zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Efektywność finansowa

PZU Raport Roczny 2021 > Efektywność finansowa
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
[GRI 102-7] [GRI 201-1]

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

1 Dane nie podlegające audytowi ani przeglądowi biegłego rewidenta

2 Osiągnięcie neutralności kliamtycznej działalności własnej (Zakres 1 i 2) dzięki ograniczeniu emisji, zakupie zielonej energii oraz rekomenpensacie emisji CO2

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (dane w mln zł) 2020 2021
Przychody 37 102 39 127
Koszty operacyjne z wył. kosztów wynagrodzeń, podatku od instytucji finansowych oraz inwestycji w społeczność -26 069 -25 166
Łączne koszty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników -5 366 -5 642
Podatek dochodowy -1 841 -1 492
Podatek od instytucji finansowych -1 203 -1 290
Dobrowolny wkład w inwestowanie funduszy w szerzej rozumianą społeczność -93 -103
Dywidendy wypłacane wszystkim akcjonariuszom 0 -3 696
Wartość ekonomiczna zatrzymana 2 530 1 738

Prezentowana wartość zatrzymana stanowi kwotę pozostałą po podziale wygenerowanej wartości ekonomicznej pomiędzy interesariuszy firmy. Kwota ta nie jest zbieżna z zyskiem netto prezentowanym w Rachunku Zysków i Strat, ponieważ uwzględnia również wypłacone dywidendy (jako podzieloną wartość ekonomiczną).