zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
[GRI 102-15] [GRI 102-20]

25 marca 2021 roku została ogłoszona nowa Strategia Grupy PZU „Potencjał i wzrost”, która w oparciu o zidentyfikowane szanse, wskazuje na główne ambicje strategiczne grupy PZU na lata 2021-2024. Przyjęte założenia odwołują się wprost do potrzeb klienta, personalizacji i elastyczności oferty oraz osadzenia tych wymagań w specjalnie stworzonych ekosystemach. W celu realizacji tych założeń zostaną wdrożone nowoczesne modele biznesowe przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, w trosce o środowisko naturalne, lepszą jakość życia pracowników i klientów oraz zaangażowaniu na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Wsparciem w tym obszarze będzie wdrożenie nowych technologii, innowacyjność i dalsza digitalizacja, które pozwolą lepiej poznać i zaspokoić potrzeby klienta w jak najkrótszym czasie przy wykorzystaniu preferowanych przez niego kanałów kontaktu.

Strategia Grupy PZU na lata 2021- 2024 określa 4 główne obszary ambicji, w ramach których wyznaczono kierunki działań strategicznych.

Obszar 1 - stabilna dywidenda oraz wzrost przypisu składki i przychodów

 • Utrzymanie wzrostu w kluczowych obszarach biznesu

Ubezpieczenia – utrzymanie pozycji lidera i wzrost składki przypisanej brutto do 26 mld zł, tj. o 10%.

Zdrowie – najszybciej rosnąca firma na rynku opieki zdrowotnej, wzrost przychodów PZU Zdrowie do 1,7 mld zł, tj. o 80%.

Inwestycje – wzrost aktywów w zarządzaniu do 60 mld zł, tj. o 82%.

Banki – wzrost kontrybucji banków Alior Bank i Banku Pekao do wyników finansowych Grupy do 0,8 mld zł, tj. o blisko 650%.

 • Utrzymanie dyscypliny kosztowej

Grupa PZU planuje utrzymywać efektywność kosztową w okresie popandemicznym stosując dyscyplinę kosztową, inwestując w cyfryzację i digitalizację oraz poprzez zmianę modelu pracy na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym. Celem jest uzyskanie spadku wskaźnika kosztów administracyjnych o 0,1 p.p. w 2024 roku.

 • Wzmocnienie potencjału do generowania wysokiego zysku netto

Dzięki konsekwentnym działaniom realizowanym na wszystkich rynkach, na których obecna jest Grupa PZU, możliwe będzie osiągnięcie na koniec 2024 roku najwyższego, od czasu debiutu na GPW, wyniku netto, w wysokości ok. 3,4 mld zł. Oznacza to ok. 79% wzrost w stosunku do 2020 roku.

 • Zapewnienie wysokiej rentowności biznesu

Istotną częścią Strategii Grupy jest utrzymanie i poprawa wysokiej rentowności biznesu. Pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 Grupa PZU planuje osiągnąć wzrost wskaźnika zwrotu na kapitale własnym (ROE) do poziomu 17,4% do 2024 roku. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki stabilnemu i bezpiecznemu modelowi biznesowemu opartemu na dywersyfikacji prowadzonej działalności, dalszym usprawnianiom procesów biznesowych, produktowych i dystrybucyjnych.

 • Utrzymania atrakcyjnej polityki dywidendowej

Grupa PZU zamierza generować ponadprzeciętne zyski, które planuje co roku wypłacać w postaci dywidendy. Wyniesie ona od 50% do 100% skonsolidowanych zysków rocznych.

Obszar 2 - wykorzystanie potencjału Grupy PZU

 • Efektywnie wykorzystanie baz danych i wiedzy o klientach

Grupa PZU planuje w jeszcze bardziej efektywny sposób wykorzystywać wiedzę o klientach. Pozwoli to na stworzenie najwyższej jakości oferty, dopasowanej do realnych potrzeb. Dzięki wykorzystaniu potencjału baz danych możliwe będzie spersonalizowanie oferty, zapewnienie skoordynowanej opieki doradcy na każdym etapie oraz pozyskanie nowych klientów. Strategiczne działania Grupy zakładają zharmonizowanie dostępu do źródeł i kanałów pozyskiwania informacji, wdrożenie narzędzi analitycznych machine learning oraz sztucznej inteligencji i włączenie ich do procesów biznesowych.

 • Rozwój współpracy biznesowej z bankami i strategicznymi partnerami

W ramach współpracy z Bankiem Pekao i Alior Bankiem Grupa PZU chce osiągnąć około 3 mld zł skumulowanego przypisu składki docierając do klientów banków z kompleksową i unikalną ofertą łączonych produktów ubezpieczeniowo-bankowych. Planowane jest rozszerzenie oferty PZU Cash, wzmocnienie pozycji ubezpieczeniowej na rynku energetycznym oraz rozwój współpracy z partnerami Strategicznymi działającymi na rynku e-commerce.

 • Wykorzystanie wszystkich kanałów dystrybucji

Dzięki omnikanałowości Grupa PZU będzie w stanie dotrzeć do klientów różnorodnymi kanałami dystrybucji specjalnie dostosowanymi do ich potrzeb i preferencji. Klienci otrzymają dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych produktów w zakresie ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie, a także produktów zdrowotnych, inwestycyjnych i bankowych, dostosowanych do ich zmieniających się potrzeb na każdym etapie życia.

 • Nowe podejście do opieki zdrowotnej w Polsce

Grupa PZU planuje położyć nacisk na budowę świadomości zdrowotnej i zapobieganie występowaniu chorób. W ofercie znajdą się najwyższej jakości spersonalizowane usługi opieki medycznej. Dzięki osiągnięciu tych celów, przy zachowaniu rentowności prowadzonego biznesu, Grupa będzie rozwijała się szybciej niż rynek, co pozwoli na zdobycie pozycji lidera na rynku prywatnej opieki zdrowotnej.

Nie chcemy wyłącznie opiekować się chorymi, ale jak najdłużej utrzymywać naszych Klientów w zdrowiu podnosząc jakość ich życia. Fundamentem tego podejścia jest profilaktyka, która wymaga zburzenia muru pomiędzy biznesem ubezpieczeniowym a opieką zdrowotną.

 

Aleksandra Agatowska, Prezes PZU Życie

 

 • Wprowadzenie nowoczesnego procesu obsługi szkód i świadczeń z wykorzystaniem nowych technologii, który pozwoli zautomatyzować i przyspieszyć procesy oraz zredukować koszty

Obszar 3 - innowacyjna grupa finansowa

Grupa PZU planuje wykorzystać najnowsze technologie we wszystkich obszarach działalności:

 • digitalizacja i usprawnienie procesów - kontynuacja wdrażania rozwiązań dla klientów, które są proste, intuicyjne i uniwersalne;
 • wykorzystanie AI, Big Data oraz zaawansowanej analityki - wdrażanie nowych technologii ma prowadzić do poprawy efektywności operacyjnej i rentowności biznesu przez m.in. automatyzację i usprawnienie procesów decyzyjnych;
 • mobilność i omnikanałowość - wykorzystanie nowych cyfrowych kanałów dystrybucji jako uzupełnienie tradycyjnych kanałów; rozwój ekosystemów usług w oparciu o nowoczesne platformy cyfrowe;
 • chmura obliczeniowa - wsparcie dla transformacji technologicznej, m.in. większa wydajność infrastruktury;
 • cyberbezpieczeństwo - ochrona własnych sieci informatycznych, wprowadzenie narzędzi szacowania ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym.

Obszar 4 - zrównoważony wzrost

Grupa PZU będzie budować sukces w oparciu o nowoczesne modele biznesowe uwzględniające elementy zrównoważonego rozwoju. Stanie się aktywnym uczestnikiem w procesach bezpiecznej i odpowiedzialnej transformacji. Oferta sprzedażowa zostanie rozszerzona o zielone produkty. Planowane jest również wsparcie inicjatyw społecznych, które mają na celu m.in. ochronę środowiska oraz promocję bezpieczeństwa i zrównoważonego stylu życia. Priorytetem Grupy PZU będą transparentne działania oparte na jasno zdefiniowanych kryteriach ESG.

Zarządzanie kwestiami ESG w Grupie PZU

Kluczowe wskaźniki Strategii ESG stały się integralną częścią strategii biznesowej Grupy PZU. Spółki Grupy zaimplementowały wybrane elementy strategii ESG i dostosowały je do specyfiki swojej działalności.

W celu efektywnego zarządzania aspektami ESG pod koniec 2020 roku zostało powołane Biuro Zrównoważonego Rozwoju, które koordynuje działania związane z realizacją Strategii ESG. Dyrektor Biura podlega bezpośrednio pod członka zarządu PZU Życie.

W roku 2021 został powołany Komitet ds. ESG. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele zarządów PZU, PZU Życie, TFI PZU, TUW PZUW, PTE PZU oraz dyrektorzy kluczowych departamentów organizacji. Szczegółowe zasady realizacji strategii ESG i współpracy pomiędzy Spółkami określił dokument wewnętrzny Polityka zrównoważonego rozwoju. Polityka zrównoważonego rozwoju w Grupie PZU określa podstawowe zasady odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Grupie PZU przy uwzględnieniu kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych, a także określa zasady współpracy i wymiany informacji w tym obszarze w Grupie PZU.

DOBRA PRAKTYKA

Komitet ESG Grupy PZU

Cel
określanie spójnych działań ESG zgodnie ze strategią Grupy PZU

Zadania

 • nadzór nad spójnością działań ESG z celami biznesowymi Grupy PZU;
 • wskazywanie ogólnych wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju w Grupie PZU; 
 • budowanie rozpoznawalności Strategii ESG wewnątrz i na zewnątrz Grupy PZU; 
 • wydawanie rekomendacji dotyczących wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju do praktyki biznesowej Spółek oraz integracji procesów biznesowych z celami ESG, określonymi w Strategii ESG; 
 • monitorowanie, opiniowanie i przegląd postępów w zakresie realizacji Strategii ESG; 
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji Strategii ESG; 
 • opiniowanie działań, planów oraz projektów związanych ze Strategią ESG realizowanych w Grupie PZU i przekazywanie tych opinii właściwym organom Spółek; 
 • opiniowanie sposobów i kierunków dostosowywania zasad działalności biznesowej Spółek do wymogów regulacyjnych i raportowych związanych z ESG. 

Skład
Prezes i Członkowie Zarządu PZU, Prezes i Członkowie Zarządu PZU Życie, Prezes Zarządu TUW PZUW, Prezes Zarządu TFI PZU, Prezes Zarządu PTE PZU oraz w PZU i PZU Życie: Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego, Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych w Grupie PZU, Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju.

[GRI 102-12][GRI 102-15]

Strategia ESG Grupy PZU [IIRC]

Strategia ESG „Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024 definiuje podstawowe cele mające zapewnić zrównoważony rozwój Grupy PZU. PZU w roli lidera chce aktywnie włączyć się również w realizację Agendy 2030 przez tworzenie innowacyjnych produktów, usług, czy partnerstw. Dlatego PZU określił Cele Zrównoważonego Rozwoju na które ma największy wpływ i włączył je w podstawowe założenia Strategii ESG.

W 2015 roku 193 państwa członkowskie ONZ przyjęły plan przekształcenia świata i polepszenia życia każdego człowieka na Ziemi – Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Na Agendę 2030 składa się 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań do wykonania, które jasno definiują co należy zrobić, by każdy człowiek mógł korzystać z osiągnięć rozwojowych. Globalne Cele są realizowane przez wszystkie strony: rządy państw, świat nauki, społeczeństwo, a także biznes.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są największym światowym korporacyjnym przedsięwzięciem. Przedsiębiorstwa do swoich strategii i działań włączają powszechne wartości i zasady odnoszące się do praw człowieka, pracy, środowiska i etycznych postaw. Opowiadając się za zrównoważonym rozwojem, biznes może wziąć na siebie odpowiedzialność i przyczynić się do budowy lepszego świata.

Strategia inwestycyjna

Polityki i systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej PZU [UoR]

[GRI 103-2][GRI 103-3]

Proces inwestycyjny

W ramach każdego z zarządzanych przez TFI PZU produktów:

 1. fundusze inwestycyjne i portfele aktywów dla klientów zewnętrznych; 
 2. fundusze inwestycyjne dedykowane dla Grupy PZU; 
 3. portfele aktywów Grupy PZU; 

w zakresie możliwości prawnych i strategii inwestycyjnej danego funduszu lub produktu, TFI PZU podejmuje decyzje inwestycyjne na podstawie kompleksowej analizy emitentów instrumentów finansowych i ich otoczenia. Analizy te dotyczą pełnego spektrum czynników wpływających na wartość instrumentów finansowych, w tym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W procesie inwestycyjnym ryzyka te są uwzględniane m.in. w analizie finansowej, regulacyjnej i prawnej, jak również na poziomie zarządzania całym portfelem instrumentów. TFI PZU wypracowało i wdrożyło w 2021 roku metodologię dla poszczególnych klas aktywów:

 1. papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez państwa; 
 2. papiery wartościowe emitowane przez emitentów korporacyjnych dopuszczonych do publicznego obrotu; 
 3. papiery wartościowe emitowane przez emitentów korporacyjnych nie dopuszczonych do publicznego obrotu; 
 4. nieruchomości; 
 5. fundusze inwestycyjne. 

TFI PZU dokonuje analizy, przy użyciu przyjętych metodologii dla poszczególnych klas aktywów, środków ulokowanych w poszczególne klasy aktywów.

Strategia wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych

TFI PZU, mając na względzie interes uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz klientów, na których rzecz świadczy usługi zarządzania portfelami, kieruje się przyjętą „Strategią wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU”. Podstawowe obowiązki towarzystwa wynikające ze strategii to:

 • monitorowanie istotnych zdarzeń we wskazanych w strategii spółkach;
 • zapewnianie, że prawo głosu jest wykonywane zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy;
 • zapobieganie konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu i zarządzania spółkami.

TFI PZU aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju ładu korporacyjnego spółek, biorąc udział w ich walnych zgromadzeniach oraz kierując się ochroną i budową wartości inwestycji uczestników funduszy i klientów TFI PZU. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień strategii, TFI PZU przyjmuje jako zasadę, że będzie dążyć do udziału i aktywnego głosowania we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, w których posiada, w imieniu funduszy lub klientów, prawo do wykonywania powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

TFI PZU przyjęło zasady, którymi kieruje się przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach spółek wchodzących w skład portfeli lub stanowiących przedmiot lokat funduszy. Zasady przewidują m.in. aktywne głosowanie w sprawach związanych z kwestiami natury społecznej i środowiskowej oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Dodatkowo obejmują one zapisy dotyczące poparcia dla wysokich standardów ładu korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółek.

Od 2006 roku w TFI PZU obowiązuje Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych, przygotowany i zatwierdzony przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Stanowi on istotne wsparcie dla TFI PZU w definiowaniu zasad, reguł moralnych i etycznych oraz określaniu poziomu należytej staranności w relacjach pomiędzy spółką a innymi inwestorami instytucjonalnymi, klientami i emitentami instrumentów finansowych. Przyjęcie tego kodeksu jest także potwierdzeniem stosowania dobrych praktyk inwestycyjnych w TFI PZU.

W 2014 roku Zarząd TFI PZU podjął uchwałę w sprawie stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w której zadeklarował gotowość i wolę ich przestrzegania w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki TFI PZU. Zasady są zbiorem norm określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zgodnie z treścią tego dokumentu TFI PZU udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

TFI PZU zatrudnia zarządzających z tytułem CFA, których obowiązują kodeks etyczny oraz standardy profesjonalnego postępowania. Członkowie CFA Institute w kontaktach zawodowych z otoczeniem, klientami, potencjalnymi klientami, pracodawcami, pracownikami, współpracownikami w branży inwestycyjnej oraz innymi uczestnikami globalnych rynków kapitałowych postępują uczciwie, kompetentnie, starannie, godnie i etycznie. Promują również uczciwość i żywotność globalnych rynków kapitałowych w celu uzyskania jak największych korzyści społecznych.

TFI PZU zatrudnia również doradców inwestycyjnych, którzy w swojej pracy kierują się normami wskazanymi w Zasadach etyki zawodowej maklerów i doradców.

DOBRA PRAKTYKA

Uwzględnienie zagadnień ESG w strategii wykonywania prawa głosu

TFI PZU, mając na względzie interes uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych oraz klientów, na których rzecz świadczy usługi zarządzania portfelami, kieruje się przyjętą w spółce „Strategią wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU”. Strategia wykonywania prawa głosu określa zasady, którymi TFI PZU kieruje się przy wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach spółek wchodzących w skład portfeli lub stanowiących przedmiot lokat funduszy.

Od marca 2020 roku zasady te uwzględniają kwestie środowiskowe, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Zgodnie z nimi TFI PZU:

 • będzie aktywnie głosować w sprawach związanych z kwestiami natury społecznej i środowiskowej oraz z zakresu ładu korporacyjnego;
 • będzie popierać stosowanie wysokich standardów ładu korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółek;
 • będzie popierać działania mające na celu przyjęcie, wdrożenie oraz publikację przez emitentów zasad ładu korporacyjnego oraz zasad etycznych, standardów oraz procedur obejmujących zarząd, radę nadzorczą oraz pracowników emitenta.

Wprowadzone praktyki służą interesowi uczestników funduszy i klientów portfelowych, wzrostowi wartości ich lokat, przy jednoczesnym poszanowaniu kwestii ochrony środowiska, CSR i budowaniu wysokich standardów ładu korporacyjnego.

Uwzględnienie ryzyk ESG w procesie monitorowania spółek notowanych, w które dokonano inwestycji

TFI PZU, mając na względzie interes uczestników zarządzanych funduszy, kieruje się „Polityką zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA w spółki notowane na rynku regulowanym”. Polityka została przyjęta w kwietniu 2020 roku.

Polityka opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy w spółki notowane na rynku regulowanym jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu.

Działania związane z zaangażowaniem funduszy w akcje emitentów, w których dokonano inwestycji obejmują m.in. monitorowanie emitentów w zakresie ryzyka inwestycji pod kątem wpływu społecznego, wpływu na środowisko naturalne oraz stosowanych zasad ładu korporacyjnego, stanowiących wybrane aspekty inwestowania społecznie odpowiedzialnego.

Proces analityczny jest prowadzony w taki sposób, aby umożliwić podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych.

Wprowadzone praktyki służą interesowi uczestników funduszy wzrostowi wartości ich lokat, przy jednoczesnym poszanowaniu kwestii ochrony środowiska, CSR i budowaniu ładu korporacyjnego. Celem tego działania jest zapewnienie, aby podejmowane decyzje inwestycyjne były zgodne z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy.

Strategia innowacji

[GRI 102-15][GRI 103-2][GRI 103-3]

Digitalizacja to proces, który na dobre zagościł i stale rozwija się we wszystkich sektorach światowej i polskiej gospodarki. Stawianie na cyfrowe rozwiązania niesie wiele korzyści, nie tylko dla firm i jej pracowników czy partnerów biznesowych, ale również dla klientów. Klienci oczekują coraz bardziej spersonalizowanych produktów, są świadomi zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości czy z zarządzania danymi osobowymi. Pojawianie się nowych podmiotów i trendów związanych z rozwojem nowych technologii, m.in. operatorów dużych baz danych oraz tzw. insurtechów lub fintechów1 wywiera coraz większy wpływ na zmiany w sektorze ubezpieczeń i bankowym. Podobnie rynek rozwiązań MedTech i HealthTech2 rozwija się w niespotykanym dotąd tempie.

Innowacyjność to jedna z kluczowych wartości dla Grupy PZU. Innowacyjność oznacza niestandardowe myślenie, łamanie schematów oraz poszukiwanie usprawnień w funkcjonowaniu firmy.

Innowacyjność w Grupie PZU nie jest ograniczona do jednego działu, projektu lub obszaru. W każdym aspekcie działania firmy nieustannie wprowadzane są mniejsze i większe zmiany, które składają się na obraz jednej z najbardziej innowacyjnych firm branży finansowej w Europie. Innowacje PZU wpływają zarówno na priorytetową dla Grupy satysfakcję klienta, jak i komfort pracowników oraz – w skali makro – na rozwój całej gospodarki.

PZU Ready for Startups 2024

Strategia innowacyjności

Przyjęta przez PZU strategia innowacyjności wspiera realizację misji i strategii całej Grupy PZU. Określone są w niej cztery główne obszary, w których w szczególności poszukiwane są nowe rozwiązania:

 • Zaawansowana analityka i wykorzystanie dużych zbiorów danych;
 • Nowe interakcje z klientem / Ekosystemy;
 • Digitalizacja (w szczególności wschodzące technologie);
 • Pracodawca 2.0.

Strategia innowacyjności ma swoje odzwierciedlenie w projektach i inicjatywach realizowanych w PZU. Grupa rozumie, że innowacje wymagają stworzenia odpowiednich warunków sprzyjających generowaniu pomysłów, prototypowaniu pierwszych rozwiązań, ich testowaniu i wdrażaniu. Taką rolę w PZU pełni Laboratorium Innowacji. Jego nadrzędnym zadaniem jest wyszukiwanie nowoczesnych rozwiązań, ich weryfikacja i testy oraz wsparcie wdrożeń. Ponadto w całej organizacji stworzono specjalne procesy umożliwiające szybkie testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W 2021 roku przeanalizowano blisko 1000 pomysłów i startupów, i przeprowadzono 12 pilotaży. W trakcie roku 7 projektów zostało przekazanych do fazy wdrożeniowej. W ciągu ostatnich czterech lat PZU otrzymało kilkanaście nagród branżowych, w 2021 roku, dwa wyróżnienia w konkursie Orzeł Innowacji Rzeczpospolitej (za projekty: Cyber MSP i Semantyczny OCR), wyróżnienie w konkursie Innowatory Wprost (za projekt: Cyber MSP), Lider Gazety Bankowej (za projekt: Semantyczny OCR).

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła wiele procesów związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Zamknięcie gospodarki oraz wprowadzone w 2020 i kontynuowane w 2021 roku ograniczenia wymusiły pracę na odległość i znacząco wpłynęły na sposób obsługi klientów przez instytucje finansowe. Przyspieszyło to cyfryzację i wykorzystywanie zaawansowanych technologii szczególnie w sektorze ubezpieczeń. Dość szybko upowszechniły się zdalne formy sprzedaży, oględzin czy likwidacji szkód. Proces cyfryzacji przyśpieszył również w ochronie zdrowia, gdzie m.in. znacząco wzrosła rola telemedycyny, która w trakcie pandemii stała się niezbędnym elementem w świadczeniu usług medycznych.

W Grupie PZU w 2020 roku na działalność projektową przeznaczono ponad 210 mln zł3. W 2021 roku nakłady finansowe wyniosły 137 mln zł, z czego najwięcej – ponad 84 mln zł przeznaczyły PZU i PZU Życie.

DOBRA PRAKTYKA

W ramach PZU, pod opieką Laboratorium Innowacji działa Generator Pomysłów. Jest to portal internetowy, na którym pracownicy PZU mogą zgłaszać pomysły na innowacyjne rozwiązania. Regularnie rozpisywane są kolejne edycje konkursu na najlepsze pomysły na konkretny temat. W 2021 roku dzięki Generatorowi Pomysłów udało się dostarczyć pomysły na inicjatywy biznesowe, które wspierałyby realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju – konkurs „SDG (Sustainable Development Goals) Challenge 2021, czyli jak PZU może wpierać zrównoważony rozwój?”.

Każdy użytkownik portalu może nie tylko zgłaszać pomysły, ale także głosować na swoich faworytów i wymieniać komentarze. Trzy najlepsze pomysły z każdej edycji są nagradzane finansowo, a ich twórcy mają możliwość zaangażowania się we wdrożenie zaproponowanego rozwiązania. Od początku działania Generatora w ramach 9 edycji zgłoszono blisko 600 pomysłów na wewnętrzne usprawnienia oraz zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania.

Program akceleracji

W 2021 roku PZU został partnerem programu akceleracyjnego w ramach programu Poland Prize finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcelerator, który wspiera PZU działa pod patronatem Massachussets Institute of Technology (MIT) – uznanego ośrodka naukowego, który od wielu lat aktywnie wspiera młode firmy w rozwoju i ekspansji na nowych rynkach, ale także wyznacza kierunek dyskusji i rozwoju dla całej branży nowoczesnych technologii.

Poland Prize to przedsięwzięcie wspierające zagraniczne startupy w rozpoczęciu działalności na polskim rynku dzięki grantom, programowi akceleracyjnemu i możliwości podjęcia pilotażowej współpracy z partnerami takimi jak PZU.

W ramach współpracy i odbywającej się w 2021 roku I edycji programu PZU uzyskał dostęp do około 250 technologicznych startupów z całego świata, z których po selekcji, cyklu kilkudziesięciu wywiadów i warsztatów, ostatecznie wyłoniono dwa, z którymi rozpoczęto współpracę w ramach programu. W 2022 roku planowane są kolejne dwie edycje programu.

Dla startupów udział w akceleratorze to szereg korzyści – m. in. w zakresie rozwoju modelu biznesowego, eksperckiego wsparcia (np. prawnego), poszerzania sieci branżowych kontaktów w Polsce i za granicą, ale przede wszystkim to możliwość współpracy z wiodącymi korporacjami i wspólnego testowania rozwiązań startupu w realnych warunkach rynkowych w ramach projektów pilotażowych.

PZU rozpoczęło współpracę ze startupami w formule partnerstwa z akceleratorami w 2018 roku.

Wykorzystanie innowacji w kształtowaniu oferty Grupy

Działalność analityczna Laboratorium Innowacji

W marcu 2021 w Laboratorium Innowacji PZU przygotowano raport #PZUReadyForStartups, w którym przeanalizowano sytuację sceny Insurtech w Polsce i na świecie oraz zaprezentowano ofertę PZU dla startupów w ramach programu #PZUReadyForStartups. Dzięki wydanemu raportowi, w polskiej i angielskiej wersji językowej, polskie i zagraniczne startupy mogły poszerzyć swoją wiedzę z zakresu innowacyjnych inicjatyw odbywających się w PZU oraz poznać potrzeby największego ubezpieczyciela, które mogą starać się zaadresować swoimi rozwiązaniami. Dzięki wydaniu raportu PZU jest w stanie skuteczniej dotrzeć do ekosystemu startupów oraz zaprosić do współpracy najbardziej obiecujące, innowacyjne firmy z Polski i zagranicy. Premiera raportu odbyła się podczas wydarzenia „Insurtech Day powered by PZU”, do udziału w którym zaproszono 8 zagranicznych startupów z branży insurtech i medtech oraz przedstawicieli polskiego ekosystemu startupów.

W listopadzie 2021 PZU został partnerem raportu „Insurtechy w Polsce” wydanego przez branżowy portal Cashless. W ramach raportu PZU wraz z partnerami dokonał przekrojowego przeglądu rynku Insurtech selekcjonując i opisując wszystkie istotne startupy Insurtech w kraju. Dzięki współwydawaniu raportu PZU zaprezentował się jako lider współpracy z branżą insurtech, przypomniał swój program dla startupów #PZUReadyForStartups oraz miał okazję nawiązać kolejne relacje z wartościowymi podmiotami wspierającymi transformację cyfrową ubezpieczycieli.

Innowacje w spółkach zależnych

W Banku Pekao jednostką odpowiedzialną za na tworzenie kultury innowacji, akcelerację wdrożeń innowacyjnych rozwiązań oraz współpracę z fintechami, startupami i spółkami technologicznymi jest Laboratorium Innowacji. W swoich działaniach Laboratorium koncentruje się szczególnie na innowacjach pozwalających budować nowoczesną bankowość i dostosować produkty oraz usługi do oczekiwań klientów. Laboratorium Innowacji korzysta zarówno z praktyk rynkowych, jak i pozabranżowych, a także z badań trendów, crowdsourcowanych pomysłów oraz technologii dostarczanych przez młode spółki. W 2021 roku Bank Pekao wspólnie z Huge Tech uruchomił nabór dla startupów i spółek technologicznych do akceleratora Idea Global.

W Alior Banku funkcjonuje wewnętrzna struktura – RBL_ Innovation by Alior Bank, której zadaniem jest tworzenie potencjału innowacji banku. W jej skład wchodzą:

 • Laboratorium Innowacji, które odpowiada za prototypowanie, badania UX oraz service design;
 • Zespół Open Banking odpowiadający za zgodność usług udostępnianych przez OpenAPI z wymaganiami regulacji PSD2, świadczenie usług Otwartej Bankowości w oparciu o API innych banków (Alior w roli TPP) oraz rozwój komercyjnych API poza wymaganiami PSD2;
 • Zespół Partnerstw Fintech, który wspiera rozwój zewnętrznego ekosystemu innowacyjności banku;
 • Dział Partnerstw Strategicznych zarządzający partnerstwami i projektami z dużymi podmiotami oraz instytucjami publicznymi, m.in. odpowiedzialny za operacyjne działanie portalu Cash wspólnie ze spółką z Grupy PZU – PZU Cash. Jednostka zajmuje się także koordynacją pilotażowych projektów w banku, zarówno od strony formalnej, jak i operacyjnej.

Ponadto Alior Bank posiada wydzielony Fundusz Corporate Venture Capital – RBL_VC, działający w formule Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), którego zadaniem jest inwestowanie w projekty innowacyjne, w szczególności wspierające realizację strategii banku lub podmiotów z Grupy PZU.

Wybrane innowacje w Grupie PZU:

Obszar ubezpieczeń

 • Robotyzacja

Robotyka jest narzędziem umożliwiającym pełną automatyzację żmudnych i powtarzalnych czynności niewymagających skomplikowanej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia. Roboty pozwalają zastąpić integrację międzysystemową, przetwarzają duże wolumeny danych w bardzo krótkim czasie. Korzystanie z technologii Robotic Process Automation (RPA) poprawia jakość danych, ułatwia kontrolę efektywności procesu i jest dodatkowym sposobem raportowania. Dzięki robotyce można realizować procesy, które nie mogły być wykonywane przez pracowników ze względu na znaczną pracochłonność lub konieczność wykonania skomplikowanych czynności w krótkim czasie.

Wdrożenie zrobotyzowanego procesu odbywa się szybciej niż wykonanie zmiany systemowej, a samo rozwiązanie oznacza niższy koszt niż zatrudnienie dodatkowych pracowników.

W 2021 roku w zespole robotyki wdrożono 24 procesy biznesowe, z czego 18 dotyczyło obszaru obsługi szkód i świadczeń. Poza tworzeniem nowych procesów, większą niż w poprzednich latach uwagę skierowano na rozbudowę istniejących scenariuszy. Celem optymalizacji część nowych procesów biznesowych wkomponowano w już wdrożone działania robotów.

Z początkiem 2021 roku wdrożono dwa procesy w obsłudze świadczeń z wykorzystaniem inteligentnego OCR – obsługa spraw związanych ze zgonami oraz urodzeniem dziecka. W ramach tych procesów iOCR sczytuje z aktów stanu cywilnego oraz dowodów osobistych informacje o podmiotach, następnie przekazuje je do robota, który po zweryfikowaniu pozostałych warunków w sprawie dokonuje wypłaty świadczenia. W drugiej połowie 2021 roku w procesie obsługi świadczeń dotyczących leczenia szpitalnego wdrożono funkcjonalność automatycznej wypłaty odszkodowania.

Technologia RPA została wykorzystana do wsparcia pilotażu projektu Kierowalność, gdzie robot przenosi dane pomiędzy systemem szkodowym, modułem sztucznej inteligencji oraz aplikacją użytkownika.

Ponadto dzięki robotyce zautomatyzowano pobieranie informacji niezbędnych w obsłudze szkody z zewnętrznych źródeł takich jak: UFG, Baza Audahistory czy Notatki Policyjne.

Liczba przetwarzanych przez robota operacji średniorocznie wzrosła z 7 do 11 mln. Procesy wdrożone w 2021 roku pozwalają zaoszczędzić ok. 6,8 mln zł w skali roku. Efektywność procesów przedstawia się następująco:

 • Roboty odpowiadają za kompleksową realizację ok. 42% świadczeń dotyczących urodzenia dziecka.
 • Średnio 8% świadczeń dotyczących leczeń szpitalnych jest wypłacanych przez roboty.
 • W 2021 roku roboty zweryfikowały ponad 0,9 mln razy występowanie podwójnego ubezpieczenia w szkodach za pomocą integracji z UFG. Dzięki wysokiej skuteczności rozwiązania, z pomocą robotów weryfikowane są zdarzenia z wcześniejszych lat.
 • Raport Audahistory dotyczący wcześniejszych uszkodzeń jest dołączany średniorocznie do 4 000 szkód komunikacyjnych.
 • Współpraca z Fabryką Sztucznej Inteligencji pozwoliła na zidentyfikowanie 378 szkód z pasami kontrolnymi w uprawach, co umożliwiło dalszą analizę pod kątem występowania wyłudzeń.

W 2022 roku planowany jest dalszy rozwój platformy robotycznej poprzez:

 • automatyzację obsługi świadczeń, w tym: łączenie zdarzeń, wypłatę w nowych typach spraw, wysłanie decyzji w sprawach bez pokrycia;
 • wykorzystanie RPA do weryfikacji potencjału i opłacalności integracji z nowymi narzędziami, np. voicebotem;
 • dostosowanie procesów do zmian systemowych spowodowanych regulacjami w zakresie retencji danych osobowych.
 • Robot wspierający pracę Opiekunów Klienta w typowaniu szkód z potencjałem regresowym.

W październiku 2021 roku w Pionie Obsługi szkód Świadczeń i Kanałów zdalnych wprowadzono proces robotyzacji wspierający pracę Opiekunów Klienta w typowaniu szkód z potencjałem regresowym. Celem procesu jest na możliwe najwcześniejszym etapie obsługi szkody wytypowanie szkody jako potencjalnie regresowej. Robot działa na specjalnie opracowanym pliku sterującym, w którym na bazie doświadczeń i analiz z ostatnich kilku lat wskazano tzw. słowa kluczowe (słowa kwalifikujące oraz wykluczające szkodę z procesu), które świadczą lub mogą świadczyć o tym, że w szkodzie występuje potencjał do regresu. Wytypowanych słów kluczowych robot poszukuje w 3 miejscach, mających swe źródło w SLS: opisie okoliczności, komentarzu operatora oraz nazwie przyczyny szkody.

Jeśli robot znajdzie jedno ze słów kluczowych wówczas wykonuje szereg czynności w SLS:

 1. Oznacza stan informacyjny regres potencjalny oraz stan regres robot – zabezpieczają kontrolę nad szkodą z potencjałem regresowym;
 2. Załącza do szkody w materiałach pomocniczych tzw. scenariusz regresowy, tj. formularz do wypełnienia, który jest swoistego rodzaju instrukcją dla Opiekuna Klienta, jakie czynności ma wykonać w szkodzie, aby zabezpieczyć roszczenia regresowe;
 3. Dodaje polecenia dla Opiekuna Klienta, aby ocenił czy wytypowana przez robota szkoda ma potencjał regresowy i aby zrealizował scenariusz regresowy – na te czynności Opiekun Klienta ma 21 dni roboczych, nie dłużej jednak niż do dnia wydania decyzji w szkodzie.

Jeśli natomiast robot znajdzie zawarte w pliku sterującym słowa kluczowe, które są oznaczone jako wykluczające potencjał regresowy, wówczas rezygnuje z powyższych czynności, bo w założeniu słowa te wskazują na brak w szkodzie potencjału regresowego. Zaimplementowany proces wspierający pracę Opiekunów Klienta ma za zadanie przede wszystkim zwiększyć liczbę typowanych szkód regresowych oraz, co równie ważne, poprawić kwestię właściwego zabezpieczania roszczeń regresowych poprzez pozyskanie na etapie obsługi szkody dokumentów i informacji niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.

 • Sztuczna inteligencja (AI) w obsłudze szkód

PZU jako lider transformacji cyfrowej nieustannie pracuje nad innowacjami zwiększającymi jakość obsługi klientów. AI w obsłudze szkód to rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które analizuje zdjęcia szkód oraz kosztorysy z warsztatów napraw samochodów. Rocznie PZU obsługuje ponad 500 tys. szkód komunikacyjnych. Duża ich część jest obsługiwana przez warsztaty naprawcze. Większość z nich zawiera masową dokumentację fotograficzną i techniczną. Znaczna jej część wymaga dodatkowej i pogłębionej analizy. Działania te wymagają przeszkolonych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Wprowadzone rozwiązanie sztucznej inteligencji usprawniło ich codzienną pracę. Algorytmy sztucznej inteligencji dokonują precyzyjnej analizy zdjęć dokumentujących szkodę komunikacyjną. Potrafią nazwać konkretną część auta, określić zakres uszkodzenia i zakwalifikować do naprawy lub wymiany dany podzespół. Przed wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji większość spraw obsługiwanych przez warsztaty naprawcze musiała być analizowana manualnie. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania eksperci otrzymują do analizy tylko wyselekcjonowane sprawy, a pozostałe, które nie budzą wątpliwości, są zatwierdzane automatycznie lub półautomatycznie. Wdrożenie przekłada się na znaczne oszczędności finansowe oraz zwiększenie satysfakcji klientów.

W 2021 roku PZU kontynuował i rozwijał innowacyjne działania w obszarze obsługi szkód wykorzystując najnowsze technologie oparte o sztuczną inteligencję do usprawniania procesu.

Eksperci mobilni PZU, przeprowadzający przeglądy pojazdów uszkodzonych podczas wypadków, otrzymali narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które wspiera ich w kosztorysowaniu szkody. Rozwiązanie przygotowuje wstępną kalkulację naprawy na podstawie zdjęć uszkodzeń wykonanych przez likwidatorów szkód. Zaawansowane algorytmy rozpoznają różne części pojazdów i przygotowują wstępną kalkulację w ciągu kilku minut.

Dzięki nowej technologii użytkownicy platformy mogą w szybszy i ujednolicony sposób (jedno podejście do kosztorysowania) obsługiwać szkody zgłaszane przez klientów. System weryfikuje zakres szkody za pomocą baz danych kosztorysów napraw lub wymiany uszkodzonych części i rekomenduje odpowiednie działanie – naprawę danej części pojazdu lub jej wymianę – oraz przygotowuje kosztorys.

W 2022 roku planowane jest kolejne wdrożenie rozwiązania opartego o sztuczną inteligencję na innych etapach obsługi szkód, doskonaląc tym samym doświadczenia klientów.

 • Projekt #innowacJA

To program rozwoju kultury innowacji PZU skierowany do pracowników sprzedaży ubezpieczeń majątkowych z kanałów sprzedaży: własnego, multiagencyjnego i brokerskiego oraz dealerskiego. Służy wykorzystaniu ich potencjału do stworzenia osadzonych w celach biznesowych rozwiązań, które realnie przyczynią się do obniżenia kosztów działalności lub do wzrostu sprzedaży. Program wystartował jesienią 2019 roku i do 2021 roku zaowocował już ponad 500 pomysłami. Jego liderami są Lokalni Innowatorzy.

Projekt został wyróżniony w konkursie „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jury wyróżniło go za systematyczne włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

 • PZU GO

PZU GO to nowoczesne rozwiązanie, które czuwa nad kierowcą w czasie jazdy samochodem. Niewielkie urządzenie, które przyklejone jest do przedniej szyby auta, komunikuje się z aplikacją w telefonie kierowcy i wykrywa niebezpieczne sytuacje. W razie wypadku PZU GO błyskawicznie przekazuje do Centrum Alarmowego PZU informację o zdarzeniu i jego lokalizację. PZU niezwłocznie kontaktuje się z kierowcą i sprawdza, czy potrzebuje on pomocy. Jeśli kierowca nie odbiera telefonu, PZU zawiadomi służby ratunkowe i przekaże ostatnią lokalizację, którą podał GPS. Wariant PZU GO obejmuje również dodatkowe świadczenia, takie jak: przewóz ubezpieczonych do szpitala, umówienie wizyty lekarskiej czy dostarczenie leków we wskazane miejsce.

Od maja 2020 roku PZU GO dostępne jest na terenie całej Polski we wszystkich kanałach sprzedaży. Klienci z ochrona PZU GO pokonali dziesiątki milionów km. W kilkunastu przypadkach została udzielona natychmiastowa pomoc poszkodowanym po automatycznym wykryciu wypadku. Ponadto w kilkuset przypadkach klienci otrzymali pomoc assistance po samodzielnym wezwaniu pomocy przez funkcję SOS.

 • Pomoc Non Stop

Pomoc Non Stop to marka należąca do Grupy PZU, która od 2020 roku rozwija usługi i produkty z obszaru mobilności. Obecnie, Pomoc Non Stop jest częścią Ekosystemu Kierowcy i wspiera rozwój platformy usług adresujących potrzeby kierowców w zakresie holistycznej opieki nad pojazdem.Ekosystem Kierowcy to inicjatywa mająca na celu rozwijanie nowych poza ubezpieczeniowych usług wspierających rozwój relacji z klientami. Aktualnie, Ekosystem Kierowcy – przy pomocy narzędzi cyfrowych - zapewnia 8 usług klientom, którzy potrzebują wsparcia w obszarze codziennego użytkowania samochodu.

 • Uwierzytelnianie na odległość

Portal mojePZU jest to najbardziej rozbudowana platforma na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym umożliwiająca potwierdzenie tożsamości za pomocą mojeID i mObywatel. Dzięki tej funkcjonalności klienci mogą się zarejestrować na platformie zdalnie, bez konieczności wizyty i potwierdzania swojej tożsamości w oddziale PZU. Umożliwia to bezpieczny dostęp między innymi do dokumentacji medycznej. Poza tym jest możliwość zainicjowania założenia konta przez przedstawiciela PZU, poprzez udostępnienie klientowi linku aktywacyjnego, po kliknięciu w który będzie mógł samodzielnie dokończyć rejestrację. Konto mojePZU mogą założyć klienci zgłaszający szkody i świadczenia, a od 2020 roku również osoby, które zgłaszają szkodę z OC sprawcy, a nie są klientami Grupy PZU.

 • Cyber MŚP

Pandemia COVID-19 znacznie przyśpieszyła proces transformacji cyfrowej i spowodowała, że wiele firm z sektora MŚP musiało przenieść swoją działalność do sieci. To z kolei spowodowało, że przedsiębiorstwa są teraz częściej narażone na ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem. PZU przygotował więc bezpłatne narzędzie – Cyber MŚP to platforma, która analizuje strony internetowe małych i średnich firm i sprawdza jakość ich zabezpieczeń przed cyberatakami. Przedsiębiorca, który skorzysta z tej usługi, otrzyma przygotowany przez PZU bezpłatny raport, uwzględniający bezpieczeństwo strony internetowej, ocenę ryzyka reputacyjnego, a także ewentualną atrakcyjność strony dla hakerów. W raporcie znajdą się również zalecenia, których wdrożenie poprawi bezpieczeństwo cybernetyczne firmy. Formuła raportu jest prosta, czytelna i przejrzysta. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla specjalistów IT.

 • Samoobsługa szkód i spraw osobowych

Samoobsługa powstała jako element cyfrowych modeli obsługi w PZU - jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów, którzy oczekują nie tylko internetowych narzędzi do intuicyjnego zgłoszenia sprawy, ale również szybkiego poznania wysokości odszkodowania. Nowe rozwiązanie pozwala skrócić czas akceptacji i obsługi sprawy. Takie podejście sprawdziło się wśród klientów i szczególnie cieszyło się popularnością w trakcie pandemii COVID-19.

Samoobsługa jest elementem internetowego zgłoszenia sprawy. Informacje na temat uszkodzeń pojazdów pozwalają w sposób automatyczny wyliczyć proponowaną kwotę odszkodowania.

W przypadku szkód i świadczeń NNW klient samodzielnie oznacza charakter swoich obrażeń na intuicyjnej makiecie człowieka, co pozwala wyliczyć wartość świadczenia. Klient akceptuje lub odrzuca zaproponowaną mu kwotę.

 • Kasa Wraca

Kasa Wraca to innowacyjny program, w którym klienci posiadający ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4 mogą generować premie za bezpieczną jazdę. Analiza stylu prowadzenia pojazdu obejmuje przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym się porusza. Od kwietnia 2017 roku do grudnia 2021 roku w programie udział wzięło blisko 71 tys. klientów LINK4, którzy pokonali łącznie ponad 192 mln kilometrów.

By aktywnie uczestniczyć w programie, wystarczy przejechać samochodem z włączoną nawigacją NaviExpert i modułem LINK4 Kasa Wraca minimum 200 km w miesiącu, uruchamiając w tym czasie aplikację w trakcie co najmniej 5 różnych dni i pokonując danego dnia minimum 10 kilometrów. Sumaryczna ocena po każdym miesięcznym okresie pozwala zaklasyfikować kierowcę do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę ubezpieczeni w LINK4 mogą zamienić po roku na zwrot części składki ubezpieczeniowej nawet do 30%.

Każdy uczestnik sam decyduje, czy wygenerowaną premię na koniec trwania umowy chce przeznaczyć na obniżenie ceny ubezpieczenia przy odnowieniu polisy, czy preferuje przelew środków na konto.

W grudniu 2021 roku wartość wygenerowanych premii za bezpieczną jazdę w programie przekroczyła 4,2 mln zł. Rekordzista otrzymał premię w wysokości 1,2 tys. zł. Jednak największą wartością programu jest jego prewencyjny charakter i promowanie za jego pośrednictwem bezpiecznej jazdy na polskich drogach.

Obszar bankowości

 • Poświadczenie tożsamości

Alior Bank rozwija cyfryzację usług obecnie oferując kilka różnych cyfrowych metod potwierdzania tożsamości. W 2021 roku bank pracował nad rozszerzeniem metod identyfikacji zdalnej o kolejne metody i możliwości identyfikacji. Alior Bank w 2021 roku kontynuował prace analityczne z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, których wynikiem było podpisanie umowy w sierpniu 2021 roku. Dzięki nawiązanej współpracy Bank będzie miał możliwość udostępnienia kolejnej metody weryfikacji tożsamości klientów (opartej o wykorzystanie aplikacji eDO App) bez konieczności wizyty w oddziale. Klienci będą mogli potwierdzić e-dowodem swoje dane osobowe, użyć podpisu zaawansowanego, a dzięki temu swobodnie wnioskować o produkty bankowe.

Bank Pekao systematycznie rozwijał serwis Pekao24 i rozszerzył usługi cyfrowej tożsamości PekaoID oraz Profilu Zaufanego, umożliwiających zdalne potwierdzenie tożsamości klientów detalicznych. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym eIDAS nastąpił skokowy wzrost aktywacji PekaoID. Ponadto w 2021 roku Bank Pekao, wdrożył możliwość otwarcia konta na selfie przy użyciu e-dowodu osobistego.

 • Zdalne składanie dyspozycji, podpisywanie umów i otwieranie rachunku

W 2021 roku aplikacja PeoPay, główne narzędzie bankowości mobilnej Banku Pekao, rozszerzona została o procesy samoobsługowe, dzięki którym klienci samodzielnie bez wychodzenia z domu mogą złożyć dyspozycje do kredytu mieszkaniowego, kredytu studenckiego, pożyczki, rachunku czy karty, w tym m.in. dyspozycję o całkowitą przedterminową spłatę kredytu hipotecznego i pożyczki, zaświadczenie o wysokości zadłużenia, wydanie opinii bankowej czy przygotowanie dokumentów do ustanowienia hipoteki. W 2021 roku Bank Pekao umożliwił ponadto skorzystanie z oferty funduszy inwestycyjnych Pekao TFI bez konieczności wizyty w oddziale. Umowę w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń można było zawrzeć online za pośrednictwem serwisu Pekao24.

Dzięki współpracy z firmą Autenti i rozwiązaniom dostarczanym przez tego partnera klienci Alior Banku mogą założyć rachunek osobisty, czy zaciągnąć kredyt gotówkowy bez konieczności wychodzenia z domu.

Ponadto Alior Bank wprowadził zdalną obsługę wszystkich produktów dla firm dzięki:

 • szerokiemu wykorzystaniu podpisów kwalifikowanych, e-podpisu Autenti i Foto ID,
 • uruchomieniu możliwości wnioskowania o nowe produkty transakcyjne w bankowości internetowej BusinessPro,
 • centralizacji aż 45 procesów posprzedażowych.

Wymiana umów bankowych, aneksów, dyspozycji posprzedażowych z podpisem kwalifikowanym, między Alior Bankiem a przedsiębiorcą z segmentu MŚP i dużych firm, może odbywać się przez e-maila lub bankowość elektroniczną BusinessPro. Mikrofirmy wykorzystują w tym celu e-podpis dostarczony przez Autenti lub e-podpis Autenti w połączeniu z narzędziem Foto ID.

 • Rozwój płatności mobilnych

Alior Bank prowadził działania nad zwiększeniem dostępnych funkcjonalności w kanałach mobilnych tj. płatności zagraniczne czy płatności z wykorzystaniem BLIK.

Bank Pekao jako pierwszy w Polsce umożliwił wykonywanie przelewu na telefon klientom z sektorów MŚP oraz korporacyjnego, korzystającym z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Od marca 2021 roku mogli oni wykonywać przelew na numer telefonu indywidualnego odbiorcy płatności, zrejestrowanego w bazie Polskiego Standardu Płatności (PSP) – w systemie BLIK.

 • Aplikacja PeoPay KIDS

PeoPay KIDS to aplikacja skierowana do dzieci w wieku 6-13 lat. W jej ramach najmłodsi klienci Banku Pekao otrzymują dostęp do Konta Przekorzystnego dla młodych, rachunku oszczędnościowego Mój Skarb oraz karty debetowej PeoPay KIDS. Dzięki aplikacji dzieci w łatwy i przystępny sposób mogą uczyć się oszczędzania i zarządzania własnymi środkami a dzięki karcie płatniczej mogą dokonywać płatności bezgotówkowych w sklepach oraz wypłacać gotówkę z bankomatów. W aplikacji dostępna jest także funkcja trenera, który wprowadza dziecko w świat finansów. Aplikacja PeoPay KIDS połączona jest z bankowością mobilną PeoPay oraz bankowością internetową Pekao24, co pozwala na wgląd i autoryzację finansów dziecka przez opiekunów.

Obszar zdrowia

 • Sztuczna inteligencja (AI) w diagnostyce

W sieci diagnostyki obrazowej PZU Zdrowie kontynuowany był pilotażowy program do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej. Rozwiązanie opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji i jako jedno z pierwszych w Polsce tego typu oprogramowań znalazło zastosowanie w działalności komercyjnej.

Rozwiązanie wdrożone w pracowni diagnostycznej wspomaga pracę lekarza radiologa poprzez automatyczne rozpoznanie zmiany zagrażającej życiu. Algorytm generuje wstępną diagnozę i dokonuje oznaczenia badania specjalnym znacznikiem. Dzięki temu możliwe jest niemal natychmiastowe podjęcie procesu leczenia, co w konsekwencji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich uszkodzeń mózgu oraz zwiększa szanse na przeżycie pacjenta. Dzięki temu czas wykonania opisu, w razie wykrycia udaru, zostaje skrócony z kilku godzin do nawet kilku minut i pozwala na szybkie udzielenie pomocy pacjentowi. Moduł AI został opracowany przez polski startup BrainScan z wykorzystaniem danych z 40 tysięcy badań tomografii komputerowej głowy zrealizowanych w sieci diagnostycznej PZU Zdrowie. Następnie był testowany przez lekarzy radiologów w bieżących badaniach, aby potwierdzić jego skuteczność. Potwierdzono, że zgodność opisu lekarza radiologa z rozpoznawalnością modułu AI wynosi około 98%. Oprogramowane posiada certyfikat medyczny i w dalszym ciągu jest rozwijane. PZU Zdrowie zamierza korzystać z niego w blisko 40 pracowniach diagnostyki obrazowej.

 • Bezprzewodowe stetoskopy

Oparte na sztucznej inteligencji nowatorskie urządzenia umożliwiają badanie płuc i serca na odległość. Pacjent, kierując się instrukcjami lekarza, przykłada stetoskop we wskazane punkty na ciele, a przebywający z dala od niego lekarz dostaje za pośrednictwem platformy internetowej natychmiastowy odczyt. Badanie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z chorym i zwiększa bezpieczeństwo lekarzy i personelu medycznego, eliminując ryzyko zakażenia. Zapewnia jednocześnie stałą kontrolę stanu zdrowia pacjenta. W 2021 roku TUW PZUW kontynuował przekazywanie nowoczesnych bezprzewodowych stetoskopów szpitalom, jako pomoc w walce z COVID-19.

 • PZU Zdrowie członkiem Koalicji AI w Zdrowiu

W maju 2021 roku PZU Zdrowie przystąpił do Koalicji AI w Zdrowiu w charakterze członka głównego. Koalicja w swojej działalności zmierza do propagowania wykorzystywania sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia. Skupiając grono ekspertów i podmiotów stawiających sobie za najwyższy cel dobro pacjentów, chce wytyczać kierunki rozwoju wykorzystywania technologii AI w sektorze.

Koalicja dąży do wypracowania warunków umożliwiających jak najszersze wykorzystanie tych rozwiązań. Podkreśla przy tym znaczenie profesjonalnego personelu medycznego wskazując na wspierającą rolę technologii, która ma usprawniać proces leczenia, a nie eliminować czy pomniejszać rolę lekarza. W swoich działaniach Koalicja angażuje się w projekty na rzecz szeroko rozumianej cyfryzacji systemu ochrony zdrowia, podejmując współpracę z Ministerstwem Zdrowia i Kancelarią Prezesa Ministrów.

W ramach działań Koalicji spółka PZU Zdrowie wystąpiła:

 • w czerwcu w roli prelegenta w Konferencji AI w Zdrowiu, prezentując potencjał zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrazowej;
 • w październiku w czasie hybrydowego spotkania z Ministerstwem Zdrowia na temat Strategii e-Zdrowia oraz dostępu do danych medycznych.

W listopadzie 2021 roku PZU Zdrowie został również partnerem cyklu podcastów „Zdrowie w rozmowie” opowiadających o rewolucji technologicznej w medycynie, prowadzonymi przez Koalicję wraz z Polską Federacją Szpitali.

1 Fintech - sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej i technologicznej. Firmy określane mianem fintechów najczęściej świadczą usługi finansowe za pośrednictwem Internetu. To również określenie dla wszelkiego typu innowacji technologicznych lub finansowych. Insurtech to jeden z działów branży fintechowej obejmujący nowe technologiczne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń.

2 MedTech, HealthTech - segmenty rynku technologii medycznych, które mają na celu poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz ochrona zdrowia i życia ludzi, a także poprawa jego jakości.

3 CAPEX i OPEX

Strategia podatkowa

[GRI 103-1][GRI 103-2][GRI 103-3][GRI 207-1]

Sprawozdawczość podatkowa zwiększa przejrzystość Grupy PZU, promuje wiarygodność podmiotów wśród inwestorów i innych interesariuszy oraz buduje zaufanie do spółek Grupy.

Spółki należące do Grupy PZU działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w oparciu o Strategię podatkową Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2021-2023 oraz korzystając z „Polityki podatkowej Grupy PZU” i innych wewnętrznych procedur podatkowych.

Od 2021 roku Podatkową Grupę Kapitałową (PGK) tworzą:

 1. PZU;
 2. PZU Życie;
 3. PZU Centrum Operacji;
 4. PZU Pomoc;
 5. Ogrodowa – Inwestycje;
 6. PZU Zdrowie;
 7. Omicron BIS;
 8. PZU Lab;
 9. Ipsilon;
 10. Tulare Investments;
 11. PZU Cash;
 12. LINK4;
 13. PZU Finanse;
 14. PZU Projekt 01 SA.

Spółką dominującą i reprezentującą PGK jest PZU.

[GRI 207-2]

PGK PZU w ramach podejmowanych działań akceptuje wyłącznie niski poziom ryzyka podatkowego i zgodnie z tą zasadą zarządza ryzykiem podatkowym. Działania PGK PZU dążą do wyeliminowania ryzyk podatkowych, w szczególności poprzez terminowe dokonywanie płatności rozliczeń podatkowych i składanie deklaracji podatkowych oraz wypełnianie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, uwzględniając przy tym nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale także cel, któremu mają służyć.

PGK PZU oraz Spółki należące do PGK PZU podejmują niezbędne działania w celu unikania sytuacji, które mogłyby prowadzić do naruszenia prawa podatkowego. Decyzje biznesowe PGK PZU oraz Spółek podejmowane są na podstawie oceny wpływu ryzyka podatkowego.

PGK PZU nie planuje ani nie realizuje intencjonalnie transakcji o sztucznym charakterze, Których głównym lub jednym z głównych celów jest osiągnięcie korzyści podatkowej. W szczególności, PGK PZU nie stosuje rozwiązań, które mogłyby być uznane za unikanie lub uchylanie się od opodatkowania.

Spółki wchodzące w skład PGK PZU nie posiadają siedziby w rajach podatkowych. PGK PZU nie dokonuje również rozliczeń z innymi podmiotami, które miałyby siedzibę w rajach podatkowych, w celu obniżenia zobowiązań podatkowych w Polsce.

PGK PZU szczegółowo analizuje wszelkie transakcje oraz siedzibę podmiotów z nią współpracujących, w celu niedopuszczenia do nawiązywania kooperacji z kontrahentami mogącymi stosować rozwiązania mające na celu obniżenie podatków w Polsce.

Spółki Grupy PZU nie posiadają zaległości podatkowych - zobowiązania płacą w terminach wyznaczonych w ustawach podatkowych. Prawidłowość wyliczeń potwierdzają coroczny przegląd podatkowy oraz badanie sprawozdań finansowych dokonywane przez biegłego rewidenta. Na wniosek spółek Grupy PZU właściwy urząd skarbowy wystawia zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Spółki Grupy PZU naliczają i płacą zobowiązania podatkowe m.in. z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób prawych CIT;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;
 • podatku od towarów i usług VAT;
 • podatku u źródła WHT;
 • podatku od czynności cywilnoprawych PCC;
 • podatku od niektórych instytucji finansowych (podatek od aktywów) FIN;
 • podatku od nieruchomości DN-1.
[GRI 207-3]

Za pośrednictwem Polskiej Izby Ubezpieczeń spółki Grupy PZU uczestniczą w procesie legislacji rządowej i opiniują na etapie konsultacji społecznych projekty zmian przepisów w ustawach podatkowych.

Grupa PZU znajduje się wśród 10 największych płatników podatku CIT w Polsce.

[GRI 207-4]

Podatek dochodowy od osób prawnych w podziale na kraje (Grupa PZU, Grupa Banku Pekao, Grupa Alior Banku)

(w mln) 2019 2020
Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zapłacony podatek dochodowy Efektywna stopa podatku Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zapłacony podatek dochodowy Efektywna stopa podatku
Polska 9 372,9 2 060,2 22,0% 7 453,6 1 817,7 24,4%
Litwa 89,1 13,9 15,6% 105,8 15,0 14,2%
Ukraina 35,8 15,4 43,1% 50,7 14,5 28,6%
Łotwa* 58,2 0,0 0,0% 70,6 0,0 0,0%
Estonia* 17,2 0,0 0,0% 29,8 0,0 0,0%

* zgodnie z systemem podatkowym na Łotwie podatek płacony jest od wypłaty dywidendy, działalność w Estonii prowadzi oddział Lietuvos Draudimas na Litwie