zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Indeks ujawnień klimatycznych

PZU Raport Roczny 2021 > Indeks ujawnień klimatycznych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

W 2019 roku Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych z wyszczególnieniem zgłaszania danych dotyczących klimatu (2019|C 209|01) (Wytyczne Komisji Europejskiej), które mają skłonić przedsiębiorstwa do szczegółowego raportowania danych dotyczących wpływu ich modelu biznesowego na klimat.

Prawnie wytyczne Komisji Europejskiej nie są jeszcze wiążące, jednak ich stosowanie zaleca już Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Dodatkowo Rada Stabilności finansowej powołała Grupę Zadaniową ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD), która poprzez swoją działalność motywuje instytucje finansowe i przedsiębiorstwa niefinansowe do ujawniania informacji dotyczących ryzyka i możliwości związanych z klimatem. Grupa PZU wdraża wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych z wyszczególnieniem zgłaszania danych dotyczących klimatu wraz z wytycznymi dla banków i zakładów ubezpieczeń wskazanymi w ramach Załącznika I oraz rekomendacjami Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD).


Wytyczne w zakresie ujawniania informacji związanych z klimatem Rozdział
Model biznesowy Opis modelu biznesowego jednostki, wpływ ryzyka i szans związanych z klimatem na model biznesowy, strategię oraz plany finansowe Model tworzenia wartości/Kapitały - zarządzanie i pomiar [IIRC]
Pozytywny i negatywny wpływ organizacji na klimat Oferta produktowa odpowiedzią na wyzwania klimatyczne/Działania Grupy PZU przeciwdziałające ryzykom klimatycznym i środowiskowym: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
Scenariusze klimatyczne: odporność modelu biznesowego i strategii firmy biorąc pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem Analizy dotyczące zmian klimatu
Polityki i procedury Opis polityki firmy związanej z klimatem, w tym podejście do łagodzenia zmian klimatu lub adaptacji Bezpośredni wpływ na środowisko
Wyznaczone przez firmę cele związane z klimatem: wszelkie docelowe poziomy emisji gazów cieplarnianych oraz sposób, w jaki odnoszą się do planów krajowych i międzynarodowych (w szczególności Porozumienia paryskiego) Strategia ESG Grupy PZU o środowisku i klimacie
Rola kadry zarządzającej w procesie oceny ryzyka i zarządzaniu ryzykiem klimatycznym Analizy dotyczące zmian klimatu
Rezultaty stosowania polityk i procedur j.w. Bezpośredni wpływ na środowisko
Opis ryzyk klimatycznych Proces identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej oraz wskazanie w jaki sposób firma definiuje perspektywę krótko-, średnio- i długoterminową.
Analizy dotyczące zmian klimatu
Główne ryzyka związane z klimatem, jakie firma zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej w całym łańcuchu wartości oraz wszelkie przyjęte założenia przyjęte w ramach procesu ich identyfikacji.
Oferta produktowa odpowiedzią na wyzwania klimatyczne/Działania Grupy PZU przeciwdziałające ryzykom klimatycznym i środowiskowym: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
Proces zarządzania ryzykiem związanym z klimatem wraz ze wskazaniem w jaki sposób proces ten został zintegrowany w ramach ogólnego zarządzania ryzykiem organizacji. Oferta produktowa odpowiedzią na wyzwania klimatyczne/Adaptacja do zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ryzykom środowiskowym: lepsze zrozumienie czynników ryzyka
Niefinansowe wskaźniki efektywności Emisje bezpośrednie Scope 1 oraz Scope 2,
Wybrane wskaźniki GRI
Bespośredni wpływ na środowisko/Ślad węglowy Grupy Kapitałowej PZU