zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Bankowość

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Sytuacja na rynku bankowym w Polsce

W 2021 roku sektor bankowy odrabiał straty po 2020 roku, ale poziom sprzed pandemii nie został jeszcze wyrównany. Na poprawę wyników oddziaływał zwiększony popyt na kredyty przy postępującym ożywieniu gospodarczym oraz niskich stopach procentowych, a także niższe odpisy na ryzyko kredytowe. Zapotrzebowanie na kredyty w poszczególnych kategoriach pozostało jednak zróżnicowane, a najlepiej radził sobie sektor kredytów hipotecznych. Wyzwaniem w sektorze pozostają: odbudowa rentowności (która spadła wobec zmian w polityce monetarnej w 2020 roku) oraz materializacja ryzyk związanych z posiadanymi portfelami kredytowymi w walutach obcych.

Na koniec grudnia 2021 roku w Polsce działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 511 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych. Sieć bankowa obejmowała 5 211 oddziałów, 2 587 filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta oraz 2 993 przedstawicielstwa (w tym placówki partnerskie). Tym samym sieć bankowa liczyła łącznie 10 791 placówek, tj. o 966 mniej w porównaniu do końca roku ubiegłego.

Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym na koniec grudnia 2021 roku spadła do 143,0 tys. osób i była niższa o 6,0 tys. osób (4,0%), wobec stanu na koniec 2020 roku.

W 2021 roku sektor bankowy wypracował wynik netto na poziomie 8,8 mld zł wobec -0,3 mld zł w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 9,1 mld zł. Największy wpływ na wyższy wynik netto miał m.in.: wynik z tytułu rezerw i odpisów tworzonych na ryzyko kredytowe (spadek o 5,5 mld zł r/r) oraz wynik z tytułu prowizji (wzrost o 2,3 mld zł r/r). Poza tym istotnie wyższe były przychody z dywidend (0,5 mld zł r/r).

Przez cały 2021 rok marża odsetkowa utrzymywała się na poziomie przekraczającym 2%. Na koniec grudnia wskaźnik osiągnął poziom 2,07% (wobec 2,26% na koniec grudnia 2020 roku).

Zwrot z kapitału własnego (ROE) na koniec 2021 roku sektora bankowego wyniósł 4,34%, co oznacza wzrost o 4,43 p.p. r/r. ROA wzrósł z -0,01% w grudniu 2020 roku do poziomu 0,36% na koniec grudnia 2021 roku. Mniejsza skala odpisów spowodowała, iż wskaźnik R/I (wskaźnik obciążenia przychodów operacyjnych sektora bankowego rezerwami i odpisami) spadł do 19,62% na koniec 2021 roku (-10,79 p.p. r/r). Wyhamowanie tempa spadku przychodów operacyjnych r/r (przy kosztach utrzymanych w ryzach) obniżyło wskaźnik C/I w całym sektorze z 63,4% na koniec 2020 roku do 58,8% na koniec 2021 roku.

Wartość aktywów sektora bankowego na koniec 2021 roku kształtowała się na poziomie 2 573 mld zł i była o 9,5% wyższa w porównaniu do grudnia 2020 roku.

Kredyty i zaliczki w grudniu 2021 roku wyniosły 1 364 mld zł, co oznacza wzrost o 5,9% r/r. Pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych (przez trzy kwartały 2021 roku) depozyty nadal rosły, choć ich dynamika wyhamowała. Na koniec grudnia 2021 roku wzrosły one do 1 870 mld zł, tj. o 10,2% r/r.

Na koniec grudnia 2021 roku depozyty sektora niefinansowego wynosiły 1 549 mld zł (bez depozytów zablokowanych), co oznacza wzrost o 8,0% r/r. Najwyższą dynamikę utrzymały depozyty przedsiębiorstw, jednak ulegała ona sukcesywnemu obniżaniu. Depozyty gospodarstw domowych również rosły w wolniejszym tempie niż w 2020 roku.

Wielkość funduszy własnych sektora bankowego dla współczynników kapitałowych wyliczona zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu CRR1, wyniosła na koniec września 2021 roku 228 mld zł i w porównaniu do końca września 2020 roku spadła o 0,4%.

W 2021 roku sytuacja kapitałowa sektora pozostawała stabilna. Łączny współczynnik kapitałowy sektora bankowego ukształtował się na koniec września 2021 roku na poziomie 19,98%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I na koniec tego okresu wyniósł 17,95%.

Działalność i oferta produktowa

Grupa Kapitałowa Banku Pekao

Bank Pekao jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność głównie w Polsce. Grupa Kapitałowa Banku Pekao obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, usług maklerskich, doradztwa transakcyjnego, leasingu i faktoringu. Od 2017 roku Bank Pekao jest częścią Grupy PZU.

Bank oferuje konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi, wysoki poziom obsługi klientów oraz rozwiniętą sieć dystrybucji. Szeroka oferta produktowa, nowatorskie rozwiązania i indywidualne podejście zapewniają klientom kompleksową obsługę finansową. Z kolei zintegrowany model obsługi stanowi gwarancję najwyższej jakości usług i produktów oraz ich dopasowania do zmieniających się potrzeb. Bank systematycznie umacniania pozycję rynkową w strategicznych obszarach działalności.

3 stycznia 2021 roku Bank przejął przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank z wyłączeniami, w wyniku zastosowania przez BFG instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

Idea Bank był bankiem komercyjnym oferującym usługi bankowe świadczone na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, takie jak m. in. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji bankowych, emitowanie papierów wartościowych. Przejęcie Idea Banku nie wiązało się z przekazaniem zapłaty przez Pekao. W wyniku transakcji Grupa PZU przejęła aktywa i zobowiązania Idea Banku, których łączna szacunkowa wartość godziwa była ujemna. Biorąc pod uwagę powyższe, 8 stycznia 2021 roku Pekao otrzymał od BFG wsparcie w postaci przyznanej dotacji w kwocie 193 mln zł w celu pokrycia różnicy pomiędzy wartością przejmowanych zobowiązań i wartością przejmowanych praw majątkowych Idea Banku.

Na koniec III kwartału 2021 roku Bank Pekao plasował się na drugim miejscu wśród banków w Polsce wg wielkości aktywów.

Nowe produkty i usługi

Kluczowym czynnikiem realizacji nowej strategii Banku Pekao jest wzrost portfela kart płatniczych. Na koniec 2021 roku Bank obsługiwał ponad 4,6 mln kart dla klientów indywidualnych tj. o 140 tys. więcej niż rok wcześniej. W 2021 roku wartość transakcji bezgotówkowych osiągnęła najwyższy historycznie poziom i była o ponad 22% wyższa niż rok wcześniej. Przeprowadzono szereg inicjatyw, które zachęcały klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych, podkreślając ich wygodę i bezpieczeństwo. Bank Pekao przygotował EKO Loterię, która promowała płatności bezgotówkowe i działania proekologiczne. Płacąc kartą można było wygrać samochód elektryczny AUDI Q4 e-tron oraz 36 rowerów elektrycznych. Liczba uczestników EKO Loterii była dwukrotnie wyższa niż w 2020 roku. Część zysku z transakcji dokonanych kartami zarejestrowanymi w loterii Bank przeznaczył na wsparcie i ochronę Rezerwatu Wąwóz Homole.

Ponadto dla klientów, którzy płacili kartą przygotowano atrakcyjne vouchery do popularnych sklepów, zwrot 10% wydatków za transakcje internetowe oraz możliwości spłaty zakupów dokonanych kartą w ratach 0%. Dodatkowo w lipcu uruchomiono zdalne, szybkie podwyższenie limitu karty kredytowej w ramach gotowej propozycji kredytowej. Klienci mogą otrzymać dodatkowy limit na karcie po zalogowaniu do bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

Ofertę kart rozszerzono o kartę Rewolucyjną Visa Debit FX i obecnie Rewolucyjne karty debetowe są dostępne zarówno w systemie Mastercard oraz VISA. Karta Rewolucyjna to nowoczesna wielowalutowa karta debetowa z gwarancją najniższych kursów. Karta wydawana jest do rachunku złotowego i można do niej podpiąć konta walutowe. Przy transakcji w walucie obcej, system automatycznie rozpoznaje walutę i pobiera środki z konta walutowego, bez przewalutowania. W przypadku braku wymaganej kwoty na koncie lub gdy transakcja jest w walucie, której klient nie posiada, cała kwota zostanie przewalutowana z konta złotówkowego. Posiadacz karty wielowalutowej w takiej sytuacji nie ponosi dodatkowych kosztów ze strony Banku – a przewalutowanie będzie dokonane bezpośrednio po kursie Visa lub Mastercard.

W 2021 roku, przy współpracy z PZU, Bank włączył do swojej oferty „Pakiet Komfort”, który stanowi jedno z niewielu dostępnych na rynku połączeń produktów bankowych i ubezpieczeniowych o tak szerokim zakresie ochrony. „Pakiet Komfort” daje klientom m.in. możliwość natychmiastowych płatności oraz ubezpieczenia transakcji zakupów internetowych, pomoc w razie awarii w domu, ubezpieczenia rzeczy osobistych.

W trosce o ochronę środowiska Bank rozwijał akcję kredytową promując procesy elektroniczne oraz przenosząc procesy posprzedażowe do kanałów elektronicznych, a także poprzez wprowadzanie rozwiązań znacznie ograniczających skalę zużycia wydruku dokumentów w placówkach.

Sprzedaż w kanałach elektronicznych w 2021 roku osiągnęła rekordowy wynik 1,8 mld zł, wzrost o 79% w porównaniu do 2020 roku. W IV kwartale 2021 roku już 67% pożyczek gotówkowych Bank Pekao udzielił w kanałach elektronicznych. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań oraz zwiększaniu dostępności ofert na klik dla klientów. W ramach rozwoju procesów zdalnych uruchomiono innowacyjny na rynku proces pożyczki konsolidacyjnej na klik, który umożliwia proste przeniesienie kredytów z innych banków całkowicie online. Bank wprowadził także możliwość udzielenia pożyczki na klik przez konsultanta i doradcę podczas rozmowy telefonicznej z klientem.

Od czerwca 2021 roku w procesie udzielania pożyczki gotówkowej wykorzystywana jest również usługa otwartej bankowości, która przyspiesza proces i decyzję kredytową, dzięki udostępnieniu online historii rachunków prowadzonych w innych bankach.

W 2021 roku Bank na bieżąco dostosowywał ofertę kredytów mieszkaniowych do zmieniających się warunków rynkowych, konsekwentnie usprawniając procesy ich udzielania, oraz obsługi posprzedażowej. Do najważniejszych działań należy wdrożenie procesu oceny wniosków kredytów hipotecznych w całej sieci placówek oraz uruchomienie Platformy dla Partnerów, którą pilotażowo udostępniono wybranym pośrednikom. Nowa platforma wprowadza centralizację procesów hipotecznych i umożliwia zdalne przekazanie wniosku kredytowego do Banku. Wspiera użytkowników w zakresie asysty przedkontraktowej i przygotowania odpowiedniego formularza informacyjnego dla klienta.

Bank Pekao wprowadził do oferty kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową indeksowaną także do waluty obcej oraz umożliwił klientom zmianę formuły oprocentowania ze stopy zmiennej na okresowo stałą stopę procentową (na okres 60 miesięcy). W trosce o środowisko Bank rozszerzył też ofertę kredytów mieszkaniowych promując rozwiązania ekologiczne.

W segmencie klienta biznesowego w 2021 roku wdrożono funkcjonalności nowego workflow kredytowego, jakim jest automat decyzyjny, który pozwala całą transakcje łącznie z uruchomieniem środków zakończyć w czasie krótszym niż godzina. Decyzja kredytowa podejmowana jest w pełni automatycznie, a ocena ryzyka dokonywana jest przez system wielowątkowych reguł decyzyjnych, które nie wymagają uczestnictwa analityków kredytowych. Wniosek można złożyć zdalnie lub telefonicznie bez konieczności wizyty w oddziale.

Automatyzacja odnowień oraz centralizacja obsługi, pozwoliła zwiększyć obsługę limitów odnawialnych, a tym samym zwiększyć koncentrację sieci sprzedaży na pozyskiwaniu nowych transakcji.

Od grudnia 2021 roku klienci biznesowi Banku Pekao, którzy za swoje towary lub usługi wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, mogą korzystać z produktu faktoringowego. Produkt ten pozwala na otrzymywanie gotówki szybciej, po wystawieniu faktury kontrahentowi, a nie zgodnie z terminem płatności.

W 2021 roku oferta Banku Pekao została rozszerzona o nowe produkty – ubezpieczenie turystyczne oraz ubezpieczenie assistance w ramach pakietu usług do Konta Przekorzystnego. W obszarze ubezpieczeń powiązanych ujednolicono oferty – w efekcie ubezpieczenie do pożyczki gotówkowej można kupić na jednakowych warunkach bez względu na kanał sprzedaży. Uruchomiono również sprzedaż ubezpieczeń do pożyczek gotówkowych za pośrednictwem Call Center. Dodatkowo klienci otrzymali możliwość zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego ze specjalną zniżką w kanałach elektronicznych.

W ramach współpracy z PZU, jego klienci już w ponad 170 oddziałach (wzrost o ponad 50% w stosunku do 2020 roku) mogą otworzyć Konto Przekorzystne, a liczba klientów Banku pozyskanych za pośrednictwem oddziałów PZU zwiększyła się o 47% w porównaniu do minionego roku. Dodatkowo, w ramach pilotażu uruchomiono nowy kanał dystrybucji – Agentów Wyłącznych PZU oraz wdrożono nowy produkt łączący ofertę ubezpieczeniową i bankową, tzw. „kartę apteczną z kontem”.

Bank Pekao kontynuował promowanie zdalnych kanałów obsługi. W 2021 roku klienci nabywający produkty inwestycyjne mogli korzystać z preferencyjnych warunków cenowych.

W III kwartale 2021 roku Bank umożliwił swoim klientom zdalne podpisanie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, aktualizacji kwestionariusza i wskazania zgody na nośnik trwały jak również została rozszerzona możliwość zdalnego otwarcia rachunku inwestycyjnego o aplikację mobilną PeoPay.

W IV kwartale 2021 roku w systemach Pekao24 oraz PeoPay udostępniono klientom indywidualnym możliwość zakupu nowego produktu Lokata z Funduszem z atrakcyjnym oprocentowaniem lokaty oraz równoczesnym zakupem jednostek uczestnictwa w jednym z 5 funduszy Pekao TFI dopasowanych do preferencji inwestycyjnych.

W grudniu 2021 roku ponownie ruszyła promocja dla nowych klientów na Koncie Oszczędnościowym (2,5% na 6 miesięcy do 20 tys. zł). Promocja jest skierowana do klientów, którzy do obsługi produktów bankowych aktywnie wykorzystują kanały zdalne. Każdy nowy klient może założyć promocyjne Konto Oszczędnościowe razem z Kontem Przekorzystnym lub Kontem Świat Premium wyłącznie zdalnie przez Pekao24 lub PeoPay.

Pekao TFI

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI) jest częścią Grupy kapitałowej Pekao. To najstarsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pekao TFI dostarcza klientom nowoczesne produkty finansowe i udostępnia możliwości inwestowania na największych światowych rynkach kapitałowych. Od wielu lat tworzy programy oszczędnościowe, w tym także programy oferujące możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę w trzecim filarze emerytalnym. W ofercie Pekao TFI dostępna jest również usługa zarządzania portfelami oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Towarzystwo znajduje się w ewidencji PPK, a jego oferta dostępna jest również przez portal mojeppk.pl.

Na 31 grudnia 2021 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych Pekao TFI (wraz z PPK) wyniosła 20,3 mld zł i była wyższa o 0,9 mld zł tj. o 4,8% w porównaniu do końca grudnia 2020 roku.

Grupa Kapitałowa Alior Bank

Na czele Grupy kapitałowej Alior Banku stoi Alior Bank. Alior jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe, aranżację emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczy inne usługi finansowe. Od 2015 roku Alior Bank jest częścią Grupy PZU.

Alior Bank świadczy usługi przede wszystkim klientom z Polski. W 2017 roku rozpoczął działalność zagraniczny oddział Alior Banku w Rumunii oferujący produkty i usługi bankowości detalicznej. Jednak udział klientów zagranicznych w całkowitej liczbie klientów banku jest niski.

W marcu 2021 roku Bank zaktualizował strategię „Więcej niż bank” (ogłoszoną w 2020 roku). Kierunek rozwoju nie uległ zmianie, skorygowano jedynie niektóre wskaźniki opisujące realizację strategii do końca roku 2022. Utrzymano główne założenia strategii tj.:

 • budowa trwałych relacji z klientami;
 • konsekwentna cyfryzacja i personalizacja usług;
 • wykorzystanie najnowszych technologii w budowaniu efektywności organizacji;
 • równoważenie portfela kredytowego i obniżenie kosztów ryzyka.

W praktyce oznacza to że celem Alior Banku jest łączenie funkcji tradycyjnej bankowości i wysoce spersonalizowanego banku cyfrowego, tak aby dostarczyć klientom zupełnie nową jakość. Aktualizacja strategii zakłada również rozwijanie szerokiego wachlarza produktów i działań w obszarze ekologicznym. Alior Bank odpowiada w ten sposób na wyzwania klimatyczne oraz realizuje postulat społecznej odpowiedzialności, kontynuując wspieranie zielonej transformacji i sukcesywnego rozwoju oferty produktów ekologicznych z myślą o obecnych i nowych klientach.

Na koniec III kwartału 2021 roku Alior Bank plasował się na ósmym miejscu wśród banków w Polsce wg wielkości aktywów.

Nowe produkty i usługi

W 2021 roku Alior Bank kontynuował swoje działania, które miały na celu zwiększenie dostępności usług online, ale także wdrożył rozwiązania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo wizyt klientów w placówkach.

Od 2021 roku za pośrednictwem aplikacji Booksy, klienci mogą zdalnie rezerwować spotkania w oddziałach własnych Alior Banku. Dzięki temu klienci indywidualni oraz mikroprzedsiębiorcy mogą zaplanować wizytę w oddziałach znajdujących się na terenie 100 miast w całym kraju.

Bank nieustannie pracuje nad podnoszeniem atrakcyjności elastycznych kont osobistych, poprzez dodanie oferty specjalnej dla kluczowych segmentów klienta (pakiet medyczny, rabaty i usługi dodatkowe dla graczy).

Kontynuowano pracę nad usprawnianiem procesu wnioskowania o produkty kredytowe (pakiet pożyczki i kredytu odnawialnego lub karty kredytowej wraz z kredytem konsolidacyjnym) oraz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Uatrakcyjniono ofertę pożyczki gotówkowej opracowując nową ofertę cenową oraz udostępniając pełny proces online z możliwością podpisu cyfrowego.

Dodatkowo klienci mogą tokenizować kartę przed jej fizycznym otrzymaniem. Umożliwia to wykonywanie płatności w portfelach Google Pay oraz Apple Pay.

Dodając promocyjne oferty z oprocentowaniem okresowo stałym Alior Bank zwiększył atrakcyjność kredytu hipotecznego.

Dążąc do akwizycji młodych klientów, w 2021 roku wprowadzono nową ofertę konta Junior dla dzieci po 13 roku życia. Proces ten jest już dostępny w oddziałach Banku. W najbliższym czasie ofertę dla najmłodszych będzie także dostępna z poziomu aplikacji mobilnej i online.

Alior Bank rozszerzył także usługi dla klientów posiadających ROR. Dodano możliwość złożenia nowego wniosku 300+ i 500+ bezpośrednio z poziomu bankowości elektronicznej. Dodatkowo wdrożono program lojalnościowy Mastercard „Bezcenne chwile”.

Korzystając z najnowszych technologii Bank zabezpiecza przekazywanie i przechowywanie dokumentów prywatnych dzięki trwałemu nośnikowi opartemu o technologię blockchain.

W duchu filozofii eko, Bank systematycznie rozszerza pulę produktów, do których umów nie trzeba podpisywać w wersji papierowej (wysyłka odbywa się poprzez e-mail), rozwija portfolio produktów opartych o usługi wirtualne (wirtualna karta i BLIK Contactless). W 2021 roku dla klientów biznesowych Alior Bank wprowadził nowy rachunek „Plan Biznes” z atrakcyjnym pakietem bezpłatnych korzyści, dopasowanych do potrzeb firmy. Dla klientów z segmentu mikro, MSP i dużych przedsiębiorstw oferowano firmową kartę debetową MasterCard z Plusem (dodatkowe korzyści z karty: czasowe promocje u partnerów, zniżki i rabaty). Kolejnym krokiem było przygotowanie i wdrożenie Ubezpieczeń medycznych PZU, które zostały udostępnione na początku 2022 roku.

Kontynuowano rozwój oferty kredytowej dla przedsiębiorców inwestujących w zielone źródła energii. W drugiej połowie 2021 roku udostępniono ofertę finansowania projektów odnawialnych źródeł energii dla profesjonalnych producentów energii. Alior wspiera zieloną transformację klientów dzięki takim produktom jak Kredyt EKOFIRMA (na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych) czy kredyt na zakup samochodu z silnikiem elektrycznym lub hybrydowym.

Od początku 2021 roku Bank intensyfikuje działania mające na celu pozyskanie nowych klientów. Oferuje klientom innych banków obniżenie opłat i marży kredytów obrotowych, kredytów zabezpieczonych hipoteką i finansowania w formie faktoringu. Dla mikro i małych przedsiębiorstw przygotowano ofertę promocyjną obniżającą prowizję przygotowawczą dla kredytu w rachunku bieżącym do 0%.

Dodatkowo w minionym roku poszerzono portfolio metod zdalnego płacenia - wszystkie karty dla klientów biznesowych obsługują płatności zbliżeniowe: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i SwatchPAY!. Udostępniono możliwość tokenizacji karty przed jej fizycznym dostarczeniem (możliwość podpięcia karty pod wirtualny portfel Google Pay oraz Apple Pay bez konieczności fizycznego jej posiadania) oraz rozszerzono zdalną obsługę klienta o możliwość wyboru formy podpisu Autenti do wyższych kwot (nawet do 600 tys. zł), a także dla procesu zmiany formy finansowania.

Klienci biznesowi otrzymali szeroki zakres dyspozycji posprzedażowych w ramach systemu BusinessPro (m.in. zaświadczenie o zamkniętych kontach i lokatach, opinia bankowa o saldzie konta i lokaty, zamówienie dokumentacji dla osób ze szczególnymi potrzebami, dyspozycja zmiany hasła do zawierania transakcji skarbowych).

Bank nie ustaje w pracach nad wdrożeniem nowej platformy bankowości elektronicznej dla klienta biznesowego, zarówno z aplikacją online, jak i mobilną.

Alior TFI

Alior TFI (dawne Money Makers) jest częścią grupy kapitałowej Alior Bank. Spółka powstała w 2010 roku i początkowo jej działalność jako domu maklerskiego koncentrowała się na usługach związanych z asset management. Po przekształceniu, od lipca 2015 roku prowadzi działalność jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Współpraca Alior Banku ze spółką zależną Alior TFI obejmuje przede wszystkim podstawowy przedmiot działalności spółki, czyli tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich.

Dystrybucja i obsługa

Bank Pekao

Kanały dystrybucji

Bank udostępnia klientom szeroką sieć oddziałów i bankomatów z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także profesjonalne centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną platformę bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikro firm.

Na 31 grudnia 2021 roku bank dysponował 650 placówkami oraz 1 475 własnymi bankomatami.

Bankowość mobilna i internetowa

W 2021 roku Bank Pekao konsekwentnie realizował proces cyfrowej transformacji obejmujący inicjatywy ukierunkowane na rozwój sprzedaży i poprawę jakości obsługi w kanałach zdalnych, automatyzację i robotyzację procesów a także wzbogacenie oferty o najnowocześniejsze usługi cyfrowe.

W IV kwartale 2021 roku wszyscy klienci Banku mogli już korzystać z najnowszej wersji aplikacji PeoPay. Aplikacja PeoPay 4.0 powstała przy współpracy z klientami Banku, którzy testowali aplikację. Wypracowany interfejs umożliwia bardzo wygodny dostęp do rachunków i produktów ale przede wszystkim ułatwia codzienne mobilne bankowanie. Aplikacja mobilna PeoPay oferuje szereg nowatorskich rozwiązań m.in.:

 • zawarcie umowy pożyczki w ramach procesu „na klik”, bez wychodzenia z domu - w ciągu 30 sekund od akceptacji umowy lub w placówce Banku;
 • zatwierdzanie przelewów i płatności biometrią palca lub twarzy;
 • szeroki wybór metod płatności: Google Pay, Apple Pay, BLIK, Garmin Pay, Fitbit Pay;
 • płacenie za zakupy internetowe w telefonie bez potrzeby logowania się do bankowości internetowej;
 • udostępnienie modułu „Wiadomości” do korespondencji z Bankiem;
 • automatyzację płatności cyklicznych z wykorzystaniem usługi Qlips (usługa międzybankowa wspierana przez KIR i ZBP);
 • wykonywanie automatycznych płatności za przejazdy autostradami przy użyciu usługi Autopay;
 • zakup biletów komunikacji miejskiej;
 • pełen dostęp do usług maklerskich, w tym notowań online i zleceń giełdowych.

W czerwcu 2020 roku bank udostępnił aplikację PeoPay KIDS przeznaczoną dla dzieci w wieku 6-13 lat. Dzięki niej dzieci w łatwy i przystępny sposób mogą uczyć się oszczędzania i zarządzania własnymi środkami. Dziecko może również otrzymać własną kartę płatniczą PeoPay KIDS, dzięki której będzie mogło płacić w sklepach oraz wypłacić gotówkę – limit transakcji kartą ustala rodzic. W aplikacji możliwe jest także zlecenie prostych operacji, takich jak przelew z Konta Przekorzystnego albo doładowanie telefonu na kartę. PeoPay KIDS powiązany jest z panelem rodzica w aplikacji PeoPay i bankowości internetowej Pekao24. Wszystkie transakcje wymagają autoryzacji ze strony rodzica. W IV kwartale 2021 roku klienci którzy założyli Pakiet PeoPay KIDS mogli skorzystać z wielu atrakcyjnych promocji jak: „5,00% na rachunku oszczędnościowym „Mój Skarb z PeoPay KIDS” oraz „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS”, w ramach której można było otrzymać nawet 100 zł. Na koniec września 2021 roku młodzi klienci posiadali blisko 65 tys. Pakietów PeoPay KIDS oraz 90 tys. wirtualnych skarbonek przeznaczonych na indywidualne cele, na których zgromadzili ponad 34 mln zł. Dzieci korzystające z kart PeoPay KIDS wykonały blisko 2,5 mln transakcji na łączą kwotę 26 mln zł.

Bank systematycznie rozwija serwis Pekao24 i PeoPay o procesy samoobsługowe, dzięki którym klienci samodzielnie bez wychodzenia z domu mogą złożyć dyspozycje do kredytu mieszkaniowego, kredytu studenckiego, pożyczki, rachunku czy karty, w tym m.in. dyspozycję o całkowitą przedterminową spłatę kredytu hipotecznego i pożyczki, zaświadczenie o wysokości zadłużenia, wydanie opinii bankowej czy przygotowanie dokumentów do ustanowienia hipoteki.

Rozszerzono także usługi cyfrowej tożsamości PekaoID oraz profilu zaufanego, umożliwiających zdalne potwierdzenie tożsamości klientów detalicznych. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym eIDAS nastąpił skokowy wzrost aktywacji PekaoID. Na koniec 2021 roku liczba klientów korzystających z PekaoID wyniosła 1,5 mln.

Od listopada 2021 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie Tarczy Finansowej PFR 2.0 poprzez bankowość elektroniczną Pekao24.

W grudniu 2021 roku Bank Pekao przygotowywał się do wdrożenia wniosku o świadczenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz wniosku 500+. Od 4 stycznia 2022 roku oba te wnioski są już dostępne.

Alior Bank

Sieć dystrybucji

Na koniec 2021 roku Alior Bank posiadał 600 placówek (173 oddziały tradycyjne, 7 oddziałów private banking, 13 Centrów Bankowości Korporacyjnej oraz 407 placówek partnerskich). Produkty banku oferowane były również w sieci 10 centrów hipotecznych oraz około 3 tys. pośredników. Bank posiadał także 55 oddziałów w Rumunii.

Do końca 2021 roku Alior Bank zmodernizował 69 oddziałów do tzw. nowego formatu. Placówki te wyróżniają się innowacyjnym designem i wykorzystaniem nowych technologii. Rolą oddziałów jest przede wszystkim zapewnienie wygody i prywatności klientom oraz komfortu pracy bankierom (np. prywatna przestrzeń dla klientów do zapoznania się z aplikacjami bankowymi).

Oddziały tradycyjne Alior Banku zlokalizowane są w całej Polsce, w szczególności w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. Oferują pełen zakres produktów i usług banku. Placówki partnerskie zlokalizowane są natomiast w mniejszych miastach oraz w wybranych lokalizacjach w głównych miastach w Polsce. Oferują szeroki zakres usług oraz produktów depozytowo-kredytowych dla klientów detalicznych i biznesowych.

Współpraca pomiędzy bankiem i jego placówkami partnerskimi odbywa się na podstawie outsourcingowych umów agencyjnych. Agenci wykonują w imieniu banku wyłącznie usługi agencyjne w zakresie dystrybucji produktów banku. Usługi te są świadczone w lokalach będących własnością lub wynajmowanych przez agentów zatwierdzonych przez bank. Produkty banku oferowane są również w sieciach placówek pośredników finansowych.

Alior Bank wykorzystuje także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej, obejmującej: bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej i technologię DRONN. Za pomocą Internetu, bank umożliwia zawarcie umowy o: rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty, karty debetowe i rachunki maklerskie. W kanałach tych przyjmowane są także wnioski o produkty kredytowe: pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, limity odnawialne w rachunku i kredyty hipoteczne. Za pośrednictwem Internetu bank oferuje także kredyty ratalne w procesie on-line oraz umożliwia korzystanie z usługi kantoru walutowego.

Bankowość internetowa i mobilna

Zgodnie z priorytetami strategicznymi Alior Bank koncentruje się na optymalizacji istniejących i wprowadzeniu nowych rozwiązań w bankowości internetowej i mobilnej.

W 2021 roku Alior Bank udostępnił moduł samoobsługowy „Moje Sprawy” w Alior Online. Klienci mogą samodzielnie zlecić dyspozycje dostępne dotychczas w oddziałach lub call center (m.in. zmienić dane osobowe, uzyskać opinię bankową o poniesionych kosztach produktów kredytowych, zwrot kosztów po wcześniejszej spłacie kredytów, załatwić reklamacje). Rozwijając moduł, Alior Bank planuje wdrażać kolejne zautomatyzowane czynności.

Alior Bank skupiał się także na dostarczeniu kolejnych usług finansowych i pozafinansowych w aplikacjach bankowych (mobile i online), aby dać klientom więcej niż tylko aplikację bankową. Ułatwia to załatwianie codziennych spraw, podpowiada najkorzystniejsze rozwiązania, daje swobodę wyboru oraz dostępność w każdej chwili z poziomu aplikacji mobilnej.

W latach 2020-2021 w aplikacji mobilnej wdrożono szereg usług pozafinansowych, m.in.:

 • moBilet (możliwość zakupu biletu komunikacji miejskiej oraz opłaty za parkingi);
 • AutoPay (automatyczne opłaty za autostrady);
 • ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC z LINK4;
 • ubezpieczenia turystyczne PZU Wojażer;
 • BIK alerty i raporty BIK.

Dodatkowo klienci posiadający najnowsze modele smartfonów Huawei zyskali możliwość korzystania z Alior Mobile. Tym samym aplikacja dostępna jest już dla wszystkich najważniejszych systemów w tym iOS oraz Android.