zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

56. Transakcje z podmiotami powiązanymi

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 56. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

56.1 Kluczowy personel kierowniczy

Za kluczowy personel kierowniczy Grupy PZU uważa się Członków Zarządu PZU oraz Dyrektorów Grupy PZU.

W 2021 i w 2020 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom kluczowego personelu kierowniczego.

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego oraz członków Rady Nadzorczej PZU

W kolejnych tabelach przedstawiono wynagrodzenia członków kluczowego personelu kierowniczego PZU (Członków Zarządu PZU, osób zarządzających wyższego szczebla) oraz członków Rady Nadzorczej. Dane dotyczące wynagrodzeń zaprezentowano w tysiącach złotych.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2021 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2020 (w tys. zł)


w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017-2020
w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017-2019
Zarząd, z czego: 14 332 5 849 13 210 4 227
Beata Kozłowska-Chyła 1 479 465 776 -
Ernest Bejda 1 350 370 617 -
Małgorzata Kot 1 153 173 297 -
Krzysztof Kozłowski 405 - nd. nd.
Tomasz Kulik 1 788 808 1 567 637
Maciej Rapkiewicz 1 788 808 1 567 637
Małgorzata Sadurska 1 801 822 1 581 651
Krzysztof Szypuła 1 153 173 415 1) -
Marcin Eckert 1 316 2) 645 1 321 391
Aleksandra Agatowska 94 94 356 282
Adam Brzozowski 711 3) 454 1 395 4) 310
Elżbieta Häuser – Schöneich 711 5) 454 1 395 6) 310
Roger Hodgkiss 179 179 318 318
Paweł Surówka 404 404 1 605 7) 691
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 370 1 180 2 480 847
Aleksandra Agatowska 673 267 384 -
Bartłomiej Litwińczuk 705 313 616 244
Dorota Macieja 705 313 616 244
Małgorzata Kot 90 90 140 -
Roman Pałac 138 138 618 8) 253
Tomasz Karusewicz 59 59 106 106
Rada Nadzorcza, z czego: 2 134 - 2 007 -
Paweł Mucha 112 - nd. nd.
Paweł Górecki 203 - 193 -
Robert Śnitko 203 - 188 -
Marcin Chludziński 187 - 177 -
Agata Górnicka 187 - 177 -
Robert Jastrzębski 203 - 193 -
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 187 - 177 -
Krzysztof Opolski 203 - 188 -
Radosław Sierpiński 41 - nd. nd.
Józef Wierzbowski 187 - 106 -
Maciej Zaborowski 187 - 177 -
Maciej Łopiński 89 - 195 -
Tomasz Kuczur 145 - 177 -
Alojzy Nowak nd. nd. 59 -

1) W tym wynagrodzenie stałe i premia roczna z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 9 września 2020 roku funkcji Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktów.
2) W tym odprawa 246 tys. zł.
3) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 257 tys. zł.
4) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 210 tys. zł i odprawa 233 tys. zł.
5) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 257 tys. zł.
6) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 210 tys. zł i odprawa 233 tys. zł.
7) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 483 tys. zł i odprawa 242 tys. zł.
8) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 193 tys. zł i odprawa 97 tys. zł.

W 2021 roku Członkom Zarządu PZU wypłacono część świadczeń za lata 2017 – 2020 wynikających z systemu zmiennego wynagradzania. Wypłata pozostałej części premii za lata 2017-2021 może mieć miejsce w następnych okresach. Na poczet tych świadczeń utworzono rezerwę, której łączna wysokość na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 17 897 tys. zł (łącznie z narzutami pracodawcy, na 31 grudnia 2020 roku: 15 688 tys. zł).

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2021 (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2020 (w tys. zł)


w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017-2020
w tym część wynagrodzenia zmiennego za lata 2017-2019
Zarząd: 119 119 892 -
Małgorzata Kot 119 119 224 -
Krzysztof Szypuła - - 668 1) -
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU): 3 325 1 540 3 736 1 592
Aleksandra Agatowska 980 370 784 285
Bartłomiej Litwińczuk 1 024 437 934 377
Dorota Macieja 1 024 437 934 377
Roman Pałac 205 204 921 2) 390
Tomasz Karusewicz 92 92 163 163

1) W tym wynagrodzenie stałe i premia roczna z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 9 września 2020 roku funkcji Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktów.
2) W tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 280 tys. zł i odprawa 140 tys. zł.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2021
(w tys. zł)
1 stycznia – 31 grudnia 2020
(w tys. zł)
Zarząd: 1 482 2 626
Beata Kozłowska-Chyła 218 118
Ernest Bejda 155 58
Małgorzata Kot 189 90
Krzysztof Kozłowski 44 nd.
Tomasz Kulik 178 156
Maciej Rapkiewicz 185 160
Małgorzata Sadurska 217 241
Krzysztof Szypuła 136 101
Adam Brzozowski nd. 214
Marcin Eckert 160 657 1)
Elżbieta Häuser – Schöneich nd. 170
Paweł Surówka nd. 661 2)
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU): 587 699
Aleksandra Agatowska 214 214
Bartłomiej Litwińczuk 185 235
Dorota Macieja 173 209
Roman Pałac - 39
Tomasz Karusewicz 15 3) 2

1) W tym 445 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.
2) W tym 515 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.
3) Świadczenia zaległe z PZU i PZU Życie.

56.2 Zawarcie przez PZU lub jednostki zależne istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

W 2021 roku ani PZU, ani jednostki zależne nie zawarły żadnej transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie byłyby one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

56.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku i na 31 grudnia 2021 roku 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku i na 31 grudnia 2020 roku
Kluczowy personel kierowniczy Pozostałe pomioty powiązane 1) Kluczowy personel kierowniczy Pozostałe pomioty powiązane 1)
Składka przypisana brutto   w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - 3 - 3
   w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) - - - -
Pozostałe przychody - 2 - -
Koszty - 22 - 7
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe - 3 - 3
Należności od klientów z tytułu kredytów 1 - -
Należności - - - -
Zobowiązania z tytułu depozytów 2 14 1 -
Inne zobowiązania - 6 - 6

Aktywa warunkowe - - - -
Zobowiązania warunkowe - - - -

1) Jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności.

Na etapie nabycia akcji, odpowiednio Alior Banku oraz Pekao, PZU złożył do KNF Oświadczenia o zobowiązaniach, o których mowa w art. 25h ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którymi, działając jako inwestor strategiczny zapewni m.in.:

  • Banki będą zarządzane tak, aby utrzymywać stale płynność, poziom funduszy własnych oraz współczynniki wypłacalności na stabilnym, wymaganym przepisami prawa poziomie, gwarantującym zdolność Banków do wywiązywania się ze swoich zobowiązań;
  • odpowiednie wsparcie kapitałowe bez zbędnej zwłoki, w razie zaistnienia groźby spadku lub spadku wskaźników adekwatności kapitałowej lub płynności Banków poniżej poziomu wymaganego przez przepisy prawa i regulacje oraz rekomendacje polskich organów nadzoru bankowego. Każdorazowe wsparcie Banków wymaga jednakże analizy po stronie PZU, nakierowanej na konieczność utrzymania zaufania do PZU, poprzez zachowanie, nawet w sytuacji kryzysowej, wysokiego poziomu wypłacalności PZU i Grupy PZU jako całości;
  • w ramach uprawnień przysługujących PZU jako akcjonariuszowi, wszelkie decyzje dotyczące wypłaty dywidend i reinwestycji zysków Banków będą uwzględniać potrzeby rozwoju Banków i ich stabilność, a także bezpieczeństwo środków finansowych zdeponowanych w Bankach przez ich klientów. W szczególności, w sytuacji, gdy zagrożona będzie płynność lub pozycja kapitałowa Banków, wymagane zgodnie z przepisami prawa lub rekomendacjami właściwych organów nadzoru bankowego adresowanymi do sektora bankowego w Polsce, dywidenda nie będzie wypłacana, a zatrzymane zyski zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy własnych Banków.

56.4 Transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Transakcje z jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa stanowiły w przeważającej większości umowy ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ubezpieczeń na życie, kontraktów inwestycyjnych oraz usług bankowych. Transakcje te są zawierane i rozliczane na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów niebędących stronami powiązanymi. Należności i zobowiązania wobec stron powiązanych ze Skarbem Państwa z tytułu umów ubezpieczeniowych mają zazwyczaj charakter krótkoterminowy.