zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Działania charytatywne

PZU Raport Roczny 2021 > Działania charytatywne
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:
Społeczna odpowiedzialność (CSR) - „Promujemy otwartość, wspieramy postawy empatyczne i zachęcamy do udziału w akcjach charytatywnych. Popieramy obywatelskie postawy naszych pracowników.”

Fundacja PZU

[GRI 103-2] [GRI 103-3]

Blisko ludzi i ich potrzeb

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, będące elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU przyznaje dotacje osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera je głównie w zakresie finansowania leczenia (w tym operacji przeprowadzanych za granicą), rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. W 2021 roku przyznano dotacje 411 osobom.

Dotacje konkursowe to rodzaj programu skierowanego do organizacji pozarządowych, których aktywność jest zgodna z obszarami działalności Fundacji PZU oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów. W ramach konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” zapewnia wsparcie organizacjom, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” umożliwia realizację działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością, zaś „Fundacja PZU z kulturą” zwiększa dostęp do kultury wysokiej (najważniejsza część kultury symbolicznej danego społeczeństwa). W 2021 roku przyznano dotacje na realizację 63 projektów, które objęły 5 011 beneficjentów. W planach jest organizacja kolejnych edycji konkursów – „Z Fundacją PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU”, „Fundacja PZU z kulturą”.

Celem Fundacji PZU w czasie pandemii było dotowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i edukacji, polegających m.in. na udzielaniu wsparcia organizacjom angażującym się w działalność artystyczną w obszarze filmu i teatru. W 2021 roku Fundacja PZU dotowała 21 projektów złożonych przez organizacje, które przygotowały działania artystyczne związane z realizacją przedsięwzięć filmowych i teatralnych, skierowanych do różnych grup społecznych – dzieci i młodzieży, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, a także mieszkańców małych miejscowości z utrudnionym dostępem do kultury wyższej. Projekty polegały na realizacji filmów, spektakli teatralnych oraz festiwali i warsztatów. Przedsięwzięcia były prowadzone w różnych formach, w tym: prezentacji, przestawień, spotkań, zajęć, warsztatów, zarówno stacjonarnych jak i w formie online. Z opisanych wydarzeń łącznie skorzystało ok. 100 000 osób.

Wolontariat

[GRI 103-2] [GRI 103-3]

Program Wolontariatu Pracowniczego działa w PZU od 2012 roku. W PZU i PZU Życie obowiązuje Regulamin Wolontariatu Pracowniczego Grupy PZU. Od 2020 roku pracownicy PZU mogą skorzystać z dodatkowych dwóch dni wolnych w ciągu roku na działania w ramach wolontariatu pracowniczego. W ramach Strategii ESG przyjętej dla PZU i PZU Życie zaplanowano łącznie 50 000 godzin wolontariatu pracowniczego na pomoc 200 000 beneficjentom w latach 2021-2024.

Każdego roku Fundacja PZU organizuje dwie edycje konkursu „Wolontariat to radość działania” – wiosenną i jesienną, w których przyznaje granty w wysokości do 5 tys. zł. Wnioski do konkursu może zgłaszać każdy pracownik, który chciałby zaangażować się w pomoc innym i mieć wpływ na otoczenie.

W ramach wolontariatu pracownicy PZU w 2021 roku zrealizowali 97 autorskich projektów i przeznaczyli na wolontariat 12 179 godzin. Pomogli w ten sposób 34 981 beneficjentom, z czego niemal połowę stanowiły dzieci i młodzież. Pomoc wolontariuszy dotarła także do 4 442 zwierząt.

W 2021 roku Fundacja PZU we współpracy z Fundacją Dobra Sieć przeprowadziła pilotażowy program e-wolontariatu pracowniczego PZU na platformie TuDu.org.pl. Była to odpowiedź na wynikające z pandemii ograniczenia prowadzenia działań w formie tradycyjnej. Na platformie TuDu.org.pl zarejestrowało się 60 pracowników PZU.

W ramach projektu pilotażowego odbyły się:

 • kampanie promocyjno-edukacyjne skierowane do pracowników Grupy PZU, a także organizacji społecznych;
 • webinarium o e-wolontariacie dla zainteresowanych pracowników;
 • akcja wolontariacka online na rzecz Fundacji Ocalenie, koordynowana i przygotowana przez Fundację Dobra Sieć;
 • bieżąca moderacja i promocja platformy TuDu.org.pl, służącej do realizacji drobnych zadań wolontariackich online, na której powstało konto Fundacji PZU.

W 2021 roku uruchomiony został również pilotażowy projekt „ABC Empatii – edukacja włączająca i wychowanie do empatii”, który realizowany był w ramach wolontariatu pracowniczego. Fundacja PZU we współpracy z partnerem merytorycznym Czepczyński Family Foundation zorganizowała online cykl spotkań informacyjnych i szkoleniowych, których celem było przygotowanie pracowników do prowadzenia warsztatów o empatii w wybranych szkołach i przedszkolach. W ramach pilotażu wolontariusze PZU w roku szkolnym 2021/2022 prowadzą spotkania dotyczące empatii w 40 placówkach (szkołach lub przedszkolach).

Statystyki PZU i PZU Życie


2019 2020 2021
Regionalni Liderzy Wolontariatu 47 40 43
Wolontariusze z PZU 1 170 407 900
Wolontariusze spoza firmy zaproszeni do działań wolontariackich przez pracowników 997 330 563
Liczba godzin przeznaczonych na wolontariat przez pracowników PZU 17 873 6 743 12 179
Liczba godzin przeznaczonych na wolontariat przez osoby spoza firmy 18 619 5 624 7 509
Liczba autorskich projektów wolontariackich pracowników PZU 109 65 97
Liczba akcji wolontariackich zorganizowanych przez Fundację PZU 8 0 6
Beneficjenci (łącznie) 175 823 12 264 39 423

Wybrane autorskie projekty wolontariackie pracowników PZU

 • Szkolny Kącik Terapeutyczny - pokój dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. W ramach projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance jedna z sal została zaadaptowana na pokój do zajęć terapeutycznych. Miejsce, w którym znajdowało się wcześniej pomieszczenie gospodarcze, wymagało posprzątania, odświeżenia i pomalowania ścian. Pokój został wyposażony w odpowiednie meble oraz pomoce dydaktyczne. Dzięki działaniom wolontariuszy szkoła zyskała nowe pomieszczenie do zajęć terapeutycznych, a dzieci przyjazne miejsce do pracy.
 • Onkokozice na Szczytach Gór. Wolontariusze PZU działali we współpracy z Fundacją Pełną Piersią – Bra Day Polska, działającą na rzecz rozwoju rekonstrukcji piersi. Na początku lipca 2021 roku grupa kobiet, które były po i w trakcie leczenia raka piersi, wybrała się w Tatry. Przez trzy dni wspólnie pokonywały szlaki, w tym szlak Via ferrata. Druga część wyprawy skierowana była do doświadczonych w wędrówkach po górach kobiet. Panie przeniosły się do schroniska Terrycho Chata, położonego ponad 2 000 m. n.p.m., a następnego dnia przy wsparciu wykwalifikowanych przewodników zdobyły Lodowy Szczyt. Do projektu zaproszona została doświadczona w wielu wyprawach górskich Dorota Szparaga (z PZU), która m. in. dwa razy przeszła Główny Szlak Beskidzki, pokonując ponad 1000 kilometrów w 25 dni. Podczas spotkania on-line dzieliła się z uczestniczkami swoimi doświadczeniami, odpowiadając na pytania zarówno z zakresu bezpiecznych zachowań w górach, jak i właściwego odżywiania. Był to moment odpoczynku od codzienności, który pozwolił na „naładowanie baterii” i poszerzył wiedzę na temat aktywnego trybu życia, tak ważnego przy leczeniu raka piersi.
 • Maj z mazowieckimi zwierzakami. To inicjatywa pracowników PZU z Warszawy. Wolontariusze pomogli 47 kotom, podopiecznym Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt – Mazowieckie Zwierzaki. W ramach projektu dostarczyli zapasy karmy oraz żwirku. Spędzali również wspólnie czas u weterynarza.

Wolontariat funkcjonuje również w innych spółkach Grupy PZU, m.in. Banku Pekao, Alior Banku, LINK4, ubezpieczeniowych spółkach zagranicznych.

Pozostałe działania Grupy PZU

Wśród pozostałych działań charytatywnych prowadzonych przez spółki Grupy PZU warto zwrócić uwagę na:

Wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Od kilku lat Balta współpracuje z organizacją charytatywną Bērnu rīts (Poranek dzieci), angażując swoich pracowników dwa razy w roku. We wrześniu, organizując darowizny przeznaczone na zakup przyborów szkolnych na rozpoczęcie roku szkolnego, oraz na Boże Narodzenie. Przed rozpoczęciem roku szkolnego pracownicy AAS Balta zaopiekowali się 30 dziećmi z rodzin zastępczych, a dodatkowo w ramach darowizny świątecznej przekazali prezenty dla 50 dzieci;
 • PZU Litwa Życie wspiera projekty społeczne na rzecz rozwoju pomocy osobom niepełnosprawnym i ich adaptacji w społeczeństwie. W 2021 roku spółka wsparła finansowo teatr założony przez reżyserkę teatralną Svetlanę Šulc, w którym występują osoby niepełnosprawne.

Wsparcie rodzin wielodzietnych

 • Od 2018 roku PZU kontynuuje Partnerstwo w Programie Karta Dużej Rodziny (KDR), czyli systemie zniżek dla rodzin wielodzietnych z co najmniej trojgiem dzieci. KDR umożliwia im korzystanie z ofert m. in. kulturalnych, rekreacyjnych, transportowych, finansowych na terenie całego kraju. W ramach współpracy PZU, PZU Życie i PZU Zdrowie umożliwiają posiadaczom KDR korzystanie z oferty PZU na preferencyjnych warunkach (np. zniżki na wybrane ubezpieczenia majątkowe i usługi zdrowotne);
 • AAS Balta należy do programu Goda ģimene (Honorowa rodzina), w ramach którego wspierane są rodziny wielodzietne, a od 2021 roku także rodziny z osobami niepełnosprawnymi, poprzez zrzeszanie firm odpowiedzialnych społecznie, które udzielają tym rodzinom dużych rabatów. AAS Balta udziela zniżki do 40% na polisy ubezpieczeniowe rodzinom posiadającym kartę Goda ģimene a jej oferta dostępna jest dla ponad 43 tys. dorosłych osób objętych programem Goda ģimene.

Ochrona żubrów

 • Bank Pekao od wielu lat konsekwentnie angażuje się w ochronę polskich żubrów. Wsparcie udzielane przez bank przeznaczane jest m.in. na dywersyfikację i rozwój populacji, opiekę nad stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych propagujących ochronę tego wyjątkowego i unikalnego zagrożonego wyginięciem gatunku. Bank Pekao od dwóch dekad wspiera realizację zadań statutowych Białowieskiego Parku Narodowego, jako sponsor i partner parku. Środki przekazane przez Bank pokrywają część wydatków parku na monitorowanie żubrów w puszczy, zakup karmy na zimę oraz zimowe inwentaryzacje. Dzięki wsparciu Banku Pekao możliwa była modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów – najczęściej odwiedzanego obiektu turystycznego w Białowieskim Parku Narodowym i doposażenie pawilonu edukacyjnego, który jest jego częścią. Bank wspiera także działalność innych placówek, które zapewniają opiekę nad żubrami, w tym między innymi Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie. W placówce odbywają się lekcje przyrodnicze, a w trakcie spaceru jest szansa na poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt. Kolejne miejsce, do którego Bank kieruje pomoc finansową, to Warszawski Ogród Zoologiczny. Pekao przekazuje środki Fundacji Panda, działającej przy placówce i pomaga w opiece nad stadem warszawskich żubrów, które liczy dziewięć osobników.