zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

54. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 54. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2021 Stan na początek okresu Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii Różnice kursowe Inne zmiany Stan na koniec okresu
Kredyty otrzymane 6 439 -1 779 1 -10 7 4 658
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 7 532 -1 610 6 10 2 5 940
   Obligacje 4 597 -457 1 11 2 4 154
   Certyfikaty depozytowe 1 611 -918 6 - -4 695
   Listy zastawne 1 324 -235 -1 -1 4 1 091
Zobowiązania podporządkowane 6 679 -500 95 - - 6 274
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 1 154 54 2 - -3 1 207
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 064 -292 22 - 198 992
Razem 22 868 -4 127 126 - 204 19 071

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2020 Stan na początek okresu Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii Różnice kursowe Inne zmiany Stan na koniec okresu
Kredyty otrzymane 5 427 716 - 296 - 6 439
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 273 -1 816 67 19 -11 7 532
   Obligacje 3 976 583 40 -1 -1 4 597
   Certyfikaty depozytowe 3 940 -2 355 27 1 -2 1 611
   Listy zastawne 1 357 -44 - 19 -8 1 324
Zobowiązania podporządkowane 6 700 -162 138 3 - 6 679
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 599 556 5 - -6 1 154
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 066 -275 37 - 236 1 064
Razem 23 065 -981 247 318 219 22 868

W tabeli poniżej zaprezentowano objaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej rachunku przepływów pieniężnych.

Pozycja skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Zmiany wynikająca z zmian bilansowych 1) Zmiany wynikające z połączenia jednostek Razem
Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów -19 637 12 061 -7 576
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów 22 972 -13 701 9 271
Zmiana stanu należności -612 228 -384
Zmiana stanu zobowiązań 1 471 -344 1 073

1) W tym m. in. zmiany wynikające ze zmian odpisów na oczekiwane straty kredytowe, odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych.