zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

7.5.4. Ryzyko płynności

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 7 Zarzadzanie Ryzykiem > 75 Profil Ryzyka > 7.5.4. Ryzyko płynności
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Ryzyko płynności finansowej to możliwość utraty zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań Grupy PZU wobec jej klientów lub kontrahentów. Celem zarządzania ryzykiem płynności finansowej jest zachowanie poziomu płynności umożliwiającego bieżące regulowanie zobowiązań danego podmiotu. Ryzyko płynności jest zarządzane odrębnie dla części ubezpieczeniowej oraz bankowej.

Identyfikacja ryzyka polega na analizie możliwości wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, w szczególności:

 • niedoboru środków płynnych w stosunku do bieżących potrzeb;
 • braku płynności posiadanych instrumentów finansowych;
 • strukturalnego niedopasowania zapadalności aktywów do wymagalności zobowiązań.

Pomiar i ocena ryzyka są przeprowadzane poprzez oszacowanie niedoborów środków finansowych na wypłaty zobowiązań. W części ubezpieczeniowej oszacowanie dokonywane jest w następujących ujęciach:

 • luk płynnościowych (statycznym, ryzyko płynności finansowej długoterminowej) – poprzez monitorowanie niedopasowania przepływów netto, wynikających z umów ubezpieczenia zawartych do dnia bilansowego i wpływów z tytułu aktywów na pokrycie zobowiązań ubezpieczeniowych w poszczególnych okresach, na podstawie projekcji przepływów finansowych sporządzanej na dany dzień;
 • potencjalnego niedoboru środków finansowych (ryzyko płynności finansowej średnioterminowej) – poprzez analizę historycznych i spodziewanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej;
 • stress testowym (ryzyko płynności finansowej średnioterminowej) – poprzez oszacowanie możliwości zbycia w krótkim czasie portfela lokat finansowych na zaspokojenie zobowiązań z tytułu wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych, w tym o charakterze nadzwyczajnym;
 • preliminarzy bieżących (ryzyko płynności finansowej krótkoterminowej) – poprzez monitorowanie zgłoszonego przez jednostki danego podmiotu ubezpieczeniowego z Grupy PZU zapotrzebowania na środki w terminie określonym przez obowiązujące w tym podmiocie regulacje.

W zakresie zarządzania ryzykiem płynności banki w Grupie PZU stosują miary wynikające z regulacji sektorowych, w tym Rekomendacji P wydanej przez KNF.

Do zarządzania płynnością banków w Grupie PZU wykorzystuje się współczynniki płynności dla różnych okresów, w tym do 7 dni, do miesiąca, do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy.

W ramach zarządzania ryzykiem płynności banki w Grupie PZU dokonują również analizy profilu zapadalności/wymagalności w dłuższym terminie, zależnej w dużym stopniu od przyjętych założeń w zakresie kształtowania się przyszłych przepływów gotówkowych związanych z pozycjami aktywów i pasywów. Założenia uwzględniają:

 • stabilność pasywów o nieokreślonych terminach wymagalności (np. rachunki bieżące, zerwania i odnowienia depozytów, poziom ich koncentracji);
 • możliwość skrócenia terminu zapadalności określonych pozycji aktywów (np. kredyty hipoteczne z możliwością wcześniejszej spłaty);
 • możliwość zbycia pozycji aktywów (portfel płynnościowy).

Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka płynności finansowej polega na analizie wykorzystania wyznaczonych limitów.

Raportowanie polega na komunikacji o poziomie płynności finansowej różnym poziomom decyzyjnym. Częstotliwość poszczególnych raportów oraz zakres informacji są dostosowane do potrzeb informacyjnych na poszczególnych poziomach decyzyjnych.

Ograniczeniu ryzyka płynności finansowej służą:

 • utrzymywanie środków w wyodrębnionym portfelu płynnościowym, w wysokości zgodnej z limitami wartości tego portfela;
 • utrzymywanie odpowiednich środków w walucie obcej w portfelach lokat przeznaczonych na pokrycie zobowiązań ubezpieczeniowych wyrażonych w danej walucie obcej;
 • postanowienia Umowy o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych zawartej pomiędzy TFI PZU oraz PZU dotyczące ograniczenia czasu wycofania środków z portfeli zarządzanych przez TFI PZU do maksymalnie 3 dni po złożeniu zapotrzebowania na środki pieniężne;
 • posiadanie otwartych linii kredytowych w bankach lub/i możliwość dokonywania transakcji typu sell-buy-back na skarbowych papierach wartościowych, w tym utrzymywanych do terminu wykupu;
 • centralizacja zarządzania portfelami/funduszami przez TFI PZU;
 • limity wskaźników płynnościowych w bankach należących do Grupy PZU.

W związku z pandemią COVID-19 banki w Polsce, w tym banki należące do Grupy PZU doświadczały w 2021 roku nadpłynności. Powodem były wprowadzone jeszcze w 2020 roku i utrzymywane w 2021 roku restrykcje w politykach kredytowych oraz zmniejszony popyt klientów wynikający ze wzrostu awersji do ryzyka. Sytuację płynnościową banków dodatkowo wzmocniła obniżka stopy rezerwy obowiązkowej NBP z 3,5% do 0,5% obowiązująca od końca kwietnia 2020 roku. Przy utrzymaniu poziomu napływu depozytów czynniki te spowodowały wzrost wolumenu papierów dłużnych w bilansach banków, istotnie zwiększając ich płynność.

Jednak w IV kwartale 2021 roku wolumen nowo udzielanych kredytów zbliżył się do stanu obserwowanego przed pandemią, co przy zachowaniu trendu powinno stopniowo przyczynić się do ograniczenia nadpłynności.

Wpływ pandemii COVID-19 na płynność w segmencie ubezpieczeniowym Grupy PZU w 2021 roku należy określić jako nieistotny. Utrzymuje się trend podwyższonej śmiertelności, jednakże nie wpłynęło to istotnie na ryzyko płynności Grupy PZU. W 2021 roku brak było podstaw do podejmowania nadzwyczajnych działań zarządczych w zakresie ryzyka płynności w związku z pandemią COVID-19.  W ramach rutynowych działań zarządczych w roku 2021 w zakresie ryzyka płynności Grupa PZU stale monitorowała wielkość dostępnych środków płynnych oraz wykorzystanie limitów płynnościowych.

Ekspozycja na ryzyko

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wg daty wykupu 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
do 1 roku 1 – 2 lat 2 – 3 lat 3 – 4 lat 4 – 5 lat powyżej 5 lat Razem do 1 roku 1 – 2 lat 2 – 3 lat 3 – 4 lat 4 – 5 lat powyżej 5 lat Razem
Należności od klientów z tytułu kredytów 57 099 23 423 22 287 15 964 14 715 81 520 215 008 51 145 23 135 18 113 16 480 13 230 75 185 197 288
Inwestycyjne (lokacyjne) instrumenty dłużne 27 775 12 735 19 666 14 508 14 113 41 978 130 775 25 253 21 159 12 116 17 928 13 143 44 474 134 073
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 17 075 7 471 12 266 10 264 6 055 30 139 83 270 11 138 9 702 6 493 7 446 6 418 25 667 66 864
Dłużne papiery wartościowe 11 702 7 382 10 707 9 623 4 999 29 770 74 183 5 558 9 515 6 289 5 563 5 996 24 950 57 871
Rządowe 10 954 6 646 9 880 8 863 3 257 25 759 65 359 4 555 9 124 5 764 4 736 5 234 21 219 50 632
Pozostałe 748 736 827 760 1 742 4 011 8 824 1 003 391 525 827 762 3 731 7 239
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 4 117 - - - - - 4 117 4 657 - - - - - 4 657
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 253 78 32 17 4 - 1 384 923 15 5 9 - - 952
Pożyczki 3 11 1 527 624 1 052 369 3 586 - 172 199 1 874 422 717 3 384
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 10 304 4 997 6 948 3 886 7 775 11 129 45 039 13 777 10 798 4 937 9 930 6 190 18 011 63 643
Rządowe 6 915 3 378 5 061 2 715 6 333 7 918 32 320 7 471 9 817 3 559 8 757 4 762 13 884 48 250
Pozostałe 3 389 1 619 1 887 1 171 1 442 3 211 12 719 6 306 981 1 378 1 173 1 428 4 127 15 393
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 396 267 452 358 283 710 2 466 338 659 686 552 535 796 3 566
Rządowe 257 255 375 344 266 686 2 183 323 653 679 523 520 745 3 443
Pozostałe 139 12 77 14 17 24 283 15 6 7 29 15 51 123
Razem 84 874 36 158 41 953 30 472 28 828 123 498 345 783 76 398 44 294 30 229 34 408 26 373 119 659 331 361

W poniższej tabeli zaprezentowano przyszłe niezdyskontowane przepływy pieniężne z aktywów i zobowiązań.

Ryzyko płynności 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
do 1 roku 1 – 2 lat 2 – 3 lat 3 – 4 lat 4 – 5 lat 5 – 10 lat Powyżej 10 lat Razem do 1 roku 1 – 2 lat 2 – 3 lat 3 – 4 lat 4 – 5 lat 5 – 10 lat Powyżej 10 lat Razem
Aktywa 133 769 41 893 38 749 29 351 24 195 66 431 63 082 397 470 130 075 41 146 32 990 30 064 19 290 60 340 58 889 372 794
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 6 437 220 156 123 104 363 2 044 9 447 7 232 50 35 28 24 84 486 7 939
Należności 4 362 2 446 113 286 289 1 698 220 9 414 3 291 1 600 92 111 337 495 319 6 245
Należności od klientów z tytułu kredytów 54 652 29 503 28 480 20 340 14 182 41 260 45 621 234 038 46 442 26 786 23 673 19 902 12 874 38 208 44 113 211 998
Dłużne papiery wartościowe 62 441 9 304 8 335 7 846 8 591 22 784 15 142 134 443 67 012 12 224 8 631 8 266 5 559 21 097 13 788 136 577
Pożyczki 214 242 1 519 717 1 029 326 55 4 102 228 414 449 1 633 474 456 179 3 833
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 4 117 - - - - - - 4 117 4 657 - - - - - - 4 657
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 546 178 146 39 - - - 1 909 1 213 72 110 124 22 - 4 1 545
Zobowiązania -150 158 -16 389 -11 552 -9 319 -6 853 -26 640 -118 559 -339 470 -139 157 -20 423 -9 840 -7 835 -6 890 -24 387 -114 314 -322 846
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe -9 568 -3 239 -2 446 -1 858 -1 496 -5 411 -22 803 -46 821 -13 861 -2 318 -1 493 -1 184 -914 -3 928 -20 920 -44 618
Zobowiązania z tytułu leasingu -199 -136 -91 -145 -84 -207 -658 -1 520 -116 -57 -18 -22 -36 -98 -681 -1 028
Pozostałe zobowiązania -140 391 -13 014 -9 015 -7 316 -5 273 -21 022 -95 098 -291 129 -125 180 -18 048 -8 329 -6 629 -5 940 -20 361 -92 713 -277 200
Luka -16 389 25 504 27 197 20 032 17 342 39 791 -55 477 58 000 -9 082 20 723 23 150 22 229 12 400 35 953 -55 425 49 948

W poniższej tabeli zaprezentowano przyszłe niezdyskontowane przepływy ze zobowiązań pozabilansowych banków (wg terminów umownych).

Udzielone zobowiązania pozabilansowe 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
do 1 miesiąca 1 - 3 miesiące od 3 miesięcy do 1 roku 1 – 5 lat powyżej 5 lat Razem do 1 miesiąca 1 - 3 miesiące od 3 miesięcy do 1 roku 1 – 5 lat powyżej 5 lat Razem
Dotyczące finansowania 50 499 - - - - 50 499 49 733 - - - - 49 733
Gwarancyjne 14 269 - - - - 14 269 14 411 - - - - 14 411
Razem 64 768 - - - - 64 768 64 144 - - - - 64 144