zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Ujawnienia na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2020/852 („Taksonomia”)

PZU Raport Roczny 2021 > Ujawnienia na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2020/852 („Taksonomia”)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia”), każde przedsiębiorstwo podlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych na mocy art. 19a lub 29a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE1, zawiera w swoim oświadczeniu na temat informacji niefinansowych lub w skonsolidowanym oświadczeniu na temat informacji niefinansowych informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu działalność tego przedsiębiorstwa jest związana z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego PE i Rady UE 2021/21782 („Akt Delegowany”), precyzującego art. 8 Taksonomii w kontekście raportowania przez przedsiębiorstwa finansowe, w 2022 za rok 2021 są one zobowiązane do przedstawienia następujących ujawnień:

 • Ujawnienia ilościowe
  • udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki;
  • udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 Aktu Delegowanego;
  • udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 3 Aktu Delegowanego;
 • Informacje jakościowe, o których mowa w załączniku XI do Aktu Delegowanego.

Dodatkowo, jako zakład ubezpieczeń, PZU jest zobowiązany do ujawnienia udziału procentowego swojej działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie niekwalifikującej się do systematyki.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG

2 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji

Ujawnienia ilościowe

Wskaźniki dotyczące polityki inwestycyjnej:

PZU
1. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikujacej się do systematyki 1,20%
2. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikujacej się do systematyki 4,50%
3. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych oraz instrumentów pochodnych 28,30%
4. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych 15,00%
Aktywa (mln zł) 44 466


Grupa PZU
1. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikujacej się do systematyki 0,50%
2. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikujacej się do systematyki 2,10%
3. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych oraz instrumentów pochodnych 29,70%
4. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych 27,90%
Aktywa (mln zł) 402 476

Wskaźniki dotyczące działalności ubezpieczeniowej:

 • udział procentowy działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie kwalifikującej się do systematyki

Rok 2021 Działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i reasekuracji kwalifikująca się do systematyki
PZU 50,20%
Grupa PZU 53,50%

 • udział procentowy działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie niekwalifikującej się do systematyki

Rok 2021 Działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i reasekuracji niekwalifikująca się do systematyki
PZU 49,80%
Grupa PZU 46,50%

Ujawnienia jakościowe

Punkt 1 z załącznika XI: informacje kontekstowe dotyczące wskaźników ilościowych, w tym zakres aktywów i działań objętych kluczowymi wskaźnikami wyników, informacje na temat źródeł danych i ograniczeń

Zarówno wskaźniki jednostkowe jak i skonsolidowane zostały sporządzone zgodnie z przepisami zawartymi w Akcie Delegowanym oraz Rozporządzeniu Delegowanym 2021/21393 („Rozporządzenie Delegowane”), a także z wykorzystaniem zaleceń zawartych w dokumentach uzupełniających „FAQs: How should financial and non-financial undertakings report Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act?” opublikowanym przez Komisję Europejską w grudniu 2021 roku (Q&A część 1) oraz „Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting of eligible economic activities and assets” opublikowanym przez Komisję Europejską w lutym 2020 roku (Q&A część 2). Zarówno w przypadku jednostkowych jak i skonsolidowanych wskaźników zastosowano przepisy i uściślenia dotyczące zakładów ubezpieczeń. W szczególności, ponieważ Grupa PZU jest grupą mieszaną (składa się zarówno ze spółek finansowych i spółek niefinansowych) oraz prowadzącą zdywersyfikowaną działalność, zgodnie z Q.4. Q&A część 1, ujawnienia taksonomiczne zostały skonstruowane z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Q&A, o których mowa powyżej, wskaźniki zostały skalkulowane na podstawie standardów stosowanych w sprawozdawczości finansowej, czyli na potrzeby kalkulacji wskaźników jednostkowych zastosowano Polskie Standardy Rachunkowości a na potrzeby wskaźników skonsolidowanych – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Wskaźniki skonsolidowane odnoszą się do spółek finansowych, wchodzących w skład Grupy PZU, przy czym zakres konsolidacji jest, zgodnie z założeniami przytoczonymi powyżej, identyczny jak ten przyjęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym4, z wyłączeniem banków, gdzie aktywa zostały skonsolidowane ostrożnościowo, zgodnie z Rozporządzeniem CRR.

Wskaźniki jednostkowe i skonsolidowane dzielą się, zgodnie z Aktem Delegowanym, na dwie grupy: wskaźniki dotyczące polityki inwestycyjnej oraz wskaźniki dotyczące działalności ubezpieczeniowej.

Wskaźniki dotyczące polityki inwestycyjnej

Wskaźniki 1-4 to wskaźniki dotyczące polityki inwestycyjnej. Zgodnie z motywem (10) Aktu Delegowanego pierwsza grupa wskaźników powinna dotyczyć polityki inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie zgromadzonych funduszy pochodzących z prowadzonej przez nie działalności ubezpieczeniowej i wskaźniki takie powinny wykazywać udział procentowy aktywów zainwestowanych w działalności zgodną z systematyką we wszystkich posiadanych aktywach.

„Ekspozycja” jest zatem w przypadku wskaźnika jednostkowego dla PZU rozumiana jako całość funduszy pochodzących z działalności ubezpieczeniowej. W ujęciu bilansowym jest to suma lokat z wyłączeniem lokat w jednostkach podporządkowanych. Zastosowano podejście „look through” czyli w przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne przeanalizowane zostały lokaty funduszy inwestycyjnych w których jednostki uczestnictwa posiada PZU. Suma lokat, dla których zastosowano podejście „look through” jest wyższa niż wartość jednostek uczestnictwa w tych funduszach wykazana w sprawozdaniu finansowym - różnica wynika głównie z rozrachunków tych funduszy inwestycyjnych.

Pojęcie „ekspozycji” (na potrzeby wskaźnika skonsolidowanego PZU) uwzględnia specyfikę działalności i prowadzonego biznesu w ramach Grupy PZU. W szczególności ma to znaczenie dla działalności ubezpieczeniowej związanej z lokowaniem środków na potrzeby inwestycyjne oraz działalności bankowej związanej z działalnością kredytową. Na potrzeby wyliczenia skonsolidowanych wskaźników przyjęto następujące podejście:

 • dla Grupy PZU bez działalności bankowej - „ekspozycja” rozumiana jako inwestycyjne aktywa finansowe w wartości bilansowej netto, z wyłączeniem aktywów w ubezpieczeniach na życie gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający oraz nieruchomości własne i inwestycyjne;
 • dla działalności bankowej w ramach Grupy PZU - „ekspozycja” rozumiana jako należności kredytowe, leasingowe, faktoringowe, obligacje korporacyjne oraz udziały kapitałowe w wartości bilansowej netto.

Zarówno dla wskaźnika jednostkowego jak i skonsolidowanego w zakresie działalności bez działalności bankowej, podejście „look through” zastosowano do większości ekspozycji zdefiniowanych powyżej, nie było to jednak możliwe dla ok. 2% ekspozycji w przypadku wskaźnika jednostkowego i 3% wskaźnika skonsolidowanego. Ekspozycje te zostały zakwalifikowane do wskaźnika 4. Wskaźniki dotyczące działalności inwestycyjnej nie stanowią ujawnień obligatoryjnych, a oszacowania. Nie są bowiem oparte na ujawnieniach spółek, na które ekspozycję ma PZU oraz Grupa PZU, ze względu na brak takich informacji – spółki stanowiące przedmiot inwestycji są zobowiązane do przedstawienia informacji na temat tego czy i w jakim stopniu ich działalność kwalifikuje się do systematyki w późniejszym terminie.

Na potrzeby kalkulacji wskaźnika 1, działalność kwalifikującą się do systematyki oszacowano dla „ekspozycji” na spółki podlegające obowiązki publikowania danych niefinansowych zgodnie z Dyrektywą 2013/34, na bazie kodów działalności gospodarczej (NACE), na podstawie publicznie dostępnych informacji, uznając za kwalifikujące się do systematyki te spółki, których główny kod działalności gospodarczej (NACE) oznacza działalność gospodarczą opisaną w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 Taksonomii, niezależnie od tego, czy taka działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek lub wszystkie techniczne kryteria kwalifikacji określone w tych aktach delegowanych.

Na potrzeby kalkulacji wskaźnika 2, ekspozycja to wartość lokat w spółkach podlegających obowiązkowi publikowania danych niefinansowych zgodnie z Dyrektywą 2013/34, jeśli jej podstawowy kod działalności gospodarczej (NACE) nie zawiera się w ramach działalności gospodarczej opisanej w aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 Taksonomii, niezależnie od tego, czy taka działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek lub wszystkie techniczne kryteria kwalifikacji określone w tych aktach delegowanych.

Wskaźnik 3 to udział procentowy ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych oraz instrumentów pochodnych w aktywach ogółem.

Analiza do kalkulacji wskaźników 1 i 2 i decyzje o kwalifikacji bądź nie spółek do systematyki były podejmowane wyłącznie dla spółek objętych art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE; ekspozycje wobec spółek nieobjętych raportowaniem niefinansowym zgodnie z tą dyrektywą zostały wykazane oddzielnie, jako wskaźnik 4.

Wskaźnik 4 to udział procentowy ekspozycji wobec przedsiębiorstw które nie podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE w aktywach ogółem.

Wskaźniki dotyczące działalności ubezpieczeniowej

Wskaźniki 5-6 dotyczą działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z motywem (10) Aktu Delegowanego druga grupa wskaźników dla zakładów ubezpieczeń powinna wykazywać, jaki udział procentowy w całej działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie stanowi działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie związana z adaptacją do zmian klimatu, prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym. „Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie” jest rozumiana jako składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (Grupa II), zgodnie z załącznikiem X Aktu Delegowanego. Natomiast „działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie związana z adaptacją do zmian klimatu” prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym to składka przypisana brutto pochodząca ze świadczenia następujących usług ubezpieczeniowych majątkowych i pozostałych osobowych związanych z ubezpieczeniem ryzyka związanego z klimatem określonego w dodatku A do załącznika II (tj. zgodnie z załącznikiem II punkt 10.1 Rozporządzenia Delegowanego):

 • ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych;
 • ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów;
 • ubezpieczenia pracownicze;
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych;
 • pozostałe ubezpieczenia pojazdów;
 • ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe;
 • ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych;
 • ubezpieczenia świadczenia pomocy.

Aby określić procent działalności kwalifikującej się do systematyki oraz skalkulować wskaźniki w sposób zapewniający pełną informację, Grupa PZU przeprowadziła przegląd wszystkich produktów ubezpieczeniowych należących do Grupy II w celu sporządzenia klasyfikacji produktów oraz wyodrębnienia tych, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową w przypadku zaistnienia ryzyk związanych z klimatem wymienionych w dodatku A do załącznika II Rozporządzenia Delegowanego. Za produkty, które kwalifikują się do systematyki uznano te, które należą do jednej z ośmiu linii biznesowych wymienionych w Rozporządzeniu Delegowanym i przytoczonych powyżej oraz pokrywają choć jedno z 28 ryzyk wymienionych w dodatku A, zaliczające się do grup ryzyk stałych, bądź ostrych, związanych z temperaturą, wiatrem, wodą lub ziemią. Produkty chroniące od wszystkich ryzyk również zostały uznane za kwalifikujące się do systematyki. Następnie z wykorzystaniem systemów zarządczych zostały przyporządkowane informacje dotyczące składek przypisanych brutto w podziale na kategorie. Dla składek z reasekuracji czynnej, zostało sporządzone podobne oszacowanie; za składki z tytułu reasekuracji czynnej, kwalifikujące się do systematyki zostały uznane te, które odnoszą się do produktów które zostały uznane za kwalifikujące się do systematyki.

Dla możliwie pełnego oddania obrazu Grupy PZU zgodnie z Taksonomią, wskaźniki zostały skalkulowane w dwóch ujęciach: jednostkowym, dla PZU, oraz skonsolidowanym – dla całej Grupy PZU, tj. dla wszystkich spółek Grupy PZU, które prowadzą działalność w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych: PZU, LINK4, TUW PZUW, Lietuvos Draudimas, PZU Odział w Estonii, AAS Balta oraz PrJSC IC PZU Ukraine. W obydwu przypadkach, jako składki przypisane brutto rozumiana jest zarówno działalność bezpośrednia jak i pośrednia. Suma składek przypisanych brutto dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, która znajduje się w mianowniku obydwu wskaźników, jest zgodna z wartościami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 (składka przypisana brutto dla PZU) oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 (dla Grupy PZU).

Punkt 3 z załącznika XI: Opis zgodności z rozporządzeniem (UE) 2020/852 („Taksonomia”) w strategii biznesowej przedsiębiorstwa finansowego, procesy projektowania produktów oraz współpraca z klientami i kontrahentami.

I. Opis zgodności z rozporządzeniem (UE) 2020/852 w strategii biznesowej przedsiębiorstwa finansowego

Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024 „Potencjał i wzrost” uwzględnia czynniki zrównoważonego rozwoju wskazując, że miarą sukcesu Grupy PZU są nie tylko wyniki finansowe ale przede wszystkim osiąganie tych wyników w sposób zrównoważony.

Po raz pierwszy w historii PZU i PZU Życie przyjęły również Strategię ESG „Rozwój w równowadze” na lata 2021 – 2024 określającą podejście do zarządzania, oczekiwanych wyników i perspektyw na przyszłość w sposób, który odzwierciedla kontekst finansowy, społeczny, środowiskowy i zarządczy w działalności PZU.

Ambicje dot. zrównoważonego rozwoju biznesu Grupy PZU określono w trzech filarach, odnoszących się bezpośrednio do trzech czynników ESG:

 • #Zaufany partner zielonej transformacji (E)
 • #Lepsza jakość życia (S)
 • #Odpowiedzialna organizacja (G)

Jedną z korzyści płynących z przyjęcia obu strategii jest możliwość skutecznego przygotowania PZU do wdrożenia nowych regulacji prawnych dotyczących ESG, w tym Taksonomii. Taksonomia została wprost wskazana w Strategii ESG „Rozwój w równowadze” jako jeden z elementów regulacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, na których będą oparte działania obu spółek. W strategiach nie opisano celów odnoszących się bezpośrednio do Taksonomii, zauważono jednak Taksonomię jako podstawę regulacyjną dla dalszego działania spółek.

Grupa PZU kładzie duży nacisk na redukowanie negatywnego wpływu swojej działalności biznesowej na klimat i środowisko naturalne, a także stara się przewidywać wpływ zmian klimatycznych na swoją działalność. Wspiera zrównoważoną transformację gospodarki opierając się na analizach biznesowych, krajowych i międzynarodowych regulacjach prawnych oraz wytycznych takich instytucji jak ONZ, UE czy OECD.

Realizacja obowiązków wynikających z Taksonomii osadzona jest w pierwszym – środowiskowym filarze strategii ESG: #Zaufany partner zielonej transformacji. Grupa PZU rozumie, że aby zahamować zmiany klimatu, konieczne jest przejście do niskoemisyjnej gospodarki. Jej ambicją jest bycie partnerem dla firm i przedsiębiorstw, które przechodzą energetyczną transformację dlatego zaplanowano kluczowe działania w obszarach:

 • produktowym (Grupa PZU rozwijająca ofertę ubezpieczeniową wspierającą transformację energetyczno-klimatyczną);
 • inwestycyjnym (odpowiedzialny inwestor wspierający zrównoważoną transformację);
 • działalności operacyjnej (zielona organizacja funkcjonująca w oparciu o zrównoważone procesy decyzyjne i zarządcze).

II. Procesy projektowania produktów – w 2021 r. w PZU SA powstały nowe rozwiązania produktowe uwzględniające zmieniające się potrzeby środowiskowe

Grupa PZU rozumie, że aby zahamować zmiany klimatyczne, konieczne jest przejście do niskoemisyjnej gospodarki. Dlatego rozszerza ofertę dla przedsiębiorców inwestujących w odnawialne źródła energii i wprowadza produkty, które będą wspierały dekarbonizację: m.in. niskoemisyjny transport, przyjazne środowisku instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe i wielkie elektrownie wiatrowe, a także usługi umożliwiające wsparcie dla klientów przeprowadzających dekarbonizację.

 • W 2021 PZU wprowadził na rynek dwa nowe ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych – PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca. To produkty, które chronią elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń. Zabezpieczają również klientów przed odpowiedzialnością cywilną i utratą zysku spowodowaną szkodami materialnymi. W przypadku PZU Energia Wiatru ubezpieczona zostaje cała elektrownia wiatrowa, w tym gondola, wieża, fundamenty, okablowanie, urządzenia towarzyszące. Ubezpieczenie w produkcie PZU Energia słońca obejmuje całą instalację fotowoltaiczną, w tym panele, konstrukcje, okablowanie wewnętrzne, inwertery, urządzenia towarzyszące. Szczegółowe informacje: www.pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/majatek-firmy-i-oc/majatek/pzu-energia-wiatru-i-pzu-energia-slonca.
 • Oferta PZU Doradca to oferta skierowana do przedsiębiorców z segmentu MŚP, której celem jest ochrona majątku ich firm. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące instalacje i urządzenia:
   • instalacje fotowoltaiczne, w tym farmy fotowoltaiczne;
   • elektrownie wiatrowe (wiatraki);
   • biogazownie – urządzenia do wytwarzania energii gazowej z biomasy;
   • oczyszczalnie ścieków.

Ubezpieczenie obejmuje także mienie osób trzecich, które dana firma przyjęła w celu realizacji świadczonych usług i może być zakupione przez firmy instalujące panele fotowoltaiczne na rzecz indywidualnych klientów. W ofercie dla MŚP znajdują się również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym (pokrycie kosztów usunięcia np. wycieku substancji do gleby).Szczegółowe informacje: www.pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/majatek-firmy-i-oc/majatek/pzu-doradca.

 • PZU Eko Energia – to produkt chroniący urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł, a także zabezpieczający właścicieli instalacji fotowoltaicznych przed ryzykiem przerw lub obniżonej efektywności w produkcji prądu. Produkt kierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na własny użytek. Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach. Szczegółowe informacje: www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/dom-i-mieszkanie/eko-energia.
 • PZU oferuje nowy zakres ubezpieczenia AC dla właścicieli pojazdów elektrycznych, który obejmuje ochroną szkody dotyczące ładowarek, w tym wallbox’a, a także kabli ładujących oraz baterii. To oferta flotowa dla klientów korporacyjnych. Szczegółowe informacje: www.media.pzu.pl/informacje-prasowe/szczegoly/PZU_rozszerzyl_ubezpieczenie_AC_dla_pojazdow_elektrycznych.
 • Oferta ubezpieczeniowa dla sektorów narażonych na największe ryzyko klimatyczne (np. dla rolnictwa), która obejmuje ochronę w wyniku zdarzeń losowych takich jak powódź lub podtopienie, huragan, burze, opady śniegu lub gradu, deszcze nawalne. Dodatkowo gwarancja środowiskowa stanowi zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska (np. zakładów chemicznych).
 • W ramach ubezpieczenia utraty zysku PZU chroni firmy, których zysk spadnie np. w wyniku uszkodzeń mienia spowodowanego zdarzeniami naturalnymi (takimi jak pożar, powódź, huragan lub inne zdarzenie losowe). Dodatkowo funkcjonują rozszerzone klauzule dla przedsiębiorców posiadających OC, które pokrywają szkody w środowisku naturalnym (zwiększenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu; rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w środowisku). Szczegółowe informacje: www.pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/majatek-firmy-i-oc/majatek/ubezpieczenie-utraty-zysku.

III. Współpraca z klientami i kontrahentami

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju są istotne także w relacjach z klientami Grupy PZU i zostały zdefiniowane w strategii biznesowej.

Grupa PZU wspiera inicjatywy mające na celu ochronę środowiska, a także chce wspierać podmioty, które przechodzą energetyczną transformację uwzględniając:

 • uczestników rynku finansowego – Grupa PZU rozszerza ofertę funduszy inwestycyjnych o oparte na ESG, opracuje długofalową strategię rozwoju zrównoważonego portfela oraz konsekwentnie zwiększa inwestycje w zielone sektory;
 • klientów indywidualnych – Grupa PZU rozwija zrównoważoną ofertę ubezpieczeniową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta;
 • klientów korporacyjnych – Grupa PZU wspiera podmioty podejmujące działania służące zrównoważonej transformacji energetycznej;
 • organizacje pozarządowe – Grupa PZU chce być partnerem w działaniach społecznych, ekonomicznych i klimatycznych.

3 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 dnia 4 czerwca 2021 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 575/2013