zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Aktywa i pasywa (2017-2021)

PZU Raport Roczny 2021 > Aktywa i pasywa (2017-2021)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Aktywa (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Wartości niematerialne 3 443 3 180 3 157 3 206 3 403
Wartość firmy 3 830 3 871 4 034 2 776 2 778
Rzeczowe aktywa trwałe 3 287 3 184 4 229 4 188 4 144
Nieruchomości inwestycyjne 2 355 1 697 1 981 2 493 2 773
Jednostki wyceniane metodą praw własności  20 17 11 72 93
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 1 498 877 933 1 481 1 336
Należności od klientów z tytułu kredytów 169 457 182 054 194 868 197 288 215 008
Pochodne instrumenty finansowe 2 351 2 487 3 107 6 339 8 328
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 108 548 100 788 110 483 139 441 136 954
Należności 9 096 6 343 5 737 6 246 9 418
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 1 250 1 512 1 856 2 101 2 540
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 590 2 234 2 313 2 511 3 058
Odroczone koszty akwizycji 1 485 1 546 1 574 1 550 1 573
Inne aktywa 692 562 734 753 633
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 8 239 17 055 7 788 7 939 9 447
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży 317 1 147 580 590 643
Aktywa razem 317 458 328 554 343 385 378 974 402 129

Dane przeksztacone za lata 2017-2020

Kapitały (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Kapitał podstawowy 86 86 86 86 86
Kapitał zapasowy 11 824 12 660 13 113 15 848 14 816
Kapitał z aktualizacji wyceny 157 -65 294 891 -1 140
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracownicznych 4 - 1 3 3
Akcje własne - -11 -7 -9 -5
Pozostałe kapitały rezerwowe 5 18 -324 295 600
Różnice kursowe z przeliczenia -73 -36 -41 65 69
Zysk (strata) z lat ubiegłych -299 -940 -248 -314 -685
Zysk (strata) netto 2 895 3 213 3 295 1 912 3 336
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - -
Udziały niekontrolujące 22 961 22 482 23 119 24 626 22 914
Kapitały razem 37 560 37 407 39 288 43 403 39 994

Zobowiązania (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 44 558 45 839 47 329 48 471 50 173
   Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego  8 008 8 525 8 885 8 834 9 603
   Rezerwa ubezpieczeń na życie 16 060 16 204 16 346 16 309 16 345
   Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 8 898 9 690 10 298 10 984 11 715
   Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 776 5 981 5 999 6 226 6 371
   Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 14 7 9 8 12
   Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 287 256 214 190 164
   Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 5 515 5 176 5 578 5 920 5 963
Zobowiązania podporządkowane 5 319 6 061 6 700 6 679 6 274
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 9 610 12 009 9 273 7 532 5 940
Zobowiązania wobec banków 5 323 6 044 6 604 9 751 7 470
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 198 163 207 635 218 588 241 975 265 155
Instrumenty pochodne 3 474 3 365 3 018 6 281 11 880
Inne zobowiązania 11 960 8 805 10 599 12 434 13 203
Inne rezerwy 850 854 1 211 1 378 1 206
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 638 486 746 949 806
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 3 49 29 121 28
Zobowiązania razem 279 898 291 147 304 097 335 571 362 135
Kapitały i zobowiązania razem 317 458 328 554 343 385 378 974 402 129