zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

2.4 Udziały niekontrolujące

PZU Raport Roczny 2021 > 2.4 Udziały niekontrolujące
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

2.4.1. Zasady rachunkowości

Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej. Na dzień objęcia kontroli udziały niekontrolujące wycenia się w wartości proporcjonalnego udziału w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej. Na kolejne daty bilansowa wartość udziałów niekontrolujących jest aktualizowana o wartość całkowitych dochodów należnych udziałowcom niekontrolującym.     

2.4.2. Dane ilościowe

W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Pekao 1) 79,98% 79,98%
Alior Bank 2) 68,07% 68,07%
Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. 43,00% 43,00%
Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. 0,91% 0,91%
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 0,66% 0,66%
Balta 0,00% 3) 0,0051%

1) W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Pekao, wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
2) W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Alior Banku wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
3) Po zrealizowanych w trakcie 2021 roku transakcjach nabycia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych w akcjonariacie Balty pozostaje jeden akcjonariusz mniejszościowy posiadający 1 akcję.

Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Grupa Pekao 19 028 20 329
Grupa Alior Banku 3 885 4 296
Pozostałe 1 1
Razem 22 914 24 626

Zarówno Pekao, jak i Alior Bank prowadzą swoją działalność przede wszystkim na terytorium Polski. Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Pekao oraz Grupy Kapitałowej Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (bez uwzględniania wyłączeń konsolidacyjnych). Dane Grupy Kapitałowej Pekao i Grupy Kapitałowej Alior Banku, uwzględniają efekt korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej na dzień obejmowania kontroli oraz ich późniejszego rozliczenia w czasie.

Aktywa Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 (przekształcone) 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 (przekształcone)
Wartość firmy 693 692 - -
Wartości niematerialne 2 129 1 938 426 424
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 650 1 251 1 352 1 217
Inne aktywa 52 53 39 44
Rzeczowe aktywa trwałe 1 979 2 098 755 702
Jednostki wyceniane metodą praw własności 44 - - 5
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 846 743 131 446
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 14 53 - -
Należności od klientów z tytułu kredytów 156 692 141 332 57 907 55 783
Pochodne instrumenty finansowe 8 007 5 591 272 717
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 69 781 72 373 15 992 15 591
   Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 46 736 28 569 6 578 8 395
   Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 22 372 42 781 9 265 6 984
   Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 673 1 023 149 212
Należności 3 653 2 305 2 215 1 106
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 4 967 4 727 3 748 2 359
Aktywa, razem 250 507 233 156 82 837 78 394
Kapitały i zobowiązania Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
KapitałyKapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 23 791 25 417 5 708 6 311
   Kapitał podstawowy 263 262 1 306 1 306
   Pozostałe kapitały 19 402 22 092 4 658 5 776
   Niepodzielony wynik 4 126 3 063 -256 -771
Udziały niekontrolujące 12 11 - -
Kapitały, razem 23 803 25 428 5 708 6 311

ZobowiązaniaZobowiązania podporządkowane 2 761 2 758 1 347 1 793
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 5 356 6 152 584 1 380
Zobowiązania wobec banków 7 040 9 165 462 619
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 194 260 177 006 71 489 65 680
Instrumenty pochodne 10 191 5 690 1 224 479
Inne zobowiązania 6 240 5 908 1 732 1 794
Rezerwy 831 938 290 337
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 28 1 1
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - 83 - -
Zobowiązania, razem 226 704 207 728 77 129 72 083
Kapitały i zobowiązania, razem 250 507 233 156 82 837 78 394

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Grupa PZU Wyłączenie danych Pekao Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolidacyjnych Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 25 080 - - 39 25 119
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto -1 300 - - - -1 300
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 23 780 - - 39 23 819
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto -548 - - -6 -554
Składki zarobione netto 23 232 - - 33 23 265


Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 738 -3 230 -1 397 157 268
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 9 782 -5 702 -2 883 133 1 330
Pozostałe przychody netto z inwestycji 418 -424 195 -5 184
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 407 -41 -27 - 339
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych -1 849 785 1 049 - -15
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 797 -39 -410 - 348
Pozostałe przychody operacyjne 1 602 -285 -192 68 1 193


Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -16 130 - - -1 -16 131
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 399 - - - 399
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -15 731 - - -1 -15 732
Koszty z tytułu prowizji i opłat -1 194 550 651 -8 -1
Koszty odsetkowe -418 205 167 -16 -62
Koszty akwizycji -3 572 - - -153 -3 725
Koszty administracyjne -6 826 3 634 1 458 -139 -1 873
Pozostałe koszty operacyjne -3 917 1 538 564 -69 -1 884
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 469 -3 009 -825 - 3 635
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności -15 -2 - - -17
Zysk (strata) brutto 7 454 -3 011 -825 - 3 618
Podatek dochodowy -2 020 828 306 - -886
Zysk (strata) netto 5 434 -2 183 -519 - 2 732

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Grupa PZU Wyłączenie danych Pekao Wyłączenie danych Alior Banku Eliminacja korekt konsolidacyjnych Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 23 866 - - 24 23 890
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto -1 016 - - - -1 016
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 22 850 - - 24 22 874
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto 174 - - 1 175
Składki zarobione netto 23 024 - - 25 23 049


Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 197 -2 884 -1 160 97 250
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 10 262 -5 761 -3 201 78 1 378
Pozostałe przychody netto z inwestycji 586 -234 -133 5 224
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 111 -124 -80 - -93
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych -3 342 1 620 1 736 - 14
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 869 -133 -63 - 673
Pozostałe przychody operacyjne 1 395 -175 -166 59 1 113


Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -16 105 - - -9 -16 114
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 525 - - - 525
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -15 580 - - -9 -15 589
Koszty z tytułu prowizji i opłat -1 031 481 555 -5 -
Koszty odsetkowe -1 134 638 427 -17 -86
Koszty akwizycji -3 317 - - -136 -3 453
Koszty administracyjne -6 597 3 288 1 508 -36 -1 837
Pozostałe koszty operacyjne -5 385 1 616 827 1 240 -1 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 058 -1 668 250 1 301 3 941
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności - - - - -
Zysk (strata) brutto 4 058 -1 668 250 1 301 3 941
Podatek dochodowy -1 528 612 81 - -835
Zysk (strata) netto 2 530 -1 056 331 1 301 3 106

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2021 1 czerwca – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2021 1 czerwca – 31 grudnia 2020
Zysk netto 2 183 1 056 519 -331
Inne całkowite dochody -2 966 1 001 -1 122 139
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat -3 012 939 -1 150 135
Wycena instrumentów dłużnych -1 226 550 -92 20
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów -38 17 - -
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych netto -1 748 372 -1 060 115
Różnice kursowe z przeliczenia - - 2 -
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku
zysków i strat
46 62 28 4
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 7 71 28 6
Zyski i straty aktuarialne związane z rezerwami pracowniczymi 39 -9 - -2
Dochody całkowite netto, razem -783 2 057 -603 -192

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2021 1 czerwca – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2021 1 czerwca – 31 grudnia 2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 848 23 573 3 377 2 776
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 751 -25 025 -479 -71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 379 624 -1 546 -1 691
Przepływy pieniężne netto, razem 220 -828 1 352 1 014

Informacje o dywidendach Grupa Kapitałowa Pekao Grupa Kapitałowa Alior Banku
1 stycznia – 31 grudnia 2021 1 czerwca – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2021 1 czerwca – 31 grudnia 2020
Data uchwalenia dywidendy 11 czerwca 2021 - - -
Dzień dywidendy 10 września 2021 - - -
Dzień wypłaty dywidendy 29 września 2021 - - -
Kwota dywidendy na akcję (w zł) 3,21 - - -
Wartość dywidendy przypadająca Grupie PZU 169 - - -
Wartość dywidendy przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym 674 - - -