zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

7.5.1. Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 7 Zarzadzanie Ryzykiem > 75 Profil Ryzyka > 7.5.1. Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Ryzyko kredytowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające z wahań wiarygodności i zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych, kontrahentów i wszelkich dłużników, materializujące się niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta lub wzrostem spreadu kredytowego. Definicja obejmuje również ryzyko kredytowe w ubezpieczeniach finansowych.

Ryzyko kredytowe w Grupie PZU obejmuje:

 • ryzyko kredytowe w działalności bankowej – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze bankowym, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewywiązania się dłużnika lub kredytobiorcy ze swoich zobowiązań;
 • ryzyko kredytowe w ubezpieczeniach finansowych – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze ubezpieczeń finansowych, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewywiązania się klienta Grupy PZU – z zobowiązań wobec podmiotu trzeciego lub dłużnika/kredytobiorcy wobec klienta Grupy PZU; zagrożenie to może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia lub z niekorzystnego wpływu otoczenia gospodarczego;
 • ryzyko spreadu kredytowego – ryzyko poniesienia straty z tytułu zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych spowodowane zmianą poziomu spreadów kredytowych w odniesieniu do struktury terminowej stóp procentowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub wahania ich zmienności;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – ryzyko poniesienia straty w związku z nieoczekiwanym niewykonaniem zobowiązań przez kontrahentów i dłużników lub pogorszenia się ich zdolności kredytowej.

Ryzyko koncentracji to ryzyko wynikające z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe w Grupie PZU wynika bezpośrednio z działalności bankowej, działalności lokacyjnej, działalności w segmencie ubezpieczeń finansowych i gwarancji, a także umów reasekuracji oraz działalności bancassurance. W Grupie PZU wyróżnia się następujące rodzaje ekspozycji na ryzyko kredytowe:

 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez klienta wobec Grupy PZU z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (w działalności bankowej);
 • ryzyko bankructwa emitenta instrumentów finansowych, w które Grupa PZU inwestuje lub którymi obraca, np. obligacje korporacyjne;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta np. reasekuracja lub pozagiełdowe instrumenty pochodne oraz działalność bancassurance;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez klienta Grupy PZU wobec osoby trzeciej np. ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych, gwarancje ubezpieczeniowe.

7.5.1.1. Ryzyko koncentracji związane z działalnością kredytową

W tej sekcji przedstawiono informacje związane z działalnością kredytową banków Grupy PZU.

W celu zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom wynikającym z nadmiernej koncentracji zaangażowań zarówno Pekao, jak i Alior Bank ograniczają ryzyko koncentracji, ustanawiając limity i stosując normy koncentracji wynikające zarówno z przepisów zewnętrznych, jak i przyjętych wewnętrznie. Należą do nich m. in.:

 • zasady identyfikacji obszarów wystąpienia ryzyka koncentracji z tytułu działalności kredytowej;
 • uwzględnianie ryzyka koncentracji w procesie szacowania kapitału wewnętrznego; 
 • proces ustalania i aktualizowania wysokości limitów;
 • proces zarządzania limitami wraz z ustaleniem sposobu postępowania w przypadku przekroczenia dozwolonego poziomu limitu;
 • proces monitorowania ryzyka koncentracji, w tym sprawozdawczość;
 • kontrola procesu zarządzania ryzykiem koncentracji.

W procesie ustalenia i aktualizacji limitów koncentracji bierze się pod uwagę:

 • informacje o poziomie ryzyka kredytowego limitowanych segmentów portfela i ich wpływie na realizację założeń apetytu na ryzyko w zakresie jakości portfela kredytowego i pozycji kapitałowej;
 • wrażliwość limitowanych segmentów portfela na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym ocenianą w ramach cyklicznie przeprowadzanych testów warunków skrajnych;
 • wiarygodne informacje ekonomiczne i rynkowe dotyczące każdego z obszarów koncentracji zaangażowań, w szczególności wskaźniki makroekonomiczne, branżowe, informacje dotyczące trendów gospodarczych, z uwzględnieniem projekcji wysokości stóp procentowych, kursów wymiany, analizy ryzyka politycznego, ratingi rządów oraz instytucji finansowych;
 • wiarygodne informacje na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów, branż, gałęzi, sektorów gospodarki, informacji ogólnogospodarczych, w tym o sytuacji gospodarczej i politycznej krajów oraz inne informacje potrzebne do oceny ryzyka koncentracji;
 • interakcje między różnymi rodzajami ryzyka, tj.: ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności i operacyjnym.

Analizy ryzyka dokonuje się w ujęciu indywidualnym i portfelowym. Podejmowane działania prowadzą do:

 • minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu przy założonym poziomie zwrotu;
 • redukcji łącznego ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela kredytowego.

W ramach minimalizacji poziomu ryzyka pojedynczego zaangażowania każdorazowo przy udzielaniu kredytu lub innego produktu kredytowego ocenia się:

 • wiarygodność oraz zdolność kredytową z uwzględnieniem m.in. szczegółowej analizy źródła spłaty ekspozycji;
 • zabezpieczenia, w tym weryfikuje się ich stan formalno-prawny oraz ekonomiczny, z uwzględnieniem m. in. adekwatności LTV (ang. loan to value).

W celu wzmocnienia kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji, cyklicznie monitoruje się klientów, podejmując stosowne działania w przypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.

W zakresie minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela:

 • wyznacza i kontroluje się limity koncentracji;
 • monitoruje się sygnały wczesnego ostrzegania;
 • regularnie monitoruje się portfel kredytowy, kontrolując istotne parametry ryzyka kredytowego;
 • przeprowadza się regularne testy warunków skrajnych. 

7.5.1.2. Ryzyko kredytowe w działalności bankowej

Ocena ryzyka w procesie kredytowym

Udzielanie produktów kredytowych realizowane jest zgodnie z metodykami kredytowania właściwymi dla danego banku, a w jego ramach – segmentu klienta i rodzaju produktu. Proces nadawania ratingu wewnętrznego w obu bankach stanowi istotny element oceny ryzyka kredytowego klienta i transakcji, stanowiąc ważny etap w procesie podejmowania decyzji kredytowej zarówno o udzieleniu, jak i zmianie warunków kredytu oraz w procesie monitorowania jakości portfela kredytowego. Każdy z banków wypracował własne modele, stosowane w procesie oceny zdolności kredytowej klientów, poprzedzającej wydanie decyzji o udzieleniu produktu kredytowego. Modele bazują zarówno na informacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Udzielanie produktów kredytowych przebiega zgodnie z obowiązującymi w bankach procedurami operacyjnymi wskazującymi właściwe czynności wykonywane w procesie kredytowym, odpowiedzialne za nie jednostki oraz wykorzystywane narzędzia.

Decyzje kredytowe zapadają zgodnie z obowiązującym systemem podejmowania decyzji kredytowych (szczeble kompetencyjne dopasowane do poziomu ryzyka związanego z klientem oraz transakcją).

W celu regularnej oceny podejmowanego ryzyka kredytowego oraz mitygowania ewentualnych strat na ekspozycjach kredytowych, w okresie kredytowania monitoruje się sytuację klienta poprzez identyfikację sygnałów wczesnego ostrzegania oraz okresowe indywidualne przeglądy ekspozycji kredytowych.

W celu minimalizacji ryzyka kredytowego ustanawia się zabezpieczenia odpowiednie do ponoszonego ryzyka kredytowego, mając na uwadze poziom stopy odzysku z danego rodzaju zabezpieczenia. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia z obowiązku badania zdolności kredytowej klienta.

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie zwrotu udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i kosztami, jeśli kredytobiorca nie ureguluje należności w terminach ustalonych umową kredytową, a działania restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. Do akceptowanych zabezpieczeń należą m. in.: gwarancje, poręczenia, blokady, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, cesje wierzytelności, cesje z ubezpieczenia kredytu, weksle, hipoteki, pełnomocnictwa do rachunku bankowego i kaucje (jako szczególne formy zabezpieczeń). Przedmioty zabezpieczeń są weryfikowane w procesie kredytowym pod kątem prawnej możliwości skutecznego zabezpieczenia oraz ocenia się ich wartość rynkową, jak również wartość możliwą do odzyskania w ewentualnym procesie egzekucji.

Efekt finansowy ustanowionych zabezpieczeń dla portfela ekspozycji ocenianych indywidualnie z rozpoznaną utratą wartości na 31 grudnia 2021 roku wynosi 2 912 mln zł (na 31 grudnia 2020 roku: 2 658 mln zł). Jest to kwota, o którą poziom wymaganych odpisów z tytułu utraty wartości dla tego portfela byłby wyższy, gdyby przy ich szacowaniu nie zostały uwzględnione zdyskontowane przepływy pieniężne uzyskane z zabezpieczeń.

Na 31 grudnia 2021 roku Grupa PZU nie obserwuje negatywnego wpływu skutków pandemii COVID-19 na jakość portfela kredytowego, uwzględniając jednocześnie podwyższone ryzyka dla niektórych branż przy akceptacji nowych zaangażowań oraz przy nadawaniu ratingów wewnętrznych.

Scoring i rating kredytowy

Skala ratingowa jest zróżnicowana w zależności od banku, segmentu klienta oraz rodzaju transakcji. W poniższych tabelach zaprezentowano jakość portfeli kredytowych dla ekspozycji objętych wewnętrznymi modelami ratingowymi. Z uwagi na odmienne modele ratingowe stosowane przez Pekao i Alior Bank dane zaprezentowano dla każdego z banków oddzielnie.

Pekao


W 2021 roku w Pekao rozpoczął się proces dostosowywania skali ratingowej dla wewnętrznych modeli ratingowych na wzór skali ratingowej obowiązującej dla ratingów zewnętrznych – tzw. Masterskali, zgodnie z poniższą tabelą:

Opis Klasa
Klasy inwestycyjne
   Wysoka jakość AA, AA-
   Silna zdolność spłat A+, A, A-
   Adekwatna zdolność spłat BBB+, BBB, BBB-
Klasy spekulacyjne
   Prawdopodobna spłata, pewna stała niepewność BB+, BB, BB-
   Wysokie ryzyko braku spłaty B+, B, B-
   Bardzo wysokie ryzyko CCC
   Prawdopodobny default CC, C

Na koniec 2021 roku na Masterskalę zmapowano modele ratingowe w ramach segmentu klienta firmowego/przedsiębiorstw.

Portfel klienta detalicznego
(bez utraty wartości) objęty modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Mikroprzedsiębiorcy 3 813 964 - 4 777 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 1 (0% <= PD < 0,06%) 19 4 - 23 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 2 (0,06% <= PD < 0,14%) 230 22 - 252 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 3 (0,14% <= PD < 0,35%) 555 52 - 607 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,88%) 634 69 - 703 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 5 (0,88% <= PD < 2,10%) 715 94 - 809 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 6 (2,10% <= PD < 4,00%) 560 85 - 645 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 7 (4,00% <= PD < 7,00%) 653 131 - 784 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 8 (7,00% <= PD < 12,00%) 312 91 - 403 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 9 (12,00% <= PD < 22,00%) 135 114 - 249 nd. nd. nd. nd.
   Klasa 10 (22,00% <= PD < 100%) - 302 - 302 nd. nd. nd. nd.
Kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie 55 288 8 515 - 63 803 53 574 7 715 - 61 289
   Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,06%) 9 482 359 - 9 841 10 325 378 - 10 703
   Klasa 2 (0,06% <= PD < 0,19%) 4 810 268 - 5 078 5 054 296 - 5 350
   Klasa 3 (0,19% <= PD < 0,35%) 26 605 3 234 - 29 839 25 829 3 438 - 29 267
   Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,73%) 13 547 2 635 - 16 182 11 274 1 761 - 13 035
   Klasa 5 (0,73% <= PD < 3,50%) 622 960 - 1 582 787 1 013 - 1 800
   Klasa 6 (3,50% <= PD < 14,00%) 154 474 - 628 188 420 - 608
   Klasa 7 (14,00% <= PD < 100,00%) 68 585 - 653 117 409 - 526
Pożyczki gotówkowe konsumenckie 9 409 1 429 - 10 838 9 021 2 054 - 11 075
   Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,09%) 913 86 - 999 832 136 - 968
   Klasa 2 (0,09% <= PD < 0,18%) 1 644 64 - 1 708 1 630 141 - 1 771
   Klasa 3 (0,18% <= PD < 0,39%) 2 942 73 - 3 015 2 779 151 - 2 930
   Klasa 4 (0,39% <= PD < 0,90%) 2 313 62 - 2 375 2 252 232 - 2 484
   Klasa 5 (0,90% <= PD < 2,60%) 1 294 240 - 1 534 1 107 464 - 1 571
   Klasa 6 (2,60% <= PD < 9,00%) 250 414 - 664 318 396 - 714
   Klasa 7 (9,00% <= PD < 30,00%) 53 291 - 344 85 292 - 377
   Klasa 8 (30,00% <= PD < 100,00%) - 199 - 199 18 242 - 260
Limity odnawialne 139 77 - 216 123 74 - 197
   Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,02%) 6 3 - 9 6 3 - 9
   Klasa 2 (0,02% <= PD < 0,11%) 34 12 - 46 29 11 - 40
   Klasa 3 (0,11% <= PD < 0,35%) 42 21 - 63 41 20 - 61
   Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,89%) 40 15 - 55 32 16 - 48
   Klasa 5 (0,89% <= PD < 2,00%) 8 13 - 21 10 9 - 19
   Klasa 6 (2,00% <= PD < 4,80%) 6 8 - 14 5 6 - 11
   Klasa 7 (4,80% <= PD < 100,00%) 3 5 - 8 - 9 - 9
Razem segment klienta detalicznego 68 649 10 985 - 79 634 62 718 9 843 - 72 561

Portfel segmentu firmowego/ przedsiębiorstw (bez utraty wartości) objęty modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2021
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Duże przedsiębiorstwa (Masterskala) 21 976 1 629 - 23 605
   AA (0% <= PD <= 0,01000%) 59 - - 59
   AA- (0,01000% < PD <= 0,01700%) - - - -
   A+ (0,01700% < PD <= 0,02890%) - - - -
   A (0,02890% < PD <= 0,04913%) 3 - - 3
   A- (0,04193% < PD <= 0,08352%) 6 - - 6
   BBB+ (0,08352% < PD <= 0,14199%) 1 560 1 - 1 561
   BBB (0,14199% < PD <= 0,24138%) 306 5 - 311
   BBB- (0,24138% < PD <= 0,41034%) 1 039 56 - 1 095
   BB+ (0,41034% < PD <= 0,69758%) 2 576 22 - 2 598
   BB (0,69758% < PD <= 1,18588%) 4 124 69 - 4 193
   BB- (1,18588% < PD <= 2,01599%) 3 675 83 - 3 758
   B+ (2,01599% < PD <= 3,42719%) 4 036 79 - 4 115
   B (3,42719% < PD <= 5,82622%) 1 655 26 - 1 681
   B- (5,82622% < PD <= 9,90458%) 2 411 787 - 3 198
   CCC (9,90458% < PD <= 16,83778%) 480 494 - 974
   CC (16,83778% < PD <= 28,62423%) 38 3 - 41
   C (28,62423% < PD <= 100%) 8 4 - 12
Małe i średnie przedsiębiorstwa (Masterskala) 15 368 2 175 - 17 543
   AA (0% <= PD <= 0,01000%) - - - -
   AA- (0,01000% < PD <= 0,01700%) - - - -
   A+ (0,01700% < PD <= 0,02890%) - - - -
   A (0,02890% < PD <= 0,04913%) 25 1 - 26
   A- (0,04193% < PD <= 0,08352%) 69 2 - 71
   BBB+ (0,08352% < PD <= 0,14199%) 339 2 - 341
   BBB (0,14199% < PD <= 0,24138%) 1 469 5 - 1 474
   BBB- (0,24138% < PD <= 0,41034%) 1 336 17 - 1 353
   BB+ (0,41034% < PD <= 0,69758%) 2 448 79 - 2 527
   BB (0,69758% < PD <= 1,18588%) 2 170 90 - 2 260
   BB- (1,18588% < PD <= 2,01599%) 1 865 203 - 2 068
   B+ (2,01599% < PD <= 3,42719%) 2 149 152 - 2 301
   B (3,42719% < PD <= 5,82622%) 1 447 342 - 1 789
   B- (5,82622% < PD <= 9,90458%) 1 776 522 - 2 298
   CCC (9,90458% < PD <= 16,83778%) 223 652 - 875
   CC (16,83778% < PD <= 28,62423%) 52 59 - 111
   C (28,62423% < PD <= 100%) - 49 - 49
Przedsiębiorstwa objęte modelem ratingowym Pekao Banku Hipotecznego SA 330 178 - 508
   Klasa 1 112 5 - 117
   Klasa 2 201 18 - 219
   Klasa 3 16 73 - 89
   Klasa 4 1 8 - 9
   Klasa 5 - 48 - 48
   Klasa 6 - 16 - 16
   Klasa 7 - 10 - 10
Razem segment przedsiębiorstw 37 674 3 982 - 41 656

Portfel segmentu przedsiębiorstw (bez utraty wartości) objęty modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Klient korporacyjny 22 777 3 856 - 26 633
   Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,14%) 122 - - 122
   Klasa 2 (0,14% <= PD < 0,25%) 1 010 4 - 1 014
   Klasa 3 (0,25% <= PD < 0,42%) 2 518 5 - 2 523
   Klasa 4 (0,42% <= PD < 0,77%) 5 847 64 - 5 911
   Klasa 5 (0,77% <= PD < 1,42%) 5 556 735 - 6 291
   Klasa 6 (1,42% <= PD < 2,85%) 2 468 578 - 3 046
   Klasa 7 (2,85% <= PD < 6,00%) 3 970 802 - 4 772
   Klasa 8 (6,00% <= PD < 12,00%) 1 264 1 517 - 2 781
   Klasa 9 (12,00% <= PD < 100,00%) 22 151 - 173
Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) 2 382 344 - 2 726
   Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,06%) 16 - - 16
   Klasa 2 (0,06% <= PD < 0,14%) 192 2 - 194
   Klasa 3 (0,14% <= PD < 0,35%) 623 37 - 660
   Klasa 4 (0,35% <= PD < 0,88%) 645 59 - 704
   Klasa 5 (0,88% <= PD < 2,10%) 484 80 - 564
   Klasa 6 (2,10% <= PD < 4,00%) 241 56 - 297
   Klasa 7( 4,00% <= PD < 7,00%) 93 45 - 138
   Klasa 8 (7,00% <= PD < 12,00%) 59 26 - 85
   Klasa 9 (12,00% <= PD < 22,00%) 15 16 - 31
   Klasa 10 (22,00% <= PD < 100,00%) 14 23 - 37
Segment przedsiębiorstw objęty modelem ratingowym Pekao Banku Hipotecznego SA 409 235 - 644
   Klasa 1 4 4 - 8
   Klasa 2 12 9 - 21
   Klasa 3 110 22 - 132
   Klasa 4 283 188 - 471
   Klasa 5 - 12 - 12
Razem segment przedsiębiorstw 25 568 4 435 - 30 003

Jednostki samorządu terytorialnego (bez utraty wartości) objęte modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2021
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
AA (0% <= PD <= 0,01000%) - - - -
AA- (0,01000% < PD <= 0,01700%) - - - -
A+ (0,01700% < PD <= 0,02890%) - - - -
A (0,02890% < PD <= 0,04913%) 1 - - 1
A- (0,04193% < PD <= 0,08352%) 139 - - 139
BBB+ (0,08352% < PD <= 0,14199%) 25 - - 25
BBB (0,14199% < PD <= 0,24138%) 218 - - 218
BBB- (0,24138% < PD <= 0,41034%) 117 - - 117
BB+ (0,41034% < PD <= 0,69758%) 533 - - 533
BB (0,69758% < PD <= 1,18588%) 26 - - 26
BB- (1,18588% < PD <= 2,01599%) 138 - - 138
B+ (2,01599% < PD <= 3,42719%) - - - -
B (3,42719% < PD <= 5,82622%) - - - -
B- (5,82622% < PD <= 9,90458%) - - - -
CCC (9,90458% < PD <= 16,83778%) - - - -
CC (16,83778% < PD <= 28,62423%) - - - -
C (28,62423% < PD <= 100%) - - - -
Razem jednostki samorządu terytorialnego 1 197 - - 1 197

Jednostki samorządu terytorialnego (bez utraty wartości) objęte modelem ratingowym – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Klasa 1 (0,00% <= PD < 0,04%) 6 - - 6
Klasa 2 (0,04% <= PD < 0,06%) 223 - - 223
Klasa 3 (0,06% <= PD < 0,13%) 84 - - 84
Klasa 4 (0,13% <= PD < 0,27%) 377 - - 377
Klasa 5 (0,27% <= PD < 0,50%) 319 - - 319
Klasa 6 (0,50% <= PD < 0,80%) 466 - - 466
Klasa 7 (0,80% <= PD < 1,60%) 130 - - 130
Klasa 8 (1,60% <= PD < 100,00%) - - - -
Razem jednostki samorządu terytorialnego 1 605 - - 1 605

Portfel ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego w rozumieniu Rozporządzenia CRR – bez utraty wartości – wg klas nadzorczych – wartość bilansowa brutto 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Wysoka 497 8 - 505 449 - - 449
Dobra 3 111 2 100 - 5 211 2 475 1 911 - 4 386
Zadowalająca 98 562 - 660 105 842 - 947
Słaba - 3 - 3 - - - -
Razem 3 706 2 673 - 6 379 3 029 2 753 - 5 782

Portfel 31 grudnia 2021
Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości 157 095 -1 669 155 426
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu klienta detalicznego 79 634 -571 79 063
Mikroprzedsiębiorcy 4 777 -45 4 732
Klienci indywidualni 74 857 -526 74 331
Kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone hipotecznie) 63 803 -205 63 598
Pożyczki gotówkowe (konsumenckie) 10 838 -316 10 522
Limity odnawialne 216 -5 211
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu firmowego/przedsiębiorstw 41 656 -337 41 319
Duże przedsiębiorstwa (Masterskala) 23 605 -154 23 451
Małe i średnie przedsiębiorstwa (Masterskala) 17 543 -181 17 362
Segment przedsiębiorstw objęty modelem ratingowym Pekao Banku Hipotecznego SA 508 -2 506
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego (Masterskala) 1 197 -2 1 195
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego 6 379 -147 6 232
Ekspozycje nieobjęte wewnętrznym modelem ratingowym 28 229 -612 27 617
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości 9 091 -6 073 3 018
Razem należności od klientów z tytułu kredytów podlegające utracie wartości 1) 166 186 -7 742 158 444

1) Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane wg zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Portfel 31 grudnia 2020
Wartość bilansowa brutto Odpis Wartość bilansowa netto
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości 140 153 -1 529 138 624
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu klienta indywidualnego 72 561 -635 71 926
Kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone hipotecznie) 61 289 -253 61 036
Pożyczki gotówkowe (konsumenckie) 11 075 -378 10 697
Limity odnawialne 197 -4 193
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu przedsiębiorstw 30 003 -279 29 724
Klienci korporacyjni 26 633 -213 26 420
Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) 2 726 -62 2 664
Segment przedsiębiorstw objęty modelem ratingowym Pekao Banku Hipotecznego SA 644 -4 640
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego (Masterskala) 1 605 - 1 605
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego 5 782 -114 5 668
Ekspozycje nieobjęte modelem ratingowym 30 202 -501 29 701
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości 8 516 -5 595 2 921
Razem należności od klientów z tytułu kredytów podlegające utracie wartości 1) 148 669 -7 124 141 545

1 Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane wg zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Alior Bank


Należności od klientów z tytułu kredytów – nieprzeterminowane 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 i POCI Razem
Segment detaliczny 32 676 1 179 - 33 855 29 535 1 559 - 31 094
   PD < 0,18% 10 869 150 - 11 019 3 364 22 - 3 386
   0,18% <= PD < 0,28% 1 860 20 - 1 880 3 451 25 - 3 476
   0,28% <= PD < 0,44% 2 373 43 - 2 416 3 049 24 - 3 073
   0,44% <= PD <0,85% 2 902 22 - 2 924 5 080 62 - 5 142
   0,85% <= PD <1,33% 3 088 36 - 3 124 2 927 71 - 2 998
   1,33% <= PD <2,06% 3 354 53 - 3 407 3 197 151 - 3 348
   2,06% <= PD <3,94% 2 849 78 - 2 927 4 993 391 - 5 384
   3,94% <= PD <9,10% 3 993 344 - 4 337 2 114 277 - 2 391
   PD => 9,1%       1 345 433 - 1 778 1 272 536 - 1 808
   Brak scoringu 43 - - 43 88 - - 88
Segment biznesowy 13 709 4 452 - 18 161 13 936 3 802 - 17 738
   PD< 0,28% 77 1 - 78 8 1 - 9
   0,28% <= PD <0,44% 376 - - 376 40 1 - 41
   0,44% <= PD <0,85% 308 69 - 377 225 65 - 290
   0,85% <= PD <1,33% 1 849 218 - 2 067 2 239 100 - 2 339
   1,33% <= PD <2,06% 1 811 217 - 2 028 2 411 184 - 2 595
   2,06% <= PD <3,94% 4 576 315 - 4 891 2 399 377 - 2 776
   3,94% <= PD <9,1% 3 452 1 320 - 4 772 4 362 1 230 - 5 592
   PD => 9,1% 1 098 2 312 - 3 410 2 026 1 844 - 3 870
   Brak scoringu 162 - - 162 226 - - 226
Razem – należności od klientów z tytułu kredytów – nieprzeterminowane 46 385 5 631 - 52 016 43 471 5 361 - 48 832

Należności od klientów z tytułu kredytów – przeterminowane 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Koszyk 1 i Koszyk 2 2 552 2 948
   Segment detaliczny 1 438 1 438
   Segment biznesowy 1 114 1 510
Koszyk 3 1 883 2 409
   Segment detaliczny 645 754
   Segment biznesowy 1 238 1 655
POCI 400 520
   Segment detaliczny 125 174
   Segment biznesowy 275 346
Razem aktywa przeterminowane 4 835 5 877

7.5.1.3. Ekspozycje restrukturyzowane

Za ekspozycję restrukturyzowaną uznaje się ekspozycję, której warunki spłaty zostały zmienione w trakcie trwania zobowiązania, wobec dłużnika, który doświadcza lub prawdopodobnie doświadczy trudności finansowych. Zmiana warunków umownych obejmuje działania restrukturyzacyjne takie jak m. in.:

 • wydłużenie okresu kredytowania (w formie zawarcia aneksu do umowy) lub podpisanie umowy restrukturyzacyjnej (w przypadku zadłużenia w całości przeterminowanego), co skutkuje zmniejszeniem raty kapitałowo-odsetkowej;
 • zmiana warunków umowy pozwalająca na niższe niż umowne spłaty odsetek lub kapitału;
 • umowa podlegająca refinansowaniu.

Ekspozycja restrukturyzowana, którą sklasyfikowano jako nieobsługiwaną (z powodu podjęcia działań restrukturyzacyjnych lub przed podjęciem działań restrukturyzacyjnych) lub którą przeniesiono z kategorii ekspozycji obsługiwanych do nieobsługiwanych, w tym w wyniku przeterminowania o ponad 30 dni ekspozycji restrukturyzowanej w okresie warunkowym jest uznawana za nieobsługiwaną ekspozycję restrukturyzowaną (tzw. ekspozycję forborne).

W przypadku udzielenia wakacji kredytowych lub innych działań łagodzących skutki pandemii COVID-19 Grupa PZU stosuje podejście zgodne ze wskazówkami regulacyjnymi w tym zakresie i nie klasyfikuje takich pozycji automatycznie jako forborne.

 

Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Analiza indywidualna Analiza grupowa Analiza indywidualna Analiza grupowa
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie   Ekspozycje forborne brutto 1 033 987 2 708 1 125 1 859 7 712 1 153 1 385 1 965 1 031 2 054 7 588
   Odpis z tytułu utraty wartości -6 -110 -1 205 -628 -1 486 -3 435 -12 -155 -927 -524 -1 509 -3 127
   Ekspozycje forborne netto 1 027 877 1 503 497 373 4 277 1 141 1 230 1 038 507 545 4 461
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy X X X X X 1 X X X X X 1
Razem 1 027 877 1 503 497 374 4 278 1 141 1 230 1 038 507 545 4 462

Zmiana stanu wartości bilansowej netto ekspozycji forborne 1 stycznia
- 31 grudnia 2021
1 stycznia
- 31 grudnia 2020
Bilans otwarcia 4 462 3 215
Wartość ekspozycji ujętych w okresie 1 704 3 090
Wartość ekspozycji wyłączonych w okresie -1 172 -702
Zmiana odpisów aktualizujących -28 -761
Inne zmiany -688 -380
Razem należności netto 4 278 4 462

7.5.1.4. Ryzyko kredytowe związane z działalnością inwestycyjną

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie PZU wynikającym z działalności inwestycyjnej reguluje szereg dokumentów zatwierdzonych przez rady nadzorcze, zarządy i dedykowane komitety.

Zaangażowanie obarczone ryzykiem kredytowym wobec poszczególnych kontrahentów oraz emitentów podlega ograniczeniom poprzez ustanawiane limity zaangażowania. Limity są ustanawiane przez dedykowane komitety na podstawie analiz ryzyk związanych z danym zaangażowaniem, z uwzględnieniem sytuacji finansowej podmiotów lub grup podmiotów powiązanych oraz wpływu tych zaangażowań na wystąpienie ryzyka koncentracji. Uzupełniającym czynnikiem mitygującym zidentyfikowane ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji w działalności inwestycyjnej są ograniczenia jakościowe wobec zaangażowań ustanawiane zgodnie z kompetencjami poszczególnych komitetów.

Limity odnoszą się do zaangażowania wobec pojedynczego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych (zarówno limity kredytowe, jak i limity koncentracji). Wykorzystanie limitów w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji podlega raportowaniu i monitorowaniu. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu podejmowane są odpowiednie działania zdefiniowane w regulacjach wewnętrznych.

W zakresie oceny ryzyka kredytowego danego podmiotu wyznacza się wewnętrzne ratingi kredytowe (podejście do wyznaczania ratingu różni się w zależności od typu podmiotu). Ratingi są oparte na analizie ilościowej oraz jakościowej i stanowią jeden z podstawowych elementów procesu ustanawiania limitów zaangażowania. Jakość kredytowa kontrahentów oraz emitentów podlega cyklicznemu monitoringowi. Jednym z podstawowych elementów monitoringu jest okresowa aktualizacja ratingów wewnętrznych.

Jednostki ds. ryzyka identyfikują, dokonują pomiaru i monitorują narażenie na ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji związane z działalnością inwestycyjną, w szczególności opiniują wnioski o ustalenie limitów zaangażowania kierowane na poszczególne komitety.

Informacje o jakości kredytowej aktywów związanych z działalnością inwestycyjną zaprezentowano w punkcie 38.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe

W kolejnych tabelach zaprezentowano ekspozycję na ryzyko kredytowe aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym w poszczególnych kategoriach ratingów nadanych przezzenętrzne agencje ratingowe. Ekspozycję na ryzyko kredytowe wynikające z transakcji warunkowych przedstawiono jako ekspozycję wobec emitenta papierów przyjętych jako zabezpieczenie.

W zestawieniu nie uwzględniono należności od klientów z tytułu kredytów oraz należności z tytułu umów ubezpieczeniowych. Wynikało to ze znacznego rozproszenia tych portfeli aktywów, skutkującego m.in. znacznym udziałem należności od osób fizycznych i podmiotów nie posiadających ratingów.

Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na 31 grudnia 2021 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie – wartość bilansowa 73 828 346 - 9 74 183
- wartość bilansowa brutto 73 897 354 35 39 74 325
- od AAA do A 60 350 - - - 60 350
- od BBB do B 1 242 35 - - 1 277
- brak ratingu 12 305 319 35 39 12 698
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -69 -8 -35 -30 -142
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wartość bilansowa 44 788 251 - - 45 039
- od AAA do A 35 806 - - - 35 806
- od BBB do B 5 117 127 - - 5 244
- brak ratingu 3 865 124 - - 3 989
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 1) -54 -26 - - -80
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – wartość bilansowa X X X X 2 466
- od AAA do A X X X X 1 142
- od BBB do B X X X X 171
- brak ratingu X X X X 145
- aktywa na ryzyko klienta X X X X 1 008
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych i transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży – wartość bilansowa 5 501 - - - 5 501
- wartość bilansowa brutto 5 502 - - - 5 502
- od AAA do A 796 - - - 796
- od BBB do B 519 - - - 519
- brak ratingu 4 167 - - - 4 167
- aktywa na ryzyko klienta 20 - - - 20
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -1 - - - -1
Pożyczki – wartość bilansowa 3 517 69 - - 3 586
- wartość bilansowa brutto 3 522 75 - - 3 597
- od BBB do B 150 - - - 150
- brak ratingu 3 372 75 - - 3 447
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -5 -6 - - -11
Instrumenty pochodne X X X X 8 328
- od AAA do A X X X X 6 632
- od BBB do B X X X X 882
- brak ratingu X X X X 782
- aktywa na ryzyko klienta X X X X 32
Udział reasekuratorów w rezerwach szkodowych X X X X 1 399
- od AAA do A X X X X 1 192
- od BBB do B X X X X 8
- brak ratingu X X X X 199
Należności z tytułu reasekuracji X X X X 63
- od AAA do A X X X X 35
- brak ratingu X X X X 28
Razem 127 634 666 - 9 140 565

1) Odpis ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na 31 grudnia 2020 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie – wartość bilansowa 57 800 71 - - 57 871
- wartość bilansowa brutto 57 850 73 34 - 57 957
- od AAA do A 49 199 - - - 49 199
- od BBB do B 609 35 - - 644
- brak ratingu 8 042 38 34 - 8 114
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -50 -2 -34 - -86
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wartość bilansowa 63 387 256 - - 63 643
- od AAA do A 47 181 - - - 47 181
- od BBB do B 5 495 55 - - 5 550
- brak ratingu 10 711 201 - - 10 912
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 1) -68 -13 - -81
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – wartość bilansowa X X X X 3 566
- od AAA do A X X X X 1 999
- od BBB do B X X X X 161
- brak ratingu X X X X 220
- aktywa na ryzyko klienta X X X X 1 186
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych i transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży – wartość bilansowa 5 609 - - - 5 609
- wartość bilansowa brutto 5 610 - - - 5 610
- od AAA do A 1 156 - - - 1 156
- od BBB do B 328 - - - 328
- brak ratingu 4 093 - - - 4 093
- aktywa na ryzyko klienta 33 - - - 33
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -1 - - - -1
Pożyczki – wartość bilansowa 3 311 73 - - 3 384
- wartość bilansowa brutto 3 318 79 - - 3 397
- od BBB do B 40 - - - 40
- brak ratingu 3 278 79 - - 3 357
- odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -7 -6 - - -13
Instrumenty pochodne X X X X 6 339
- od AAA do A X X X X 4 718
- od BBB do B X X X X 485
- brak ratingu X X X X 1 108
- aktywa na ryzyko klienta X X X X 28
Udział reasekuratorów w rezerwach szkodowych X X X X 1 176
- od AAA do A X X X X 1 022
- od BBB do B X X X X 1
- brak ratingu X X X X 153
Należności z tytułu reasekuracji X X X X 55
- od AAA do A X X X X 35
- brak ratingu X X X X 20
Razem 130 107 400 - - 141 643

1 Odpis ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.

7.5.1.5. Ryzyko kredytowe reasekuratora w działalności ubezpieczeniowej

Grupa PZU zawiera umowy reasekuracyjne o charakterze nieproporcjonalnym oraz proporcjonalnym w celu ograniczenia zobowiązań wynikających z podstawowej działalności. Reasekuracja jest obciążona ryzykiem kredytowym związanym z ryzykiem niewykonania zobowiązania przez reasekuratora.

Jakość kredytową reasekuratorów ocenia się na podstawie danych rynkowych, danych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. ze Standard&Poor’s, a także na podstawie modelu wewnętrznego. Model dzieli reasekuratorów na kilka klas, w zależności od poziomu szacowanego ryzyka. Akceptuje się tylko podmioty o ryzyku niższym niż ustalony punkt odcięcia. Akceptacja nie jest automatyczna, a analizę uzupełnia się o ocenę dokonaną przez brokerów reasekuracyjnych. W ramach monitoringu ryzyka kredytowego ww. ocenę danego podmiotu aktualizuje się raz na kwartał.

W poniższych tabelach przedstawiono ryzyko kredytowe reasekuratorów, z którymi współpracowały spółki Grupy PZU.

Reasekurator Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (netto) na 31 grudnia 2021 Rating A.M. Best wg stanu na 31 grudnia 2021 1)
Reasekurator 1 268 A+
Reasekurator 2 215 brak ratingu
Reasekurator 3 168 A+
Reasekurator 4 129 A++
Reasekurator 5 126 AA-
Reasekurator 6 117 A+
Reasekurator 7 89 AA-
Reasekurator 8 76 A+
Reasekurator 9 58 A+
Reasekurator 10 50 A+
Pozostali, w tym: 2) 1 244
Posiadający rating inwestycyjny 1 110
Posiadający rating poniżej inwestycyjnego lub bez ratingu 134
Razem 2 540

1) W przypadku braku ratingu A.M. Best uwzględniono rating agencji Standard&Poor's.
2) W pozycji „Pozostali” wykazano udziały reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych o mniejszej wartości bilansowej niż dla wymienionych powyżej.

Reasekurator Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych (netto) na 31 grudnia 2020 Rating Standard&Poor's wg stanu na 31 grudnia 2020 1)
Reasekurator 1 218 A+
Reasekurator 2 170 brak ratingu
Reasekurator 3 135 A+
Reasekurator 4 104 A++
Reasekurator 5 98 A+
Reasekurator 6 66 A+
Reasekurator 7 55 A+
Reasekurator 8 47 A+
Reasekurator 9 45 AA-
Reasekurator 10 44 AA-
Pozostali, w tym: 2) 1 119
Posiadający rating inwestycyjny 979
Posiadający rating poniżej inwestycyjnego lub bez ratingu 140
Razem 2 101

1) W przypadku braku ratingu A.M. Best uwzględniono rating agencji Standard&Poor's.
2) W pozycji „Pozostali” wykazano udziały reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych o mniejszej wartości bilansowej niż dla wymienionych powyżej. 

Ryzyko kontrahenta związane z reasekuracją jest ograniczane poprzez współpracę Grupy PZU z wieloma reasekuratorami o wiarygodnym ratingu kredytowym.

7.5.1.6. Koncentracja ryzyka w ryzyku kredytowym

Poniższa tabela prezentuje koncentrację branżową zaangażowań Grupy PZU według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) uwzględniającą:

 • wartość zaangażowania w lokaty finansowe takie jak instrumenty kapitałowe, dłużne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży, rachunki bankowe i depozyty terminowe;
 • sumy ubezpieczeniowe udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych;
 • limity odpowiedzialności dla ubezpieczeń wierzytelności pieniężnych;
 • wartość kredytów (wartość bilansowa brutto oraz zaangażowanie pozabilansowe).

Segment branżowy  31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 16,08% 14,54%
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11,94% 12,83%
C. Przetwórstwo przemysłowe 16,27% 16,09%
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 13,51% 12,70%
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8,12% 8,78%
F. Budownictwo 5,65% 5,89%
H. Transport i gospodarka magazynowa 5,51% 5,47%
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 4,63% 4,79%
J. Informacja i komunikacja 2,74% 2,59%
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 5,24% 6,79%
B. Górnictwo i wydobywanie 1,08% 1,19%
Pozostałe sektory 9,23% 8,34%
Razem 100,00% 100,00%