zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Dochody Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Dochody Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Składki

W 2021 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 25 080 mln zł, czyli o 5,1% (1 214 mln zł) więcej niż w 2020 roku. Na zmianę przypisu składki brutto (z wyłączeniem składki między segmentami) największy wpływ miały:

 • wzrost o 695 mln zł (+6,8% r/r, do poziomu 10 895 mln zł) sprzedaży w segmencie klienta masowego w Polsce – dotyczył zwłaszcza ubezpieczeń NNW i pozostałych, głównie ubezpieczeń wypadku w rezultacie rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy do kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych, ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, głównie ubezpieczeń upraw wskutek wyższej niż przed rokiem puli dotacji z budżetu państwa oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Auto Casco w efekcie wzrostu liczby ubezpieczeń oraz wyższej średniej ceny;
 • wzrost o 237 mln zł (+8,0%, do poziomu 3 199 mln zł) przypisu składki w segmencie klienta korporacyjnego – w tym ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych w segmencie klienta korporacyjnego w konsekwencji wznowienia długoterminowej umowy o wysokiej wartości i zwiększenia przypisu składki z umowy z klientem z branży paliwowo-energetycznej;
 • wzrost o 221 mln zł (+11,1% r/r, do poziomu 2 206 mln zł) sprzedaży w spółkach zagranicznych w tym głównie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych Auto Casco oraz zdrowotnych w krajach bałtyckich;
 • wzrost o 38 mln zł (+2,2% r/r, do poziomu 1 750 mln zł) przypisu składki w segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie, głównie w związku z rozwojem sprzedaży produktów ochronnych oferowanych we współpracy z bankami oraz stale rosnącym przypisem składki produktów ochronnych o charakterze kapitałowym i terminowym oferowanychw kanałach własnych;
 • wzrost o 23 mln zł (+0,3% r/r, do poziomu 7 030 mln zł) sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – w szczególności zdrowotnych zawieranych w formie grupowej lub kontynuowanej oraz aktywnej dosprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych.

Struktura składki przypisanej brutto Grupy PZU (w %)

Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowości

Segmenty ubezpieczeń (mln zł), lokalne standardy rachunkowości 2017 2018 2019 2020 2021
RAZEM 22 847 23 470 24 191 23 866 25 080
Razem ubezpieczenia majątkowe i osobowe – Polska (składka przypisana na zewnątrz) 12 702 13 384 13 596 13 162 14 094
Ubezpieczenia masowe - Polska 10 029 10 325 10 332 10 200 10 895
   OC komunikacyjne 4 606 4 610 4 383 4 205 4 199
   AC komunikacyjne 2 406 2 524 2 572 2 513 2 688
   Inne produkty 3 017 3 191 3 377 3 482 4 008
Ubezpieczenia korporacyjne - Polska 2 673 3 059 3 264 2 962 3 199
   OC komunikacyjne 735 845 814 677 645
   AC komunikacyjne 848 878 827 669 718
   Inne produkty 1 090 1 336 1 623 1 616 1 836
Razem ubezpieczenia na życie - Polska 8 519 8 237 8 546 8 719 8 780
   Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane - Polska 6 855 6 891 6 966 7 007 7 030
   Ubezpieczenia indywidualne - Polska 1 664 1 346 1 581 1 712 1 750
Razem ubezpieczenia majątkowe i osobowe - Ukraina i kraje bałtyckie 1 527 1 729 1 897 1 897 2 026
   Ukraina - ubezpieczenia majątkowe i osobowe 181 202 256 214 249
   Kraje bałtyckie - ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1 346 1 527 1 641 1 613 1 777
Razem ubezpieczenia na życie - Ukraina i kraje bałtyckie 100 120 151 158 180
   Ukraina - ubezpieczenia na życie 42 55 79 77 90
   Kraje bałtyckie - ubezpieczenia na życie 58 65 72 81 90

Przychody netto z tytułu prowizji i opłat

W 2021 roku przychody netto z tytułu prowizji i opłat wyniosły 3 544 mln zł i były o 378 mln zł, a więc o 11,9% wyższe niż w poprzednim roku.

Na wysokość przychodów złożyły się głównie:

 • przychody netto z tytułu prowizji i opłat w działalności bankowej – w wysokości 2 911 mln zł, wyższe o 389 mln zł, a więc 15,4% w stosunku do poprzedniego roku, zawierały głównie: prowizje maklerskie, przychody i koszty związane z obsługą rachunków bankowych oraz kart płatniczych i kredytowych, a także wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń;
 • przychody z tytułu ubezpieczeń emerytalnych – w wysokości 154 mln zł, wyższe o 24 mln zł, a więc 18,5%, w stosunku do poprzedniego roku; wzrost dotyczył przychodów z tytułu rachunku rezerwowego jak również przychodów z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie;
 • przychody i opłaty od funduszy i towarzystw funduszy inwestycyjnych – w wysokości 474 mln zł, niższe o 35 mln zł, a więc o 6,9%, w stosunku do 2020 roku.

Wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych bez Banku Pekao i Alior Banku był w 2021 roku na niższym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku, co było spowodowane niższymi wynikami portfeli długu zmiennokuponowego wskutek przedpłat ekspozycji o wysokiej rentowności, a także spadkiem kursu euro względem złotego wobec wzrostu w ubiegłym roku, jak również słabszymi wynikami z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych. Same wyniki z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów stanowiących pokrycie produktów inwestycyjnych nie mają wpływu na łączny wynik netto Grupy PZU, ponieważ są równoważone przez zmianę poziomu odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto.

Wpływ powyższych czynników częściowo kompensowany:

 • wzrostem wyceny akcji spółki z branży logistycznej w efekcie wejścia na giełdę;
 • wysokim wynikiem portfela nieruchomości ze względu na wzrost wyceny certyfikatów PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2;
 • wysokim wynikiem portfela Private Equity w efekcie lepszej sytuacji na rynku technologicznym, gdzie przede wszystkim inwestują fundusze portfelowe;
 • wyższym wynikiem portfela obligacji skarbowych polskich (AC) w związku ze zwiększeniem poziomu aktywów.

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było w 2021 roku ujemne i wyniosło 2 315 mln zł wobec także ujemnego, wynoszącego 3 990 mln zł, salda w 2020 roku. Miały na to wpływ następujące czynniki:

 • w analogicznym okresie ubiegłego roku efekty jednorazowe: odpis z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku – w wysokości 746 mln zł i Banku Pekao – w wysokości 555 mln zł, oraz odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku (tj. znaku towarowego i relacji z klientami) w kwocie 161 mln zł;
 • mniejsze opłaty na BFG – spadły z 541 mln zł w 2020 roku do 396 mln zł w 2021 roku ze względu na niższą składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków;
 • większe obciążenie podatkiem od instytucji finansowych – wzrosło dla Grupy PZU (działalności ubezpieczeniowej i bankowej łącznie) z 1 203 mln zł w 2020 roku do 1 290 mln zł w 2021 roku, co było efektem wyższego obciążenia działalności bankowej ze względu na wzrost aktywów będących podstawą opodatkowania (stawka podatku bankowego nie uległa zmianie);
 • niższe o 45 mln zł koszty amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek;
 • rozwiązanie w ubiegłym roku rezerwy w wysokości 57 mln zł na karę nałożoną na PZU decyzją prezesa UOKiK z 30 grudnia 2011 roku.