zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Odszkodowania i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Grupy PZU

PZU Raport Roczny 2021 > Odszkodowania i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Grupy PZU
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły w 2021 roku wartość 15 731 mln zł i były o 1,0% wyższe niż
w poprzednim roku. Na zmianę wpłynęły przede wszystkim:

  • w ubezpieczeniach na życie wzrost świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonych i współubezpieczonych w 2021 roku, co jest skorelowane z częstością tych zdarzeń w całej populacji zgodnie z danymi GUS;
  • wyższe świadczenia na dodatkach związane z leczeniem szpitalnym i operacjami chirurgicznymi oraz trwałym inwalidztwem i uszczerbkiem w ubezpieczeniach grupowych i kontynuowanych, co wynikało z wyjątkowo niskich świadczeń w zeszłym roku w związku z niższą aktywnością związaną z początkiem pandemii;
  • spadek rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie o charakterze inwestycyjnym zarówno w efekcie niższych wpłat na rachunki funduszy kapitałowych jak również w wyniku niższych wyników z działalności lokacyjnej względem wyników osiągniętych w roku ubiegłym (drugi efekt bez wpływu na wynik netto Grupy PZU; pozycja jest pochodną niższych wyników z działalności inwestycyjnej na portfelu aktywów na pokrycie produktów inwestycyjnych);
  • wzrost szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych będący wypadkową wyższej częstości szkód w OC komunikacyjnym (stopniowy powrót do naturalnych przebiegów szkodowych po okresie pandemii) w segmencie ubezpieczeń masowych oraz ograniczenia średniej wypłaty;
  • niższy niż przed rokiem poziom szkód powodowanych przez zjawiska atmosferyczne w segmencie klienta masowego - w tym opadów deszczu i gradu;
  • poprawa wskaźnika szkodowości w grupie ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami oraz ubezpieczeniach różnych ryzyk finansowych w segmencie klienta korporacyjnego (w 2020 roku wyższa szkodowość portfela ubezpieczeń podmiotów medycznych).