zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

35.2 Rodzaje strategii zabezpieczeń

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 35. Pochodne instrumenty finansowe > 35.2 Rodzaje strategii zabezpieczeń
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

35.2.1. Zabezpieczenia wartości godziwej

Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycje zabezpieczane odnoszone są – w części wynikającej z zabezpieczanego ryzyka – do rachunku zysków i strat. W pozostałej części zmiany wyceny bilansowej księgowane są zgodnie z ogólnymi zasadami dla danej klasy instrumentów finansowych.

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycja zabezpieczająca w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej są w całości księgowane w rachunku zysków i strat w tej samej pozycji, w której są prezentowane wyniki zmiany wartości pozycji zabezpieczanej.

Korekta z tytułu zabezpieczanego ryzyka na odsetkowej pozycji zabezpieczanej jest amortyzowana do rachunku zysków i strat nie później niż w momencie zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Głównymi zidentyfikowanymi potencjalnymi źródłami nieefektywności w zabezpieczeniach wartości godziwej są:

  • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego na wartość godziwą transakcji zabezpieczających, które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej;
  • różnice pomiędzy terminami zapadalności transakcji IRS a terminami zapadalności dłużnych papierów wartościowych;
  • różnice w wysokości kuponów odsetkowych generowanych przez pozycję zabezpieczaną i instrumenty zabezpieczające.

Zabezpieczenie wartości godziwej stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w złotych, euro i dolarach amerykańskich

Pekao zabezpiecza część ryzyka stopy procentowej związaną ze zmianą wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającej ze zmienności rynkowych stóp procentowych poprzez transakcje IRS. W ten sposób zabezpiecza się komponent ryzyka stopy procentowej związany ze zmianą wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającą wyłącznie ze zmienności rynkowych stóp procentowych (WIBOR, EURIBOR, LIBOR USD). Zabezpieczany komponent ryzyka odpowiadał w przeszłości za znaczącą część zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej.

Tabela prezentuje wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów zabezpieczających:


Waluta 31 grudnia 2021
Termin zapadalności
31 grudnia 2020
Termin zapadalności
do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN - - 200 - 200 280 - - 200 480
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 2,6 - 2,6 0,3 - - 0,3 0,3
Wartość nominalna EUR - - 699 287 986 - 346 309 681 1 336
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 0 -0,1 0 - -0,1 0,8 -0,2 0,1
Wartość nominalna USD 102 - 701 - 803 - - 631 112 743
Średnie oprocentowanie nogi stałej 3,7 - 1,4 - 1,7 - - 2,0 0,2 1,8
Razem
102 - 1 600 287 1 989 280 346 940 993 2 559

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zabezpieczenie papierów wycenianych w Razem Zabezpieczenie papierów wycenianych w Razem
zamortyzowanym koszcie wartości godziwej zamortyzowanym koszcie wartości godziwej
Instrumenty zabezpieczające

Wartość nominalna 200 1 789 1 989 200 2 359 2 559
Wartość bilansowa – aktywa 6 - 6 - - -
Wartość bilansowa – zobowiązania - 91 91 27 171 198
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 33 68 101 -11 -34 -45
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat 1 3 4 - -1 -1
Pozycje zabezpieczane

Wartość bilansowa - aktywa 193 1 933 2 126 225 2 596 2 821
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w bilansie – aktywa -7 111 104 25 188 213
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -32 -65 -97 11 34 45
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostająca w bilansie dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej - - - - - -

Zabezpieczenie wartości godziwej stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych

Alior Bank zabezpiecza ryzyko zmiany wartości godziwej nabytych dłużnych papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub w zamortyzowanym koszcie z tytułu zmian krzywej swapowej stóp procentowych. W ramach tej strategii, Alior Bank tworzy powiązania zabezpieczające, w których instrumentem zabezpieczanym są stałokuponowe dłużne papiery wartościowe denominowane w danej walucie, a instrumentem zabezpieczającym są swapy stopy procentowej (IRS) w tej samej walucie. W ramach tej strategii Alior Bank zabezpiecza ryzyko wynikające ze zmian krzywej swapowej stóp procentowych (ryzyko zmienności rynkowych swapowych stóp procentowych) z wyłączeniem innych efektów wpływających na zmianę wyceny (w tym asset swap spread).

Tabela prezentuje wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów zabezpieczających:


Waluta 31 grudnia 2021
Termin zapadalności
31 grudnia 2020
Termin zapadalności
do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN - - 250 - 250 - 430 250 - 680
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 0,2 - 0,2 - 2,4 0,2 - 1,6
Wartość nominalna EUR - - 154 - 154 - - 46 108 154
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 0,7 - 0,7 - - 0,7 0,7 0,7
Razem
- - 404 - 404 - 430 296 108 834

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zabezpieczenie inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w Razem Zabezpieczenie inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w Razem
zamortyzowanym koszcie wartości godziwej zamortyzowanym koszcie wartości godziwej
Instrumenty zabezpieczające

Wartość nominalna 154 250 404 680 154 834
Wartość bilansowa – aktywa 15 3 18 - - -
Wartość bilansowa – zobowiązania - - - 6 2 8
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 17 4 21 -2 -1 -3
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat -3 1 -2 3 2 5
Pozycje zabezpieczane

Wartość bilansowa - aktywa 182 158 340 674 153 827
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej – aktywa -14 - -14 2 - 2
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -20 -3 -23 5 3 8
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostająca w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej - - - - - -

35.2.2. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją i które mogłyby wpływać na rachunek zysków i strat.

Wynik wyceny efektywnej części zabezpieczeń przepływów pieniężnych ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

W przypadku zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego portfeli kredytów i depozytów sposób zarządzania tymi portfelami umożliwia regularne włączanie do relacji zabezpieczającej nowych transakcji oraz wyłączanie transakcji na skutek spłaty lub zaklasyfikowania do pozycji zagrożonych. Skutkuje to ciągłą zmianą ekspozycji tych portfeli na ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. W związku z częstymi zmianami struktury terminowej portfeli, wyznaczanie pozycji zabezpieczanych odbywa się dynamicznie przy dopuszczeniu dopasowania pozycji zabezpieczających do tych zmian.

W zakresie relacji zabezpieczających przepływy pieniężne głównymi zidentyfikowanymi potencjalnymi źródłami nieefektywności są:

  • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego na wartość godziwą instrumentów zabezpieczających, tj. swapów na stopę procentową (IRS), walutowych swapów na stopę procentową (basis swap) oraz swapów walutowych (FX swap), które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej;
  • różnice pomiędzy częstotliwościami przeszacowania instrumentów zabezpieczających i zabezpieczanych kredytów i depozytów.

35.2.2.1. Zabezpieczenie portfela należności od klientów z tytułu kredytów i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu w złotych

Pekao zabezpiecza ryzyka stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR) generowane przez portfel należności od klientów z tytułu kredytów i papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).


Waluta 1 grudnia 2021
Termin zapadalności
1 grudnia 2020
Termin zapadalności
do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN - 1 000 16 703 6 120 23 823 - - 12 337 3 355 15 692
Średnie oprocentowanie nogi stałej - 1,7 1,6 2 1,7 - - 1,9 0,8 1,7

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Instrumenty zabezpieczające

Wartość nominalna 23 823 15 692
Wartość bilansowa – aktywa - 767
Wartość bilansowa – zobowiązania 1 403 2
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -2 191 475
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat -14 8
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane

Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 2 196 -467
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego -1 508 669
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.2. Zabezpieczenie portfela depozytów w złotych i euro

Pekao zabezpiecza ryzyka stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, EURIBOR), generowane przez portfele depozytów denominowanych w złotych i euro, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowemu zobowiązaniu o zmiennym oprocentowaniu za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).


Waluta 1 grudnia 2021
Termin zapadalności
1 grudnia 2020
Termin zapadalności
do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN - 90 113 231 434 - 85 168 266 519
Średnie oprocentowanie nogi stałej - 1,4 1,2 1,4 1,3 - 0,3 0,3 0,7 0,5
Wartość nominalna EUR - - - - - - 636 - - 636
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - - - - - -0,5 - - -0,5

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Instrumenty zabezpieczające

Wartość nominalna 434 1 155
Wartość bilansowa – aktywa 9 7
Wartość bilansowa – zobowiązania 6 48
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 43 -15
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane

Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie -43 15
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego 6 -37
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.3. Zabezpieczenie portfela kredytów o zmiennym oprocentowaniu we frankach szwajcarskich, portfela kredytów i należności leasingowych o zmiennym oprocentowaniu w euro oraz portfela depozytów w złotych

Pekao zabezpiecza ekspozycję na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, EURIBOR, LIBOR CHF – od 1 stycznia 2022 roku zastąpiony stawką SARON) oraz ekspozycji na ryzyko walutowe generowane przez portfele kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowane we frankach szwajcarskich, portfele kredytów i należności leasingowych o zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro (od 2021 roku) oraz depozytów w złotych, które ekonomicznie stanowią długoterminowe zobowiązanie o zmiennym oprocentowaniu (powiązanie rozszerzone o przyszłe przepływy wynikające z kredytów i należności leasingowych o zmiennej stopie procentowej w euro) za pomocą walutowych swapów stopy procentowej (basis swap). Transakcje CIRS podlegają dekompozycji na składnik zabezpieczający portfel aktywów oraz portfel zobowiązań.


Waluta 1 grudnia 2021
Termin zapadalności
1 grudnia 2020
Termin zapadalności
do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna CHF/PLN - 222 1 748 445 2 415 - 299 1 279 1 036 2 614
Wartość nominalna EUR/PLN 285 345 1 223 - 1 853 - - - - -

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Instrumenty zabezpieczające

Wartość nominalna 4 268 2 614
Wartość bilansowa – aktywa - -
Wartość bilansowa – zobowiązania 690 561
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 5 14
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat 1 -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane

Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie -11 -17
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego -35 -39
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.4. Zabezpieczenie portfela kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowanych w euro oraz depozytów terminowych i negocjowanych denominowanych w dolarach amerykańskich

Pekao zabezpiecza ekspozycję na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (EURIBOR, LIBOR USD) i ekspozycji na ryzyko walutowe generowane przez portfele kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro oraz depozytów terminowych i negocjowanych denominowanych w dolarach amerykańskich, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowym pasywom zmiennoprocentowym za pomocą swapów walutowych (FX Swap).


Waluta 1 grudnia 2021
Termin zapadalności
1 grudnia 2020
Termin zapadalności
do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna EUR/PLN 6 569 2 690 - - 9 259 6 494 3 115 461 - 10 070
Średni kurs 4,6 4,7 - - 4,6 4,5 4,6 4,6
4,5
Wartość nominalna EUR/USD 235 207 - - 442 2 323 1 361 - - 3 684
Średni kurs 1,1 1,1 - - 1,1 1,2 1,2 - - 1,2
Wartość nominalna USD/PLN - 102 - - 102 324 132 - - 456
Średni kurs - 3,7 - - 3,7 3,7 3,8 - - 3,7

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Instrumenty zabezpieczające

Wartość nominalna 9 803 14 210
Wartość bilansowa – aktywa 63 5
Wartość bilansowa – zobowiązania 31 264
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -13 -1
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane

Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 13 1
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego -12 1
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.5. Zabezpieczenie portfela kredytów i obligacji podporządkowanych o zmiennym oprocentowaniu

Alior Bank zabezpiecza ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR), generowane przez portfel kredytów i obligacji podporządkowanych denominowanych w złotych za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).


Waluta 1 grudnia 2021
Termin zapadalności
1 grudnia 2020
Termin zapadalności
do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN 600 4 375 17 172 - 22 147 1 091 1 366 15 167 - 17 624
Średnie oprocentowanie nogi stałej 2,2 0,5 1,3 - 1,2 2,2 2,1 1 - 1,2
Wartość nominalna EUR - - 543 - 543 - - 46 - 46
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - -0,3 - -0,3 - - -0,1 - -0,1

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Instrumenty zabezpieczające

Wartość nominalna 22 690 17 670
Wartość bilansowa – aktywa 21 335
Wartość bilansowa – zobowiązania 1 082 78
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -891 188
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów -1 200 223
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat -3 -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna -110 -80
Pozycje zabezpieczane

Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 939 -185
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego (1 117) 192
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.6. Zabezpieczenie portfela obligacji o stałym oprocentowaniu denominowanych w euro, dolarze amerykańskim lub funcie brytyjskim

PZU zabezpiecza przepływy w walucie obcej generowane przez portfele obligacji o stałym oprocentowaniu denominowane w euro, dolarze amerykańskim lub funcie brytyjskim za pomocą walutowych swapów stopy procentowej (CIRS). W ten sposób zabezpiecza się komponent ryzyka walutowego, związany ze zmiennością kursów walutowych.


Waluta 1 grudnia 2021
Termin zapadalności
1 grudnia 2020
Termin zapadalności
do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna EUR/PLN - - 734 373 1 107 - - 443 663 1 106
Średni kurs - - 4,3 4,3 4,3 - - 4,3 4,3 4,3
Wartość nominalna USD/PLN - - 445 - 445 - - 285 160 445
Średni kurs - - 3,8 - 3,8 - - 3,8 3,9 3,8
Wartość nominalna GBP/PLN - - 350 211 561 - - 77 508 585
Średni kurs - - 5,0 5,0 5,0 - - 4,8 5,0 5,0

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Instrumenty zabezpieczające

Wartość nominalna 2 113 2 136
Wartość bilansowa – aktywa - 4
Wartość bilansowa – zobowiązania 332 40
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -296 -57
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów -226 43
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna -70 -100
Pozycje zabezpieczane

Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 296 58
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego -169 57
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

35.2.2.7. Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny oraz udziałów niekontrolujących z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń

Kapitał z aktualizacji wyceny oraz udziały niekontrolujące wynikające z wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Stan na początek okresu 843 190
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia – ujęte w innych całkowitych dochodach -3 678 653
Ryzyko stopy procentowej -3 443 596
Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe -235 57
Stan na koniec okresu -2 835 843