zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Rachunek zysków i strat (2017-2021)

PZU Raport Roczny 2021 > Rachunek zysków i strat (2017-2021)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 22 847 23 470 24 191 23 866 25 080
Składki zarobione netto 21 354 22 350 23 090 23 024 23 232
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 2 312 3 355 3 279 3 166 3 544
Wynik netto z działalności inwestycyjnej 7 893 9 931 11 298 8 486 9 555
Odszkodowania i świadczenia netto -14 941 -14 563 -15 695 -15 580 -15 731
Koszty akwizycji -2 901 -3 130 -3 363 -3 317 -3 572
Koszty administracyjne -5 357 -6 609 -6 606 -6 597 -6 826
Koszty odsetkowe -1 350 -2 046 -2 129 -1 134 -418
Pozostałe przychody i koszty operacyjne -1 552 -2 201 -2 790 -3 990 -2 315
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 458 7 087 7 084 4 058 7 469
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16 -1 -4 0 -15
Zysk (strata) brutto 5 474 7 086 7 080 4 058 7 454
Zysk (strata) netto, w tym: 4 185 5 368 5 185 2 530 5 434
Zyski (straty) właścicieli 2 895 3 213 3 295 1 912 3 336
Zyski (straty) mniejszości 1 290 2 155 1 890 618 2 098
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych* 863 519 608 863 347 220 863 285 340 863 332 499 863 344 936
Liczba akcji wyemitowanych 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk Grupy PZU na jedną akcję zwykłą Emitenta (w zł) 3,35 3,72 3,82 2,21 3,86
Zysk netto PZU (Emitenta) 2 459 2 712 2 651 1 919 2 028
Podstawowy i rozwodniony zysk Emitenta na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,85 3,14 3,07 2,22 2,35

*z uwzględnieniem akcji funduszy konsolidowanych

Dane na 31 grudnia za lata 2017-2019 zostały przekształcone