zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

52. Aktywa i zobowiązania warunkowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 52. Aktywa i zobowiązania warunkowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Aktywa i zobowiązania warunkowe 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Aktywa warunkowe, w tym: 6 7
- otrzymane gwarancje i poręczenia 6 7
Zobowiązania warunkowe 68 948 65 785
- z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych 4 813 4 830
- z tytułu kredytów i pożyczek w transzach 41 017 39 733
- udzielone poręczenia i gwarancje 9 531 9 826
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne 785 771
- inne roszczenia sporne 190 222
- pozostałe, w tym: 12 612 10 403
   - gwarantowanie emisji papierów wartościowych 5 240 4 339
   - faktoring 5 863 4 136
   - limit intra – day 424 425
   - akredytywy i promesy 947 1 231
   - pozostałe 138 272