zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Finansowanie dłużne PZU, Pekao oraz Alior Bank

PZU Raport Roczny 2021 > Finansowanie dłużne PZU, Pekao oraz Alior Bank
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

PZU

Obligacje podporządkowane - PLPZU0000037 na kwotę 2,25 mld zł

30 czerwca 2017 roku PZU przeprowadził największą w historii polskiego sektora finansowego emisję obligacji podporządkowanych (w polskich złotych). Była to jednocześnie pierwsza emisja w kraju zgodna z wymogami regulacji Wypłacalność II. Obligacje o wartości 2,25 mld zł są oprocentowane stawką WIBOR6M SŁOWNIK + 180 p.b. Dzień wykupu przypada na 29 lipca 2027 roku, czyli 10 lat od emisji, z opcją wcześniejszego wykupu po 5 latach.

Obligacje są notowane na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot.

Celem emisji było uzupełnienie kapitałów własnych PZU po nabyciu pakietu 20% akcji Banku Pekao, tak aby utrzymać wskaźnik Wypłacalność II na poziomie nie niższym niż 200%, określonym w „Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU”.

15 lutego 2022 roku Zarząd PZU podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do WZ PZU z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym. Rozważana emisja jest ściśle powiązana z planowanym przez PZU wcześniejszym wykupem obligacji podporządkowanych opisanych powyżej. Nowa emisja dotyczyłaby obligacji podporządkowanych na rynku krajowym o parametrach zbliżonych do wcześniej wyemitowanych i wykupionych oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł, z których wpływy zostałyby zaliczone do środków własnych kategorii 2, zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej oraz wymogami regulacji Wypłacalność II.

Bank Pekao

Listy zastawne

Bank Pekao prowadzi za pośrednictwem spółki zależnej Pekao Bank Hipoteczny emisję długoterminowych dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych portfelem kredytowym. Wartość emisji nie jest ograniczona. Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego mają nadaną przez agencję Fitch ocenę ratingową A- z perspektywą stabilną (1 stopień powyżej ratingu Pekao Banku Hipotecznego, którego ryzyko Fitch ocenia na BBB+).

Na koniec grudnia 2021 roku wartość bilansowa wyemitowanych przez Bank listów zastawnych wyniosła 2,3 mld zł (w tym 49,9 mln euro w walucie oryginalnej), co stanowi około 9,5% udziału w rynku listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne prowadzące działalność w Polsce.

Zobowiązania z tytułu listów zastawnych (łącznie hipotecznych i publicznych) z terminem wymagalności do 1 roku stanowiły 8,1%, od 1 roku do 3 lat 31,8%, od 3 lat do 5 lat 27,7%, a powyżej 5 lat 32,5%, wartości bilansowej ogółem.

Obligacje niezabezpieczone

Poszczególne podmioty Grupy Pekao prowadzą programy emisji obligacji niezabezpieczonych gwarantowanych przez Bank Pekao. Instrumenty te służą dywersyfikacji źródeł finansowania, w szczególności zwiększają udział aktywów spółek zależnych Banku finansowanych bezpośrednio z rynku hurtowego.

Na 31 grudnia 2021 roku wartość bilansowa obligacji wyemitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny wynosiła 300,3 mln zł. W 2021 roku Bank nie wyemitował nowych serii obligacji, a jednocześnie dokonał wykupu trzech serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 340 mln zł.

Wśród emisji przeprowadzanych przez Pekao Leasing (program emisji 3 mld zł) i Pekao Faktoring (program emisji 5 mld zł) dominują regularnie odnawiane papiery o terminach wymagalności do roku. Na 31 grudnia 2021 roku zobowiązania z tytułu emisji tych dwóch podmiotów wynosiły 3,9 mld zł.

Alior Bank

W 2021 roku Alior Bank nie przeprowadził żadnych emisji obligacji własnych ani ich wcześniejszego wykupu. 31 marca 2021 roku Alior Bank dokonał terminowego wykupu obligacji serii G o wartości nominalnej 192,9 mln zł. 29 kwietnia 2021 roku Alior Bank dokonał terminowego wykupu obligacji serii B (dawny Meritum Bank ICB S.A.) o wartości nominalnej 67,2 mln zł. 6 grudnia 2021 roku Alior Bank dokonał terminowego wykupu obligacji serii I oraz II o łącznej wartości nominalnej 183,3 mln zł.

Bankowe Papiery Wartościowe

W 2021 roku Alior Bank przeprowadził subskrypcję 13 serii Bankowych Papierów Wartościowych (BPW) o łącznej wartości nominalnej 341 mln zł i 1,5 mln USD w tym:

  • 6 serii BPW w ramach I Programu Emisji o wartościach nominalnych: 137,7 mln PLN i 1,5 mln USD;
  • 7 serii BPW w ramach II Programu Emisji opartego o prospekt podstawowy o łącznej wartości nominalnej 203,6 mln zł.

W lutym 2021 roku Alior Bank po raz pierwszy zaoferował BPW oparte o prospekt podstawowy zatwierdzony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 31 grudnia 2020 roku. BPW kierowane były w ramach oferty publicznej do klientów indywidualnych (w tym Private Banking), o odpowiednim profilu inwestycyjnym oraz do klientów korporacyjnych. Emisje BPW charakteryzowały się 100-procentową ochroną kapitału w dniu zapadalności. Wartość potencjalnych odsetek do wypłaty uzależniona jest głównie od zachowania koszyków akcji stanowiących instrument bazowy dla poszczególnych serii BPW. W 2021 roku zakończyło się 45 emisji BPW, z czego najlepsze zakończyły się wynikiem 12%.