zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Dialog z otoczeniem

PZU Raport Roczny 2021 > Dialog z otoczeniem
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
[GRI 102-40] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [GRI 102-44]

Grupa PZU prowadzi dialog z interesariuszami w sposób systematyczny i transparenty, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Poniżej przedstawiona została mapa interesariuszy wybranych na podstawie stopnia zaangażowania w działalność Grupy oraz ich istotności z punktu widzenia modelu biznesowego. Zestawienie nie obejmuje działalności Grupy Pekao oraz Alior Bank, w których obowiązują odrębne podejścia do relacji z otoczeniem.

Grupa interesariuszy Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy Stopień zaangażowania danej grupy Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
Pracownicy
 • rozmowy roczne/kwartalne;
 • jasne, mierzalne cele do realizacji rozliczane kwartalnie;
 • spotkania wewnętrzne;
 • wewnętrzny portal/intranet;
 • newsletter;
 • skrzynki do wyjaśniania niejasności;
 • czaty, fora dyskusyjne;
 • związki zawodowe;
 • wewnętrzne publikacje;
 • akcje informacyjne i poszerzające wiedzę o organizacji;
 • badanie zaangażowania;
 • webinaria z udziałem ekspertów;
 • transmisja kwartalnych spotkań wynikowych z udziałem członków Zarządu;
 • materiały video wyświetlane w siedzibie spółki;
 • system zgłaszania naruszeń whistleblowing.
wysoki
 • słuchanie opinii pracowników;
 • zapewnienie pracownikom
 • możliwości rozwoju;
 • stworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy;
 • budowanie zrozumienia dla realizacji strategii i osiąganych wyników;
 • aktywizacja pracowników
 • do uczestnictw w nowych
 • inicjatywach;
 • równowaga pomiędzy życiem
 • zawodowym a prywatnym, inicjatywy well-being;
 • zdrowie i profilaktyka;
 • praca zdalna.
Klienci
 • oddziały, biura agentów, placówki zdrowotne;
 • strona internetowa;
 • portale internetowe oraz mojePZU, inPZU;
 • ankieta potrzeb klientów;
 • badania satysfakcji i opinii;
 • kampanie produktowe;
 • udział w targach, konferencjach, spotkaniach branżowych;
 • Rada Klientów;
 • programy edukacji finansowej i ubezpieczeniowej;
 • Rzecznik Klienta;
 • Rzecznik Zdrowia.
wysoki
 • uwzględnianie głosu klientaw projektowaniu rozwiązań biznesowych;
 • tworzenie przejrzystych warunków ofert i umów, w tym prosty język;
 • oferowanie wysokiej jakości produktów i usług
 • dostosowanych do potrzeb klienta;
 • zapewnienie wielu kanałów dostępu do produktów i usług dostosowanych do preferencji klientów;
 • uwzględnienie kwestii klimatycznych przy projektowaniu produktów.
Dostawcy
 • spotkania i negocjacje z nowymi i dotychczasowymi dostawcami;
 • platforma zakupowa zakupygrupy.pzu.pl;
 • Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU;
 • audyty dostawców;
 • lista Kwalifikowanych Dostawców PZU.
wysoki
 • przejrzyste zasady wyboru i współpracy z dostawcami;
 • wspieranie realizacji strategii Grupy i dostęp do innowacji;
 • kształtowanie standardów biznesowych – prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony;
 • promowanie etycznych praktyk zakupowych.
Inwestorzy i udziałowcy, analitycy i agencje ratingowe
 • stała współpraca działu Relacji Inwestorskich z interesariuszami (inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, analitycy i organizacje rynku kapitałowego);
 • regularne spotkania (indywidualne i grupowe) podczas konferencji inwestorskich, roadshows oraz w siedzibie spółki (fizyczne i on-line);
 • spotkania i telekonferencje z Zarządem;
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy;
 • raporty bieżące;
 • kwartalne raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacje wyników, newslettery;
 • strona internetowa spółki;
 • raport roczny on-line;
 • program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych Moje Akcje PZU.
wysoki
 • zapewnienie transparentności i łatwego i szybkiego dostępu do informacji o Grupie PZU;
 • budowanie zaufania i wartości;
 • dystrybucja zysków do akcjonariuszy.
Partnerzy biznesowi: agenci i brokerzy
 • coroczne, comiesięczne i bieżące spotkania z agentami;
 • ankiety satysfakcji i opinii;
 • portal komunikacji wewnętrznej dla agentów;
 • programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży;
 • Elitarny Klub Agenta.
wysoki
 • prezentacja planów strategicznych;
 • poruszanie bieżących kwestii dotyczących współpracy w celu zapewnienia obopólnych korzyści.
Media
 • stała współpraca Biura Komunikacji Korporacyjnej z dziennikarzami;
 • komunikaty prasowe;
 • konferencje prasowe;
 • wywiady eksperckie i branżowe;
 • media społecznościowe.
średni
 • transparentność działania;
 • łatwy i szybki dostęp do informacji o Grupie PZU;
 • budowa świadomości ubezpieczeniowej;
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat produktów finansowych.
Społeczności lokalne
 • bieżąca komunikacja bezpośrednia;
 • wolontariat pracowniczy;
 • wspieranie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem programu www.pomoctomoc.pl.

średni
 • realizacja projektów sponsoringowych i prewencyjnych;
 • wspieranie rozwoju społeczności;
 • zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych i środowiskowych.
Administracja centralna i regulatorzy (np. KNF, UOKiK, GPW)
 • współpraca w ramach debat i konferencji; odpowiadanie na zapytania i uwzględnienie rekomendacji;
 • współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń.
średni
 • zapewnienie przestrzegania wymogów i regulacji;
 • wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.
Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne
 • budowanie partnerstw i przeprowadzanie diagnozy społecznej;
 • wspólne planowanie, realizacja i ewaluacja projektów;
 • zaangażowanie w inicjatyw i przedsięwzięcia na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju i standardów fundacji korporacyjnych;
 • organizacja wspólnych konferencji, seminariów – działania na rzecz środowiska trzeciego sektora i środowisk akademickich;
 • dzielenie się know-how (szkolenia).
średni
 • realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa.

[GRI 102-13]

Udział w stowarzyszeniach oraz organizacjach branżowych

Grupa PZU angażuje się w działalność wielu organizacji i stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) – to organizacja samorządowa emitentów, reprezentuje interesy spółek notowanych na GPW, PZU jest jej członkiem od 2010 roku;
 • Brytyjsko Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce) – do tej organizacji gospodarczej PZU przynależy od 2016 roku;
 • Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) – to organizacja samorządowa zakładów ubezpieczeń, skupia działające na rynku wszystkie zakłady ubezpieczeń, przynależność do Izby jest obowiązkowa;
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) - jego członkami są krajowe i zagraniczne firmy ubezpieczeniowe, które prowadzą na polskim rynku działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, powołany w 1990 roku;
 • European Financial Marketing Association (EFMA) – to organizacja zrzeszająca detaliczne instytucje finansowe w Europie: banki i ubezpieczycieli, największa tego typu organizacja w Europie;
 • International Association of Agricultural Insurers (AIAG) – to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające czołowych światowych ubezpieczycieli produkcji rolnej;
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) – to organizacja zakładów ubezpieczeń, które prowadzą działalność w Polsce, przynależność do PBUK jest obowiązkowa;
 • United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) – to globalne partnerstwo ustanowione między Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) a sektorem finansowym;
 • Geneva Association – to międzynarodowy think tank branży ubezpieczeniowej;
 • The Heart Corporate Club – zrzesza firmy, które chcą budować silne kompetencje w innowacjach;
 • Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej - projekty zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
 • W 2021 roku Bank Pekao dołączył do inicjatywy ONZ United Nations Global Compact, potwierdzając tym samym gotowość do działania na rzecz Agendy 2030 oraz włączenia 10 Zasad UN Global Compact do swoich strategii, zobowiązując się do stawiania sobie dalekosiężnych celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Członkostwo w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu. W 2022 PZU planuje również dołączyć do tej inicjatywy.

Członkostwo we wskazanych powyżej organizacjach ma dla PZU charakter strategiczny. Firma wspiera ich działania statutowe i bierze udział w dodatkowych projektach realizowanych przez te instytucje.

PZU jest także sygnatariuszem Karty różnorodności od 1 lipca 2013 roku. To międzynarodowa inicjatywa służąca promowaniu różnorodności i równych szans w zatrudnieniu bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię.

DOBRA PRAKTYKA

Działania samoregulacyjne –wzmocnienie ochrony uczestników rynku ubezpieczeniowego

Przedstawiciele PZU i PZU Życie uczestniczą w pracach komisji, podkomisji i grup roboczych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do ich zadań należy prowadzenie działań legislacyjnych, które zmierzają do ochrony i polepszenia warunków funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Prace koncentrują się na bieżącej analizie i opinii propozycji projektów legislacyjnych, opracowywaniu założeń i uzgadnianiu praktyk rynkowych.

DOBRA PRAKTYKA

Zrównoważony rozwój

Grupa PZU uczestniczy w dialogu na temat zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego finansowania. Przedstawiciel PZU przewodniczy Grupie roboczej ds. zrównoważonego finansowania w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU). PZU bierze też udział w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. zrównoważonego finansowania oraz Grupy ds. rozwoju raportowania niefinansowego przy Ministerstwie Finansów. Przewodniczy również Zespołowi ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych, którego jednym z zadań jest wsparcie UKNF w definiowaniu testów warunków skrajnych związanych ze zmianami klimatu.