zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Rada Nadzorcza i Zarząd

PZU Raport Roczny 2021 > Rada Nadzorcza i Zarząd
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do jedenastu Członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy kolejne pełne lata obrotowe. Co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej musi spełnić kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Członkowie niezależni Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu ich spełniania.

Statut przyznaje Skarbowi Państwa uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi. Uprawnienie to wygaśnie z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej wskazany przez Skarb Państwa powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z tym artykułem podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna wskazuje jako kandydata na członka organu nadzorczego osobę posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poparte tytułem naukowym lub certyfikatem wymienionym w ustawie;
 • nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 • nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi;
 • nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
 • spełnia wymogi dla członka organu nadzorczego określone w odrębnych przepisach.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich Członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w Regulaminie Rady Nadzorczej, a w szczególności:

 • organizuje pracę Rady Nadzorczej;
 • czuwa nad obsługą organizacyjno–techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
 • odpowiada za sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej;
 • przedstawia projekty sprawozdań, do których sporządzania obliguje Radę Nadzorczą Statut Spółki.

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU w 2021 roku

1 stycznia 2020 roku w Radzie Nadzorczej PZU funkcję pełnili:

 • Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Robert Śnitko – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Józef Wierzbowski – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

7 czerwca 2021 roku Maciej Łopiński złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W związku z tym od 8 czerwca 2021 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Robert Śnitko – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Józef Wierzbowski – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

16 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało do Rady Nadzorczej Pawła Muchę. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powierzyła Pawłowi Musze funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z tym od 16 czerwca 2021 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

 • Paweł Mucha – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Robert Śnitko – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Tomasz Kuczur – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Józef Wierzbowski – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

11 października 2021 roku Tomasz Kuczur złożył ze skutkiem na dzień 11 października 2021 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

12 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało do Rady Nadzorczej Radosława Sierpińskiego.

W związku z tym od 12 października 2021 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

 • Paweł Mucha – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Robert Śnitko – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Agata Górnicka – Członek Rady;
 • Robert Jastrzębski – Członek Rady;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady;
 • Krzysztof Opolski – Członek Rady;
 • Radosław Sierpiński – Członek Rady;
 • Józef Wierzbowski – Członek Rady;
 • Maciej Zaborowski – Członek Rady.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej PZU zakończy się po upływie trzech kolejnych pełnych lat obrotowych, tj. 31 grudnia 2022 roku. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym był 2020 rok. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, tj. za rok 2022.

Paweł Mucha, Robert Śnitko, Robert Jastrzębski, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Krzysztof Opolski, Józef Wierzbowski oraz Maciej Zaborowski złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Skład Rady Nadzorczej PZU wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Imię i nazwisko Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej PZU
Paweł Mucha Przewodniczący Rady od 16 czerwca 2021 roku (w Radzie od 16 czerwca 2021 roku)
Paweł Górecki Wiceprzewodniczący Rady od 9 stycznia 2018 roku (w Radzie od 8 lutego 2017 roku)
Robert Śnitko Sekretarz Rady od 28 kwietnia 2020 roku (w Radzie od 12 kwietnia 2017 roku)
Marcin Chludziński Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku
Agata Górnicka Członek Rady od 8 lutego 2017 roku
Robert Jastrzębski Członek Rady od 9 marca 2018 roku
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Członek Rady od 24 maja 2019 roku
Krzysztof Opolski Członek Rady od 24 maja 2019 roku
Radosław Sierpiński Członek Rady od 12 października 2021 roku
Józef Wierzbowski Członek Rady od 26 maja 2020 roku
Maciej Zaborowski Członek Rady od 7 stycznia 2016 roku

Aktualny skład Rady Nadzorczej PZU dostępny jest na stronie internetowej PZU: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie/zarzad-i-rada-nadzorcza.

Paweł Mucha

    Przewodniczący Rady Nadzorczej

     W Radzie Nadzorczej od 16 czerwca 2021 roku.

    Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doradca Społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. W latach 2016–2020 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2017–2020 Zastępca Szefa KPRP. Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Posiada doświadczenie w organach nadzorczych i kontrolnych oraz w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w tym w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. W okresie od lipca 2010 roku do grudnia 2016 roku prowadził samodzielną praktykę adwokacką. W 2016 roku wpisany na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Nauczyciel akademicki.

Paweł Górecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku.

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Doktoranckich. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa dowodowego, cywilnego i karnego oraz zarządzania podmiotami publicznymi. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa wydanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku kapitałowym oraz w stosowaniu procedur sądowych i administracyjnych. Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Aktualnie Wiceprezes Zarządu KDPW S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ARP Leasing Sp. z.o.o.

Robert Śnitko

Sekretarz Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 12 kwietnia 2017 roku.

Absolwent London School of Economics and Political Science, University of London, School of Oriental and African Studies, University of London, Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii oraz organizacji pozarządowych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Nauczyciel akademicki, doradca Zarządu w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. Członek International Institute for Strategic Studies.

Marcin Chludziński

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego. Od czerwca 2018 roku Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Wcześniej, od stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Odpowiadał za liczne procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP. Przeprowadził restrukturyzację między innymi w spółkach Przewozy Regionalne, H. Cegielski – FPS, ŚKSM. W latach 2011–2015 prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republikańska. Od 2005 roku zasiadał w zarządach oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Agata Górnicka

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 8 lutego 2017 roku.

Magister nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w Telewizji Polskiej S.A. (w latach 2006–2012), jako Koordynator Projektów w Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. (w latach 2012-2013), następnie jako Asystent Prezesa Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A. (w latach 2013–2014), a później jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. (w latach 2014–2015). W latach 2015–2017 Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju a w latach 2017-2018 główny doradca w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Od kwietnia 2018 roku Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN S.A. oraz Przewodnicząca Rady Fundacji ORLEN. W październiku 2019 roku objęła funkcję członka Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH.

Robert Jastrzębski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 9 marca 2018 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a w 2009 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2001 roku związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku objął stanowisko profesora uczelni. Autor około 100 publikacji naukowych. Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrody Zespołowej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, a od 2019 roku Kierownik Zakładu Historii Administracji. Członek m.in. rady programowej czasopisma „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” (2015), zespołu redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych” (2016), rady programowej czasopisma „Marketing i Rynek” (2019).

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 24 maja 2019 roku.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk ekonomicznych. Autorka ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstwa oraz koncepcji systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej. Kierownik studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”, organizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 2005-2021 prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, obecnie prezes honorowy. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju S.A. w latach 1996-1998, a w latach 2005-2007 Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Od czerwca 2013 r. do sierpnia 2020 r. członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A. W latach 1994–2005 pełniła funkcję sekretarza naukowego oraz członka Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Była członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Krzysztof Opolski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 24 maja 2019 roku.

Absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Profesor zwyczajny ekonomii. Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma naukowego „Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo”. Kierownik programu niestacjonarnych studiów doktoranckich „Gospodarka i Rynek. Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm”, organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych”. Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma „MAZOWSZE – Studia Regionalne” oraz członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Bezpieczny Bank”. Członek Rad Naukowych czasopism „Central European Economic Journal” i „E-Finanse”. Zasiadał w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A., AXA Polska S.A, oraz Centrum Giełdowego S.A. W latach 2009−2010 kierował zespołem doradców strategicznych Prezesa NBP. Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Zastępca Przewodniczącego kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej oraz członek Kapituły Konkursu „Teraz Polska”. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych z dziedziny finansów i zarządzania.

Radosław Sierpiński

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 12 października 2021 roku.

Prezes Agencji Badań Medycznych. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych. Lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia.

Józef Wierzbowski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 26 maja 2020 roku.

Absolwent WSPS im. M. Grzegorzewskiej. Ukończył studia podyplomowe MBA Apsley Business School of London WSM Warszawa. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, które zdobywał w administracji państwowej i samorządowej, jak również w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Doradcy Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Biura Audytu w PZU SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych. W latach 2016-2017 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki BondSpot S.A., obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki GPW Benchmark S.A. oraz System Gazociągów Tranzytowych „Europol Gaz” S.A. W spółce PGNiG Termika S.A. zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa.

Maciej Zaborowski

Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego. Ukończył również Harvard Law School (ALP), Center for American Law Studies oraz Leadership Academy for Poland. Adwokat, ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości oraz stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wykładowca w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi własną praktykę adwokacką oraz jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Od lutego 2018 roku członek Trybunału Stanu. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 • zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU;
 • sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych w art. 90g ust. 1-5 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; 
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach powyżej oraz składanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;
 • zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z Członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z §18 pkt 12 Statutu;
 • powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia; 
 • udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
 • wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach – Rada Nadzorcza może określić, do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
  • objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
   • 100 000 000 złotych lub
   • 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
  • zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
   • 100 000 000 złotych lub
   • 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 • delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
 • akceptowanie instrukcji wykonywania przez reprezentantów Spółki prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach PZU Życie w sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie, połączenia PZU Życie z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie;
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU, a także sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU, ponadto przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;
 • ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę;
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. 

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zgody na:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 3 000 000 euro;
 • zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej transakcji, o której mowa w art. 90i ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b tej ustawy;
 • zawarcie przez Emitenta umowy z subemitentem, o czym mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 • wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 • tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych i oddziałów zagranicznych;
 • zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym;
 • zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem polegającej na podwyższeniu wynagrodzenia powyżej 500 000 zł netto w stosunku rocznym;
 • zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, gdzie maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
 • zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 
 • zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 • z zastrzeżeniem § 18 pkt 11 Statutu, rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
  • umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
   • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, 
  • umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy za:
   • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, 
   • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 • z zastrzeżeniem § 18 pkt 11, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości o wartości przekraczającej: 
  • 100 000 000 złotych lub 
  • 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Aktualny Regulamin, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 9 września 2020 roku, określa skład oraz sposób powoływania Rady Nadzorczej, zadania i zakres działalności oraz sposób jej zwoływania i prowadzenia obrad.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz powoływać w tym celu czasowe komisje. Zakres czynności delegowanego Członka Rady i komisji określa uchwała Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały mogą być podejmowane zarówno przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak i w trybie pisemnym. Ponadto Statut przewiduje możliwość oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.

Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, może również wybrać spośród swoich Członków Sekretarza.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni przez Radę Członkowie Zarządu, wskazani przez Zarząd pracownicy PZU właściwi dla poruszanej na posiedzeniu sprawy, a także inne zaproszone osoby. W określonych celach Rada Nadzorcza może również zaprosić na wspólne posiedzenie Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej innych spółek z Grupy PZU. Członkowie Rady Nadzorczej mogą ponadto, za zgodą Rady, dobrać sobie nie więcej niż jednego doradcę uprawnionego do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach poświęconych raportom i sprawozdaniom finansowym, pod warunkiem zachowania przez taką osobę poufności i podpisania oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

W celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych Rada Nadzorcza może powoływać stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym, których kompetencje, skład i tryb pracy określa uchwalony przez Radę regulamin danego komitetu. Rada i powołane przez nią komitety mogą korzystać z usług ekspertów i firm doradczych.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują następujące komitety:

 • Komitet Audytu;
 • Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;
 • Komitet Strategii.

Działalność Rady Nadzorczej w 2021 roku

Rada Nadzorcza zebrała się w 2021 roku na 14 posiedzeniach, na których przyjęła 142 uchwały. Podjęła także 8 uchwał poza posiedzeniami, w trybie pisemnym. Uchwały te obejmowały wszystkie obszary działalności Spółki i były zgodne z zakresem funkcji nadzorczych określonych wymogami powszechnie obowiązującego prawa, ustawą z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, rekomendacjami KNF, zasadami ładu korporacyjnego, a także opisanych w Statucie PZU i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniach w 2021 roku Rada Nadzorcza systematycznie omawiała i oceniała wyniki Grupy PZU oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego. Omawiała i przyjmowała również inne wymagane prawem szczegółowe raporty z różnych obszarów działalności Spółki, w tym m.in. regularne raporty ryzyka, compliance, audytu i bezpieczeństwa IT. Oprócz tego Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała realizację Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

Rada otrzymała również informację o działaniach wdrożonych przez Spółkę w związku z pandemią COVID-19.

Ze względu na pandemię posiedzenia Rady Nadzorczej w 2021 roku odbywały się w formie hybrydowej – niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w nich w formie stacjonarnej, a inni w formie zdalnej.

Komitety Rady Nadzorczej podczas regularnych posiedzeń w 2021 roku w sposób szczegółowy omawiały najważniejsze kwestie z poszczególnych obszarów działalności spółki, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Udział Członków w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2021 roku Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu
Maciej Łopiński (do 7 czerwca 2021 roku) 7/7
Paweł Mucha (od 16 czerwca 2021 roku) 6/6
Paweł Górecki 13/14
Robert Śnitko 14/14
Marcin Chludziński 12/14
Agata Górnicka 14/14
Robert Jastrzębski 14/14
Tomasz Koczur (do 11 października 2021 roku) 12 /12
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 14/14
Krzysztof Opolski 14/14
Radosław Sierpiński (od 12 października 2021 roku) 2/3
Józef Wierzbowski 14/14
Maciej Zaborowski 13/14

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 3 czerwca 2008 roku.

W skład Komitetu wchodzi co najmniej trzech członków. Zgodnie z obowiązującą od 21 czerwca 2017 roku ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Dodatkowo większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący, powinna spełniać określone w ustawie kryteria niezależności (członek niezależny) dotyczące m.in. zawodowych powiązań lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi PZU i podmiotami z Grupy PZU albo je nadzorującymi. Szczegółowe zadania i zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Audytu określa uchwała Rady, która przy wyborze jego członków bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw powierzonych Komitetowi.

Komitet Audytu ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady. Jest powoływany w celu zwiększenia efektywności czynności nadzorczych Rady w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej oraz efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego i systemu zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu może ponadto wnioskować do Rady Nadzorczej o zlecenie określonych czynności kontrolnych w Spółce, których wykonawcą może być jednostka wewnętrzna lub podmiot zewnętrzny.

Zakres działania Komitetu Audytu obejmuje:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki;
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej 

  w Spółce, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 • ocenę niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego;
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym wyrażanie zgody na świadczenie przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, a także powiązane z nią podmioty i członka sieci firmy audytorskiej usług dozwolonych w Spółce lub podmiotach grupy kapitałowej Spółki, po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz weryfikacji limitu wynagrodzeń za świadczone usługi;
 • informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania i przeglądu oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i grupie kapitałowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania;
 • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania;
 • opracowywanie polityki świadczenia usług dozwolonych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, powiązane z nią podmioty i członka sieci firmy audytorskiej;
 • określanie procedury wyboru firmy audytorskiej;
 • doradztwo i czynności opiniodawcze w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do określonych w pkt. 1-4 dziedzin funkcjonowania Spółki oraz w zakresie, w jakim zezwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa i wewnętrzne regulacje Spółki;
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce; 
 • nadzorowanie funkcji zgodności z przepisami;
 • monitorowanie wprowadzania zmian w Spółce w związku z rekomendacjami wydanymi przez kluczowego biegłego rewidenta, Biuro Audytu Wewnętrznego (w odniesieniu do kwestii sporządzania sprawozdań finansowych), Radę Nadzorczą lub Komitet;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub powierzonych przez Radę Nadzorczą.

PZU uwzględnia „Dobre Praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu” opublikowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24 grudnia 2019 roku.

Zmiany w składzie Komitetu Audytu w 2021 roku

1 stycznia 2021 roku w skład Komitetu Audytu wchodzili:

 • Krzysztof Opolski – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Robert Śnitko – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku skład Komitetu się nie zmienił.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie członków Komitetu Audytu wraz ze sposobem ich nabycia

Krzysztof Opolski, Robert Śnitko i Maciej Zaborowski zostali wskazani jako członkowie niezależni w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Marcin Chludziński, Krzysztof Opolski i Robert Śnitko zostali wskazani jako członkowie posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Wszyscy członkowie Komitetu Audytu zostali wskazani jako członkowie posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Krzysztof Opolski, Członek Rady Nadzorczej PZU od 24 maja 2019 roku, jest profesorem dr hab. nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2010 był szefem zespołu doradców strategicznych prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA, AXA Polska SA i Centrum Giełdowego SA.

Marcin Chludziński, Członek Rady Nadzorczej PZU od 7 stycznia 2016 roku, to absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest prezesem Zarządu KGHM Polska Miedź SA. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W latach 2016-2018 był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje i przejęcia.

Robert Śnitko, Członek Rady Nadzorczej PZU od 12 kwietnia 2017 roku, to doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nauczyciel akademicki i członek International Institute for Strategic Studies. Jest absolwentem London School of Economics and Political Science, University of London, School of Oriental and African Studies, University of London i Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów. Obecnie, doradca Zarządu w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o.

Maciej Zaborowski, Członek Rady Nadzorczej PZU od 7 stycznia 2016 roku, jest adwokatem i sędzią Trybunału Stanu, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Center for American Law Studies oraz Leadership Academy for Poland. Jest również ekspertem Ministerstwa Sprawiedliwości, wykładowcą na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie i stałym mediatorem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ma doświadczenie na stanowiskach nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Działalność Komitetu Audytu w 2021 roku  

W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Komitetu Audytu.

Najważniejsze kwestie, którymi Komitet Audytu zajmował się w 2021 roku:

 • omówienie raportu o ryzyku za IV kwartał 2020 roku i pierwsze trzy kwartały 2021 roku;
 • omówienie sprawozdania rocznego z działalności Biura Audytu Wewnętrznego w 2020 roku;
 • omówienie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PZU w 2020 roku;
 • omówienie raportu z działalności Biura Audytu Wewnętrznego w IV kwartale 2020 roku i w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku;
 • wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej PZU w sprawie zatwierdzenia Strategii w obszarze zarządzania ryzykiem;
 • omówienie projektu planu audytu na 2022 rok;
 • ocena sprawozdania finansowego PZU oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU oraz PZU za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych;
 • omówienie wyników finansowych PZU i Grupy PZU za rok 2020, I półrocze 2021 roku oraz I i III kwartał 2021 roku;
 • ocena wniosku Zarządu PZU do Walnego Zgromadzenia PZU w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
 • omówienie sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu;
 • przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2020 roku;
 • omówienie projektów sprawozdania Rady Nadzorczej PZU z oceny sprawozdania finansowego PZU za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU w 2020 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
 • odnowienie zlecenia na przeglądy i badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PZU dla KPMG Audyt sp. z o.o. spółka komandytowa na 2023 rok;
 • omówienie Planu Finansowego PZU i Grupy PZU na 2021 rok;
 • omówienie Planu Finansowego PZU i Grupy PZU na 2022 rok;
 • wydanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
 • wydanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Komitet Audytu podejmował uchwały w sprawie akceptacji usług dozwolonych świadczonych przez audytora PZU, KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k., na rzecz PZU, PZU Życie i spółek z Grupy PZU. Komitet, na podstawie analizy oświadczeń złożonych przez przedstawicieli podmiotu wykonującego badanie – KPMG Audyt, pozytywnie ocenił niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz potwierdził, że audytor i Spółka przestrzegają wymogów regulacyjnych dotyczących rotacji kluczowego biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU oraz Grupy Kapitałowej PZU.

Udział Członków w posiedzeniach Komitetu Audytu w 2021 roku Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu
Krzysztof Opolski 11 /11
Marcin Chludziński 9/11
Robert Śnitko 11 /11
Maciej Zaborowski 10/11

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 12 maja 2010 roku.

Liczbę członków Komitetu ustala Rada Nadzorcza i powołuje ich ze swojego grona. W skład Komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny.

Nie tworzy się Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, jeśli Rada Nadzorcza powołana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków. Zadania Komitetu wykonuje wówczas Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej. Jest powoływany w celu zwiększenia efektywności czynności nadzorczych Rady w zakresie kształtowania struktury zarządczej, w tym rozwiązań organizacyjnych, zasad wynagradzania i wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy w szczególności opiniowanie oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie jej decyzji dotyczących:

 • zawierania, rozwiązywania i zmiany umów z Członkami Zarządu oraz ustalania zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
 • ustalania wysokości wynagrodzeń, nagród oraz świadczeń dodatkowych Zarządu;
 • powoływania, zawieszania oraz odwoływania Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również ustania zawieszenia;
 • delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności.

Zakres działania Komitetu może obejmować inne sprawy zlecone przez Radę Nadzorczą.

Komitet ulega rozwiązaniu z dniem powołania pięciu Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, a jego uprawnienia przejmuje wówczas Rada w pełnym składzie.

Zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 roku

1 stycznia 2021 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w następującym składzie:

 • Robert Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu;
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Tomasz Kuczur – Członek Komitetu;
 • Maciej Łopiński – Członek Komitetu;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Komitetu.

W związku ze złożoną przez Macieja Łopińskiego w dniu 7 czerwca 2021 roku rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej ustało również jego członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

Od 8 czerwca 2021 roku skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

 • Robert Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu;
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Tomasz Kuczur – Członek Komitetu;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Komitetu.

W dniu 16 czerwca 2021 Rada Nadzorcza ustaliła następujący skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń:

 • Robert Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu;
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Tomasz Kuczur – Członek Komitetu;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Komitetu;
 • Paweł Mucha – Członek Komitetu.

W związku ze złożoną przez Tomasza Kuczura w dniu 11 października 2021 roku, ze skutkiem na dzień 11 października 2021 roku, rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej ustało również jego członkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 12 października 2021 Rada Nadzorcza ustaliła następujący skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń:

 • Robert Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu;
 • Paweł Górecki – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Komitetu;
 • Paweł Mucha – Członek Komitetu;
 • Radosław Sierpiński – Członek Komitetu.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku skład Komitetu się nie zmienił.

Robert Jastrzębski, Paweł Mucha, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 roku

W 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń.

Najważniejsze kwestie, którymi Komitet Nominacji i Wynagrodzeń zajmował się w 2021 roku:

 • ustalenie Celów Zarządczych Członków Zarządu Spółki na 2021 rok;
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na nowego Członka Zarządu PZU;
 • omówienie Raportu z realizacji Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU;
 • wydanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej PZU w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę Członkom Zarządu PZU odroczonego wynagrodzenia zmiennego z umowy o świadczenie usług zarządzania za 2017, 2018 i 2019 rok;
 • ocena realizacji Celów Zarządczych za 2020 rok oraz w sprawie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu PZU za 2020 rok;
 • omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU za lata 2019-2020;
 • omówienie zmiany „Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA”;
 • przeprowadzenie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu PZU (ocena indywidulna i zbiorowa);
 • omówienie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Zarządu PZU;
 • ocena odpowiedniości Członków Zarządu PZU (indywidulna i zbiorowa);
 • omówienie zmiany Regulaminu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń rady Nadzorczej PZU.

Udział Członków w posiedzeniach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 roku Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu
Robert Jastrzębski 9/9
Paweł Górecki 8/9
Agata Górnicka 9/9
Tomasz Kuczur (członek KNiW do 11 października 2021 roku) 8/8
Maciej Łopiński (członek KNiW do 7 czerwca 2021 roku) 3/3
Paweł Mucha 5/5
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 9/9
Radosław Sierpiński (członek KNiW od 12 października 2021 roku) 1/2

Komitet Strategii

Komitet Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 29 lipca 2010 roku.

Liczbę Członków Komitetu ustala Rada Nadzorcza i powołuje ich ze swojego grona.

Komitet Strategii ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej. Jest powoływany w celu zwiększenia efektywności czynności nadzorczych Rady w zakresie opiniowania przedkładanych przez Zarząd dokumentów o charakterze strategicznym (w szczególności strategii rozwoju). Jego rolą jest przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

Do zadań Komitetu Strategii należy w szczególności opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie decyzji dotyczących:

 • zatwierdzania opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju PZU;
 • planowanych inwestycji w PZU i Grupie PZU;
 • zgody na zawarcie przez PZU umowy z subemitentem, o czym mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;
 • zasad nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach;
 • akceptowania wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach;
 • zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego.

Zakres działania Komitetu Strategii może obejmować inne sprawy zlecone przez Radę Nadzorczą.

Zmiany w składzie Komitetu Strategii w 2021 roku

1 stycznia 2021 roku Komitetu Strategii funkcjonował w następującym składzie:

 • Robert Śnitko – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Agata Górnicka – Członek Komitetu;
 • Robert Jastrzębski – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku skład Komitetu się nie zmienił.

Działalność Komitetu Strategii w 2021 roku

W 2020 roku odbyło się 6 posiedzeń.

Najważniejsze kwestie, którymi Komitet Strategii zajmował się w 2021 roku:

 • omówienie kwartalnych raportów na temat wdrażania Strategii Grupy PZU „Nowe PZU”;
 • omówienie podsumowania realizacji Strategii Grupy PZU „Nowe PZU”;
 • omówienie Strategii ESG na lata 2021-2024;
 • zarekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia nowej Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024;
 • omówienie półrocznego raportu na temat wdrożenia Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024;

W większości posiedzeń Komitetu uczestniczyli również pozostali Członkowie Rady Nadzorczej.

Udział Członków w posiedzeniach Komitetu Strategii w 2021 roku Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu
Robert Śnitko 6/6
Marcin Chludziński 5/6
Agata Górnicka 6/6
Robert Jastrzębski 6/6
Maciej Zaborowski 3/6

Zarząd

Skład Zarządu

W skład Zarządu wchodzi od trzech do ośmiu Członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. 31 grudnia 2021 roku Zarząd liczył osiem osób.

Członkowie Zarządu, w tym jego Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, a w rezultacie – wyłonienie najlepszego. Prezes Zarządu nowej kadencji powołany przed upływem bieżącej kadencji może złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych Członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.

Zgodę na powołanie dwóch Członków Zarządu, Prezesa i Członka odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, wydaje na wniosek PZU Komisja Nadzoru Finansowego, chyba że powołanie dotyczy osoby, która uzyskała taką zgodę w poprzedniej kadencji. W przypadku, gdy wniosek dotyczy Członka Zarządu wykonującego mandat, może on do czasu wydania decyzji przez organ nadzoru wykonywać mandat Członka Zarządu w dotychczasowym zakresie.

Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ma wykształcenie wyższe zdobyte w Polsce lub – jeśli zostało uzyskane za granicą – uznane
 • w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełnia inne niż wspomniane wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partę polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zmiany w składzie zarządu w 2021 roku

1 stycznia 2021 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu;
 • Marcin Eckert – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu;
 • Krzysztof Szypuła – Członek Zarządu.

7 czerwca 2021 roku Marcin Eckert złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie PZU.

W związku z tym od dnia 8 czerwca 2021 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu;
 • Krzysztof Szypuła – Członek Zarządu.

20 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza powołała, ze skutkiem od dnia 4 sierpnia 2021 roku, Krzysztofa Kozłowskiego na Członka Zarządu.

W związku z tym od dnia 4 sierpnia 2021 roku i na 31 grudnia 2021 skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu;
 • Krzysztof Kozłowski – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu;
 • Krzysztof Szypuła – Członek Zarządu.

4 lutego 2022 roku Krzysztof Szypuła złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie PZU.

W związku z tym od dnia 5 lutego 2022 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu;
 • Ernest Bejda – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Kot – Członek Zarządu;
 • Krzysztof Kozłowski – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu PZU obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe 2020-2022. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

Beata Kozłowska-Chyła 

Prezes Zarządu PZU od 2 października 2020 roku (od 12 marca 2020 roku do 1 października 2020 roku p.o. Prezes Zarządu PZU)

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego. Jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W przeszłości pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU SA, TFI PZU SA oraz PTE PZU SA. Dwukrotnie była członkiem Zarządu PZU SA. Zasiadała również w Zarządzie PZU Życie SA. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A., Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZU Życie SA. oraz Członka Rady Nadzorczej Anwil S.A. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest również członkiem Komisji Rewizyjnej PIU oraz członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Ernest Bejda

Ernest Bejda

Członek Zarządu PZU od 4 maja 2020 roku / Członek Zarządu PZU Życie od 25 sierpnia 2021 roku (wcześniej Dyrektor Grupy PZU od 4 maja 2020 roku do 24 maja 2021 roku)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację prokuratorską oraz adwokacką. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie, a następnie prowadził własną praktykę adwokacką. Współtworzył Centralne Biuro Antykorupcyjne, w którym pełnił funkcję Zastępcy Szefa CBA (2006-2009), a następnie funkcję szefa tej instytucji (2016-2020). Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji S.A., Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej TFI PZU S.A.

Krzysztof Kozłowski

Członek Zarządu PZU od 4 sierpnia 2021 roku / Dyrektor Grupy PZU od 4 sierpnia 2021 roku

Doktor nauk prawnych (nadany w 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) Od 2011 roku adiunkt w Katerze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 roku wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski. W latach 2013–2015 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013–2015 reprezentant–substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. od kwietnia 2020 roku do sierpnia 2021 roku, nadzorował Pion Strategii. Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółce: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" S.A.

Małgorzata Kot

Małgorzata Kot

Członek Zarządu PZU od 10 września 2020 roku / PZU Życie od 16 kwietnia 2020 roku

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i w Szkole Głównej Handlowej – „Akademia Profesjonalnego Coacha”. Jest managerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej w obszarze sprzedaży majątkowej i życiowej. W latach 2001-2012 zajmowała stanowiska managerskie w STU Ergo Hestia, PZU oraz HDI Asekuracja TU. Od 2012 roku była związana z TUiR Allianz Polska, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance.

Tomasz Kulik

Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku / PZU Życie od 19 października 2016 roku

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants oraz absolwent Advanced Management Program w Harvard Business School w Bostonie. Z rynkiem finansowym związany od początku swojej ścieżki zawodowej, gdzie sprawował wiele funkcji w instytucjach regulowanych sektora ubezpieczeń, bankowości oraz asset management. Z Grupą PZU związany od 2012 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego Grupy oraz członka zarządu nadzorującego obszar finansów, inwestycji, zarządzania kapitałowego i relacji inwestorskich. Wcześniej przez długi czas związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Dodatkowo jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI PZU SA.

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku / PZU Życie od 25 maja 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, MBA Finance & Insurance oraz zarządzania ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 roku. W latach 2006-2009 Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu TFI PZU S.A. Od 2015 roku pracował w TFI BGK S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Był również Prezesem Zarządu ŁSSE S.A. Zasiadał w radach nadzorczych krajowych oraz zagranicznych spółek z Grupy PZU. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE PZU S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej LINK4 TU S.A.

Małgorzata Sadurska

Członek Zarządu PZU od 13 czerwca 2017 roku / PZU Życie od 19 czerwca 2017 roku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz The Strategic Leadership Academy. Od 2002 do 2005 roku Członek Zarządu Powiatu Puławskiego. W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP. Pełniła również funkcję Członka Krajowej Rady Sądownictwa oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. W latach 2015-2017 Szef Kancelarii Prezydenta RP. Pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PZUW TUW oraz Członka Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. i LINK4 TU S.A.

Krzysztof Szypuła

Krzysztof Szypuła

Członek Zarządu PZU od 10 września 2020 roku do 4 lutego 2022 roku/ Członek Zarządu PZU Życie od 10 września 2020 roku oraz Dyrektor Grupy PZU od 4 lutego 2022 roku

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - specjalizacja Ekonometria i Statystyka oraz Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 29 lat pracuje w branży usług finansowych. Przez długi czas związany z Grupą Nationale-Nederlanden (ING), gdzie od 1994 do 2010 roku zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych oraz w Australii zdobywał doświadczenie zawodowe w obszarze aktuariatu, zarządzania finansami, projektami IT oraz operacjami. Przed dołączeniem do Grupy PZU związany z polskim oddziałem Prudential plc z Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktem, a następnie z Allianz Polska. W zarządzie spółek ubezpieczeniowych Allianz odpowiadał początkowo za produkty życiowe i zdrowotne, a następnie za zarządzanie sprzedażą. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu w PZU i PZU Życie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktowej.

Aleksandra Agatowska

Prezes Zarządu PZU Życie od 15 lutego 2021 roku (od 19 lutego 2020 roku do 14 lutego 2021 roku p.o. Prezesa Zarządu PZU Życie) / Członek Zarządu PZU Życie od 25 marca 2016 roku / Członek Zarządu PZU od 24 października 2019 roku do 19 lutego 2020 roku oraz Dyrektor Grupy PZU (od 25 marca 2016 roku do 23 października 2019 roku, ponownie od 20 lutego 2020 roku)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością Socjologia Gospodarki i Badania Rynku oraz studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również szkolenie Executive Education Program: Implementing Winnning Stategies (Columbia Business School), Managerial Finance (The London School of Economics and Political Science) oraz Strategic Change Management (Kellogg School of Management). Doświadczenie zawodowe zdobywała w ING Życie, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz w ING Spółka Dystrybucyjna. Współpracowała z zespołem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych. W HDI (obecnie Warta S.A.) kierowała zespołem marketingu produktowego tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży. Następnie w spółce Sony Europe kierowała zespołem Marketing Intelligence. W Philips S.A., kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu. Jako zewnętrzny doradca konsultowała między innymi wprowadzanie projektów dotyczących kanałów dystrybucji w Aviva S.A. Posiada również doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

Bartłomiej Litwińczuk

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 sierpnia 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką oraz złożył egzamin zawodowy. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego. Łączy wiedzę o biznesie z wszechstronnym doświadczeniem wynikającym ze świadczenia pomocy prawnej, w szczególności w sprawach związanych z prawem spółek handlowych, prawem autorskim, prawem administracyjnym oraz prawem karnym gospodarczym. W przeszłości pełnił również funkcję doradcy sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego. Ponadto jest członkiem organów nadzorczych spółek prawa handlowego.

Dorota Macieja

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 15 marca 2017 roku

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z Grupą PZU związana od 2016 roku. Jako dyrektor nadzorowała prewencję i sponsoring w PZU S.A i PZU Życie S.A. W latach 2010–2016 koordynowała i zarządzała projektami wydawniczymi i filmowymi. W latach 2008 – 2010 wicedyrektor i dyrektor Programu I Telewizji Polskiej. Wcześniej, w 2007 roku kierowała Wiadomościami TVP1. Przez wiele lat dziennikarka Tygodnika Solidarność, Wprost, Radia Wolna Europa. W stanie wojennym związana z opozycyjnym wydawnictwem „Wola”.

Dyrektorzy Grupy

W PZU i PZU Życie funkcjonuje wspólny model zarządczy, w ramach którego istnieją stanowiska Dyrektorów Grupy PZU. Zasady tworzenia oraz powoływania i odwoływania z tych stanowisk zostały określone w regulaminach organizacyjnych spółek.

Zgodnie z przyjętym modelem osoby pełniące funkcje Członków Zarządu PZU Życie są jednocześnie zatrudnione jako Dyrektorzy Grupy PZU w PZU i odpowiadają za te same struktury i obszary biznesowe w PZU i PZU Życie. Analogicznie Członkowie Zarządu PZU mogą być jednocześnie zatrudnieni jako Dyrektorzy Grupy PZU w PZU Życie.

W PZU funkcje Dyrektorów Grupy PZU w 2021 roku pełnili:

 • Aleksandra Agatowska;
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Dorota Macieja.

4 lutego 2022 roku na Dyrektora Grupy PZU w PZU został powołany Krzysztof Szypuła.

W PZU Życie funkcje Dyrektorów Grupy PZU w 2021 roku pełnili:

 • Krzysztof Kozłowski (od 4 sierpnia 2021 roku);
 • Ernest Bejda (do 24 sierpnia 2021 roku).

Kompetencje i zasady funkcjonowania Zarządu

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania PZU, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd uchwala swój regulamin, który zatwierdza Rada Nadzorcza. Nowy regulamin Zarządu, uchwalony 1 września 2020 roku, Rada Nadzorcza zatwierdziła 9 września 2020 roku. 10 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła wprowadzenie zmian do Regulaminu Zarządu.

Regulamin Zarządu określa:

 • zakres kompetencji Zarządu i zakres czynności wymagających zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;
 • kompetencje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu;
 • zasady i organizację prac Zarządu, w tym organizację posiedzeń i tryb podejmowania decyzji;
 • uprawnienia i obowiązki ustępujących Członków Zarządu.

Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

 • przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki;
 • przyjęcie planu działania i rozwoju Grupy PZU;
 • przyjęcie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU za ubiegły rok obrotowy;
 • przyjęcie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki oraz sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU;
 • przyjęcie raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółki oraz raportu z własnej oceny ryzyka i wypłacalności Grupy Kapitałowej PZU;
 • przyjęcie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 • przyjęcie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 roku, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń dobrowolnych;
 • ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań w zakresie reasekuracji czynnej;
 • przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;
 • ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej i sponsoringowej;
 • udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji z wyłączeniem poręczeń i gwarancji, które są czynnościami ubezpieczeniowymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • zaciąganie przez Spółkę kredytów, zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek – z wyłączeniem pożyczek udzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z uwzględnieniem odstępstw określonych w zasadach działalności lokacyjnej, wprowadzonych uchwałą, o której mowa w § 4 pkt 19 Regulaminu Zarządu;
 • udzielenie prokury.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Statut przewiduje możliwość odbywania ich przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W 2021 roku Zarząd PZU zebrał się na 59 posiedzeniach. Ze względu na pandemię COVID-19 posiedzenia odbywały się w formie mieszanej – stacjonarnej i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo wyłącznie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wynikało to z konieczności zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, a w konsekwencji stabilności pracy Zarządu odgrywającego kluczową rolę w zarządzaniu Spółką.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Do jego kompetencji należy w szczególności:

 • ustalanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu;
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 • ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
 • wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie Członka Zarządu;
 • wyznaczanie osoby do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.

Zarząd sporządza i przedstawia właściwym organom Spółki sprawozdanie z jej działalności, a wraz z nim:

 • sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 • sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zarząd podejmuje uchwały wyłącznie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej pod jego nieobecność do kierowania pracami Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd, za zgodą Prezesa Zarządu, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i co najmniej połowa Członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

W 2021 roku Zarząd PZU podjął 368 uchwał – zarówno na posiedzeniach, jak i w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń i poleceń służbowych. Pozostali Członkowie Zarządu kierują działalnością Spółki w zakresie odpowiedzialności ustalonej przez Prezesa.

Statut PZU nie określa uprawnień dla Zarządu do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Na następnej stronie zaprezentowano zakres odpowiedzialności Członków Zarządu będących w Zarządzie w 2021 roku.

Zakres odpowiedzialności Członków Zarządu będących w Zarządzie w 2021 roku

Imię i nazwisko
(skład Zarządu na koniec 2021 roku)
W Grupie PZU Zakres odpowiedzialności
(stan na koniec 2021 roku)
Beata Kozłowska-Chyła Prezes Zarządu PZU od 2 października 2020 roku / p.o. Prezes Zarządu PZU od 12 marca do 1 października 2020 roku audyt wewnętrzny, compliance, strategia Grupy PZU, analizy strategiczne, komunikacja korporacyjna, reasekuracja
Aleksandra Agatowska Członek Zarządu PZU od 24 października 2019 roku do 19 lutego 2020 roku, Dyrektor Grupy PZU w PZU od 25 marca 2016 roku do 23 października 2019 roku, ponownie powołana na stanowisko Dyrektora Grupy PZU w PZU od 20 lutego 2020 roku Prezes Zarządu PZU Życie SA od 15 lutego 2021 roku, p.o. Prezesa Zarządu PZU Życie od 19 lutego 2020 roku do 14 lutego 2021 roku, Członek Zarządu PZU Życie od 25 marca 2016 roku PZU i PZU Życie:
marketing, sponsoring, prewencja, zarządzanie doświadczeniami klientów, ubezpieczenia zdrowotne
PZU Życie:
audyt wewnętrzny, compliance, strategia Grupy PZU, analizy strategiczne, komunikacja korporacyjna, reasekuracja
Ernest Bejda Członek Zarządu PZU od 4 maja 2020 roku Członek Zarządu PZU Życie od 25 sierpnia 2021 roku / Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie od 4 maja 2020 roku do 24 sierpnia 2021 roku PZU i PZU Życie:
bezpieczeństwo, zakupy, operacje ubezpieczeniowe, obsługa szkód i świadczeń, assistance, zdalna obsługa klienta, cyfryzacja
procesów, analizy i efektywność procesów
Krzysztof Kozłowski Członek Zarządu PZU od 4 sierpnia 2021 roku Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie od 4 sierpnia 2021 roku PZU i PZU Życie:
zarządzanie korporacyjne, nadzór korporacyjny w Grupie PZU, administracja, zarządzanie projektami
PZU:
rozwój biznesu Grupy PZU
Małgorzata Kot Członek Zarządu PZU od 10 września 2020 roku Dyrektor Grupy PZU w PZU od 16 kwietnia do 9 września 2020 roku, Członek Zarządu PZU Życie od 16 kwietnia 2020 roku PZU i PZU Życie:
zarządzanie siecią oddziałów PZU, sprzedaż detaliczna (kanały: wyłączny, multiagencyjny, brokerski), sprzedaż zdalna, strategia dystrybucji detalicznej, wsparcie sprzedaży detalicznej, analizy sprzedażowe
PZU:
sprzedaż detaliczna (kanał dealerski)
PZU Życie:
sprzedaż agencyjna, sprzedaż korporacyjna
Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku Członek Zarządu PZU Życie od 19 października 2016 roku aktuariat, finanse, inwestycje
Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU od 22 marca 2016 roku, Członek Zarządu PZU Życie od 25 maja 2016 roku ryzyko
Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU od 13 czerwca 2017 roku, Członek Zarządu PZU Życie od 19 czerwca 2017 roku PZU i PZU Życie:
assurbanking, bancassurance i programy partnerstwa strategicznego, rozwój biznesu korporacyjnego
PZU:
sprzedaż korporacyjna
PZU Życie:
produkty bankowe ochronne, produkty inwestycyjne, sprzedaż produktów inwestycyjnych
Krzysztof Szypuła Członek Zarządu PZU od 10 września 2020 roku do 4 lutego 2022 Członek Zarządu PZU Życie od 10 września 2020 roku PZU i PZU Życie:
IT, innowacje, usługi cyfrowe, rozwój aplikacji mobilnych, zarządzanie produktami zdrowotnymi, CRM, strategiczne zarządzanie
ofertą produktową, underwriting
PZU:
zarządzanie produktami masowymi i programami ubezpieczeniowymi, aktuariat taryfowy
PZU Życie:
zarządzanie produktami grupowymi i indywidualnymi, aktuariat taryfowy
Bartłomiej Litwińczuk Członek Zarządu PZU Życie od 19 sierpnia 2016 roku Dyrektor Grupy PZU w PZU od 19 sierpnia 2016 roku HR, doradztwo i obsługa prawna
Dorota Macieja Członek Zarządu PZU Życie od 15 marca 2017 roku Dyrektor Grupy PZU w PZU od 15 marca 2017 roku zrównoważony rozwój, komunikacja z klientem, nieruchomości

Komitety Stałe

W 2021 roku działały następujące komitety stałe, w których uczestniczyli Członkowie Zarządu i Dyrektorzy Grupy PZU:

Komitet Cenowy PZU
Cel określanie polityki cenowej zgodnie ze strategią PZU
Zadania
 • ustalanie strategii i taktyki cenowej poprzez formułowanie wytycznych dla komórek organizacyjnych Centrali PZU odpowiedzialnych za taryfikację grup produktowych lub produktów ubezpieczeniowych w zakresie cen oraz założeń dotyczących rentowności produktów;
 • monitorowanie działań cenowych dokonywanych przez upoważnionych przez Zarząd dyrektorów;
 • monitorowanie głównych wskaźników dla kluczowych produktów ubezpieczeniowych, w tym poziomu rentowności i wskaźników szkodowych;
 • zajmowanie stanowiska w innych kluczowych zagadnieniach, które wpływają na rentowność produktów oraz mechanizmy taryfikacyjne.

Komitet Data Governance
Cel koordynacja procesów związanych z zarządzaniem Data Governance w PZU i PZU Życie
Zadania
 • nadzór nad realizacją wytycznej nr 8 określonej w „Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji” z 16 grudnia 2014 roku wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • wyznaczanie strategii Data Governance;
 • zatwierdzanie projektu Polityki Data Governance i rekomendowanie jej przyjęcia przez Zarząd;
 • zatwierdzanie projektu Polityki zarządzania jakością danych Wypłacalności II i rekomendowanie jej przyjęcia przez Zarząd;
 • kontrolowanie i egzekwowanie zasad zawartych w Polityce Data Governance i Polityce jakości danych Wypłacalności II;
 • monitorowanie poziomu jakości danych i efektywności procesów związanych z jakością danych na podstawie corocznych raportów Koordynatora Jakości Danych;
 • wydawanie rekomendacji w sprawie wdrożenia istotnych inicjatyw poprawy jakości danych na podstawie rekomendacji Koordynatora Data Governance oraz ich priorytetyzacja i określanie źródła finansowania;
 • rozstrzyganie istotnych sporów związanych z jakością danych przedstawionych przez Koordynatora Data Governance;
 • akceptowanie przyporządkowania komórek i jednostek organizacyjnych Spółki do roli Właściciela Danych;
 • podejmowanie decyzji o odstąpieniu od zasad określonych w Polityce Data Governance i Polityce zarządzania jakością danych Wypłacalności II.

Komitet Innowacji
Cel koordynacja i zarządzanie całokształtem zagadnień związanych z innowacjami w PZU i PZU Życie
Zadania
 • przegląd i udzielanie wytycznych do Strategii Innowacyjności Grupy PZU;
 • określanie obszarów poszukiwania innowacji;
 • zarządzanie portfelem potencjalnych i realizowanych innowacji, w szczególności podejmowanie decyzji uznających przedmiot zakupów za innowację i wyrażanie zgody na zakupy zgodnie z obowiązującymi w Spółce aktami wewnętrznymi;
 • zatwierdzanie regulaminów konkursów i rozstrzyganie konkursów związanych z innowacjami.

Komitet Inwestycyjny
Cel podejmowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych; określanie limitów zaangażowania
Zadania
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych o:
  • poszczególnych transakcjach w zakresie określonym w załączniku do „Regulaminu działalności lokacyjnej”,
  • poszczególnych transakcjach niezależnie od limitów kwotowych wyznaczonych w załączniku do „Regulaminu działalności lokacyjnej” w ramach swoich kompetencji, o ile opinia Biura Ryzyka jest negatywna,
  • docelowej wielkości aktywów denominowanych w walutach obcych oraz pozycji walutowej w walutach obcych;
 • opiniowanie decyzji inwestycyjnych:
  • opiniowanie na wniosek TFI PZU transakcji powyżej 50 000 000 zł realizowanych w ramach funduszy TFI PZU, których PZU lub PZU Życie są jedynymi uczestnikami,
  • opiniowanie decyzji inwestycyjnych na wniosek Członka Zarządu nadzorującego Pion Inwestycji;
 • określanie limitów zaangażowania w pojedyncze podmioty lub grupy podmiotów do kwoty 600 000 000 zł włącznie poprzez ustanawianie limitów kredytowych i limitów koncentracji;
 • podejmowanie decyzji o akceptacji ryzyka w zakresie ubezpieczeń finansowych - w zakresie określonym w uchwale Zarządu PZU w sprawie określenia uprawnień do akceptacji ryzyka w zakresie ubezpieczeń finansowych.

Komitet Kosztowy
Cel koordynacja działań na rzecz redukcji kosztów PZU i PZU Życie, w szczególności kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej, zgodnie ze strategią Grupy PZU
Zadania
 • identyfikacja obszarów działalności PZU i PZU Życie, w których możliwe jest ograniczenie kosztów i uzyskanie oszczędności, w szczególności w zakresie kosztów stałych;
 • ustalanie strategii kosztowej poprzez formułowanie wytycznych dla komórek i jednostek organizacyjnych;
 • monitorowanie stanu kosztów w poszczególnych obszarach działalności PZU i PZU Życie;
 • zajmowanie stanowiska w kluczowych zagadnieniach związanych z redukcją kosztów;
 • cykliczne monitorowanie efektów wdrożonych rozwiązań optymalizujących koszty oraz ewaluacja wykonania celów postawionych przed zespołami roboczymi;
 • decydowanie o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagród specjalnych członkom zespołów roboczych.

Komitet Ryzyka Grupy PZU
Cel koordynacja działań oraz nadzór nad systemem i procesami zarządzania ryzykami występującymi w PZU, PZU Życie i w Grupie PZU
Zadania z wyłączeniem zadań i decyzji znajdujących się w kompetencjach organów PZU i PZU Życie oraz innych komitetów funkcjonujących w strukturach organizacyjnych PZU i PZU Życie:
  • monitorowanie poziomu adekwatności kapitałowej PZU, PZU Życie i Grupy PZU;
  • nadzór nad systemem i procesami zarządzania następującymi ryzykami:
   • ryzykiem aktuarialnym,
   • ryzykiem rynkowym,
   • ryzykiem kredytowym,
   • ryzykiem operacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka IT i bezpieczeństwa,
  • ryzykiem braku zgodności 
w zakresie ich monitorowania, oceny oraz podejmowania decyzji o ich akceptacji lub ograniczaniu;
  • nadzór wynikający z ustanowienia Grupy PZU konglomeratem finansowym, w szczególności nad:
   • adekwatnością kapitałową konglomeratu finansowego oraz strategią postępowania w tym zakresie,
   • obszarem znaczących transakcji wewnątrzgrupowych,
   • obszarem koncentracji ryzyka w konglomeracie finansowym,
   • obszarem zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej;
  • nadzór nad procesem przygotowywania sprawozdawczości wynikającej z wdrożenia przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Komitet Ryzyka Inwestycyjnego
Cel stanowienie decyzji dotyczących ryzyka rynkowego, kredytowego i koncentracji w PZU i PZU Życie, w zakresie:
 • dopuszczalnych rozmiarów poszczególnych ryzyk; 
 • zasad i metodyk zarządzania poszczególnymi ryzykami
Zadania
 • opiniowanie projektów przepisów wewnętrznych, regulacji lub decyzji przedstawianych Zarządowi, w tym:
  • polityki zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji,
  • polityki zarządzania ryzykiem rynkowym,
  • przedstawienie Zarządowi rekomendacji dotyczących maksymalnej alokacji kapitału na ryzyka;
 • podejmowanie stosownych decyzji, w tym:
  • ustalanie podziału maksymalnej alokacji kapitału na poszczególne ryzyka pomiędzy struktury organizacyjne Spółki i podmioty zarządzające lokatami;
  • zatwierdzanie dokumentów dotyczących zasad i metodyk zarządzania ryzykami;
  • zatwierdzanie celów i wytycznych inwestycyjnych lub ograniczeń inwestycyjnych w zakresie limitów ryzyka dla struktur organizacyjnych Spółki oraz podmiotów zarządzających lokatami;
  • stanowienie limitów kredytowych i limitów koncentracji w pojedyncze podmioty lub grupy podmiotów powyżej kwoty 600 000 000 zł;
  • ustalanie limitów i ograniczeń zaangażowania w poszczególne rodzaje ubezpieczeń finansowych.
 • monitorowanie realizacji decyzji Zarządu.

Komitet Sponsoringu, Prewencji i CSR
Cel zapewnienie prawidłowego prowadzenia przez PZU i PZU Życie działalności sponsoringowej, prewencyjnej i z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także sprawowanie nadzoru nad tymi obszarami i zapewnianie spójności działań
Zadania
 • rozpatrywanie wniosków o realizację zadań sponsoringowych lub prewencyjnych zgodnie z postanowieniami regulaminów działalności sponsoringowej i prewencyjnej PZU i PZU Życie;
 • wskazywanie jednostki merytorycznej, z której budżetu lub limitu realizowane jest zadanie sponsoringowe lub prewencyjne;
 • przyjmowanie raportów ze zrealizowanych przez PZU i PZU Życie w danym roku zadań sponsoringowych i prewencyjnych;
 • monitorowanie realizacji zadań sponsoringowych i prewencyjnych, w szczególności o wartości równej i przekraczającej kwotę 1 000 000 zł brutto rozłącznie dla PZU lub PZU Życie;
 • podejmowanie decyzji o odstąpieniu od zasad określonych w regulaminie działalności sponsoringowej i regulaminie działalności prewencyjnej;
 • ustalanie szczegółowych zasad oraz wytycznych dotyczących realizacji zadań prewencyjnych;
 • ustalenie wzoru treści klauzuli prewencyjnej stosowanej w ofercie ubezpieczeniowej oraz akceptacja treści tej klauzuli odbiegającej od wzoru;
 • nadzorowanie realizacji zadań z obszaru CSR.

Komitet Sprzedaży Nieruchomości
Cel zapewnienie prawidłowej realizacji procesu sprzedaży nieruchomości będących w zasobach PZU i PZU Życie
Zadania
 • wydawanie rekomendacji i podejmowanie decyzji dotyczących sprzedaży nieruchomości w zakresie określonym w „Procedurze sprzedaży nieruchomości”, przyjętej uchwałą Zarządu;
 • podejmowanie innych decyzji związanych z procesem sprzedaży nieruchomości.

Komitet Zakupowy
Cel usprawnienie procesu wyboru dostawców towarów i usług oraz monitorowania współpracy z dostawcami zgodnie ze strategią Grupy PZU
Zadania
 • podejmowanie decyzji o realizacji zapotrzebowania lub – na wniosek Biura Zakupów – ostatecznym kształcie opisu przedmiotu zakupu, jeśli niemożliwe jest uzgodnienie tego kształtu pomiędzy Biurem Zakupów a Jednostką Zlecającą lub Projektem;
 • zlecanie dodatkowych czynności lub przekazanie dodatkowych informacji przez Jednostkę Zlecającą, Projekt lub Biuro Zakupów w określonym terminie, jeżeli wymaga tego podjęcie decyzji o ostatecznym kształcie zapotrzebowania określonym w pkt. 1;
 • podejmowanie decyzji o wszczęciu procesu renegocjacji warunków istniejącej umowy lub rozwiązania umowy na uzasadniony wniosek Biura Zakupów w przypadku braku porozumienia pomiędzy Biurem Zakupów a właścicielem biznesowym w przedmiotowej sprawie;
 • kontrola wybranych postępowań zakupowych realizowanych bez udziału Biura Zakupów lub zlecanie takiej kontroli Biuru Zakupów.

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Cel zarządzanie aktywami i pasywami poprzez wpływanie na kształtowanie struktury bilansu i pozycji pozabilansowych w sposób sprzyjający osiąganiu optymalnego wyniku finansowego PZU i PZU Życie
Zadania
 • opiniowanie decyzji dotyczących strategicznej struktury lokat w celu zapewnienia PZU i PZU Życie właściwego poziomu bezpieczeństwa, płynności finansowej i rentowności oraz jakości portfela inwestycyjnego, w tym opiniowanie strategii lokacyjnej;
 • stanowienie rekomendacji dla Zarządu PZU i PZU Życie lub struktur organizacyjnych Spółki, w tym dotyczących:
  • strategii lokacyjnej,
  • poziomów stóp technicznych,
  • zasad udziału w zysku w produktach ubezpieczeniowych,
  • działań zwiększających wielkości środków własnych lub zabezpieczających płynność;
 • podejmowanie decyzji dotyczących:
  • zasad zarządzania płynnością finansową Spółki,
  • celów i wytycznych inwestycyjnych lub ograniczeń inwestycyjnych oraz benchmarków dla struktur organizacyjnych Spółki oraz podmiotów zarządzających lokatami w Grupie PZU,
  • dopasowania aktywów do pasywów oraz bieżącej struktury aktywów, w tym:
   • zatwierdzanie modelowej alokacji aktywów na dany rok oraz limitów odchylenia w ramach zatwierdzonej przez Zarząd strategii inwestycyjnej,
   • zatwierdzanie celów i wytycznych inwestycyjnych lub ograniczeń inwestycyjnych oraz benchmarków dla struktur organizacyjnych Spółki oraz podmiotów zarządzających lokatami,
   • ustanawianie ograniczeń dla decyzji podejmowanych przez Członka Zarządu nadzorującego Pion Inwestycji,
   • zatwierdzanie metodyk, zasad lub polityk dotyczących zarządzania płynnością,
   • zatwierdzanie zasad dopasowania aktywów do zobowiązań i metodyk dopasowania aktywów do zobowiązań.

Sztab Kryzysowy
Cel
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania ciągłości działania w PZU i PZU Życie;
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w PZU i PZU Życie
Zadania Zadania w ramach nadzoru nad systemem zarządzania ciągłością działania:
 • bieżący nadzór nad systemem zarządzania ciągłością działania w PZU i PZU Życie oraz wydawanie rekomendacji dotyczących zadań i kierunków rozwoju w tym zakresie;
 • akceptowanie zadań i kierunków rozwoju systemu zarządzania ciągłości działania podczas cyklicznych spotkań Sztabu lub obiegowo w formie pisemnej decyzji lub akceptacji mailowej członków Sztabu.
Zadania w ramach zarządzania sytuacją kryzysową:
 • ocena, analiza i prognoza skutków wynikających z zaistniałych zdarzeń, w szczególności strat finansowych, pozafinansowych oraz wpływu na działalność PZU i PZU Życie;
 • monitorowanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego PZU i PZU Życie, podejmowanie decyzji w celu zarządzenia sytuacją kryzysową, a także nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z wdrożeniem tych decyzji;
 • zapewnienie zasobów i środków, w tym finansowych, do wdrożenia wypracowanych rozwiązań;
 • współpraca lub wsparcie w działaniach ograniczających skutki niepożądanych zdarzeń w innych podmiotach Grupy PZU po uprzednim porozumieniu z ich organami zarządzającymi;
 • utrzymanie bieżącej komunikacji wewnątrz PZU i PZU Życie, w tym z Zarządem, pozostałymi podmiotami Grupy PZU, a także rzecznikiem prasowym Grupy PZU w zakresie zewnętrznych kampanii informacyjnych.

Komitet Zarządzania Inicjatywami
Cel nadzorowanie i wyznaczanie kierunków działań w ramach zarządzania Inicjatywami w PZU i PZU Życie
Zadania Główne:
 • zatwierdzanie podziału budżetu przeznaczonego na projekty na główne obszary biznesowe zaproponowanego przez Biuro Projektów zgodnie z zasadami działalności projektowej;
 • zatwierdzanie Podziału Pojemności IT, przeznaczonej na realizację Inicjatyw na dany rok obrotowy, na działalność projektową oraz działalność bieżącą Spółki, z uwzględnieniem dedykowanych obszarów oraz Rad Architektów Biznesowych (RAB - zespół ustalający priorytety działań i realizujący Inicjatywy w ramach dedykowanego obszaru i przyznawanej pojemności IT);
Pozostałe:
 • przyjmowanie zasad priorytetyzacji inicjatyw opracowanych przez Biuro Projektów oraz Biuro Projektowania i Efektywności IT;
 • przyjmowanie zasad współpracy pomiędzy dedykowanymi obszarami a Biurem Projektów w zakresie zarządzania Pojemnością IT, opracowanych przez Biuro Projektów oraz Biuro Projektowania i Efektywności IT;
 • priorytetyzacja realizowanych projektów oraz podejmowanie decyzji w zakresie przypisania pojemności IT w związku z wyznaczonymi priorytetami;
 • podejmowanie kierunkowych decyzji związanych ze zmianą pojemności IT oraz podziału pojemności IT w ramach działalności bieżącej PZU i PZU Życie;
 • podejmowanie kierunkowych decyzji związanych ze zmianą podziału budżetu przeznaczonego na projekty;
 • podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia, zmiany i likwidowania dedykowanych obszarów i RAB-ów wraz z wydzielaniem dla nich pojemności IT;
 • podejmowanie kierunkowych decyzji o realizacji nowych projektów – w przypadku, gdy ich realizacja wpływa na przyjęty podział pojemności IT, harmonogram realizacji inicjatyw lub przyjęty podział budżetu przeznaczonego na projekty;
 • przyjmowanie informacji na temat wykorzystania budżetu przeznaczonego na projekty, opracowanych przez Biuro Projektów na podstawie zasad działalności projektowej oraz podejmowanie kierunkowych decyzji w tym zakresie;
 • przyjmowanie informacji na temat wykorzystania pojemności IT przeznaczonej na inicjatywy w danym roku obrotowym, opracowanych przez Biuro Projektowania i Efektywności IT.

Funkcje pełnione przez Członków Zarządu i Dyrektorów Grupy PZU w komitetach stałych:

Imię i nazwisko
(skład Zarządu na koniec 2021 roku)
Udział w pracach komitetów (stan na koniec 2021 roku)
Beata Kozłowska-Chyła
Prezes Zarządu PZU
Szef Sztabu Kryzysowego
Przewodniczący Komitetu – Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Ryzyka Grupy PZU
Członek Komitetu – Komitet Zarządzania Inicjatywami
Aleksandra Agatowska
Prezes Zarządu PZU Życie /
Dyrektor Grupy PZU w PZU
Zastępca szefa Sztabu Kryzysowego
Członek Komitetu – Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Ernest Bejda
Członek Zarządu PZU /
Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Bezpieczeństwa
Przewodniczący Komitetu – Komitet Zakupowy
Członek Komitetu – Komitet Data Governance, Komitet Inwestycyjny, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Sponsoringu, Prewencji i CSR, Komitet Sprzedaży Nieruchomości, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Krzysztof Kozłowski
Członek Zarządu PZU /
Dyrektor Grupy PZU w PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Korporacyjnych i Administracji,
Członek Komitetu – Komitet Innowacji, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet
Zarządzania Inicjatywami
Małgorzata Kot
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Członek Komitetu – Komitet Cenowy PZU, Komitet Zakupowy, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Tomasz Kulik
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Finansów
Przewodniczący Komitetu – Komitet Data Governance, Komitet Inwestycyjny, Komitet Kosztowy
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Cenowy PZU, Komitet Zakupowy, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Członek Komitetu – Komitet Sprzedaży Nieruchomości, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Maciej Rapkiewicz
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Przewodniczący Komitetu – Komitet Ryzyka Grupy PZU
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Inwestycyjny, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego
Członek Komitetu – Komitet Data Governance, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Małgorzata Sadurska
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Kontaktów z Partnerami Strategicznymi
Członek Komitetu – Komitet Cenowy PZU, Komitet Data Governance, Komitet Inwestycyjny, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego
Krzysztof Szypuła
Członek Zarządu PZU /
Członek Zarządu PZU Życie
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Informatyki
Przewodniczący Komitetu – Komitet Cenowy PZU, Komitet Innowacji, Komitet Zarządzania Inicjatywami
Wiceprzewodniczący Komitetu – Komitet Data Governance
Członek Komitetu – Komitet Inwestycyjny, Komitet Ryzyka Grupy PZU, Komitet Ryzyka Inwestycyjnego, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Bartłomiej Litwińczuk
Członek Zarządu PZU Życie /
Dyrektor Grupy PZU w PZU
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Prawnych i HR
Członek Komitetu – Komitet Ryzyka Grupy PZU
Dorota Macieja
Członek Zarządu PZU Życie /
Dyrektor Grupy PZU w PZU
Członek Sztabu Kryzysowego ds. Nieruchomości
Przewodniczący Komitetu – Komitet Sprzedaży Nieruchomości