zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

38.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 38. Utrata wartości aktywów finansowych > 38.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto

Stan na początek okresu 163 118 28 238 12 329 5 291 208 976 170 284 17 609 10 980 6 054 204 927
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 58 460 - - 6 58 466 47 445 - - 1 47 446
Zmiany z tytułu wyceny, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -40 618 -4 955 -2 559 -1 132 -49 264 -39 726 -694 -816 -734 -41 970
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu -2 -1 - - -3 -7 -1 -3 - -11
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej - - -1 678 -57 -1 735 - - -1 822 -39 -1 861
Reklasyfikacja do koszyka 1 7 958 -7 665 -293 - - 4 833 -4 765 -68 - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 -15 055 15 127 -72 - - -17 442 17 887 -445 - -
Reklasyfikacja do koszyka 3 -1 374 -2 167 3 541 - - -2 463 -1 784 4 247 - -
Zmiana składu grupy 11 131 - - 1 058 12 189 - - - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe -1 040 -107 249 -25 -923 194 -14 256 9 445
Stan na koniec okresu 182 578 28 470 11 517 5 141 227 706 163 118 28 238 12 329 5 291 208 976Oczekiwane straty kredytowe

Stan na początek okresu -909 -1 876 -6 517 -4 048 -13 350 -800 -1 321 -5 247 -4 315 -11 683
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -839 - - -3 -842 -657 - - -1 -658
Zmiany z tytułu wyceny, poziomu ryzyka kredytowego, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu, z wyłączeniem reklasyfikacji 927 -395 -1 210 306 -372 610 -853 -2 478 243 -2 478
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej - - 1 678 57 1 735 - - 1 805 39 1 844
Reklasyfikacja do koszyka 1 -495 360 135 - - -303 280 23 - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 157 -161 4 - - 113 -239 126 - -
Reklasyfikacja do koszyka 3 111 372 -483 - - 151 323 -474 - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe -19 -98 -78 -80 -275 -23 -66 -272 -14 -375
Stan na koniec okresu -1 067 -1 798 -6 471 -3 768 -13 104 -909 -1 876 -6 517 -4 048 -13 350
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 181 511 26 672 5 046 1 373 214 602 162 209 26 362 5 812 1 243 195 626

Na koniec roku 2021 Grupa PZU uwzględniła w Koszyku 3 kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich o wartości bilansowej brutto 233 mln zł, dla których jest w sporze sądowym z klientem. Wynika to z istotnego ryzyka poniesienia straty na tych sporach.

Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa

Stan na początek okresu 720 755 - - 1 475 772 609 - - 1 381
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia - - - - - 100 - - - 100
Zmiana wyceny - - - - - 43 57 - - 100
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -601 -622 - - -1 223 -76 -51 - - -127
Reklasyfikacja do koszyka 2 - - - - - -132 132 - - -
Inne zmiany -4 -2 - - -6 13 8 - - 21
Stan na koniec okresu 115 131 - - 246 720 755 - - 1 475Oczekiwane straty kredytowe

Stan na początek okresu -4 -22 - - -26 -4 -17 - - -21
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) -2 2 - - - -2 -2 - - -4
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 4 19 - - 23 - - - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 - - - - - 1 -1 - - -
Inne zmiany - -1 - - -1 1 -2 - - -1
Stan na koniec okresu -2 -2 - - -4 -4 -22 - - -26

Odpis dotyczący należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto

Stan na początek okresu 57 850 73 34 - 57 957 35 614 368 34 - 36 016
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 26 513 - - - 26 513 31 790 - - - 31 790
Zmiana wyceny 802 - 1 - 803 820 - - - 820
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -11 476 -8 - - -11 484 -10 834 -33 - - -10 867
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej - - -1 - -1 - - - - -
Reklasyfikacja do koszyka 1 - - - - - 299 -299 - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 -288 288 - - - -38 38 - - -
Zmiana składu grupy 15 - - 40 55 - - - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 481 1 1 -1 482 199 -1 - - 198
Stan na koniec okresu 73 897 354 35 39 74 325 57 850 73 34 - 57 957Oczekiwane straty kredytowe

Stan na początek okresu -50 -2 -34 - -86 -33 -19 -34 - -86
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -39 - - - -39 -20 - - - -20
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 9 1 - - 10 9 - - - 9
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 4 - - - 4 11 1 - - 12
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej - - 1 - 1 - - - - -
Reklasyfikacja do koszyka 1 - - - - - -16 16 - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 7 -7 - - - - - - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe - - -2 -30 -32 -1 - - - -1
Stan na koniec okresu -69 -8 -35 -30 -142 -50 -2 -34 - -86
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 73 828 346 - 9 74 183 57 800 71 - - 57 871

Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa

Stan na początek okresu 63 387 256 - - 63 643 54 537 156 - - 54 693
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 297 955 4 - - 297 959 405 843 - - - 405 843
Zmiana wyceny -445 -10 - - -455 1 054 -1 - - 1 053
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu - - - - - -12 - - - -12
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -315 883 -93 - - -315 976 -398 632 -49 - - -398 681
Reklasyfikacja do koszyka 1 - - - - - 13 -13 - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 -94 94 - - - -163 163 - - -
Zmiana składu grupy 313 - - - 313 - - - - -
Inne zmiany, w tym różnice kursowe -445 - - - -445 747 - - - 747
Stan na koniec okresu 44 788 251 - - 45 039 63 387 256 - - 63 643Oczekiwane straty kredytowe

Stan na początek okresu -68 -13 - - -81 -41 -2 - - -43
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -19 - - - -19 -35 - - - -35
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 12 -12 - - - -5 -10 - - -15
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 20 - - - 20 11 1 - - 12
Reklasyfikacja do koszyka 1 - - - - - -1 1 - - -
Reklasyfikacja do koszyka 2 1 -1 - - - 3 -3 - - -
Stan na koniec okresu -54 -26 - - -80 -68 -13 - - -81

Odpis dotyczący dłużnych inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe dotyczące transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży wynosi zero.

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto

Stan na początek okresu 953 - - - 953 1 455 1 - - 1 456
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 33 091 - - - 33 091 110 971 - - - 110 971
Zmiana wyceny 2 - - - 2 26 - - - 26
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu -399 - - - -399 - - - - -
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -32 411 - - - -32 411 -111 481 - - - -111 481
Zmiana składu grupy 161 - - - 161
Inne zmiany, w tym różnice kursowe -12 - - - -12 -18 -1 - - -19
Stan na koniec okresu 1 385 - - - 1 385 953 - - - 953Oczekiwane straty kredytowe

Stan na początek okresu -1 - - - -1 -2 - - - -2
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -2 - - - -2 - - - - -
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) -4 - - - -4 - - - - -
Inne zmiany 6 - - - 6 1 - - - 1
Stan na koniec okresu -1 - - - -1 -1 - - - -1
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 1 384 - - - 1 384 952 - - - 952

Pożyczki 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Wartość bilansowa brutto

Stan na początek okresu 3 318 79 - - 3 397 4 517 - - - 4 517
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia 1 418 - - - 1 418 1 173 - - - 1 173
Zmiana wyceny -10 2 - - -8 56 - - - 56
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu -1 204 -6 - - -1 210 -2 349 - - - -2 349
Reklasyfikacja do koszyka 2 - - - - - -79 79 - - -
Stan na koniec okresu 3 522 75 - - 3 597 3 318 79 - - 3 397Oczekiwane straty kredytowe

Stan na początek okresu -7 -6 - - -13 -27 - - - -27
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych -1 - - - -1 -5 - - - -5
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) 1 - - - 1 3 - - - 3
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu 2 - - - 2 16 - - - 16
Reklasyfikacja do koszyka 2 - - - - - 6 -6 - - -
Stan na koniec okresu -5 -6 - - -11 -7 -6 - - -13
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 3 517 69 - - 3 586 3 311 73 - - 3 384

Należności 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Wartość bilansowa brutto

Stan na początek okresu 7 333 6 825
Zmiany w okresie 3 242 508
Stan na koniec okresu 10 575 7 333Oczekiwane straty kredytowe

Stan na początek okresu -1 087 -1 088
Zmiany w okresie -70 1
Stan na koniec okresu -1 157 -1 087
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 9 418 6 246