zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

14. Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 14. Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

14.1 Zasady rachunkowości

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych i nieruchomości inwestycyjnych.

14.2 Dane ilościowe

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 605 265
   Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 25 171
   Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 565 45
      Instrumenty kapitałowe 530 -41
      Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 37 -1
      Instrumenty dłużne -2 87
   Instrumenty wyceniane w zamortyzowanym koszcie 15 49
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie 15 -3
Instrumenty pochodne -106 23
Krótka sprzedaż 23 10
Należności -140 -182
Nieruchomości inwestycyjne 7 3
Wynik z tytułu utraty kontroli nad RUCH SA - -5
Pozostałe 3 -
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji, razem 407 111