeksu szerokiego rynku WIG, który wzrósł o 21,5% r/r, co jest szczególnie dobrym rezultatem na tle trzech poprzednich lat, kiedy zwrot nie przekroczył 0,3% r/r. Dobre zachowanie tego indeksu było widoczne już od początku roku i było kontynuowane do połowy IV kwartału, w którym powróciły obawy o rozwój pandemii, w związku z pojawieniem się nowych i bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa.

WIG20 na tle MSCI EM

Źródło: www.infostrefa.com, www.msci.com

WIG (2019-2021)

Źródło: www.infostrefa.comwww.msci.com


Sytuacja na rynku dłużnym

Większa część 2021 roku była stosunkowo spokojna na rynku długu. Jednak w IV kwartale sytuacja nabrała dynamiki, co było związane z szybko rosnącą inflacją, napędzaną zarówno czynnikami podażowymi związanymi z przerwanymi łańcuchami dostaw jak i popytowymi, wynikającymi z lockdownów wprowadzanych w 2020 roku czy też większego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wskaźnik inflacji bazowej CPI w Polsce w I kwartale 2021 wyniósł 2,7% r/r, w IV kwartale 2021 było to już 7,7% r/r. W rezultacie, polski bank centralny (NBP) podniósł główną stopę procentową z 0,1% do 1,75%, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.

Podwyżki stóp procentowych, realizowane w środowisku wysokiej inflacji, wywołały duży spadek cen (wzrost rentowności) polskich obligacji skarbowych na całej krzywej dochodowości. Roczne rentowości wzrosły z 0,05% do 3,47%, 2-letnie z 0,10% do 3,35%, 5-letnie z 0,47% do 3,99%, a 10-letnie z 1,25% do 3,70%.

Rentowność polskich obligacji skarbowych (10-letnich)

Źródło: www.stooq.pl

Wzrostowi rentowności polskich obligacji w 2021 roku sprzyjała sytuacja na rynkach bazowych. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA pod wpływem rosnących oczekiwań inflacyjnych wzrosły z 0,9% do 1,5%, a niemieckich z -0,58% do -0,18%. 

Główna stopa procentowa NBP (2017-2021)

Źródło: www.nbp.pl

Na koniec grudnia 2021 roku do indeksu były zaliczane akcje z 48 krajów, z których 23 są klasyfikowane jako rynki rozwinięte, a pozostałe 25 – uznawane za rynki wschodzące.