zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

PZU Raport Roczny 2021 > Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Aktywa Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
(przekształcone) 1)
1 stycznia 2020
(przekształcone) 1)
Wartość firmy 27 2 778 2 776 4 034
Wartości niematerialne 28 3 403 3 206 3 157
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 3 058 2 511 2 313
Inne aktywa 29 633 753 734
Odroczone koszty akwizycji 30 1 573 1 550 1 574
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 41 2 540 2 101 1 856
Rzeczowe aktywa trwałe 31 4 144 4 188 4 229
Nieruchomości inwestycyjne 32 2 773 2 493 1 981
Jednostki wyceniane metodą praw własności 33 93 72 11
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 36 1 336 1 481 933
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 49 643 590 580
Należności od klientów z tytułu kredytów 34 215 008 197 288 194 868
Pochodne instrumenty finansowe 35 8 328 6 339 3 107
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe    36 136 954 139 441 110 483
   Wyceniane w zamortyzowanym koszcie
82 893 66 280 45 603
   Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
44 896 63 872 54 831
   Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 9 165 9 289 10 049
Należności 37 9 418 6 246 5 737
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 39 9 447 7 939 7 788
Aktywa, razem
402 129 378 974 343 385

1 Informacje o przekształceniu danych na 1 stycznia i 31 grudnia 2020 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.

 

Kapitały i zobowiązania Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 1 stycznia 2020
KapitałyKapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej
17 080 18 777 16 169
   Kapitał podstawowy 40.1 86 86 86
   Pozostałe kapitały 40.3 14 343 17 093 13 036
   Niepodzielony wynik
2 651 1 598 3 047
      Strata z lat ubiegłych
-685 -314 -248
      Zysk netto
3 336 1 912 3 295
Udziały niekontrolujące 2.4 22 914 24 626 23 119
Kapitały, razem
39 994 43 403 39 288

ZobowiązaniaRezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 41 50 173 48 471 47 329
Zobowiązania podporządkowane 42 6 274 6 679 6 700
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 43 5 940 7 532 9 273
Zobowiązania wobec banków 44 7 470 9 751 6 604
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 45 265 155 241 975 218 588
Pochodne instrumenty finansowe 35 11 880 6 281 3 018
Inne zobowiązania 46 13 203 12 434 10 599
Rezerwy 47 1 206 1 378 1 211
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 806 949 746
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 49 28 121 29
Zobowiązania, razem
362 135 335 571 304 097
Kapitały i zobowiązania, razem
402 129 378 974 343 385