zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

3. Struktura akcjonariatu

PZU Raport Roczny 2021 > 3. Struktura akcjonariatu
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU przedstawiała się następująco:

31 grudnia 2021

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 295 217 300 34,1875%
2 Fundusze zarządzane przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna 1) 45 167 000 5,2305%
3 Pozostali akcjonariusze 523 138 700 60,5820%
Razem 863 523 000 863 523 000

1) Liczba akcji posiadana przez fundusze na Nadzwyczajnym WZ PZU, które odbyło się 12 października 2021 roku.

31 grudnia 2020

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 295 217 300 34,1875%
2 Pozostali akcjonariusze 44 260 638 5,1256%
Razem 524 045 062 60,6869%

Informacje o liczbie akcji uwzględnionej w wyliczeniu zysku na akcję przedstawiono w punkcie 26.

Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU

W 2021 roku i do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie nastąpiły znaczące zmiany w strukturze własności akcji PZU.