zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

11.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > 11.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Działalność bankowa 4 105 3 553
   Marża na transakcjach walutowych z klientami 858 756
   Prowizje maklerskie 203 172
   Działalność powiernicza 77 65
   Obsługa kart płatniczych, kredytowych 1 109 959
   Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń 32 65
   Kredyty i pożyczki 472 413
   Obsługa rachunków bankowych 543 442
   Przelewy 287 265
   Operacje kasowe 106 85
   Skupione wierzytelności 66 55
   Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy 94 78
   Prowizje z działalności leasingowej 87 65
   Pozostałe prowizje 171 133
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych 474 509
Ubezpieczenia emerytalne 154 130
Pozostałe 5 5
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem 4 738 4 197