zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

40.1 Kapitał podstawowy

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 40.1 Kapitał podstawowy
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Kapitał podstawowy ujmuje się w wysokości określonej w statucie jednostki dominującej i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Stan na 31 grudnia 2021 i 31 grudnia 2020

Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywile- jowania Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł) Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A na okaziciela brak brak 604 463 200 60 446 320 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
B na okaziciela brak brak 259 059 800 25 905 980 aport 31.03.1999 01.01.1999
Liczba akcji razem


863 523 000Kapitał zakładowy razem86 352 300


Strukturę akcjonariatu PZU oraz informacje o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji PZU przedstawiono w punkcie 3.