zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

7.5.3. Ryzyko rynkowe

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 7 Zarzadzanie Ryzykiem > 75 Profil Ryzyka > 7.5.3. Ryzyko rynkowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Ryzyko rynkowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań zmienności rynkowych cen aktywów, spreadu kredytowego, wartości zobowiązań i instrumentów finansowych.

Ryzyko rynkowe w Grupie PZU obejmuje:

 • ryzyko cen akcji – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen akcji lub wahań zmienności rynkowych cen akcji;
 • ryzyko cen udziałów i akcji nienotowanych – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wycen akcji nienotowanych i udziałów;
 • ryzyko cen nieruchomości – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen nieruchomości lub wahań zmienności rynkowych cen nieruchomości;
 • ryzyko cen towarów – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen towarów lub wahań zmienności rynkowych cen towarów;
 • ryzyko inflacji – możliwość poniesienia straty związana z poziomem realizowanej inflacji, w szczególności inflacji cen towarów i usług, a także oczekiwań dotyczących przyszłego poziomu inflacji, mających wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań;
 • ryzyko płynności – ryzyko niemożności zrealizowania lokat i innych aktywów bez wpływu na ich rynkowe ceny w celu uregulowania swoich zobowiązań finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne;
 • ryzyko stopy procentowej – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub innych aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań w wyniku zmian w strukturze terminowej rynkowych stóp procentowych lub wahań zmienności rynkowych stóp procentowych wolnych od ryzyka;
 • ryzyko bazowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań, w wyniku zmian w strukturze terminowej spreadów rynkowych stóp procentowych względem stóp wolnych od ryzyka lub wahań zmienności tych spreadów – z wyłączeniem spreadów kredytowych;
 • ryzyko walutowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian kursów wymiany walut lub wahań zmienności kursów wymiany walut;
 • ryzyko spreadu kredytowego – możliwość poniesienia straty z tytułu zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych spowodowanych zmianą poziomu spreadów kredytowych w odniesieniu do struktury terminowej stóp procentowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub wahania ich zmienności;
 • ryzyko koncentracji – możliwość poniesienia straty wynikającej z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ryzyko koncentracji aktywów oraz ryzyko spreadu kredytowego jest traktowane jako integralna część ryzyka rynkowego przy pomiarze ryzyka na potrzeby profilu ryzyka, tolerancji na ryzyko i raportowaniu wskaźników ryzyka rynkowego. Jednak proces zarządzania tymi ryzykami ma odmienną specyfikę niż proces zarządzania pozostałymi podkategoriami ryzyka rynkowego i został opisany w punkcie 7.5.1.1 wraz z procesem zarządzania ryzykiem niewypłacalności kontrahenta.

Ryzyko rynkowe w Grupie PZU pochodzi z trzech głównych źródeł:

 • działalności związanej z dopasowaniem aktywów do zobowiązań (portfel ALM);
 • działalności związanej z aktywną alokacją, tj. wyznaczaniem optymalnej średnioterminowej struktury aktywów (portfele AA);
 • działalności bankowej w Pekao i Alior Banku – generującej istotne narażenie na ryzyko stopy procentowej.

Działalność inwestycyjną w spółkach Grupy PZU reguluje szereg dokumentów zatwierdzonych przez rady nadzorcze, zarządy i dedykowane komitety.

Jednostki ds. ryzyka współuczestniczą w identyfikacji ryzyk, dokonują ich pomiaru oraz monitorują i raportują o tych ryzykach. Ryzyko rynkowe mierzy się przy wykorzystaniu modelu kalkulacji kapitału ekonomicznego ryzyka rynkowego w oparciu o metodę wartości zagrożonej (VaR, ang. Value at Risk) lub formuły standardowej zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez dyrektywę Wypłacalność II. W celu efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym ustala się limity w postaci kwoty kapitału alokowanego na dane ryzyko rynkowe, jak również limity na poszczególne czynniki ryzyka rynkowego.

W Pekao funkcjonuje system zarządzania ryzykiem rynkowym, stanowiący strukturalno-organizacyjne i metodologiczne ramy, mające na celu utrzymanie struktury bilansu i pozycji pozabilansowych w zgodzie z zakładanymi celami strategicznymi. Proces zarządzania ryzykiem rynkowym oraz procedury go regulujące uwzględniają podział na księgę handlową i bankową.

Zarządzając ryzykiem rynkowym księgi handlowej Pekao dąży do optymalizowania wyników finansowych oraz zapewnienia maksymalnie wysokiej jakości obsługi klientów banku w zakresie dostępu do rynku (market making) pozostając w ramach limitów zatwierdzonych przez zarząd i radę nadzorczą.

Zarządzając ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej Pekao kieruje się celem zabezpieczenia wartości ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku odsetkowego w ramach przyjętych limitów.

W Alior Banku ekspozycja na ryzyko rynkowe jest ograniczana przez system limitów, okresowo aktualizowanych, wprowadzanych uchwałą rady nadzorczej lub Komitetu Zarządzania Kapitałem, Aktywami i Pasywami, obejmujących wszystkie miary ryzyka, których poziom jest monitorowany i raportowany przez jednostki organizacyjne Alior Banku niezależne od biznesu. W Alior Banku funkcjonują trzy rodzaje limitów, różniące się zakresem oraz sposobem funkcjonowania – limity podstawowe, uzupełniające, limity dodatkowe. Zarządzanie ryzykiem rynkowym skupia się na ograniczaniu potencjalnych niekorzystnych zmian wartości ekonomicznej kapitału. 

Ekspozycja na ryzyko rynkowe


Wartość bilansowa Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Aktywa na ryzyko Grupy Aktywa na ryzyko klienta Razem Aktywa na ryzyko Grupy Aktywa na ryzyko klienta Razem

W tym aktywa banków
W tym aktywa banków
Aktywa finansowe i środki pieniężne narażone na ryzyko stopy procentowej
360 904 316 355 1 032 361 936 343 532 298 283 1 221 344 753
Dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu 36 95 855 60 477 965 96 820 99 459 64 231 1 142 100 601
Dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu 36 24 825 22 798 43 24 868 24 436 22 633 43 24 479
Należności od klientów z tytułu kredytów 34 215 008 215 008 - 215 008 197 288 197 288 - 197 288
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 36 1 364 1 031 20 1 384 919 516 33 952
Pożyczki 36 3 586 - - 3 586 3 384 - - 3 384
Środki pieniężne 39 9 443 8 684 4 9 447 7 936 7 040 3 7 939
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 36 4 117 1 651 - 4 117 4 657 1 127 - 4 657
Instrumenty pochodne 35 6 706 6 706 - 6 706 5 453 5 448 - 5 453
Aktywa finansowe narażone na inne ryzyko cenowe
3 896 2 339 5 241 9 137 2 676 1 486 5 059 7 735
Instrumenty kapitałowe 36 2 306 770 5 209 7 515 1 818 636 5 031 6 849
Instrumenty pochodne 35 1 590 1 569 32 1 622 858 850 28 886
Razem 
364 800 318 694 6 273 371 073 346 208 299 769 6 280 352 488

W tabeli poniżej zaprezentowano aktywa finansowe banków oraz na ryzyko klienta wg miejsca ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

Aktywa finansowe banków oraz aktywa finansowe na ryzyko klienta Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Bank Pekao i Alior Bank Aktywa finansowe na ryzyko klienta Bank Pekao i Alior Bank Aktywa finansowe na ryzyko klienta
Należności od klientów z tytułu kredytów 34 215 008 - 197 288 -
Pochodne instrumenty finansowe
8 275 32 6 298 28
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe
86 727 6 237 89 143 6 249
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie
53 432 20 37 321 33
   Dłużne papiery wartościowe
50 750 - 35 678 -
      Rządowe
43 770 - 29 806 -
         Krajowe
43 770 - 29 806 -
            Oprocentowanie stałe
38 644 - 26 965 -
            Oprocentowanie zmienne
5 126 - 2 841 -
      Pozostałe
6 980 - 5 872 -
         Oprocentowanie stałe
2 224 - 2 128 -
         Oprocentowanie zmienne
4 756 - 3 744 -
   Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży
1 651 - 1 127 -
   Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
1 031 20 516 33
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
32 425 - 50 131 -
   Instrumenty kapitałowe
513 - 396 -
   Dłużne papiery wartościowe
31 912 - 49 735 -
      Rządowe
22 171 - 37 248 -
         Krajowe
22 171 - 37 248 -
            Oprocentowanie stałe
14 868 - 29 254 -
            Oprocentowanie zmienne
7 303 - 7 994 -
      Pozostałe
9 740 - 12 487 -
         Oprocentowanie stałe
4 445 - 4 764 -
         Oprocentowanie zmienne
5 295 - 7 723 -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
870 6 217 1 691 6 216
   Instrumenty kapitałowe
249 377 232 376
   Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
8 4 832 8 4 655
   Dłużne papiery wartościowe
613 1 008 1 451 1 185
      Rządowe
403 965 1 415 1 145
         Krajowe
403 959 1 415 1 139
            Oprocentowanie stałe
291 956 1 117 1 136
            Oprocentowanie zmienne
112 3 298 3
         Zagraniczne
- 6 - 6
            Oprocentowanie stałe
- 6 - 6
        Pozostałe
210 43 36 40
            Oprocentowanie stałe
4 3 3 -
            Oprocentowanie zmienne
206 40 33 40
Środki pieniężne
8 684 4 7 040 3
Aktywa finansowe banków oraz aktywa finansowe na ryzyko klienta, razem
318 694 6 273 299 769 6 280

W ramach swojej działalności lokacyjnej Grupa PZU wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe jako narzędzia zmniejszania ryzyka (z użyciem rachunkowości zabezpieczeń lub bez niej) oraz ułatwiające efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Zaangażowanie Grupy PZU w instrumenty pochodne zaprezentowano w punkcie 35.

Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP


Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy inne niż RP 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Litwa 845 910
Rumunia 227 221
Ukraina 163 132
Łotwa 155 169
Chorwacja 154 173
Węgry 134 144
Indonezja 132 129
Włochy 118 2
Rosja 90 1) 100
Meksyk 88 68
Bułgaria 87 90
Panama 76 78
Kolumbia 76 104
Peru 74 58
Brazylia 70 83
Kazachstan 60 62
Arabia Saudyjska 59 57
Republika Południowej Afryki 58 55
Filipiny 56 48
Pozostałe 368 2) 278 3)
Razem 3 198 3 069

1) Całość zaangażowania w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rząd Rosji sprzedano do 25 lutego 2022 roku.
2) Pozycja Pozostałe obejmuje obligacje 50 krajów, wobec których jednostkowe zaangażowanie bilansowe nie przekracza równowartości 50 mln zł.
3) Pozycja Pozostałe obejmuje obligacje 39 krajów.

Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez korporacje oraz jednostki samorządu terytorialnego


Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez korporacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa w tym: 8 375 10 699
   Banki zagraniczne 4 777 7 069
   Narodowy Bank Polski 1 870 2 275
   Spółki Indeksu WIG - Banki 553 555
O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne w tym: 5 354 5 872
   Samorządy krajowe 5 345 5 859
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych w tym: 2 329 2 409
   Spółki Indeksu WIG - Energia 1 614 1 732
C. Przetwórstwo przemysłowe w tym: 1 818 1 144
   Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 766 647
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1 006 -
H. Transport i gospodarka magazynowa 801 603
E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 413 382
J. Informacja i komunikacja 377 307
I. R. Działalność związana z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi ( w tym: WIG - hotele i restauracje), oraz z kulturą, rozrywką i rekreacją 335 365
F. Budownictwo 305 246
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 285 235
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 196 184
B. Górnictwo i wydobywanie 185 252
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 47 57
Razem 21 826 22 755


7.5.3.1. Ryzyko stopy procentowej

 

W tabeli poniżej zaprezentowano test wrażliwości portfela instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów).

Zmiana wartości portfela w wyniku zmiany krzywej dochodowości o +/- 100 p.b. wg waluty instrumentu 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
spadek wzrost spadek wzrost
polski złoty 1 180 -1 143 1 781 -1 713
euro 60 -56 33 -29
dolar amerykański 141 -122 183 -163
pozostałe -8 8 -9 8
Razem 1 373 -1 313 1 988 -1 897

Powyższe testy wrażliwości nie zawierają wpływu zmian stóp procentowych dla rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych. Analizę wpływu zmiany stopy technicznej na wycenę umów ubezpieczeniowych zaprezentowano w punktach 7.5.2.1 i 7.5.2.2.

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się poziomu kontraktowej wrażliwości dochodu odsetkowego (NII) na zmianę stóp procentowych o 100 p.b. oraz wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału (EVE) banków Grupy PZU na zmianę stóp procentowych o 200 p.b. Miara (NII) jest wykorzystywana w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej do ograniczenia zmienności dochodu odsetkowego. Przez EVE rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych, które będą wygenerowane przez aktywa jednostki, pomniejszoną o bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych koniecznych do uregulowania zobowiązań tej jednostki. W obu analizach zakładana jest natychmiastowa zmiana stóp rynkowych. Oprocentowanie produktów bankowych zmienia się zgodnie z zapisami umownymi, przy czym w przypadku kontraktowej wrażliwości NII, dla depozytów od klientów detalicznych, uwzględnia się ograniczenie spadku stóp minimalnie do zera, lecz nie do wartości ujemnych, zaś dla wrażliwości EVE zerowe ograniczenie spadku oprocentowania obowiązuje dla wszystkich pasywów. Ponadto dla wrażliwości EVE dla depozytów bieżących w złotych polskich stosowany jest model urealniający profil ich przeszacowania.

Podmiot Miara 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
spadek wzrost spadek wzrost
Grupa Pekao NII -7,51% -1,15% -6,31% 1,99%
EVE 3,36% -6,31% 2,76% -7,10%
Grupa Alior Banku NII -7,52% 0,89% -13,09% 1,84%
EVE 0,50% -2,49% -0,14% -1,03%

Reforma wskaźników stóp procentowej

Od 1 stycznia 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje nowy standard w zakresie opracowywania wskaźników referencyjnych, którego podstawą jest Rozporządzenie BMR, określające zasady działania i obowiązki administratorów wskaźników oraz podmiotów wykorzystujących te wskaźniki. Nowe zasady mają zwiększyć wiarygodność, przejrzystość i rzetelność wskaźników. W wyniku reformy poszczególne wskaźniki dostosowano do nowych zasad (np. WIBOR, EURIBOR) lub zlikwidowano (np. LIBOR)  zastąpione wskaźnikami alternatywnymi. Największy wpływ reformy na Grupę PZU dotyczy należności od klientów z tytułu kredytów. Główne ryzyka, związane z reformą dotyczą aktualizacji warunków umownych, aktualizacji systemów oraz przeglądu mechanizmów kontrolnych związanych z reformą i ryzykiem regulacyjnym. Wpływ na ryzyko ogranicza się głównie do ryzyka stopy procentowej.

Na 31 grudnia 2021 roku reforma IBOR w odniesieniu do walut, na które Grupa PZU posiada ekspozycje została w dużej mierze zakończona. Poniższa tabela przedstawia status przejścia na nowe wskaźniki referencyjne wg reformy IBOR.

Waluta Wskaźnik przed reformą Status wskaźnika na
1 stycznia 2022 roku
Wskaźnik po reformie Status na
31 grudnia 2021
PLN WIBOR zgodny z Rozporządzeniem BMR Zreformowany WIBOR w trakcie
EUR EURIBOR zgodny z Rozporządzeniem BMR Zreformowany EURIBOR w trakcie
EUR LIBOR EUR zlikwidowany Zreformowany EURIBOR w trakcie
CHF LIBOR CHF zlikwidowany SARON, SARON Compound w trakcie
USD LIBOR USD Obowiązuje do czerwca 2023 SOFR, Term SOFR w trakcie
GBP LIBOR GBP Zlikwidowany SONIA, Term SONIA w trakcie

W marcu 2021 roku brytyjski organ nadzoru finansowego („Financial Conduct Authority”, dalej „FCA”), jako podmiot nadzorujący autoryzowanego administratora wskaźników LIBOR, ogłosił, że po 31 grudnia 2021 roku wskaźniki LIBOR CHF, LIBOR GBP, LIBOR EUR dla wszystkich tenorów oraz LIBOR USD dla tenorów 1W i 2M przestają być opracowywane lub przestają być reprezentatywne. LIBOR USD dla pozostałych tenorów przestanie być opracowywany lub przestanie być reprezentatywny po 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR), od 1 stycznia 2022 roku wskaźniki referencyjne z rodziny SARON Compound wraz z odpowiednią korektą będą stosowane z mocy prawa we wszystkich umowach oraz instrumentach finansowych, które nie posiadały na dzień wejścia w życie tego rozporządzenia odpowiednich klauzul awaryjnych i które do tej pory stosowały wskaźnik LIBOR CHF. Wprowadzenie zamienników z mocy prawa oznacza w praktyce, że nie jest konieczne modyfikowanie treści umów finansowych.

Zgodnie z prawem brytyjskim FCA przyznano prawo do wprowadzenia zmian w metodyce wyznaczania LIBOR i przedłużenia jego opracowywania o ograniczony czas, w celu kontynuacji dotychczasowych kontraktów wykorzystujących wskaźniki referencyjne, których z różnych powodów Grupa PZU nie jest w stanie zreformować ani poprzez bezpośrednią zmianę wskaźnika referencyjnego, ani poprzez wprowadzenie i zastosowanie klauzuli awaryjnej („tough legacy contracts”, dalej „TLC”). Tak zmodyfikowany LIBOR Grupa PZU będzie stosować dla dotychczasowych umów (TLC) wykorzystujących LIBOR GBP.

Komisja Europejska opublikowała inicjatywę, w ramach której określone zostaną ustawowe zamienniki niektórych stóp LIBOR dla funta brytyjskiego. Grupa PZU będzie monitorować postęp prac w ramach tej inicjatywy, jednocześnie rozważając zaproponowanie klientom aneksu usuwającego odniesienie do LIBOR GBP.

W 2021 roku Grupa PZU podjęła działania zmierzające do aneksowania wszystkich umów opartych na wskaźniku referencyjnym LIBOR EUR (zaproponowano zmianę na odpowiednią stawkę referencyjną EURIBOR). W zakresie umów kredytowych, które nie zostały zmienione odpowiednim aneksem, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono nowe zasady dotyczące oprocentowania w umowach kredytu poprzez zastosowanie ostatnio dostępnej wartości wskaźnika LIBOR EUR w 2021 roku oraz marży określonej w umowie kredytu, przy zachowaniu dotychczasowych zasad i terminów zmiany oprocentowania.

Grupa PZU posiada w swoim portfelu umowy kredytowe oraz transakcje pochodne oparte o LIBOR USD z terminem zapadalności przekraczającym czerwiec 2023 roku. W zakresie umów kredytowych Grupa PZU rozważa zaproponowanie Klientom aneksu usuwającego odniesienie do LIBOR USD. Część instrumentów pochodnych zarejestrowana jest w Central Counterparty Clearing House, zaś pozostałe zawierają skuteczne klauzule fallback.

7.5.3.2. Ryzyko walutowe

Ekspozycja na ryzyko walutowe

Aktywa wg walut 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
PLN EUR USD Pozostałe Razem PLN EUR USD Pozostałe Razem
Należności od klientów z tytułu kredytów 180 434 29 637 1 254 3,683 1) 215 008 163 264 28 498 1 617 3,909 2) 197 288
Pochodne instrumenty finansowe 7 293 918 116 1 8 328 5 796 374 165 4 6 339
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 118 622 7 891 10 547 1 230 138 290 123 250 7 243 9 374 1 055 140 922
   Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 79 040 1 946 1 829 455 83 270 65 120 1 271 205 268 66 864
      Dłużne papiery wartościowe 71 142 1 122 1 774 145 74 183 57 056 695 5 115 57 871
         Rządowe 63 178 262 1 774 145 65 359 50 374 138 5 115 50 632
         Pozostałe 7 964 860 - - 8 824 6 682 557 - - 7 239
      Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 4 117 - - - 4 117 4 657 - - - 4 657
      Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 704 332 38 310 1 384 576 183 40 153 952
      Pożyczki 3 077 492 17 - 3 586 2 831 393 160 - 3 384
   Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 32 654 4 897 7 553 703 45 807 49 915 5 189 8 417 727 64 248
      Instrumenty kapitałowe 719 49 - - 768 569 36 - - 605
      Dłużne papiery wartościowe 31 935 4 848 7 553 703 45 039 49 346 5 153 8 417 727 63 643
         Rządowe 23 599 3 348 5 373 - 32 320 38 884 3 749 5 617 - 48 250
         Pozostałe 8 336 1 500 2 180 703 12 719 10 462 1 404 2 800 727 15 393
   Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 6 928 1 048 1 165 72 9 213 8 215 783 752 60 9 810
      Instrumenty kapitałowe 532 17 349 33 931 701 15 207 23 946
      Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 4 200 968 620 28 5 816 4 200 730 341 27 5 298
      Dłużne papiery wartościowe 2 196 63 196 11 2 466 3 314 38 204 10 3 566
         Rządowe 1 958 47 167 11 2 183 3 240 25 168 10 3 443
         Pozostałe 238 16 29 - 283 74 13 36 - 123
Należności 7 836 1 167 341 74 9 418 5 044 1 006 102 94 6 246
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 5 063 2 310 1 041 1,033 3) 9 447 3 654 1 810 1 290 1,185 4) 7 939
Aktywa, razem 319 248 41 923 13 299 6 021 380 491 301 008 38 931 12 548 6 247 358 734

1) W tym 2 332 mln zł we frankach szwajcarskich i 628 mln zł w funtach brytyjskich.
2) W tym 2 617 mln zł we frankach szwajcarskich i 611 mln zł w funtach brytyjskich.
3) W tym 377 mln zł w funtach brytyjskich, 228 mln zł we frankach szwajcarskich, 80 mln zł w koronach norweskich oraz 69 mln zł w koronach szwedzkich.
4) W tym 317 mln zł w funtach brytyjskich, 284 mln zł w koronach norweskich, 186 mln zł we frankach szwajcarskich, 82 mln zł w koronach szwedzkich, 68 mln w lejach rumuńskich oraz 60 mln zł w koronach duńskich.

Zobowiązania wg walut 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
PLN EUR USD Pozostałe Razem PLN EUR USD Pozostałe Razem
Zobowiązania podporządkowane 6 227 47 - - 6 274 6 632 47 - - 6 679
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 5 143 791 6 - 5 940 7 084 429 19 - 7 532
Zobowiązania wobec banków 4 624 2 652 77 117 1) 7 470 5 392 4 171 18 170 2) 9 751
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 222 397 26 529 12 565 3,664 3) 265 155 203 273 22 631 12 802 3,269 4) 241 975
Pochodne instrumenty finansowe 10 810 896 168 6 11 880 5 528 501 244 8 6 281
Inne zobowiązania 10 702 1 950 400 151 13 203 10 661 1 266 418 89 12 434
Zobowiązania wg walut, razem 259 903 32 865 13 216 3 938 309 922 238 570 29 045 13 501 3 536 284 652

1) W tym 107 mln zł we frankach szwajcarskich.
2) W tym 153 mln zł we frankach szwajcarskich.
3) W tym 1 826 mln zł w funtach brytyjskich, 854 mln zł we frankach szwajcarskich, 254 mln zł w koronach norweskich, 202 mln zł w dolarach kanadyjskich, 172 mln zł w koronach szwedzkich, 61 mln zł w dolarach australijskich.
4) W tym 1 740 mln zł w funtach brytyjskich, 760 mln zł we frankach szwajcarskich, 236 mln zł w koronach norweskich, 108 mln zł w dolarach kanadyjskich, 134 mln zł w koronach szwedzkich, 64 mln zł w dolarach australijskich.

W celu zarządzania ryzykiem walutowym Grupa PZU wykorzystuje także instrumenty pochodne, co pozwala m. in. na zajęcie wybranej ekspozycji rynkowej w sposób bardziej efektywny niż instrumenty kasowe.

Kolejna tabela prezentuje test wrażliwości portfela instrumentów finansowych Grupy PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów), w odniesieniu do instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe Grupy PZU oraz pochodne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Zmiana wartości portfela w wyniku zmiany kursu walut o +/- 20% 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
spadek wzrost spadek wzrost
EUR -764 779 -700 724
USD -40 60 -74 68
GBP 1 - 4 -4
Pozostałe -71 73 -49 50
Razem -874 912 -819 838

7.5.3.3. Ryzyko cen akcji

Stopień narażenia na ryzyko

Wartość portfela kapitałowych instrumentów finansowych zaprezentowano w punkcie 36.2.

Analiza wrażliwości

W tabeli poniżej przedstawiono test wrażliwości portfela notowanych instrumentów kapitałowych Grupy PZU, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

Wpływ zmiany wyceny notowanych instrumentów kapitałowych na kapitał własny 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
wzrost wyceny notowanych instrumentów kapitałowych o 20% 136 122
spadek wyceny notowanych instrumentów kapitałowych o 20% -136 -122