zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

24. Pozostałe koszty operacyjne

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 24. Pozostałe koszty operacyjne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Pozostałe koszty operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Odpis wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku - 746
Odpis wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Pekao - 555
Podatek od instytucji finansowych 1 290 1 203
Koszty podstawowej działalności spółek nieprowadzących działalności ubezpieczeniowej, ani bankowej 1 003 801
Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 175 194
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego i bankowego 143 128
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 396 541
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 62 63
Opłata na rzecz Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 24 26
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej 53 56
Utworzenie rezerw 295 428
Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek 128 173
Utworzenie odpisów na aktywa niefinansowe 57 208 1)
Darowizny 23 30
Odsetki za zwłokę, kary, odszkodowania 5 5
Koszty dochodzenia roszczeń 92 82
Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i rzeczowych aktywów trwałych w budowie 23 2
Pozostałe 148 144
Pozostałe koszty operacyjne, razem 3 917 5 385

1) W tym odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych zidentyfikowanych podczas nabycia Alior Banku (161 mln zł).