zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

25 marca 2021 roku Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 – 2024. Przyjęta polityka jest kontynuacją zasad, które zostały określone w Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016-2020.

Zgodnie z Polityką Grupa PZU dąży do:

 1. efektywnego zarządzania kapitałem poprzez optymalizację wykorzystania kapitału z perspektywy Grupy;
 2. maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez organiczny wzrost oraz akwizycje;
 3. zapewnienia wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań Grupy wobec klientów.

Polityka zarządzania kapitałem opiera się na następujących zasadach:

 1. zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym Grupy PZU na poziomie PZU;
 2. utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 200% dla Grupy PZU, PZU oraz PZU Życie (wg Wypłacalność II);
 3. utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej Grupy PZU na poziomie nie wyższym niż 25%;
 4. zapewnienie środków na rozwój i akwizycje;
 5. utrzymanie nadwyżki funduszy własnych konglomeratu finansowego ponad wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego;
 6. brak emisji akcji przez PZU w okresie obowiązywania Polityki.

Zakłada się możliwość wystąpienia tymczasowych odchyleń rzeczywistego współczynnika wypłacalności powyżej lub poniżej poziomu docelowego.

Polityka dywidendowa Grupy PZU i PZU opiera się na następujących zasadach:

 1. Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje;
 2. wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU za dany rok obrotowy, jest ustalana na podstawie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej, przy czym:
  • nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych,
  • nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy,
  • pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć 

  - z zastrzeżeniem punktów 3 i 4:

 3. zgodnie z planami Zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego środki własne podmiotu dominującego oraz Grupy PZU po deklaracji o wypłacie lub wypłacie dywidendy, pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w Polityce kapitałowej Grupy PZU i PZU (punkty 2 do 5);
 4. przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w sprawie dywidendy.
Polityka dywidendowa i kapitałowa Grupy PZU 

 

* Zysk netto PZU przypisany jednostce dominującej

Źródło: PZU

Dywidenda

6 października 2021 roku PZU wypłacił ponad 3 mld zł dywidendy, tj. 3,5 zł na akcję. Poniżej została przedstawiona szczegółowa sekwencja kluczowych wydarzeń z tym związanych.

 • 16 grudnia 2020 roku - rekomendacja KNF dla wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok

Wydana przez KNF rekomendacja w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji zezwoliła zakładom ubezpieczeń na:

 1. wypłatę dywidendy w wysokości do 100% wielkości zysku wypracowanego w 2019 roku;
 2. wypłatę dywidendy do 50% wielkości zysku wypracowanego w 2020 roku pod warunkiem, że spełniają wyznaczone przez KNF kryteria.

Obejmują one ocenę BION (a więc ocenę ryzyka) oraz pokrycie określonego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym. Ponadto spółka, która zamierza wypłacić dywidendę, nie może wykazywać w poszczególnych kwartałach niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego oraz nie może być objęta krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym.

KNF zwróciła także uwagę, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy zakłady ubezpieczeń powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii koronawirusa.

 • 11 maja 2021 roku - wniosek Zarządu PZU w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019

W związku z ww. rekomendacją KNF, Zarząd PZU zarekomendował podział zysku za rok 2020 (wraz z kwotą przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019). Zaproponowana kwota dywidendy wyniosła 3 mld zł, tj. 3,5 zł na akcję.

12 maja 2021 roku Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie wniosek Zarządu oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU podział zysku i terminy wypłaty zgodnie z przedstawioną propozycją.

 • 16 czerwca 2021 roku – uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto PZU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU, w której postanowiło o podziale zysku za rok 2020, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2019. Na wypłatę dywidendy zostało przeznaczone 3 022 mln zł. Dzień dywidendy został wyznaczony na 15 września 2021 roku, a termin wypłaty na 6 października 2021 roku.

Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej w 2022 roku

9 grudnia 2021 roku KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2022 roku (pobierz).

Komisja zezwoliła na wypłatę dywidendy wyłącznie zakładom, które spełniają dla wypłat z zysku roku 2020 i 2021 łącznie poniższe kryteria:

 1. Otrzymały w ramach BION za 2020 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą;
 2. W poszczególnych kwartałach 2021 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR);
 3. W 2021 roku nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym.
 4. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

Zakłady spełniające powyższe kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100% wielkości zysku wypracowanego w roku 2020 (z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych dywidend z zysku roku 2020) oraz 50% wielkości zysku wypracowanego w 2021 roku, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na 31 grudnia 2021 roku oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów prowadzących działalność w dziale II. Zakłady spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii koronawirusa, a tym samym możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami tego stanu dla zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, zakładu ubezpieczeń i reasekuracji.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2021 rok. Sprawozdanie zawierające audytowane informacje o współczynnikach wypłacalności i kondycji finansowej PZU na poziomie jednostkowym zostanie opublikowane w II kwartale 2022 roku.

Dywidenda wypłacona przez PZU z zysku za lata obrotowe 2017-2021


2017 2018 2019 2020 2021
Skonsolidowany zysk przypisany jednostce dominującej (w mln zł) 2 895 3 213 3 295 1 912 3 336
Jednostkowy zysk PZU(w mln zł) 2 459 2 712 2 651 1 919 2 028
Wypłacona dywidenda za rok (w mln zł) 2 159 2 418 ** 3 022 ***
Dywidenda na akcję za rok (w zł) 2,50 2,80 ** 3,50 ***
Dywidenda na akcję wg daty ustalenia prawa (w zł) 1,40 2,50 2,80 ** 3,50
Współczynnik wypłaty dywidendy ze skonsolidowanego zysku przypisanego jednostce dominującej 74,2% 75,3% ** ** ***
(a) Zmiana ceny akcji r/r 26,9% 4,1% -8,8% -19,2% -9,2%
(b) Stopa dywidendy w roku (%) * 4,2% 5,9% 6,4% ** 10,8%
(a+b) TSR Total Shareholders Return 31,2% 10,1% -2,4% -19,2% 20,1%

* stopa liczona jako dywidenda (wg daty ustalenia prawa do dywidendy) wobec ceny akcji na koniec poprzedniego raportowanego roku

** w 2020 roku ZWZA PZU nie przeznaczyło zysku na wypłatę dywidendy (zgodnie z rekomendacją KNF z 26 marca 2020 roku); w 2021 roku ZWZA PZU zadecydowało o podziale zysku za rok 2020, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

*** do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2021 rok Źródło: PZU Źródło: PZUdania z działalności Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2020 rok

Źródło: PZU

 

Zysk i dywidenda na akcję PZU

 

* współczynnik wypłaty bez uwzględnienia wypłaty dywidendy z kapitałów nadwyżkowych (2 zł na akcję)

** 26 marca 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wstrzymaniu w 2020 roku wupłat dywidend z zysku za 2019 rok (w przypadku zakładów ubezpieczeń i banków). 16 grudnia 2020 roku KNF zdecydowała o wznowieniu możliwości wypłaty dywidendy w wysokości do 100% wielkości zyskuwypracowanego w 2019 roku oraz do 50% wielkośic zysku wypracowanego w 2020 roku. 12 maja 2021 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządudo ZWZo wypłacie dywidendy na poziomie 3,5 zł na akcję.

*** do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2021

Źródło: PZU

Wypłaty dywidendy i całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) PZU (05.2010-2021)

Źródło: PZU

Wartość księgowa na akcję i skumulowana dywidenda brutto na akcję PZU w zł (2010-2021)

* w 2013 roku miała miejsce wypłata dywidendy z kapitałów nadwyżkowych (2 zł na akcję)

Źródło: PZU