zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Wynagrodzenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzających

PZU Raport Roczny 2021 > Wynagrodzenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzających
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone Uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 37/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 24 maja 2019 roku. Zgodnie z uchwałą zmieniającą miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.

Ustalone w ten sposób wynagrodzenie miesięczne jest podwyższane dla:

  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 10%;
  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o 9%;
  • Sekretarza Rady Nadzorczej o 8%;
  • Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów o 9%, przy czym dodatkowe wynagrodzenia nie sumują się.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu są kształtowane przez Radę Nadzorczą zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (z późn. zm.), uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 26 maja 2020 roku w sprawie „Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA” oraz wymaganiami ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wymienione zasady stanowią, że wynagrodzenie całkowite przysługujące Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki składa się z:

  • wynagrodzenia stałego – zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe, które nie może przekroczyć przedziału referencyjnego ustalonego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 4 ust. 3 ww. ustawy;
  • wynagrodzenia zmiennego – wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych z katalogu, do którego zgodnie z ww. ustawą należy między innymi poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych; wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego, a istotna część wynagrodzenia zmiennego jest przyznawana w formie odroczonego wynagrodzenia zmiennego; odroczone wynagrodzenie zmienne jest wypłacane przez okres trzech kolejnych lat; z upływem 12, 24 i 36 miesięcy od daty przyznania Członek Zarządu może nabyć prawo do 1/3 części odroczonego wynagrodzenia zmiennego za dany rok po spełnieniu warunków opisanych w umowie o świadczenie usług zarządzania.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku wynikające z systemu zmiennego wynagradzania świadczenia dla Członków Zarządu PZU za lata 2017 - 2019 zostały przyznane i wypłacone. Wypłata dotyczyła nieodroczonej części wynagrodzenia zmiennego oraz pierwszej i drugiej transzy wynagrodzenia zmiennego odroczonego za rok 2017 i 2018 oraz pierwszej za rok 2019.

Umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane z Członkami Zarządu regulują ponadto okres ich wypowiedzenia oraz kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie obowiązywania umów i po ich rozwiązaniu w zamian za odszkodowanie. Nie przewidują rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia Członków Zarządu z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny za wyjątkiem odpraw wypłacanych po spełnieniu przesłanek umownych, w zakresie których mieści się przypadek odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia emitenta w drodze przejęcia.

W 2021 roku spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń Członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani Członkom swoich Rad Nadzorczych.

Poniżej przedstawiono wartość wynagrodzeń lub świadczeń niepieniężnych wypłaconych lub przekazanych w 2020 lub 2019 roku obecnym i byłym Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu PZU i Dyrektorom Grupy PZU.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2021

w tym część
wynagrodzenia
zmiennego za lata
2017 - 2019

w tym część
wynagrodzenia
zmiennego za lata
2017 - 2020
Zarząd, z czego: 13 210 4 227 14 332 5 849
Beata Kozłowska-Chyła 776 - 1 479 465
Ernest Bejda 617 - 1 350 370
Małgorzata Kot 297 - 1 153 173
Krzysztof Kozłowski nd. nd. 405 -
Tomasz Kulik 1 567 637 1 788 808
Maciej Rapkiewicz 1 567 637 1 788 808
Małgorzata Sadurska 1 581 651 1 801 822
Krzysztof Szypuła 415 1) - 1 153 173
Marcin Eckert 1 321 391 1 316 2) 645
Aleksandra Agatowska 356 282 94 94
Adam Brzozowski 1 395 3) 310 711 4) 454
Elżbieta Häuser-Schöneich 1 395 5) 310 711 6) 454
Roger Hodgkiss 318 318 179 179
Paweł Surówka 1 605 7) 691 404 404
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 480 847 2 370 1 180
Aleksandra Agatowska 384 - 673 267
Bartłomiej Litwińczuk 616 244 705 313
Dorota Macieja 616 244 705 313
Małgorzata Kot 140 - 90 90
Roman Pałac 618 8) 253 138 138
Tomasz Karusewicz 106 106 59 59
Rada Nadzorcza, z czego: 2 007 - 2 134 -
Paweł Mucha nd. nd. 112 -
Paweł Górecki 193 - 203 -
Robert Śnitko 188 - 203 -
Marcin Chludziński 177 - 187 -
Agata Górnicka 177 - 187 -
Robert Jastrzębski 193 - 203 -
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 177 - 187 -
Krzysztof Opolski 188 - 203 -
Radosław Sierpiński nd. nd. 41 -
Józef Wierzbowski 106 - 187 -
Maciej Zaborowski 177 - 187 -
Maciej Łopiński 195 - 89
Tomasz Kuczur 177 - 145 -
Alojzy Nowak 59 - nd. nd.

1) W tym wynagrodzenie i premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 9 września 2020 roku funkcji Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktów
2) W tym odprawa 246 tys. zł
3) W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 210 tys. zł i odprawa 233 tys. zł.
4) W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 257 tys. zł.
5) W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 210 tys. zł i odprawa 233 tys. zł.
6) W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 257 tys. zł.
7) W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 483 tys. zł i odprawa 242 tys. zł.
8) W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 193 tys. zł i odprawa 97 tys. zł.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2021

w tym część
wynagrodzenia
zmiennego za lata
2017 - 2019

w tym część
wynagrodzenia
zmiennego za lata
2017 - 2020
Zarząd, z czego: 892 - 119 -
Małgorzata Kot 224 - 119 -
Krzysztof Szypuła 668 1) - - -
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 736 1 592 3 325 1 540
Aleksandra Agatowska 784 285 980 370
Bartłomiej Litwińczuk 934 377 1 024 437
Dorota Macieja 934 377 1 024 437
Roman Pałac 921 2) 390 205 204
Tomasz Karusewicz 163 163 92 92

1) W tym wynagrodzenie stałe i premia roczna z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia – 9 września 2020 roku funkcji Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktów.
2) W tym wynagrodzenie z tyt. zakazu konkurencji 280 tys. zł i odprawa 140 tys. zł.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2020 1 stycznia – 31 grudnia 2021
Zarząd, z czego: 2 626 1 482
Beata Kozłowska-Chyła 118 218
Ernest Bejda 58 155
Małgorzata Kot 90 189
Krzysztof Kozłowski nd. 44
Tomasz Kulik 156 178
Maciej Rapkiewicz 160 185
Małgorzata Sadurska 241 217
Krzysztof Szypuła 101 136
Adam Brzozowski 214 nd.
Marcin Eckert 657 1) 160
Elżbieta Häuser-Schöneich 170 nd.
Paweł Surówka 661 2) nd.
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 699 587
Aleksandra Agatowska 214 214
Bartłomiej Litwińczuk 235 185
Dorota Macieja 209 173
Roman Pałac 39 -
Tomasz Karusewicz 2 15 3)

1) W tym 445 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.
2) W tym 515 tys. zł Advanced Management Program at Harvard Business School.
3) Świadczenia zaległe z PZU i PZU Życie.

Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze wobec byłych osób zarządzających i nadzorujących albo byłych członków organów administrujących ani zobowiązań zaciągniętych w związku z przedmiotowymi świadczeniami.