zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

5.3 Objaśnienie różnicy między rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 5.3 Objaśnienie różnicy między rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok a niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

W celu zwiększenia przejrzystości sprawozdania z sytuacji finansowej dokonano wyodrębnienia w osobnej linii papierów wartościowych, stanowiących zabezpieczenie zobowiązań, w przypadku których otrzymujący ma prawo te papiery sprzedać lub wymienić  na inne zabezpieczenie.

Zmiana spowodowała konieczność przekształcenia danych porównawczych, natomiast nie miała wpływu na sumę bilansową.

Wpływ zmiany na dane porównawcze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przedstawia tabela:

Aktywa 31 grudnia 2020
(przed przekształceniem)
Zmiana 31 grudnia 2020 (przekształcone) 1 stycznia 2020
(przed przekształceniem)
Zmiana 1 stycznia 2020 (przekształcone)
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań - 1 481 1 481 - 933 933
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 140 922 -1 481 139 441 111 416 -933 110 483
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 66 864 -584 66 280 45 938 -335 45 603
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 64 248 -376 63 872 55 211 -380 54 831
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 9 810 -521 9 289 10 267 -218 10 049
Aktywa, razem 378 974 - 378 974 343 385 - 343 385