zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Bezpośredni wpływ na środowisko

PZU Raport Roczny 2021 > Bezpośredni wpływ na środowisko
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

 

Wyniki finansowe i dynamika ich przyrostu są oczywistymi kryteriami sukcesu biznesowego. Zmiana, której dokonujemy, polega na strategicznym awansie zrównoważonej ścieżki rozwoju naszej firmy. Wspieramy polską gospodarkę w zielonej transformacji energetycznej, tworząc w ten sposób lepszą i bezpieczniejszą przyszłość.
Joanna Gorczyca, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju, PZU i PZU Życie

Polityki Grupy PZU [UoR]

[GRI 103-2]

W raporcie The Global Risk Report 20221, zarówno na liście 10 najważniejszych ryzyk jak i o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, wskazano aż 4 ryzyka środowiskowe. PZU zdaje sobie sprawę z ich wagi i podejmuje działania, które pozwolą im przeciwdziałać. W związku z tym, że największy wpływ firmy mają na swoją własną działalność, tak też pierwsze zobowiązania środowiskowe i klimatyczne PZU dotyczą ograniczenia negatywnego wpływu własnej działalności. Z pomiarów gazów cieplarnianych, które rozpoczęły się w 2020 wynika, że jednym z najistotniejszych ich źródeł w PZU jest energia elektryczna. Dlatego jednym ze zobowiązań Strategii ESG jest osiągnięcie do roku 2024 neutralności klimatycznej w działalności własnej. PZU zdecydowało się na zakupu większości energii ze źródeł odnawialnych, ograniczania pozostałych emisji a tam gdzie będzie to niemożliwe ich rekompensaty.

Ryzyko obszaru: Ryzyko reputacyjne i braku zgodności w związku z bezpośrednim wpływem na środowisko

Podejście do zarządzania: Grupa PZU monitoruje zużycie naturalnych (energia, paliwa, woda, papier) oraz podejmuje działania ograniczające zużycie. Został powołany Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska podejmujący działania na rzecz redukcji bezpośredniego śladu środowiskowego Grupy PZU i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Kluczowe polityki: Polityka środowiskowa Grupy PZU, Standard Zielone PZU

Kluczowym dokumentem w zakresie wpływu środowiskowego jest przyjęta w 2021 roku Polityka środowiskowa Grupy PZU. Dodatkowo od 2018 w organizacji funkcjonuje standard Grupy PZU „Zielone PZU”, który został wdrożony w celu prawnego i pełniejszego dbania o zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w działalności bezpośredniej. Standard środowiskowy Grupy PZU określa kluczowe założenia podejścia zarządczego w kwestiach środowiskowych. Dokument ten odnosi się do zasad zrównoważonego rozwoju, przestrzegania wysokiego poziomu ochrony środowiska, stosowania zasady przezorności i przewidywania ewentualnych negatywnych skutków działań oraz partnerstwa – konieczności podejmowania przez wszystkie podmioty z Grupy PZU wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Wdrożenie odpowiednich procedur i systemów zarządzania pozwala Grupie PZU spełniać wszystkie środowiskowe wymogi formalnoprawne. Spójność zarządzania obszarem ochrony środowiska w Grupie PZU zapewnia specjalnie powołany Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska.

Wszystkie zagraniczne spółki ubezpieczeniowe wdrożyły Standard Grupy PZU „Zielone PZU” uwzględniając tym samym interesy publiczne oraz aspekty związane z ochroną środowiska w swoich strategiach działania. Posiadają także sformalizowane polityki środowiskowe opisujące zasady ochrony środowiska i określające ramy, w jakich każda z firm przestrzega tych zasad dzięki czemu osiąga wyznaczone cele. Wdrożyły także politykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju Grupy PZU.

W centrach medycznych oddziału PZU Zdrowie POLMEDIC Radom został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Dodatkowo, wybrane spółki zależne i oddziały PZU Zdrowie wdrożyły i certyfikowały System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. We wszystkich centrach medycznych funkcjonuje procedura gospodarowania odpadami, która w szczególności określa zasady postępowania z niebezpiecznymi odpadami medycznymi.

W Grupie Pekao obowiązek dbałości o zasoby naturalne spoczywa na wszystkich pracownikach banku, dlatego też stosowne zapisy odnoszące się do poszanowania środowiska naturalnego zdefiniowano w „Kodeksie Postępowania Grupy Pekao”.

W Armaturze Kraków funkcjonuje kompleksowa „Polityka Jakości”, której zapisy uwzględniają również kwestie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Strategia KFA na lata 2021-2025 uwzględnia cele środowiskowe. Działaniami wspierającymi ich realizacje są m.in. inwestycje w farmę fotowoltaiczną, wdrażanie innowacyjnych i ergonomicznych rozwiązań w produktach, jak wdrożona już bateria z funkcją filtracji wody oraz rozpoczęty projekt B+R, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2021 POIR Szybka Ścieżka, na stworzenie innowacyjnego i energooszczędnego grzejnika.

Oprócz wdrożonych dokumentów Grupa w codziennej działalności podejmuje działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu środowiskowego.

Bezpośredni ślad środowiskowy Grupy:

Bezpośredni ślad środowiskowy Grupy

Ekologiczny plan Biura Nieruchomości:

 • ograniczenie zużycia mediów;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
 • montaż klimatyzacji z ekologicznym czynnikiem chłodniczym;
 • preferowanie aspektów środowiskowych i społecznych przy wyborze powierzchni do najmu.

Działania w obszarze administracji służące ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko:

 • ograniczanie zużycia materiałów biurowych;
 • ograniczanie wytwarzania dokumentacji;
 • wtórne zagospodarowanie używanych składników majątku;
 • współpraca w zakresie utylizacji składników majątku z firmami, które spełniają najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska;
 • prowadzenie proekologicznych działań w polityce zarządzania flotą samochodową;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
 • prowadzenie akcji edukacyjnych wśród pracowników w zakresie zachowań proekologicznych.

Program ten jest formą środowiskowego systemu zarządzania polegającym na systematycznym wprowadzaniu proekologicznych rozwiązań w funkcjonowaniu Grupy PZU.

[GRI 307-1]

W 2021 roku w Grupie PZU nie odnotowano naruszeń prawa lub przepisów dotyczących ochrony środowiska i nie naliczono żadnych kar środowiskowych.


1 www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf

Zużycie energii

W 2021 roku w głównych spółkach Grupy PZU, PZU i PZU Życie nastąpił niewielki wzrost zużycia energii, o 2,3%. Całkowite zużycie energii zakupionej i wyprodukowanej, które stanowi 53% całkowitego zużycia energii, spadło o 2,1 %. Powodem było głównie trwanie pandemii i wynikających z niej ograniczeń w eksploatacji nieruchomości przez spółki Grupy, a także szereg działań nakierowanych na zmniejszenie zużycia surowców i energii, jak termomodernizacja nieruchomości, modernizacja źródeł ciepła i wymiana oświetlenia. Wzrosło natomiast zużycie paliw o 7,7% r/r, szczególnie gazu ziemnego i benzyny.

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych w PZU i PZU Życie

Tabela A' PZU PZU Życie
2020 2021 2020 2021
Gaz ziemny [GJ]1)  20 624 24 083 10 305 11 089
Olej opałowy [GJ]2) 2 451 2 173 338 419
Benzyna [GJ]3)  55 186 58 297 19 355 19 617
Olej napędowy [GJ]4) 270 1 281 118 28
Suma zużycia [GJ] 78 531 85 835 30 115 31 153

1) Wartość opałowa dla gazu ziemnego na poziomie 36,54 MJ/m3 za 2021 i 2020 rok
2) Wartość opałowa dla oleju opałowego na poziomie 43 MJ/kg za 2021 i 2020 rok
3) Wartość opałowa dla benzyny na poziomie 44,3 MJ/kg za 2021 i 2020 rok
4) Wartość opałowa dla oleju napędowego na poziomie 43 MJ/kg za 2021 i 2020 rok

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii zakupionej w PZU i PZU Życie

Tabela B' PZU PZU Życie
2020 2021 2020 2021
Energia elektryczna [GJ] 51 063 47 994 14 555 14 758
- w tym energia ze źródeł odnawialnych 42 361 39 729 9 056 9 364
- udział w energii elektrycznej (%) 83% 83% 62% 63%
- w tym energia ze źródeł nieodnawialnych 8 702 8 265 5 499 5 394
Energia cieplna [GJ] 50 741 50 706 19 634 19 738
Suma zużycia [GJ] 101 804 98 700 34 189 34 496

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych oraz zakupionej w PZU i PZU Życie

Tabela A' + B' PZU PZU Życie
2020 2021 2020 2021
Całkowite zużycie energii (GJ) 180 336 184 536 64 304 65 649

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych

W 2021 roku 83% energii elektrycznej zakontraktowanej i zakupionej przez PZU oraz 63% energii elektrycznej zakupionej przez PZU Życie pochodziło ze źródeł odnawialnych (OZE2). W lokalizacjach objętych bezpośrednimi umowami z zakładami energetycznymi 100% zakupionej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Dodatkowo w 2021 roku PZU i PZU Życie zamontowały w 5 nieruchomościach panele fotowoltaiczne – ich łączna moc to 75,48 kWp3.

Wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE oprócz aspektu ekonomicznego ma istotny wpływ na ochronę klimatu poprzez obniżenie poziomu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Powoduje ograniczenie emisji w zakresie 2 poprzez spadek zapotrzebowania na energię oraz w konsekwencji – spadek wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii ze źródeł wysokoemisyjnych. Oszczędności kosztowe energii elektrycznej zużytej na potrzeby 25 nieruchomości, w których zainstalowano panele fotowoltaiczne szacowane są na poziomie ok. 22%.

Dzięki zakupowi przez PZU i PZU Życie energii elektrycznej ze świadectwami pochodzenia, jej udział w całkowitym zużyciu (energii zakupionej, wyprodukowanej oraz z paliw) tych spółek wyniósł odpowiednio 22 i 14%. W kolejnych latach planowane jest dalsze korzystanie z OZE i w miarę dostępności na rynku zielonej energii zwiększanie jej udziału.

W całej Grupie PZU w 2021 roku nastąpił wzrost zużycia energii wytworzonej i zakupionej – o 0,6%. Głównymi czynnikami wpływającym na zmianę wielkości zużycia był wzrost zużycia gazu ziemnego (+20% r/r) oraz zużycie energii cieplnej (+2% r/r), natomiast kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do zniwelowania wzrostów – spadek konsumpcji oleju napędowego i benzyny. W drugim roku pandemii koronawirusa, po okresie twardego lockdownu w 2020 roku i przy jego braku przez większą część 2021 roku, w większości spółek grupy, wykorzystanie powierzchni oraz floty stabilizowało się lub wzrastało, co skutkowało niewielkim wzrostem zużycia energii zakupionej i pochodzącej z paliw. Z drugiej strony, spółki kontynuowały działania nakierowane na optymalizację i zmniejszenie wykorzystania paliw oraz zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Nie bez znaczenia dla zużycia energii był dynamiczny rozwój Grupy PZU Zdrowie, rozbudowa liczby placówek, istotnie wyższe wykorzystanie placówek oraz wydłużenie czasu działania pracowni w 2021 względem 2020 roku.

W celu przeliczenia paliw na energię dla wszystkich spółek Grupy zostały zastosowane wartości opałowe za KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w PZU i PZU Życie

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych w Grupie Kapitałowej PZU

Tabela A 2020 2021
Gaz ziemny [GJ]1)  144 208 172 811
Olej opałowy [GJ]2) 13 554 16 304
Benzyna [GJ]3)  174 859 172 764
Olej napędowy [GJ]4) 46 954 16 119
Suma zużycia [GJ] 379 574 377 999

1) Wartość opałowa dla gazu ziemnego na poziomie 36,54 MJ/m3 za 2021 i 2020 rok
2) Wartość opałowa dla oleju opałowego na poziomie 43 MJ/kg za 2021 i 2020 rok
3) Wartość opałowa dla benzyny na poziomie 44,3 MJ/kg za 2021 i 2020 rok
4) Wartość opałowa dla oleju napędowego na poziomie 43 MJ/kg za 2021 i 2020 rok

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii zakupionej i wyprodukowanej w Grupie Kapitałowej PZU

Tabela B 2020 2021
Energia elektryczna [GJ] 418 405 415 719
Energia cieplna [GJ] 490,591* 502 710
Suma zużycia [GJ] 908 996 918 429

* Wartość zużycia energii cieplnej za rok 2020 została skorygowana o 277 231 GJ ze względu na rozpoczęcie oszacowania zużycia przez Grupę Banku Pekao

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii z paliw nieodnawialnych oraz zakupionej i wyprodukowanej w Grupie Kapitałowej PZU

Tabela A + B 2020 2021
Całkowite zużycie energii (GJ) 1 288 570 1 296 427

[GRI 302-4]

Oszczędność energii

W 2021 roku Biuro Nieruchomości PZU i PZU Życie kontynuowało działania służące ograniczaniu w nieruchomościach tych spółek zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, emisji gazów do atmosfery. Przeprowadzone działania:

 • wykonano termomodernizację 4 nieruchomości PZU i PZU Życie;
 • zainstalowano kompensatory mocy na 4 nieruchomościach;
 • w 1 nieruchomości zmniejszono moc umowną energii elektrycznej;
 • zainstalowano wewnętrzne oświetlenie LED w 55 nieruchomościach;
 • zainstalowano 7 ścianek wizerunkowych z oświetleniem LED;
 • zmodernizowano lub zmieniono instalację grzewczą lub źródło ogrzewania w 1 nieruchomości, w 5 nieruchomościach zmniejszono moc cieplną;
 • wymieniono 6 wyeksploatowanych kotłów grzewczych na nowoczesne, wysokoefektywne urządzenia oszczędzające energię elektryczną i cieplną oraz mają możliwość dostosowania pracy do warunków atmosferycznych (sterowniki pogodowe) oraz ograniczające emisję gazów do atmosfery;
 • zamontowano 18 urządzeń klimatyzacyjnych, w których zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R 32;
 • zainstalowano 5 instalacji fotowoltaicznych o mocy 75,48kWp.

Bank Pekao w 2021 roku kontynuował wdrażanie rozwiązań ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które ograniczają zużycie energii elektrycznej i redukują negatywny wpływ na środowisko. Były to przede wszystkim:

 • wdrożenie technologii oświetlenia energooszczędnego LED;
 • optymalizacja zużycia energii (ograniczanie tzw. mocy umownych);
 • wymiana przestarzałych technologicznie urządzeń UPS na nowe, o większej sprawności maksymalnej;
 • likwidacja niepotrzebnych podłączeń zasilania rezerwowego;
 • montaż systemów klimatyzacyjnych charakteryzujących się coraz lepszymi wskaźnikami, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w najwyższych klasach efektywności energetycznej;
 • zastępowanie urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących szkodliwe dla środowiska czynniki chłodnicze urządzeniami bazującymi na mieszaninie gazów ekologicznych;
 • analizy zmierzające do instalacji urządzeń kompensujących moc bierną (a w rezultacie eliminacja niepotrzebnych wydatków energii);
 • przełączanie urządzeń elektronicznych w godzinach wieczornych na tryb czuwania, czyli „stand by”.

Przy kompleksowych modernizacjach nieruchomości należących do banku wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania, np. oszczędne energetycznie systemy oświetlenia LED czy baterie sanitarne z perlatorami, dzięki którym następuje redukcja zużycia wody.

Samochody należące do floty banku są sukcesywnie wymieniane na modele emitujące mniej spalin do atmosfery. Obecnie Bank Pekao jest w trakcie wymiany znacznej części floty (ok. 75%) na samochody nowe, posiadające normę emisji spalin Euro 6DG.

Alior Bank wdrożył szereg inicjatyw w zakresie oszczędności energii elektrycznej. W centralach na powierzchniach wspólnych (korytarze, łazienki, kuchnie) zostały zainstalowane czujniki ruchu oraz obecności, które automatycznie włączają i wyłączają światło. System działa także w części pomieszczeń warszawskiej centrali oraz w oddziałach poddanych przebudowie do nowego formatu. W 2021 roku, poprzez zmianę struktury floty i zwiększenie w niej udziału aut na napęd gazowy, znacznie spadło zużycie oleju napędowego. LPG ma znacznie niższą emisję CO2, a gaz nie zawiera benzenu ani ołowiu, oraz nie wytwarza cząstek stałych i w znaczący sposób ogranicza ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Armatura Kraków wdrożyła rozwiązania pozwalające na redukcję zużycia gazu. Skrócenie cyklu odlewniczego grzejnika o 15%, dzięki zastosowaniu nowych dwukanałowych termoregulatorów spowodowało zmniejszenie zużycia gazu w piecach podgrzewczych maszyn odlewniczych o 15% co przełożyło się na zaoszczędzone 1 013,9 m³ gazu w 2021 roku. Trwałe skrócenie czasu cyklu odlewniczego na maszynie o 4%, przez modernizację form odlewniczych, dało oszczędność na gazie stosowanym w piecu podgrzewczym o 71,9 m³ w 2021 roku.

W ramach zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych, ważnym elementem w zakresie wykorzystanie energii z OZE jest podpisanie umowy przez Armaturę Kraków z Kompanią Solarną Sp. z o.o. i rozpoczęcie prac związanych z realizacją budowy farmy fotowoltaicznej o mocy blisko 1 800 000 Wp do końca 2022 roku. Pozwoli to na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie śladu węglowego.

Dodatkowo, Armatura Kraków uzyskała białe certyfikaty z URE, które stanowią potwierdzenie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej i skutkujących oszczędnością energii. Wartość uzyskanego Świadectwa Efektywności Energetycznej wartość świadectwa efektywności energetycznej wynosi: 705,641 toe, czyli 29 544 GJ średniorocznie przez najbliższe co najmniej 6 lat. Przedsięwzięcie zakończyło się w październiku 2020, a jego korzyści są w pełni widoczne już od 2021 roku i będą miały pozytywny wpływ na środowisko przez kolejne lata. Przełoży się to na redukcje emisji CO2e o 1,6 tys. ton CO2.

2 OZE - ogół zasobów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, których długotrwałe wykorzystywanie nie powoduje znacznego deficytu lub, których odnawianie następuje w krótkim czasie. Źródła te obejmują energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, energię wodną, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów

3 kWp - określa wydajność, jaką mogą osiągnąć panele fotowoltaiczne, jeśli ich praca odbywa się w tzw. standardowych warunkach pomiarowych - ile energii elektrycznej (1 kWh), jest w stanie wyprodukować dany panel lub cała instalacja fotowoltaiczna

Ślad węglowy Grupy Kapitałowej PZU

W strategii 2021-2024 Grupa PZU zadeklarowała, że będzie aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej i planuje do 2024 w pełni korzystać z energii ze źródeł odnawialnych oraz rekompensować emisje z własnych źródeł. W horyzoncie strategii spółki PZU i PZU Życie powinny stać się neutralne klimatycznie w zakresie 1 i 2.

Aby monitorować to zobowiązanie, grupa PZU już od 2018 mierzy swoje emisje bezpośrednie i pośrednie. Co roku proces mierzenia emisji jest doskonalony, a zakres rozszerzany. Kalkulacja emisji za 2020 oraz za 2021 rok zostały po raz pierwszy poddane niezależnej weryfikacji przez certyfikowanego weryfikatora.

W 2021 roku Grupa PZU kontynuowała wielokierunkowe działania nakierowane na redukcję własnych emisji w zakresie 1 i 2, między innymi poprzez zakup energii ze źródeł odnawialnych, montaż własnych instalacji produkcji energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne) oraz zakup energii od dostawców, którzy charakteryzują się niższymi wskaźnikami emisyjności.

Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem Strategii ESG Spółki PZU i PZU Życie w 2021 roku dokonały pierwszej rekompensaty emisji CO2, do powstania których przyczyniły się w 2020. Rekompensata została dokonana przez zakup Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) oferowanych przez Lasy Państwowe. Łącznie Spółki zakupiły JDW równoważące niemal 17 tys. ton CO2, a środki finansowe z ich zakupu – zgodnie ze wskazaniem – Lasy Państwowe przeznaczą na posadzenie lasu na nowo na terenach zniszczonych przez huragan w 2017 roku. Oczekuje się, że emisje za rok 2021 zostaną zrekompensowane w roku 2022. JDW nie były objęte weryfikacją.

Grupa PZU po raz drugi znalazła się na liście liderów klimatycznych –rankingu polskich firm wykazujących największą redukcję gazów cieplarnianych (GHG) organizowanym przez „Forbes Polska” i Statistę, firmę specjalizującą się w danych rynkowych i konsumenckich. Celem tego rankingu jest zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwa, które są najbardziej świadome stojących przed nimi wyzwań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykazując tym samym szacunek dla środowiska.

W tym rozdziale zaprezentowano dane dotyczące łącznych emisji bezpośrednich oraz pośrednich odrębnie dla całej Grupy Kapitałowej PZU oraz dla głównych spółek ubezpieczeniowych: PZU i PZU Życie. Obliczenia śladu węglowego zostały zrealizowane zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Jako rok bazowy zostały przyjęty 2018 rok. Aby zobrazować wpływ tych działań na całkowite emisje grupy, dane w zakresie 2 (emisje pośrednie) są wzbogacone o wyliczenie emisji metodą market–based, która w pełniejszym stopniu oddaje efekty podjętych działań, dzięki wykorzystaniu wskaźników emisji specyficznych dla danych sprzedawców energii elektrycznej.

Emisje (zakres 1) 2021 vs. 2020

Całkowite emisje bezpośrednie Grupy Kapitałowej PZU w zakresie 1 wyniosły 25,1 tys. ton CO2e w porównaniu do 25,8 tys. ton CO2e w 2020 roku, co oznacza spadek o 2,7% (-0,7 tys. ton r/r). Wyhamowanie spadków w porównaniu do 2020 roku wynikało ze stabilnego lub wyższego wykorzystania nieruchomości i flot spółek, które przełożyło się na wyższe zapotrzebowanie na paliwa. Emisje z paliw były niższe o 2,6% r/r (-0,6 tys. ton CO2e, przy czym zauważalny był spadek emisji z tytułu spalania benzyny i oleju napędowego oraz ich wzrost emisji ze spalania gazu ziemnego i oleju opałowego. Na te ostatnie negatywnie zadziałały niskie temperatury na początku 2021 roku. Kontynuowane były liczne inicjatywy zmierzające do ograniczenia emisji w zakresie 1, m.in. zmieniano i modernizowano instalacje i wymieniano kotły grzewcze. W PZU, PZU Życie i w obu bankach Grupy PZU wymieniano flotę własną na modele samochodów, charakteryzujących się niższą emisyjnością. Dodatkowo PZU i PZU Życie już w poprzednich latach rozpoczęły montaż urządzeń klimatyzacyjnych z nowym, ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, który ma trzykrotnie niższy wskaźnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) w porównaniu do standardowych czynników. W 2021 roku zamontowano 18 takich urządzeń klimatyzacyjnych. W efekcie, emisje powiązane z czynnikami chłodniczymi spadły w 2021 roku o 4,6% (-56 ton r/r).

[GRI 305-1]

Całkowita wielkość emisji bezpośrednich (zakres 1) w Grupie Kapitałowej PZU

CO2e 1)
(w tonach)
2018 2020 2021
Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki
Łącznie 31 400 9 229 2 322 19 849 25 794 5 416 2 122 18 255 25 096 6 144 2 092 16 860
Czynniki chłodnicze 1 945 1 919 26 - 1 213 249 177 787 1 156 515 86 556
Paliwa 2) 29 454 7 310 2 295 19 849 24 580 5 167 1 945 17 468 23 940 5 629 2 006 16 305

1) CO2e - ekwiwalent dwutlenku węgla, uniwersalna jednostka służąca do pomiaru emisji gazów cieplarnianych, która odzwierciedla ich różny współczynnik ocieplenia globalnego. Określa stężenie dwutlenku węgla, którego emisja do atmosfery miałaby identyczny skutek jak dane stężenie porównywalnego gazu cieplarnianego
2) w Grupie Kapitałowej PZU zbierane są dane na temat zużycia następujących paliw: benzyna, olej napędowy, gaz ziemny i olej opałowy

Emisje (zakres 1) 2021 vs. 2018

Całkowite emisje w zakresie 1 spadły o 20,1% wobec roku bazowego (2018), w tym emisje związane z wyciekami czynników chłodniczych były niższe o 40,5% pomimo objęcia w 2020 raportowaniem dodatkowych spółek Grupy PZU4, a emisje związane z paliwami spadły o 18,7% w porównaniu do roku bazowego. Podobnie jak w raporcie za poprzednie lata obliczeń dokonano dla obiektów gdzie zużycia są opomiarowane. W przypadku zużycia gazu ziemnego przez PZU i PZU Życie (łącznie) dotyczą one około 90% powierzchni nieruchomości użytkowanych przez te spółki.

W porównaniu do poprzednio raportowanych danych w zakresie 2, zarówno 2020 rok jak i 2018 rok (rok bazowy) zostały skorygowane ze względu na rozpoczęcie przez Grupę Banku Pekao pomiarów i oszacowania zużycia ciepła w obiektach gdzie zużycia są nieopomiarowane. Ta zmiana przełożyła się na korektę emisji Grupy w zakresie 2 o 26,8 tys. ton dla 2020 roku i 34,0 tys. ton dla 2018 roku, natomiast nie spowodowała rekalkulacji emisji dla PZU ani PZU Życie. O rewizji kalkulacji dla roku bazowego zdecydowało to, iż zmiana w metodyce mierzenia zużycia energii w Grupie Pekao skutkowała identyfikacją dodatkowych emisji w wartości, która przekroczyła poziom istotności dla którego konieczna jest rewizja.

Emisje (zakres 2 – market-based) 2021 vs. 2020

Emisje pośrednie w zakresie 2 w ujęciu market-based wyniosły 101,9 tys. ton CO2e w 2021 roku w porównaniu do 106,5 tys. ton w 2020 roku, co oznacza spadek o 3,9% (-4,6 tys. ton). Emisje związane z energią elektryczną spadły o 9,7% (-5,8 tys. ton), natomiast emisje związane z energią cieplną wzrosły o 2,5% (+1,1 tys. ton).

Spadek emisji związanych z energią elektryczną wynikał głównie ze emisyjności zakupionej energii elektrycznej (wpływ -5,4 tys. ton, głównie wskutek zakupu przez PZU i PZU Życie energii ze świadectwami pochodzenia oraz zakupu energii od dostawców charakteryzujących się niższymi wskaźnikami emisji, a także obniżaniu się wskaźnika emisji w Polsce oraz spadek konsumpcji energii elektrycznej w Grupie (wpływ -0,4 tys. ton).

Emisje związane z energią cieplną wzrosły o 2,5% (+1,1 tys. ton r/r), głównie w związku z wyższym wykorzystaniem energii cieplnej w Polsce.

Dodatkowo, na powyższe tendencje miały wpływ zrealizowane w Grupie inicjatywy redukcyjne w obszarze własnych nieruchomości oraz działania takie jak m.in. termomodernizacje, instalacje kompensatorów mocy, wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne i optymalizacja zużycia energii poprzez zmniejszanie mocy umownej. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej pozostało ograniczone ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemiczny w Polsce, oraz kontynuację pracy zdalnej i / lub hybrydowej, natomiast w przypadku Grupy PZU Zdrowie, wykorzystanie placówek znacznie wzrosło w 2021 roku, względem 2020 roku, który charakteryzował się głębokim lockdownem.

Emisje (zakres 2 – market based) 2021 vs. 2018

Całkowite emisje w zakresie 2 liczone metodą market-based spadły o 39,6% wobec roku bazowego (2018), w tym emisje związane z dostarczoną energią cieplną były niższe o 24,8% a emisje związane z energią elektryczną o 48,5% niższe wobec roku bazowego. Podobnie jak w raporcie za 2019 rok, obliczeń dokonano dla obiektów gdzie zużycia są opomiarowane. W przypadku PZU i PZU Życie (łącznie) dotyczą one około 90% powierzchni nieruchomości użytkowanych przez PZU i PZU Życie dla zużycia energii elektrycznej oraz około 80% dla zużycia energii cieplnej.

[GRI 305-2]

Całkowita wielkość emisji pośrednich (zakres 2) w Grupie Kapitałowej PZU – metoda market-based

Całkowita wielkość emisji pośrednich (zakres 2) w Grupie Kapitałowej PZU – metoda market-based
CO2e
(w tonach)
2018 2020 2021
Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki
Łącznie 168 573 21 760 7 324 139 490 106 543 6 535 2 930 97 077 101 900 6 390 2 882 92 628
Dostarczona energia cieplna 63 665 8 755 3 789 51 122 46 755 4 897 1 895 39 964 47 904 4 893 1 905 41 106
Dostarczona energia elektryczna market - based 104 908 13 005 3 535 88 368 59 788 1 639 1 036 57 114 53 996 1 497 977 51 522


Emisje (zakres 2 – location based) 2021 vs. 2020

Emisje pośrednie w zakresie 2 w ujęciu location-based wyniosły 121,7 tys. ton CO2e w 2021 roku w porównaniu do 123,9 tys. ton w 2020 roku, co oznacza spadek o 1,8% r/r (-2,2 tys. ton). Spadek emisji jest mniej wyraźny niż w przypadku metody market-based, ponieważ w metodzie location-based nie są uwzględnione świadectwa pochodzenia ani różnice w emisyjności poszczególnych dostawców.

Na ograniczenie emisji w zakresie 2 mierzonym metodą location-based złożyło się ograniczenie emisji związane z niższym zużyciem energii elektrycznej (-3,3 tys. ton CO2e) i wzrost emisji związanych z wyższym zużyciem energii cieplnej (+1,1 tys. ton CO2e). W przypadku energii elektrycznej, spadek emisji wynikał bardziej z obniżania się wskaźników emisyjności w Polsce (wpływ -2,8 tys. ton) niż ze spadku zużycia samej energii (wpływ -0,5 tys. ton).

Emisje (zakres 2 – location based) 2021 vs. 2018

Całkowite emisje w zakresie 2 liczone metodą location-based spadły o 22,0% wobec roku bazowego (2018), w tym emisje związane z dostarczoną energią cieplną były niższe o 24,8% a emisje związane z energią elektryczną– o 20,1% niższe wobec roku bazowego. Rok bazowy został skorygowany o 34,0 tys. ton CO2e, jak opisano powyżej.

[GRI 305-2]

Całkowita wielkość emisji pośrednich (zakres 2) w Grupie Kapitałowej PZU – metoda location-based

Całkowita wielkość emisji pośrednich (zakres 2) w Grupie Kapitałowej PZU – metoda location-based
CO2e
(w tonach)
2018 2020 2021
Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki
Łącznie 156 091 21 098 7 109 127 884 123 881 14 512 4 636 104 734 121 709 13 586 4 578 103 545
Dostarczona energia cieplna 63 665 8 755 3 789 51 121 46 755 4 897 1 895 39 964 47 904 4 893 1 905 41 106
Dostarczona energia elektryczna location - based 92 426 12 343 3 320 76 763 77 126 9 615 2 741 64 770 73 804 8 693 2 673 62 439

Emisje 2021 (zakres) – location-based vs market-based

Porównując wyniki uzyskane metodą location-based i market-based widoczne staje się podejście zarządcze w obszarze wyboru dostawców ze względu na emisyjność oraz zakup energii ze źródeł odnawialnych. W PZU i PZU Życie całkowite emisja w zakresie 2 (liczone metodą market-based) wyniosły w 2021 roku 9,3 tys. ton CO2e, co jest wartością dwukrotnie mniejszą od rezultatu osiągniętego bez uwzględnienia emisyjności dostawców oraz energii z OZE (location-based). Udział PZU i PZU Życie w całości emisji Grupy w zakresie 1 i 2 (liczony metodą market-based) wyniósł w 2021 roku 13,8%.

Udział PZU i PZU Życie w tworzeniu emisji gazów cieplarnianych Grupy PZU (zakres 1 i 2)

                                  

Emisje (zakres 3) 2021 vs. 2020

Emisje w zakresie 3 (pośrednie) w kategoriach5 1, 3, 5 oraz 6 (wymienione w tabeli powyżej) w Grupie PZU wyniosły 24,5 tys. ton CO2e wobec 18,1 tys. ton w 2020 roku (+35,3% r/r, +6,4 tys. ton). Wzrost był widoczny głównie w emisjach związanych z energią i paliwami w łańcuchu wartości i wynikał przede wszystkim ze wzrostu wskaźników emisyjności publikowanych przez DEFRA (dla produkcji energii elektrycznej z 0,11 do 0,17 kg CO2e/kWh), podczas gdy wielkości zużycia paliw były porównywalne. Niższe były emisje związane z zakupionymi surowcami i usługami (głównie związane ze zużyciem papieru).

Emisje (zakres 3) 2021 vs. 2018

Emisje w zakresie 3 (pośrednie) w wybranych kategoriach spadły o 1,8%, czyli o 436 tony wobec roku bazowego (2018). Największy wpływ na zmianę miał spadek emisji związanych z zakupionymi surowcami i usługami (papier, woda, oczyszczanie ścieków). Natomiast do wzrostu w porównaniu do roku bazowego przyczyniły się głownie emisje związane z energią i paliwami nie ujęte w zakresie 1 i 2.

[GRI 305-3]

Całkowita wielkość emisji bezpośrednich (zakres 3) w Grupie Kapitałowej PZU

Całkowita wielkość innych emisji pośrednich (zakres 3) w Grupie Kapitałowej PZU
CO2e
(w tonach)
2018 2020 2021
Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki Grupa PZU PZU PZU Życie Pozostałe spółki
Łącznie 24 936 4 372 1 293 19 270 18 103 1 734 708 15 660 24 500 2 022 850 21 628
Emisje związane z energią i paliwami nie ujęte w zakresie 1 i 2 22 944 3 977 1 130 17 836 16 758 1 562 627 14 569 23 721 1 904 777 21 041
Zakupione surowce i usługi (papier, woda, oczyszczanie ścieków) 1 736 202 99 1 434 1 281 142 72 1 067 743 104 64 575
Odpady powstałe w wyniku działalności 2 1 1 - 5 3 2 - 7 5 2 -
Podróże służbowe (samolot, pociąg, taxi) 255 192 63
59 27 8 24 29 9 7 12

Metodyka obliczeń

Przy obliczaniu emisji zgodnie ze standardem GHG Protocol, dla paliw oraz energii elektrycznej (zużywanej w Polsce) zostały wykorzystane wskaźniki emisji lub dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami natomiast dla energii cieplnej (zużywanej w Polsce) przyjęto wskaźnik za Urzędem Regulacji Energetyki (na podstawie publikacji: „Energetyka Cieplna w Liczbach 2019). Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej zużywanej w spółkach zagranicznych za 2021 rok pochodziły z danych Europejskiej Agencji Środowiska (w poprzednich latach z Międzynarodowej Agencji Energii), a dla energii cieplnej pochodziły z bazy Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich w Rządzie Wielkiej Brytanii (DEFRA). Dla emisji w zakresie 2 obliczonych zgodnie z metodą location-based przyjęto wskaźniki emisji średnie dla krajów. Wskaźniki dla energii elektrycznej od konkretnego sprzedawcy (metoda market-based) pochodziły ze stron internetowych sprzedawców energii (m. in. Enea, Energa, PGE, Innogy Polska, Tauron Sprzedaż, Tauron Sprzedaż GZE, Tauron Polska Energia, PKN Orlen, ENGIE Zielona Energia).

Wskaźniki emisji dla energii w zakresie WTT – well to tank (zakres 3), podróży służbowych, zakupionych surowców i usług, zagospodarowania odpadów oraz współczynniki GWP dla czynników chłodniczych pochodziły z bazy DEFRA. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji gazów cieplarnianych.

Wykorzystano następujące źródła danych: zużycia paliw i energii elektrycznej oraz cieplnej pochodziły z faktur dla obiektów gdzie zużycia są opomiarowane (określono na podstawie faktur w PZU i PZU Życie; dotyczyło to dla energii elektrycznej ponad 90% obiektów, dla gazu ziemnego ponad 90% obiektów, dla ciepła ponad 80% obiektów). Zużycia surowców, czynników chłodniczych, wielkości odpadów oraz podróży służbowych określono na podstawie wewnętrznych rejestrów. Dane niezbierane z pozostałych spółek oznaczono myślnikiem w tabeli.

Gaz cieplarniany ujęty we wskaźnikach emisji dla paliw oraz energii elektrycznej i cieplnej w Polsce to CO2. Pozostałe wskaźniki obejmowały emisję CO2, CH4 i N2O oraz gazy będące czynnikami chłodniczymi. Wielkość emisji w poszczególnych spółkach konsolidowano na poziomie Grupy PZU według kryterium kontroli operacyjnej.

Poniżej zostały zaprezentowane emisje gazów cieplarnianych w przeliczeniu na aktywa skonsolidowane i na liczbę pracowników.

[GRI 305-4]

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

Intensywność emisji gazów cieplarnianych 2018 2020 2021
Liczba pracowników 41 742 39 857 38 666
Skonsolidowane aktywa 328 554 378 974 402 129
Emisje (zakres 1 i 2 metodą market-based) na pracownika (Ton CO2e / pracownik) 4,8 3,3 3,3
Emisje (Zakres 1 i 2 metodą market-based) na milion aktywów skonsolidowanych (TonCO2e / 1 mln skonsolidowanych aktywów) 0,61 0,35 0,32

W efekcie podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia emisyjności, spadku zużycia energii i paliw oraz spadku emisyjności w Polsce, intensywność emisji w zakresie 1 i 2 market-based w przeliczeniu na pracownika spadła z 4,79 w roku bazowym i 3,32 w 2020 roku do 3,28 ton CO2e w 2021 roku. Natomiast emisje na milion zł aktywów skonsolidowanych spadły z 0,61 w roku bazowym i 0,35 w 2019 roku do 0,32 ton CO2e w 2020 roku.

[GRI 305-5]

Redukcje emisji gazów cieplarnianych

Grupa PZU, a w szczególności PZU i PZU Życie zredukowały swoje emisje o 9,9 tys. ton CO2e w 2021 roku poprzez zakup energii ze świadectwami pochodzenia. Redukcja została wykazana w zakresie 2 oraz obliczona jako suma iloczynów zakupionej energii elektrycznej od poszczególnych dostawców pomnożona przez odpowiednie wskaźniki emisyjności wykazywane dla tych sprzedawców.

W PZU i PZU Życie podjęto działania nakierowane na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, związanych ze spalaniem paliw i zużyciem energii. W tym celu w 2021 roku spółki rozbudowały flotę o 32 samochody o napędzie hybrydowym. Szacuje się, że przełoży się to na zmniejszenie rocznej emisji CO2 o 56 ton6 w 2022 roku. W efekcie wymiany wyeksploatowanych kotłów gazowych i termomodernizacji budynków redukcja emisji CO2 jest szacowana na 42 tony CO2 w 2021 roku.

Na rok 2022 planowana jest kontynuacja działań, które przyczynią się do dalszej redukcji pośrednich emisji:

 • rozwój modelu zrównoważonych podróży służbowych;
 • korzystanie z usług firm przewozowych posiadających flotę elektryczną i hybrydową;
 • współpraca z hotelami, posiadającymi wysokie standardy środowiskowe. Przygotowany został zespół cech „hoteli zrównoważonych”, który określa środowiskowe standardy, które powinien spełniać hotel. Zostaną one zastosowane jako kwalifikator przy najbliższym postępowaniu przetargowym na hotele, z którymi PZU podpisze umowy ramowe.

Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem Strategii ESG Spółki PZU SA i PZU Życie dokonały pierwszej rekompensaty emisji CO2, do powstania których przyczyniły się w 2020 roku. Rekompensata została dokonana przez zakup Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) oferowanych przez Lasy Państwowe. Łącznie Spółki zakupiły JDW równoważące niemal 17 tys. ton CO2, a środki finansowe z ich zakupu – zgodnie ze wskazaniem – Lasy Państwowe przeznaczą na posadzenie lasu na nowo na terenach zniszczonych przez huragan w 2017 r. Jesienią 2021 roku Lasy Państwowe wraz z wolontariuszami PZU posadziły pierwsze 3 000 sadzonek. Współpraca z Lasami Państwowymi jest odpowiedzią na fakt, że największy, bezpośredni wpływ środowiskowy, ma tam gdzie prowadzi działalność biznesową, gdzie funkcjonują jej klienci i partnerzy. Dlatego podjęła decyzję o możliwość lokalnej kompensacji emisji, którą umożliwiają Lasy Państwowe. Offsetowanie emisji CO2 jest potwierdzeniem tego, że PZU realizuje deklaracje strategiczne i dąży w kierunku zeroemisyjności. Planuje się, że emisje za rok 2021 zostaną zrekompensowane w roku 2022.

Całkowita emisja CO2 (zakres 1, 2 i 3) w Grupie Kapitałowej PZU - w rozbiciu na źródła emisji

4 Emisje w roku bazowym nie zostały przeliczone do zmian konsolidacyjnych, z uwagi na brak przesłanek w zakresie przyjętych kryteriów istotności

5 zgodnie z metodyką GHG Protocol https://ghgprotocol.org/

6 Dla celów pomiaru redukcji emisji CO2e przyjęto zużycie paliwa (w litrach), a następnie przeliczono tony CO2e

Zużycie surowców

Ograniczenie zużycia surowców

W PZU i PZU Życie systematycznie ogranicza się zakup i zużycie materiałów biurowych, w tym papieru, stale zmniejszając liczbę eksploatowanych drukarek. W 2021 roku do wydruku biurowego kupowano i eksploatowano wyłącznie ekologiczny papier o mniejszej gramaturze Discovery , 70 g/m2 posiadający certyfikaty „FSC mieszany” oraz „EU Ecolabel”. Zmiana rodzaju papieru na cieńszy powoduje ponad 8% zmniejszenie wagi zużywanego papieru w stosunku do papieru o standardowej gramaturze 80g/m2. Dodatkowo papier Discovery jest produkowany z drzew eukaliptusa gałkowego, który dzięki innej strukturze włókien pozwala na osiągnięcie ok. 37% redukcji drewna zużywanego do produkcji papieru w stosunku do powszechnie używanych drzew takich jak sosna nadmorska czy brzoza papierowa. W roku 2021 55% formularzy ubezpieczeniowych w udziale wagowym było przygotowywanych na papierze z certyfikatem - wynik w skali obu spółek (PZU SA – 52%, PZU Życie 61%). W 2022 roku będzie kontynuowana realizacja założenia, że co najmniej 50% formularzy ubezpieczeniowych w udziale wagowym zostanie wykona na papierach certyfikowanych. Wszystkie nowe urządzenia drukujące posiadają certyfikat Blue Angel i są wyposażone w moduł automatycznego druku dwustronnego (dupleks) – wszędzie tam, gdzie pozwala na to specyfika pracy, wydruk dwustronny jest ustawiany jako domyślna forma druku.

PZU dąży do zwiększenia liczby wysyłek elektronicznych. Ma ponad 4,3 mln klientów z ubezpieczeniami obowiązkowymi, którzy otrzymują korespondencję wznowieniową każdego roku. Może być ona wysłana tradycyjnie listem, elektronicznie mailem lub w aplikacji mojePZU. Na koniec grudnia 2021 liczba klientów, którym PZU wysyła wznowienia elektronicznie wzrosła o 120 tys. r/r.

W 2021 roku (grudzień do stycznia):

W 2021 roku blisko 1,7 mln listów wznowieniowych było wysłanych elektronicznie a nie papierowo. To prawie 200 tys. więcej niż w 2020 roku. Dalsze ograniczenie zużycia papieru w kolejnych latach zależy od wzrostu liczby kont na mojePZU. Nowe konto klienta, który ma ubezpieczenie obowiązkowe oznacza, że najbliższe wznowienie zostanie wysłane elektronicznie.

[GRI 301-1]

Całkowite zużycie surowców w Grupie Kapitałowej PZU

GRUPA PZU 2020 2021
Papier [t] 1 261 850


[GRI 301-1]

Całkowite zużycie surowców w PZU i PZU Życie


PZU PZU Życie
2020 2021 2020 2021
Papier [t] 133 119 71 78

Zużycie papieru w PZU i PZU Życie

Rok Papier w tonach Redukcja
2017 290,00 -
2018 277,00 4,6%
2019 276,00 0,3%
2020 204,00 26,1%
2021 197,00 3,4%

DOBRA PRAKTYKA

Rezygnacja z papierowej archiwizacji

Z końcem roku 2021 w oddziałach PZU zakończono drukowanie papierowych polis ubezpieczenia Indywidualnej Kontynuacji (IK), które przeznaczone były do archiwizacji w Centralnym Archiwum Grupy PZU. Klient nadal będzie otrzymywał podpisaną polisę w tradycyjnej formie, ale po stronie PZU takiego dokumentu już nie będzie.

Rezygnacja z wydruku polisy ma z jednej strony aspekt ekonomiczny, ale przede wszystkim ekologiczny. Biorąc pod uwagę skalę działalności, rezygnacja z papierowej archiwizacji pozwoli na oszczędzenie około 1 500 drzew.

W Alior Banku wprowadzono ograniczenia wydruku dokumentów przez optymalizację procesu drukowania. Korzystanie z drukarek firmowych jest możliwe dopiero po zalogowaniu pracownika do urządzenia, co zapobiega przypadkowym wydrukom i powoduje lepsze zarzadzanie zużyciem papieru i tonera. Dodatkowo drukarki zostały ustawione domyślnie na druk dwustronny. Zwiększono liczbę oddziałów w formacie ekologicznym z wykorzystaniem materiałów i produktów lokalnych dostawców. W dużej mierze są to produkty z recyklingu. Przy projektowaniu nowych placówek szczególny nacisk został położony na zwiększenie dostępu światła dziennego umożliwiającego ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a zamontowane oświetlenie LED daje możliwość dopasowujące natężenia do pory dnia.

W Q4 2020 Armatura Kraków wdrożyła projekt wymiany pełnego opakowania grzejnika ze standardowego pudełka na tzw. „boczki”. Działanie to przyczyniło się do oszczędności 43 ton papieru w skali roku, co stanowi niemal 26% rocznego zużycia opakowań grzejnika. W 2021 kontynuowano rozwój tej praktyki i wdrożono ww. system dla kolejnych modeli grzejnika. Armatura Kraków systematycznie prowadzi działania mające na celu redukcję odpadów, zużycia wody, energii i gazu oraz negatywnego wpływu na środowisko.

W Armaturze Kraków w 2021 roku wdrożony został system centralnego wydruku, dzięki któremu poprawiono kontrolę, bezpieczeństwo, jak również ograniczono wydruk na poziomie firmy o ok. 30%, co znacząco przyczyniło się do zmniejszenia zużycia papieru z tego tytułu. Główne cechy wdrożonego systemu to: poprawa bezpieczeństwa przez implementację formy uwierzytelniania kartą, wdrożenie wydruku podążającego – funkcjonalność, która umożliwia odbiór wydruku na którejkolwiek drukarce wpiętej w system. Kontrola nad wydrukami dzięki uwierzytelnianiu umożliwiła monitorowanie oraz raportowanie tego obszaru.

W TOW „SOS Service Ukraina” częściowo wdrożono elektroniczny obieg dokumentów w celu minimalizacji zużycia papieru. W 2021 roku 65% dokumentów wewnętrznych przeniesiono do elektronicznego obiegu dokumentów a 45% dokumentów z partnerami zewnętrznymi przeniesiono na nośniki elektroniczne. Podjęto działania w celu ponownego wykorzystania i recyklingu zużytego papieru. Podpisana została umowa ze spółką, która zaopatruje biura w specjalne skrzynki do odbioru i przetwarzania papieru. 

Oprócz ograniczenia zużycia zasobów, surowców i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Grupie PZU podejmowane są działania zmniejszające liczbę eksploatowanych urządzeń drukujących:

 • wycofanie z eksploatacji najmniej wykorzystywanych drukarek;
 • przekierowywanie wydruków na współdzielone urządzenia wielofunkcyjne;
 • wprowadzenie współdzielenia urządzeń drukujących w oddziałach, gdzie układ biurek to umożliwia.

Redukcja liczby urządzeń drukujących w PZU i PZU Życie

PZU i PZU Życie w sposób zrównoważony i odpowiedzialny podchodzą do utylizacji i ponownego wykorzystanie składników majątku, w myśl zasady „5 R”. Zasada ta zachęca racjonalnego korzystania z zasobów, odnawiania i naprawiania starszych rzeczy, żeby wydłużyć ich czas działania:

 • Reduce (redukuj, ograniczaj);
 • Reuse (użyj ponownie, wykorzystaj);
 • Recycle (segreguj i przekaż do recyklingu);
 • Recover (odzyskuj, szczególnie energię zawartą w odpadach);
 • Renew (odnawiaj).

Spółki współpracują z firmami o najwyższych standardach zagospodarowania odpadów potwierdzonych stosownymi certyfikatami ekologicznymi. PZU i PZU Życie za cel postawiły sobie zwiększenie udziału zagospodarowania wtórnego w ogólnej liczbie likwidowanych składników majątku z 33% na koniec 2018 roku do 39% na koniec 2020 (w 2021 udział ten wynosił 34,1% - efekt pandemii, w tym ograniczenie procesu likwidacji składników majątku. W 2022 roku planowany jest powrót zwiększenia udziału zagospodarowania wtórnego w ogólnej liczbie likwidowanych składników majątku). Wskaźnik ten jest osiągany dzięki promowaniu sprzedaży składników majątku pracownikom i klientom zewnętrznym lub przekazywania w formie darowizny. Dodatkowo cyklicznie prowadzone są zbiórki używanych telefonów komórkowych i odsprzedaż wyspecjalizowanej firmie (recykling).

Redukcja liczby urządzeń drukujących w PZU i PZU Życie

Rok Liczba urządzeń drukujących pozostających w eksploatacji na koniec danego roku kalendarzowego Redukcja
2017 5 000 -
2018 4 750 5,0%
2019 4 600 3,2%
2020 4 540 1,3%
2021 4 420 2,6%

Wolumen używanych telefonów komórkowych i modemów do recyklingu oraz odsprzedaż pracownikom firmy przedstawia się następująco:

 • 2018 rok – 2 602 szt.
 • 2019 rok - do 2 030 szt.
 • 2020 rok - ponad 3 000 szt.
 • 2021 rok – 1 703 szt.

W związku ze zmianą siedziby planowana jest odsprzedaż pracownikom składników majątku nieprzeznaczonych do relokacji do innych jednostek. W celu wtórnego zagospodarowania składników majątku w lokalizacji KBC planowane jest zagospodarowanie wtórnie 85% - 90% mebli (w tym sprzedaż dla pracowników 75% - 80% i darowizny 25% - 20%), a w lokalizacji Tower 50 - 70% mebli ( 50%/50% sprzedaż pracownicza/darowizny). Pracownicy będą mogli odkupić również sprzęt AGD – ekspresy, lodówki, zmywarki, mikrofalówki, telewizory LCD, wyświetlacze/monitory wielkoformatowe LCD, niszczarki, projektory, drobne wyposażenie niepodlegające ewidencji: reprodukcje, drobny sprzęt biurowy, lampy itp.

W ramach zarządzania odpadami Bank Pekao systematyczne przekazuje do specjalistycznej utylizacji dokumentację papierową, nośniki informatyczne, meble, czy też urządzenia AGD/RTV. Produkty te zostają poddane recyklingowi i przygotowane do ponownego użycia jako surowiec wtórny lub jako wkład do paliw alternatywnych. Przy zamawianiu nowych urządzeń RTV/AGD uwzględniana jest usługa odbioru i utylizacji starych urządzeń.

Ograniczenie zużycia wody

Działania związane z oszczędnością wody w dużej mierze wiążą się z dystrybucją wody pitnej. PZU od 2018 wdraża zmianę dystrybucji wody w galonach na system bardziej przyjazny środowisku. Instalacja dystrybutorów z wodą z sieci wodociągowej, stosowanie filtrów bieżącej wody lub spożycie wody w miejscach, gdzie jest zdatna do picia bezpośrednio z kranu przekłada nie tylko na optymalizację wykorzystania wody, ale również na zmniejszenie liczby plastikowych opakowań w obiegu, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery ze względu na ograniczenie ich transportu oraz zmniejszenie ilości energii i surowców potrzebnych do wyprodukowania butli plastikowych.

[GRI 303-5]

Całkowite zużycie wody z wyszczególnieniem PZU i PZU Życie 


PZU PZU Życie
2020 2021 2020 2021
Woda [m3] 37 483 37 397 16 201 14 311

[GRI 303-5]

Całkowite zużycie wody w Grupie Kapitałowej PZU

GRUPA PZU 2020 2021
Woda [m3] 291 322 271 704

Planowana redukcja liczby dystrybutorów na wodę i butli z wodą*

Planowana redukcja liczby dystrybutorów na wodę i butli z wodą*


Rok (koniec) Liczba dystrybutorów na butle Liczba butli Zmiana liczby dystrybutorów (r/r)
2018 1 145 4 665 -
2019 916 3 732 -20%
2020 733 2 986 -20%
2021 738*** 3,533*** 0,7%
2022** 40 163 -95%

* W lokalizacjach PZU, w których warunki techniczne to umożliwiają, instalowane są sukcesywnie dystrybutory na wodę bieżącą. W dystrybutorach woda z sieci wodociągowej poddawana jest wielostopniowemu procesowi filtracji, po czym uzdatniona możliwa jest do pobrania jako zimna, w temperaturze otoczenia lub gorąca. Na front-office instalowane są dystrybutory bez wody gorącej.

** Umowa na dystrybutory obsługiwane przez firmę EDEN (plastikowe butle) ze względu na sytuację związaną z COVID-19 została przedłużona o osiem miesięcy do końca lutego 2022. Przedłużenie to pozwoli również na przeprowadzenie jednego postępowania przetargowego na dystrybutory sieciowe w całym kraju jednocześnie. W 2021 rozpoczęto postępowanie przetargowe na sieciowe dystrybutory wody. Postępowanie zostało zakończone i umowa na nowe dystrybutory została podpisana. Po wdrożeniu nowej umowy dystrybutory na butle pozostaną tylko w pomieszczeniach, w których podłączenie sieciowe jest niemożliwe z powodów technicznych lub własnościowych.

*** Wzrost liczby dystrybutorów na butle o 5 szt. w stosunku do 2020 roku wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na wodę – powrót do pracy stacjonarnej oraz awarie dystrybutorów sieciowych. Od 1 kwietnia 2022 roku nastąpi sukcesywna wymiana dystrybutorów butlowych na dystrybutory sieciowe.

Edukacja środowiskowa pracowników

Grupa PZU jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Ma świadomość, że kształtowanie odpowiedzialnych postaw pracowników przyczynia się również do zmniejszania negatywnego wpływu środowiskowego. Cyklicznie podejmowane są działania zachęcające do oszczędzania papieru związane z ograniczeniem liczby wydruków w jednostkach PZU w całej Polsce (back-office). Naklejki z hasłem „Nie musisz? Nie drukuj. Zielone PZU” zachęcają pracowników do ograniczania wydruków. Dodatkowo organizacja ogranicza druk plakatów i ulotek w komunikacji wewnętrznej. W roku 2022 będzie kontynuowane promowanie ograniczania wydruku. Zaplanowano komunikację i kampanie edukacyjne promujące zachowania prośrodowiskowe: wydruki czarno-białe i dwustronne, zachęcanie do ograniczenia wydruków komunikaty: nie kopiuj – skanuj, to nic nie kosztuje, używaj podglądu wydruku – unikaj źle sformatowanych wydruków, prowadź spotkania bez papieru – używaj projektora. Zaplanowano także edukację dotycząca ekologicznego użytkowania samochodu hybrydowego i elektrycznego umieszczoną na portalu kierowcy strony intranetowej PZU oraz akcje informacyjne dotyczące recyklingu używanych telefonów komórkowych. Dodatkowo w każdym wydaniu wewnętrznego magazynu dla pracowników „Moje PZU” publikowane są artykuły podejmujące najważniejsze tematy ekologiczne;

W 2021 roku został zorganizowany cykl edukacyjny z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Przez 5 dni pracownicy otrzymywali dawkę wiedzy na wewnętrznym portalu. Z materiałami edukacyjnymi zapoznało się ponad 1 000 pracowników. Dodatkowo Tygodniowi Zrównoważonego Rozwoju towarzyszył zorganizowany po raz drugi konkurs dla pracowników na innowacyjne pomysły biznesowe pod hasłem „SDG (Sustainable Development Goals) Challenge 2021, czyli jak PZU może wpierać zrównoważony rozwój?”. Konkurs prowadzony był za pośrednictwem Generatora Pomysłów, platformy do wymiany pomysłów i spostrzeżeń pracowników Grupy PZU. W ramach tej edycji konkursu poszukiwano pomysłów na inicjatywy biznesowe, które będą wspierały realizację trzech wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 • Jak PZU może przeciwdziałać zmianom klimatu i chronić środowisko naturalne w Polsce?
 • Ochrona i promowanie praw człowieka w cyfrowym świecie – jakie działania może podjąć PZU?
 • „Rozwój w równowadze” - Jak zaangażować interesariuszy PZU we wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Na podstawie określonych kryteriów jury konkursowe wybrało 10 najlepszych pomysłów, spośród których zwycięska trójka otrzymała nagrody finansowe. Najlepsze pomysły zostały przekazane do jednostek biznesowych w celu ich pogłębionej analizy.