zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

15. Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 15. Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

15.1 Zasady rachunkowości

Odpisy z tytułu utraty wartości zawierają saldo utworzonych i rozwiązanych odpisów z tytułu utraty wartości, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 38.1.

15.2 Dane ilościowe

Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe -28 -22
   Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1 -38
   Instrumenty wyceniane w zamortyzowanym koszcie -29 16
   - instrumenty dłużne -25 1
   - lokaty terminowe w instytucjach kredytowych -6 1
   - pożyczki 2 14
Należności od klientów z tytułu kredytów -1 867 -3 117
   Wyceniane w zamortyzowanym koszcie -1 890 -3 113
   Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 23 -4
Udzielone gwarancje i poręczenia 61 -194
Należności -15 -10
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych - 1
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych, razem -1 849 -3 342