zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

50.2 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 50. Leasing > 50.2 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

50.2.1. Grupa PZU jako leasingodawca

50.2.1.1. Leasing finansowy

Inwestycje leasingowe 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Niezdyskontowane opłaty leasingowe 15 029 13 306
   Do 1 roku 5 179 4 726
   Od 1 roku do 2 lat 3 865 3 405
   Od 2 do 3 lat 2 772 2 399
   Od 3 do 4 lat 1 623 1 361
   Od 4 do 5 lat 784 683
   Powyżej 5 lat 806 732
Niezrealizowane przychody finansowe -1 158 -837
Zdyskontowane niegwarantowane wartości końcowe - -
Inwestycje leasingowe netto 13 871 12 469

50.2.1.2. Leasing operacyjny

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą zasadniczo umów najmu nieruchomości inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Do 1 roku 217 235
Od 1 roku do 2 lat 196 186
Od 2 do 3 lat 160 168
Od 3 do 4 lat 88 133
Od 4 do 5 lat 58 72
Powyżej 5 lat 192 158
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 911 952

50.2.2. Grupa PZU jako leasingobiorca

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wykazywane jako rzeczowe aktywa trwałe 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Środki transportu 91 21
Inne rzeczowe aktywa trwałe 4 4
Nieruchomości 821 973
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania, razem 916 998

Zmianę stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania wykorzystywanego na własne potrzeby zaprezentowano razem ze zmianą stanu rzeczowych aktywów trwałych w punkcie 31.2.

Koszty związane z leasingiem 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania 293 285
   Środki transportu 16 14
   Inne rzeczowe aktywa trwałe 1 2
   Nieruchomości 276 269
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu 23 28
Koszt związany z leasingami krótkoterminowymi 97 95
Koszt związany z leasingami aktywów o niskiej wartości 1 1
Koszt zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu - -