zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

16. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 16. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

16.1 Zasady rachunkowości

Informacje o sposobie ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań zaprezentowano w punkcie 9.

16.2 Dane ilościowe

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Inwestycyjne (lokacyjne) instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 226 723
   Instrumenty kapitałowe 55 215
   Dłużne papiery wartościowe 70 191
   Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 101 317
Instrumenty pochodne 338 -85
Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych -6 -15
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 8 -8
Nieruchomości inwestycyjne 234 252
Należności od klientów z tytułu kredytów -3 2
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem 797 869