zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

35.3 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 35. Pochodne instrumenty finansowe > 35.3 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2021 roku Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa Zobowiązania
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 24 408 48 118 211 279 60 467 344 272 6 706 10 372
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje swap 102 - 2 004 287 2 393 24 91
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje swap 885 6 032 39 031 7 380 53 328 30 3 513
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 23 421 42 086 170 244 52 800 288 551 6 652 6 768
- kontrakty terminowe 4 397 2 035 - - 6 432 7 13
- transakcje swap 18 576 38 383 167 628 50 103 274 690 6 621 6 729
- opcje call (zakup) 268 999 1 638 413 3 318 16 20
- opcje put (sprzedaż) - 325 896 2 284 3 505 6 4
- opcje cap floor 180 344 82 - 606 2 2
Związane z kursami walut 46 466 17 073 9 470 - 73 009 797 727
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje swap 6 804 2 999 - - 9 803 63 31
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 39 662 14 074 9 470 - 63 206 734 696
- kontrakty terminowe 11 844 7 588 6 343 - 25 775 361 393
- transakcje swap 24 376 3 961 1 228 - 29 565 287 254
- opcje call (zakup) 1 797 1 296 953 - 4 046 83 24
- opcje put (sprzedaż) 1 645 1 229 946 - 3 820 3 25
Związane z cenami papierów wartościowych 386 456 1 629 - 2 471 69 41
- opcje call (zakup) 366 456 1 629 - 2 451 69 41
- kontrakty terminowe 20 - - - 20 - -
Związane z cenami towarów 1 975 347 871 - 3 193 756 740
- kontakty terminowe 182 179 - - 361 12 7
- transakcje swap 1 583 168 871 - 2 622 729 717
- opcje call (zakup) 137 - - - 137 15 14
- opcje put (sprzedaż) 73 - - - 73 - 2
Razem 73 235 65 994 223 249 60 467 422 945 8 328 11 880

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2020 roku Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa Zobowiązania
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 22 096 50 251 175 484 45 384 293 215 5 453 5 212
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje swap 280 776 1 236 1 101 3 393 - 206
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje swap 1 091 2 386 29 802 5 988 39 267 1 113 729
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 20 725 47 089 144 446 38 295 250 555 4 340 4 277
- kontakty terminowe 3 306 1 176 - - 4 482 1 1
- transakcje swap 16 964 44 563 141 616 37 883 241 026 4 333 4 274
- opcje call (zakup) - 891 2 426 385 3 702 5 1
- opcje put (sprzedaż) 455 - 404 27 886 1 1
- opcje cap floor - 459 - - 459 - -
Związane z kursami walut 57 722 19 473 6 936 27 84 158 660 877
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje swap 9 141 4 608 461 - 14 210 5 264
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 48 581 14 865 6 475 27 69 948 655 613
- kontrakty terminowe 26 427 8 192 3 634 27 38 280 340 277
- transakcje swap 18 811 2 796 787 - 22 394 225 257
- opcje call (zakup) 2 162 2 602 1 304 - 6 068 67 38
- opcje put (sprzedaż) 1 181 1 275 750 - 3 206 23 41
Związane z cenami papierów wartościowych 237 1 935 667 - 2 839 93 61
- opcje call (zakup) 229 1 935 667 - 2 831 93 61
- opcje put (sprzedaż) 8 - - - 8 - -
Związane z cenami towarów 1 222 1 572 184 - 2 978 133 131
- kontakty terminowe 235 115 - - 350 3 7
- transakcje swap 622 887 117 - 1 626 74 72
- opcje call (zakup) 216 570 67 - 853 19 1
- opcje put (sprzedaż) 149 - - - 149 37 51
Razem 81 277 73 231 183 271 45 411 383 190 6 339 6 281