zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Polityka różnorodności

PZU Raport Roczny 2021 > Polityka różnorodności
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

PZU stosuje dobre praktyki promujące różnorodność i dba o równe traktowanie pracowników.

W 2021 roku Grupa PZU przyjęła Politykę Praw Człowieka, której jednym z głównych celów jest tworzenie organizacji wspierającej różnorodność. W ramach prowadzonej polityki w zakresie kultury organizacyjnej szczególne znaczenie ma poszanowanie praw człowieka, w tym przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, zapewnienie wszystkim pracownikom równych szans bez względu na pozycję zawodową w Grupie PZU, płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także formę zatrudnienia – na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do wolności zrzeszania się i strajku.

Poszanowaniu indywidualności, równemu traktowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji służą przyjęte procedury i podejmowane inicjatywy:

  • przeciwdziałanie mobbingowi wspiera Procedura Antymobbingowa, która przewiduje powołanie komisji antymobbingowej do badania każdego sygnału o niewłaściwych zachowaniach mogących mieć znamiona mobbingu;
  • zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wspiera Procedura „Zgłoś Incydent”, umożliwiająca pracownikom zgłaszanie naruszeń za pośrednictwem platformy intranetowej.

Od grudnia 2020 roku wszystkich pracowników obowiązuje nowe szkolenie e-learningowe "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy". W szkoleniu oprócz kwestii związanych z mobbingiem pracownikom przekazywane są informacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu.

Kwestie psychologicznego środowiska pracy są także podejmowane w ramach okresowych szkoleń bhp dla pracowników, w tym menedżerów.

PZU zapewnia pracownikom równe szanse na rozwój w zakresie doskonalenia umiejętności, awansu i wynagradzania, kierując się indywidualnym potencjałem pracowników, ich osiągnięciami i wynikami pracy.

Ważnym aspektem kultury organizacyjnej jest poszanowanie godności osobistej pracowników.

„Dobre Praktyki Grupy PZU”, które stanowią kodeks etyczny wszystkich pracowników, promują wzajemny szacunek, współpracę i równe traktowanie, przy uwzględnieniu różnorodności ról, cech charakteru i osobowości. To postawy, które budują sukces całej organizacji.

Obejmują wszystkie etapy kariery zawodowej w PZU, począwszy od procesu rekrutacyjnego i dotyczą warunków zatrudnienia, dostępu do szkoleń i aktywności rozwojowych oraz możliwości awansu.

PZU potwierdził wolę stosowania polityki różnorodności, dołączając już w 2013 roku do grona sygnatariuszy międzynarodowej Karty Różnorodności.

Polityka różnorodności dotycząca kadry zarządzającej i nadzorującej

PZU jest spółką z udziałem Skarbu Państwa, w związku z czym przy doborze osób wchodzących w skład organów zarządzających respektuje ustawowe przepisy odnoszące się do tego typu podmiotów.

W zakresie kwalifikacji i wymagań stawianych osobom zajmującym stanowiska w organach zarządczych i nadzorujących PZU uwzględnia w szczególności ustawowe kryteria dotyczące wykształcenia i zawodowego doświadczenia odpowiedniego do pełnienia funkcji na tych stanowiskach w podmiocie prowadzącym działalność ubezpieczeniową. Zostały one określone w ustawie z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, ustawie z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawie z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nowej kadencji jest dokonywany z poszanowaniem zasady równego dostępu kobiet i mężczyzn do stanowisk w organach statutowych spółki. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej PZU odpowiada również potrzebie zróżnicowania wiekowego ich Członków.

Rada Nadzorcza

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

liczba osób % liczba osób % liczba osób %

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
< 30 lat 0 6 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
30 – 50 lat 1 6 9% 55% 1 6 9% 55% 1 6 9% 55%
> 50 lat 1 3 9% 27% 1 3 9% 27% 1 3 9% 27%
Ogółem w podziale na płeć 2 9 18% 82% 2 9 18% 82% 2 9 18% 82%

Zarząd PZU

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

liczba osób % liczba osób % liczba osób %

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
< 30 lat 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
30 – 50 lat 2 5 25% 63% 3 4 38% 50% 2 4 25% 50%
> 50 lat 1 0 12% 0% 0 1 0% 12% 1 1 12,5% 12,5%
Ogółem w podziale na płeć 3 5 37% 63% 3 5 38% 62% 3 5 37,5% 62,5%