zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

7.5.2. Ryzyko aktuarialne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz ubezpieczenia na życie)

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 7 Zarzadzanie Ryzykiem > 75 Profil Ryzyka > 7.5.2. Ryzyko aktuarialne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz ubezpieczenia na życie)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Ryzyko aktuarialne to możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wyceny składek i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ryzyko aktuarialne obejmuje:


Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia na życie
Ryzyko długowieczności - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynnika umieralności, tendencji współczynnika umieralności lub jego zmienności, w przypadku gdy spadek współczynnika umieralności prowadzi do zwiększenia wartości zobowiązań ubezpieczeniowych. X X
Ryzyko związane z wysokością ponoszonych kosztów – możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie wydatków ponoszonych na obsługę umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, tendencji tych wydatków lub ich zmienności. X X
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów - ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników rezygnacji z umów, zamykania, odnawiania i wykupów polis lub zmienności tych współczynników. X X
Ryzyko katastroficzne - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze znacznej niepewności założeń dotyczących wyceny i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, związanych z ekstremalnymi lub wyjątkowymi zdarzeniami. X X
Ryzyko składki - możliwość nieodpowiedniego oszacowania stawek taryfowych i możliwości odchyleń przypisu składek od oczekiwanego poziomu, wynikające ze zmienności w zakresie występowania, częstości i skali ubezpieczanych zdarzeń. X nd.
Ryzyko rezerw - możliwość nieodpowiedniego oszacowania poziomu rezerw techniczno–ubezpieczeniowych, jak również możliwości fluktuacji faktycznych szkód wokół ich średniej statystycznej ze względu na stochastyczną naturę przyszłych wypłat odszkodowań. X nd.
Ryzyko rewizji wysokości rent - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników korygujących stosowanych do rent, tendencji tych współczynników lub ich zmienności, w związku ze zmianami otoczenia prawnego lub stanu zdrowia ubezpieczonej osoby. X nd.
Ryzyko śmiertelności - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian poziomu, współczynnika umieralności, tendencji współczynnika umieralności lub jego zmienności, w przypadku gdy wzrost współczynnika umieralności prowadzi do zwiększenia wartości zobowiązań ubezpieczeniowych. nd. X
Ryzyko zachorowalności (niezdolności do pracy) - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników niezdolności do pracy, chorobowości i zachorowalności, tendencji tych współczynników lub ich zmienności. nd. X

Grupa PZU zarządza ryzykiem aktuarialnym między innymi poprzez:

 • kalkulację i monitorowanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • strategię taryfową oraz monitorowanie obecnych szacunków i ocenę adekwatności składki; 
 • underwriting;
 • reasekurację.

Kalkulacja i monitoring adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Grupa PZU zarządza ryzykiem adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych poprzez stosowanie odpowiedniej metodyki ich obliczania i kontrolę procesów związanych z ustalaniem rezerw. Polityka tworzenia rezerw opiera się na:

 • ostrożnościowym podejściu do określania wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • zasadzie ciągłości, polegającej na niezmienności metodyki tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych o ile tylko nie wystąpią istotne okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oceniany jest raz w miesiącu i w określonych okolicznościach (dokonanie wypłaty, pozyskanie nowych informacji od likwidatorów lub prawników) aktualizuje się ich wysokość. Do analizy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykorzystuje się zestawienia ich rozwoju oraz wypłat w kolejnych latach. Wynikiem tej analizy jest ocena dokładności stosowanych metod aktuarialnych.

W przypadku ubezpieczeń na życie głównymi źródłami danych przy szacowaniu oczekiwanej częstości występowania świadczeń są statystki publiczne (tablice trwania życia) publikowane przez wyspecjalizowane jednostki statystyczne oraz analizy danych historycznych z portfeli ubezpieczeniowych. Okresowych analiz statystycznych częstości występowania świadczeń dokonuje się na poziomie grup produktów, poszczególnych portfeli ubezpieczeniowych oraz odpowiednio zdefiniowanych homogenicznych grup ryzyka. Przeprowadzane analizy dają możliwość określenia względnych częstości występowania zdarzeń w stosunku do statystyk publicznych. Stosowanie odpowiednich metod statystycznych pozwala na określenie istotności wyznaczanych statystyk. W miarę potrzeb, stosowane są odpowiednie narzuty bezpieczeństwa przy tworzeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wycenie ryzyka.

W Grupie PZU oszacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przeprowadza się pod nadzorem głównych aktuariuszy.

Strategia taryfowa oraz monitoring obecnych szacunków i ocena adekwatności składki

Celem polityki taryfowej jest zagwarantowanie adekwatnego poziomu składki (tj. wystarczającego na pokrycie obecnych i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych polis oraz wydatków). Równolegle z opracowywaniem taryfy składek wykonuje się symulacje dotyczące prognozowanego wyniku ubezpieczeń w kolejnych latach. Ponadto regularnie analizuje się adekwatność składek oraz rentowności portfeli dla poszczególnych ubezpieczeń na podstawie m.in. oceny wyniku technicznego produktu za dany okres sprawozdawczy. Częstość i szczegółowość analiz zależy od materialności produktu i możliwej fluktuacji wyniku. W przypadku niekorzystnego przebiegu ubezpieczenia podejmuje się działania dla przywrócenia określonego poziomu rentowności, polegające na dostosowaniu taryfy składek lub na zmianie profilu ubezpieczanego ryzyka poprzez modyfikację ogólnych warunków ubezpieczenia.

Underwriting

W przypadku klientów korporacyjnych obszar underwritingu funkcjonuje niezależnie od obszaru sprzedaży co oznacza, że zasady oceny i akceptacji ryzyka oraz poziomy kompetencyjne kształtowane są w obszarze underwritingu. Proces sprzedaży ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych jest poprzedzony analizą i oceną ryzyka realizowaną przez zespoły sprzedażowe, w ramach posiadanych kompetencji. Dla ryzyk niebędących w kompetencjach obszaru sprzedaży, decyzje underwritingowe podejmowane są przez dedykowane do tego celu zespołu underwritingu.

Reasekuracja

Program reasekuracyjny Grupy PZU w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych pełni funkcję zabezpieczającą jego podstawową działalność, ograniczając ryzyko wystąpienia zjawisk o charakterze katastroficznym, mogących w negatywny sposób wpłynąć na pozycję finansową Grupy PZU. Zadanie to jest realizowane poprzez umowy obligatoryjne wraz z uzupełniającą je reasekuracją fakultatywną.

Grupa PZU ogranicza swoje ryzyko m.in. poprzez:

 • nieproporcjonalną umowę nadwyżki szkód chroniącą portfele przed szkodami o charakterze katastroficznym (np. powódź, huragan);
 • nieproporcjonalne umowy nadwyżki szkód chroniące między innymi portfele ubezpieczeń majątkowych, technicznych, morskich, transportowych i lotniczych, OC (w tym OC z ubezpieczeń komunikacyjnych) przed skutkami dużych pojedynczych szkód;
 • nieproporcjonalną umowę nadwyżki szkodowości chroniącą portfel upraw rolnych;
 • proporcjonalną umowę chroniącą portfel ubezpieczeń finansowych.

Optymalizacja programu reasekuracyjnego w zakresie ochrony przed szkodami o charakterze katastroficznym bazuje na wynikach wewnętrznych analiz oraz wykorzystuje modele firm zewnętrznych. 

7.5.2.1. Stopień narażenia na ryzyko aktuarialne - ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Podstawowe wskaźniki kosztów w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia – 31 grudnia 2021 1 stycznia – 31 grudnia 2020
Wskaźnik wydatków 27,33% 26,27%
Wskaźnik szkodowości na udziale własnym 61,15% 61,31%
Wskaźnik zatrzymania składki przez reasekuratora 8,06% 6,78%
Wskaźnik mieszany 88,48% 87,58%

Wskaźnik wydatków to stosunek sumy kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych oraz prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach reasekuratorów do składek zarobionych netto.

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym to stosunek odszkodowań oraz zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto do składek zarobionych netto.

Wskaźnik zatrzymania składki przez reasekuratora to procentowy udział reasekuratora w składkach ubezpieczeniowych przypisanych brutto.

Wskaźnik mieszany to stosunek sumy kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych, prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach reasekuratorów, odszkodowań oraz zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto do składek zarobionych netto.     

Poniższe tabele prezentują rozwój rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wypłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Rozwój szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich majątkowych i osobowych brutto (wg okresu sprawozdawczego) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rezerwa na koniec okresu sprawozdawczego 10 989 11 783 13 312 13 163 13 181 13 990 14 975 15 627 16 540 17 303
Rezerwa oraz łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego):

- wyliczone 1 rok później 11 286 12 241 13 032 12 908 13 353 14 251 14 929 15 833 16 048
- wyliczone 2 lata później 11 958 12 180 12 719 12 922 13 500 14 281 15 008 15 542

- wyliczone 3 lata później 11 973 12 080 12 822 13 135 13 518 14 438 14 839


- wyliczone 4 lata później 11 910 12 172 13 089 13 183 13 686 14 366- wyliczone 5 lat później 12 067 12 439 13 172 13 353 13 677
- wyliczone 6 lat później 12 340 12 536 13 356 13 398

- wyliczone 7 lat później 12 421 12 713 13 308


- wyliczone 8 lat później 12 598 12 785- wyliczone 9 lat później 12 691
Suma rezerwy oraz łącznych wypłat odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 12 691 12 785 13 308 13 398 13 677 14 366 14 839 15 542 16 048
Łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 7 796 7 553 7 524 6 972 6 524 6 132 5 344 4 217 2 544
Rezerwa wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 4 895 5 232 5 784 6 426 7 153 8 234 9 495 11 325 13 504
Różnica pomiędzy rezerwą na koniec pierwszego roku a rezerwą oszacowaną na koniec okresu sprawozdawczego (ang. run-off result) -1 702 -1 002 4 -235 -496 -376 136 85 492
Powyższa różnica jako procent rezerwy na koniec pierwszego roku -15% -9% 0% -2% -4% -3% 1% 1% 3%
     
Rozwój szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich majątkowych i osobowych na udziale własnym (wg okresu sprawozdawczego) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rezerwa na koniec okresu sprawozdawczego 10 413 11 453 12 814 12 653 12 559 12 880 13 484 13 933 14 545 15 053
Rezerwa oraz łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego):

- wyliczone 1 rok później 10 722 11 787 12 525 12 355 12 576 13 066 13 362 13 952 14 089
- wyliczone 2 lata później 11 282 11 704 12 201 12 278 12 664 13 005 13 393 13 646

- wyliczone 3 lata później 11 278 11 599 12 224 12 473 12 615 13 112 13 227


- wyliczone 4 lata później 11 215 11 642 12 481 12 463 12 758 13 048- wyliczone 5 lat później 11 326 11 891 12 515 12 623 12 781
- wyliczone 6 lat później 11 581 11 938 12 689 12 679

- wyliczone 7 lat później 11 624 12 109 12 750


- wyliczone 8 lat później 11 794 12 198- wyliczone 9 lat później 11 884
Suma rezerwy oraz łącznych wypłat odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 11 884 12 198 12 750 12 679 12 781 13 048 13 227 13 646 14 089
Łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 7 253 7 255 7 232 6 663 6 119 5 543 4 664 3 665 2 202
Rezerwa wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 4 631 4 943 5 518 6 016 6 662 7 505 8 563 9 981 11 887
Różnica pomiędzy rezerwą na koniec pierwszego roku a rezerwą oszacowaną na koniec okresu sprawozdawczego (ang. run-off result) -1 471 -745 64 -26 -222 -168 257 287 456
Powyższa różnica jako procent rezerwy na koniec pierwszego roku -14% -7% 0% 0% -2% -1% 2% 2% 3%

Główną część portfela Grupy PZU stanowią ubezpieczenia komunikacyjne – autocasco oraz OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oba rodzaje ubezpieczeń zawierane są na ogół na rok, w trakcie którego szkoda musi zaistnieć, aby została wypłacona. W przypadku ubezpieczenia autocasco czas na zgłoszenie szkody jest krótki i nie jest źródłem niepewności. Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie czas na zgłoszenie szkody może wynosić aż 30 lat. Wysokość szkód majątkowych jest w szczególności wrażliwa na ilość zgłaszanych roszczeń sądowych oraz zapadające w poszczególnych sprawach wyroki sądowe. W przypadku umów ubezpieczeń OC pojawiają się nowe typy szkód oraz dodatkowe roszczenia ujawniane ze znacznym opóźnieniem, co istotnie komplikuje proces szacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

W ramach ryzyka aktuarialnego, Grupa PZU identyfikuje ryzyko koncentracji w odniesieniu do możliwych szkód spowodowanych przez zdarzenia katastroficzne, w szczególności takich jak powodzie i huragany. Poniższa tabela przedstawia sumy ubezpieczeń w zadanych przedziałach w podziale na poszczególne województwa (dla działalności na terenie Polski) oraz kraje (dla działalności zagranicznej). W kontekście ekspozycji na ryzyko powodzi i huraganu, system zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Grupie PZU zapewnia jej cykliczny monitoring, a stosowany program reasekuracji pozwala na istotną redukcję wielkości potencjalnej szkody katastroficznej na udziale własnym.

Narażenie na szkody katastroficzne w ubezpieczeniach majątkowych Suma ubezpieczenia (w mln zł) 31 grudnia 2021 Suma ubezpieczenia (w mln zł) 31 grudnia 2020
0 - 0,2 0,2 - 0,5 0,5 - 2 2 – 10 10 - 50 pow. 50 Suma 0 - 0,2 0,2 - 0,5 0,5 - 2 2 – 10 10 - 50 pow. 50 Suma
dolnośląskie 0,8% 1,4% 1,4% 0,5% 0,4% 2,0% 6,5% 0,9% 1,3% 1,2% 0,5% 0,4% 1,7% 6,0%
kujawsko - pomorskie 0,5% 0,7% 0,6% 0,3% 0,2% 1,1% 3,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 1,1% 3,3%
lubelskie 0,5% 0,7% 0,3% 0,1% 0,1% 1,6% 3,3% 0,5% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 1,6% 3,1%
lubuskie 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,5% 1,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,5% 1,4%
łódzkie 0,6% 1,0% 0,7% 0,3% 0,2% 3,9% 6,7% 0,6% 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 5,3% 7,9%
małopolskie 0,7% 1,5% 1,0% 0,4% 0,4% 1,4% 5,4% 0,7% 1,4% 0,8% 0,4% 0,4% 1,4% 5,1%
mazowieckie 1,6% 3,1% 2,6% 0,9% 1,0% 9,1% 18,3% 1,5% 2,4% 2,0% 0,8% 0,9% 9,4% 17,0%
opolskie 0,2% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 1,6% 2,7% 0,2% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 1,4% 2,5%
podkarpackie 0,8% 1,1% 0,4% 0,2% 0,1% 1,4% 4,0% 0,5% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2% 1,3% 3,3%
podlaskie 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 1,8% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 0,2% 0,5% 1,8%
pomorskie 0,5% 1,0% 0,9% 0,5% 0,5% 4,8% 8,2% 0,5% 0,9% 0,8% 0,4% 0,5% 6,0% 9,1%
śląskie 1,0% 1,5% 1,2% 0,5% 1,2% 3,9% 9,3% 1,0% 1,4% 0,9% 0,5% 0,3% 4,3% 8,4%
świętokrzyskie 0,3% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,6% 1,8% 0,3% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 1,1% 2,2%
warmińsko-mazurskie 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 1,2% 2,6% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 1,2% 2,5%
wielkopolskie 1,0% 1,8% 1,4% 0,6% 0,5% 2,4% 7,7% 1,0% 1,6% 1,2% 0,6% 0,5% 2,0% 6,9%
zachodnio-pomorskie 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 2,2% 4,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 5,2% 6,9%
Litwa i Estonia 0,6% 1,8% 2,5% 0,8% 1,0% 2,1% 8,8% 0,6% 1,7% 2,5% 0,8% 1,0% 2,1% 8,7%
Łotwa 0,1% 0,6% 0,8% 0,4% 0,4% 0,6% 2,9% 0,1% 0,6% 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 2,8%
Ukraina 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5% 0,7%
Norwegia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4%
Razem 10,3% 18,8% 15,6% 6,7% 7,0% 41,6% 100,0% 10,0% 16,5% 13,5% 6,3% 6,2% 47,5% 100,0%
     

Skapitalizowana wartość rent

Poniższe wyniki nie uwzględniają wpływu zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

Wpływ zmiany założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych na wynik finansowy netto i kapitały własne 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Brutto na udziale własnym brutto na udziale własnym
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 457 425 457 427
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. -1 173 -1 090 -1 180 -1 104
Śmiertelność 110% założonej 139 134 134 129
Śmiertelność 90% założonej -157 -149 -151 -143

7.5.2.2. Stopień narażenia na ryzyko ubezpieczeniowe - ubezpieczenia na życie

Grupa PZU nie zaprezentowała informacji dotyczących rozwoju szkód w ubezpieczeniach na życie, ze względu na fakt, że niepewność kwot i okresu wypłaty odszkodowań zwykle ustępuje w ciągu jednego roku.

Koncentracja ryzyka związana jest z koncentracją umów lub sum ubezpieczenia. W przypadku tradycyjnych ubezpieczeń indywidualnych, gdzie ryzyko koncentracji związane jest z możliwością wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego lub z potencjalną wysokością wypłat z tytułu pojedynczego zdarzenia, ryzyko ocenia się w sposób indywidualny. Ocena obejmuje zarówno ryzyko medyczne, jak też – w uzasadnionych przypadkach – finansowe. Dzięki temu dokonywana jest selekcja ryzyk (ocena osoby przystępującej do umowy ubezpieczenia) oraz określenie maksymalnego poziomu akceptowalnego ryzyka.

W ubezpieczeniach grupowych wystąpienie ryzyka koncentracji jest ograniczone poprzez wielkość portfela umów. Pozwala to zmniejszyć poziom zaburzeń wynikających z losowości przebiegów ubezpieczeń. Ponadto istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko związane z koncentracją jest forma umowy zbiorowej, w ramach której wszyscy członkowie grupy mają tę samą sumę ubezpieczenia oraz zakres gwarantowanej ochrony. Tym samym zjawisko koncentracji niektórych ryzyk w ramach portfela umów nie występuje.

W przypadku umów ubezpieczeń grupowych, gdzie dopuszcza się możliwość kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej na poziomie poszczególnych umów grupowych, stosowana jest uproszczona ocena ryzyka. Prowadzi się ją na podstawie informacji o branży zawodowej danego zakładu pracy przy założeniu odpowiednich limitów uczestnictwa osób ubezpieczonych w stosunku do osób zatrudnionych w zakładzie pracy. Stosowane w tych przypadkach składki ubezpieczeniowe i odpowiednie narzuty wynikają z prowadzonych analiz statystycznych częstości występowania świadczeń na poziomie zdefiniowanych homogenicznych grup ryzyka, z uwzględnieniem względnych częstości występowania zdarzeń w stosunku do statystyk publicznych.

Należy również zaznaczyć, że dla większości umów wielkość świadczenia jest ściśle zdefiniowana w umowie ubezpieczenia. W porównaniu do typowych umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych zmniejsza się ryzyko koncentracji, polegające na stosunkowo rzadkim występowaniu pojedynczych zdarzeń o znacznej wysokości wypłat.

Ubezpieczenia rentowe w ubezpieczeniach na życie

Wpływ zmiany założeń dla rezerw w ubezpieczeniach rentowych w ubezpieczeniach na życie na wynik finansowy netto i kapitały własne 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -18 -20
Śmiertelność 90% założonej -9 -9
  

Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń rentowych

Wpływ zmiany założeń dla rezerw w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem rezerw w ubezpieczeniach rentowych na wynik finansowy netto i kapitały własne 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -2 512 -2 491
Śmiertelność 110% założonej -886 -896
Zachorowalność i wypadkowość – 110% założonej -194 -205

Wpływ rezygnacji klientów w ubezpieczeniach na życie

W wyliczeniach matematycznych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie nie uwzględnia się ryzyka rezygnacji ubezpieczonych. Poniżej zaprezentowano wpływ hipotetycznej rezygnacji 10% wszystkich klientów w ubezpieczeniach na życie.

Pozycja sprawozdania finansowego 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 207 2 213
Odszkodowania i świadczenia wypłacone -859 -860
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji -7 -11
Wynik finansowy brutto 1 341 1 342
Wynik finansowy netto i kapitały własne 1 086 1 087