zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

20. Koszty odsetkowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 20. Koszty odsetkowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

20.1 Zasady rachunkowości

Koszty odsetkowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

20.2 Dane ilościowe

Koszty odsetkowe 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Depozyty terminowe 41 436
Depozyty bieżące 70 267
Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe 208 316
Pochodne instrumenty zabezpieczające 28 16
Pożyczki 4 3
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 7 13
Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU 21 36
Leasing 23 28
Pozostałe 16 19
Koszty odsetkowe, razem 418 1 134