zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

10.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki 2019 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 10.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 16 120 14 989
   W ubezpieczeniach bezpośrednich 16 109 14 763
   W ubezpieczeniach pośrednich 11 226
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie 8 960 8 877
   Składki ubezpieczeń indywidualnych 1 929 1 868
   Składki ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych 2 055 2 048
   Składki ubezpieczeń grupowych 4 976 4 961
Składki przypisane brutto, razem 25 080 23 866

W 2021 i w 2020 roku spółki Grupy PZU nie zawierały umów reasekuracji czynnej w zakresie ubezpieczeń na życie.

 

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 1 101 893
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 5 354 5 387
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 3 970 3 699
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 149 148
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 3 593 3 067
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 963 873
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 67 89
Świadczenie pomocy (grupa 18) 578 515
Ochrona prawna (grupa 17) 13 12
Pozostałe (grupa 16) 332 306
Razem 16 120 14 989