zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

40.2 Podział zysku jednostki dominującej

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 40.2 Podział zysku jednostki dominującej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

W odniesieniu do podziału zysku za 2021 rok i za lata poprzednie, podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU sporządzonym zgodnie z PSR.

40.2.1.1. Podział zysku za 2020 rok

16 czerwca 2021 roku ZWZ PZU dokonało podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 1 919 mln zł powiększonego o kwotę 2 064 mln zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, to jest wynoszącego łączną kwotę 3 983 mln zł, w następujący sposób:

  • 3 022 mln zł (to jest 3,50 zł na jedną akcję) przeznaczono na wypłatę dywidendy;
  • 954 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy;
  • 7 mln zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dzień dywidendy przypadał 15 września 2021 roku, a data wypłaty 6 października 2021 roku.

Uchwalony podział zysku był zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021 – 2024, przyjętą 24 marca 2021 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 roku z 16 grudnia 2020 roku.

40.2.1.2. Podział zysku za 2021 rok

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2021.