zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

31. Rzeczowe aktywa trwałe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 31. Rzeczowe aktywa trwałe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

31.1 Zasady rachunkowości

Składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Amortyzuje się wszystkie składniki rzeczowych aktywów trwałych oraz ich istotne komponenty, z wyjątkiem gruntów oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie. Składnik amortyzuje się od momentu, gdy jest on dostępny do użytkowania, to znaczy od momentu jego dostosowania do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami.

Poniżej przedstawiono roczne stawki amortyzacji dla istotnych składników aktywów:

Kategoria aktywów Stawka
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 2,50%
Budynki i budowle 1,5% - 10%
Maszyny i urządzenia techniczne 10% - 40%
Środki transportu 14% - 33%
Sprzęt informatyczny 14,3% - 40%
Pozostałe aktywa trwałe 7% - 20%

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich użyteczności, o ile występuje racjonalna pewność ich zakupu lub przeniesienia własności. W przeciwnym razie amortyzuje się je przez okres nie dłuższy niż przez okres trwania leasingu.

Zasady dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości są analogiczne do tych, które obowiązują dla wartości niematerialnych i zostały opisane w punkcie 28.1.

31.2 Dane ilościowe

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2021 Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nieruchomości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 1 459 287 229 4 271 657 6 903
Zmiany: 147 76 54 138 40 455
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 20 10 414 16 14 474
- zwiększenie aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 95 - 162 1 258
- zmiana składu grupy 23 3 - 1 4 31
- sprzedaż i likwidacja -72 -69 - -31 -88 -260
- zmniejszenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania (rozwiązanie umów, sprzedaż) - -9 - -39 -2 -50
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 -1 - - -9 - -10
- przeniesienia 171 45 -348 25 107 -
- różnice kursowe i pozostałe 6 1 -12 13 4 12
Wartość brutto na koniec okresu 1 606 363 283 4 409 697 7 358
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -809 -114 - -1 356 -306 -2 585
Zmiany: -136 - - -346 6 -476
- amortyzacja za okres -208 -23 - -124 -75 -430
- amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania - -16 - -276 -1 -293
- sprzedaż i likwidacja 69 46 - 39 77 231
- sprzedaż, likwidacja i inne zmiany aktywów z tytułu prawa do użytkowania - - - 1 2 3
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 1 - - 5 - 6
- różnice kursowe i pozostałe 2 -7 - 9 3 7
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -945 -114 - -1 702 -300 -3 061
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -13 -1 - -106 -10 -130
Zmiany odniesione na pozostałe koszty operacyjne -1 -2 - -17 -6 -26
Inne zmiany - - - 3 - 3
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -14 -3 - -120 -16 -153
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 647 246 283 2 587 381 4 144
- w tym wartość netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 91 - 821 4 916

Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania zaprezentowano w punkcie 50.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2020 Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nieruchomości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 1 227 267 257 3 982 599 6 332
Zmiany: 232 20 -28 289 58 571
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 86 22 441 21 25 595
- zwiększenie aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 10 - 284 4 298
- zmiana składu grupy - - - 1 - 1
- sprzedaż i likwidacja -123 -19 -1 -17 -33 -193
- zmniejszenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania (rozwiązanie umów, sprzedaż) - -4 - -39 - -43
- przeniesienia 281 9 -456 103 63 -
- różnice kursowe i pozostałe -12 2 -12 -64 -1 -87
Wartość brutto na koniec okresu 1 459 287 229 4 271 657 6 903
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -677 -88 - -968 -260 -1 993
Zmiany: -132 -26 - -388 -46 -592
- amortyzacja za okres -201 -20 - -126 -57 -404
- amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania - -14 - -269 -2 -285
- sprzedaż i likwidacja 69 8 - 7 16 100
- różnice kursowe i pozostałe - - - - -3 -3
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -809 -114 - -1 356 -306 -2 585
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -9 - - -93 -8 -110
Zmiany odniesione na pozostałe koszty operacyjne -6 -1 - -18 -2 -27
Zmiany odniesione na pozostałe przychody operacyjne 2 - - 1 1 4
Inne zmiany - - - 4 -1 3
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -13 -1 - -106 -10 -130
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 637 172 229 2 809 341 4 188
- w tym wartość netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania - 21 - 973 4 998