zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Notowania akcji PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Notowania akcji PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

PZU zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 12 maja 2010 roku. Od debiutu wchodzi w skład najważniejszego indeksu WIG201, obliczanego na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z rynku głównego GPW. PZU należy również do polskich indeksów: WIG, WIG30, WIG-Poland, WIGdiv, WIG20 TR, WIG.MS-FIN, CEEplus, WIG ESG (indeks zrównoważonego rozwoju) oraz zagranicznych: MSCI Poland (rynki wschodzące), Stoxx Europe 600 (rynki rozwinięte), FTSE Russel mid cap index (rynki rozwinięte).

Indeksy GPW

W 2021 roku indeks największych polskich spółek (WIG20) poruszał się w przedziale między 1 877 a 2 472 pkt. Rozpiętość między tymi punktami wyniosła 595 pkt i była o 299 pkt niższa niż w analogicznym okresie 2020 roku (894 pkt). W 2021 roku indeks WIG20 wzrósł o 14,3% r/r, a przy uwzględnieniu dywidend – o 16,8% r/r (WIG20 TR). Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 21,5% r/r. Wzrosty notowały także indeksy małych i średnich spółek, sWIG80 i mWIG40 zyskał odpowiednio 24,6% i 33,1% r/r.

Kurs akcji PZU

W 2021 roku notowania akcji PZU podążały za głównymi indeksami polskiej giełdy, które przez większą część roku pozostawały w trendzie wzrostowym. Korekta nastąpiła w IV kwartale 2021 roku, wraz z nasileniem się obaw o rozwój pandemii, skutki rosnącej inflacji i deprecjacji polskiej waluty względem euro i dolara.

Widoczny na poniższym wykresie (cenowym) spadek akcji PZU w III kw. 2021, wynikał z odcięcia z kursu wartości wypłaconej dywidendy (3,5 zł na akcję). Po skorygowaniu kursu akcji o dywidendę całkowita stopa zwrotu na akcjach PZU w 2021 roku wyniosła 20,1%, tj. 3,3 p.p. powyżej głównego indeksu dochodowego WIG20 TR. W ujęciu cenowym akcje PZU wzrosły w 2021 roku o 9,2% r/r.

Kurs akcji PZU na tle WIG i WIG20

Źródło: www.infostrefa.com

Istotne czynniki dla kursu akcji PZU w 2021 roku

Źródło: www.infostrefa.com; PZU

Quick Response (QR) kody - linki do relacji video z konferencji wynikowychCena maksymalna akcji PZU w 2021 roku wyniosła 41,65 zł (według cen na zamknięciu sesji), a cena minimalna – 29,27 zł. W 2020 roku było to odpowiednio: 41,80 zł i 20,55 zł.

Min/max ceny akcji PZU (05.2010-2021)

Źródło: www.infostrefa.com, www.msci.com

Uwzględniając wypłacone dywidendy2, 4 listopada 2021 roku cena akcji PZU osiągnęła rekordową wartość 40,92 zł, pokonując poprzednie maksimum z końca stycznia 2019 roku o 5,9%.

Kurs akcji PZU skorygowany o wypłacone dywidendy w okresie 05.2010-2021


Źródło: www.stooq.pl

Kapitalizacja

Wartość giełdowa (kapitalizacja) PZU na koniec 2021 roku wyniosła 30,5 mld zł, co oznaczało 9 pozycję (spadek o 4 pozycje r/r) pod względem wyceny rynkowej wśród krajowych spółek notowanych na GPW. Obniżenie pozycji było głównie związane ze skokowym wzrostem wycen notowanych na GPW banków. Udział akcji PZU w obrotach całego parkietu wyniósł 5,9% (6. miejsce).

Po skorygowaniu wyceny akcji PZU o wypłacone od IPO dywidendy, teoretyczna wycena giełdowa na koniec 2021 roku wyniosłaby 56,1 mld zł.

Kapitalizacja GPW (w mld zł) (spółki krajowe i zagraniczne)

Kapitalizacja PZU (w mld zł)

Wartość obrotu akcji PZU (w mld zł)

Źródło: www.infostrefa.com

Płynność

Akcje PZU utrzymywały w 2021 roku bardzo wysoką płynność. Średni dzienny spread akcji PZU wyniósł 7 p.b. wobec 16 p.b. średniego spreadu dla 20 najbardziej płynnych spółek. Średnia wartość obrotu na sesję wyniosła 73,9 mln zł, tj. wzrost o 6% r/r. Wartość obrotu w całym 2021 roku wyniosła 18,6 mld zł, co stanowiło 61% łącznej wartości kapitalizacji PZU na koniec roku.

Największy dzienny wolumen obrotu został zanotowany na sesji 13 października 2021 roku (7,2 mln akcji o wartości 287,7 mln zł). Sesja zamknęła się bez zmian w odniesieniu do ceny z dnia poprzedniego.

Największy dzienny wzrost akcji został zanotowany na sesji 9 marca 2021 roku (+5,23%). Wartość obrotu wyniosła 160,6 mln zł.

Wskaźniki (2017-2021)

Akcje PZU* 2017 2018 2019 2020 2021
C/WK (P/BV) Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję 2,6x 2,5x 2,1x 1,5x 1,8x
WKNA (zł) BVPS (PLN) Wartość księgowa na akcję 16,3 17,3 18,7 21,7 19,8
C/Z (P/E) Cena / zysk netto na akcję 12,6x 11,8x 10,5x 14,6x 9,2x
ZNA (zł) EPS (PLN) Zysk (strata) netto właścicieli/ ilość akcji 3,4 3,7 3,8 2,2 3,9

* kalkulacja na danych Grupy PZU (wg MSSF); cena akcji i wartość księgowa na koniec roku; zysk netto za okres 12 miesięcy; liczba akcji PZU: 863 523 000

Statystyka akcji PZU po skorygowaniu o wypłacone dywidendy

Statystyka akcji PZU po skorygowaniu o wypłacone dywidendy 2017 2018 2019 2020 2021
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł) 62,94 67,18 66,11 58,44 64,93
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 54 354 58 015 57 091 50 468 56 072

Źródło: www.infostrefa.com

Statystyka akcji PZU

Statystyka akcji PZU 2017 2018 2019 2020 2021
Kurs maksymalny (zł) 49,06 47,34 45,39 41,80 41,65
Kurs minimalny (zł) 32,82 36,31 35,79 20,55 29,27
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł) 42,16 43,90 40,03 32,36 35,35
Średni kurs na sesję (zł) 42,53 41,48 40,61 30,06 35,86
Wartość obrotów (mln zł) 18 902 17 183 16 620 17 588 18 565
Średnia wartość obrotu na sesję (mln zł) 75,6 69,6 67,0 69,8 73,9
Liczba transakcji (szt.) 985 515 926 486 928 493 1 523 449 1 353 198
Średnia liczba transakcji na sesję 3 942 3 751 3 744 6 045 5 391
Wolumen obrotu (szt.) 448 832 864 415 380 500 408 999 167 595 296 291 517 939 229
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.) 1 795 331 1 681 702 1 649 190 2 362 287 2 063 503

Źródło: www.infostrefa.com

Wycena PZU na tle grupy porównawczej (C/WK i ROE) 2021 

Źródło: PZU (2019, 2020, 2021) – dane raportowane; pozostałe spółki - prognozy roczne 2021 (Bloomberg); ceny akcji PZU na koniec roku


1 WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend

2 Zgodnie z metodologią serwisu stooq (http://stooq.pl/pomoc/?q=9&s=pzu)