zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

27.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 27. Wartość firmy > 27.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Wartość firmy 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Pekao 1) 1 715 1 714
LD 2) 508 511
Spółki medyczne 288 284
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4) 221 221
Balta 41 41
Pozostałe 5 5
Wartość firmy, razem 2 778 2 776

1) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia PIM oraz Idea Banku (na 31 grudnia 2021 roku).
2) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału LD w Estonii.

Zmiana stanu wartości firmy 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Wartość firmy brutto na początek okresu 4 092 4 049
- nabycie spółek medycznych 4 -
- nabycie przedsiębiorstwa Idea Banku 1 -
- różnice kursowe -3 43
Wartość firmy brutto na koniec okresu 4 094 4 092
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu -1 316 -15
- odpis z tytułu utraty wartości – Alior Bank - -746
- odpis z tytułu utraty wartości – Pekao - -555
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -1 316 -1 316
Wartość firmy netto na koniec okresu 2 778 2 776