zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Rachunek zysków i strat

PZU Raport Roczny 2021 > Rachunek zysków i strat
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 25 080 23 866
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto
-1 300 -1 016
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto
23 780 22 850
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto
-548 174
Składki zarobione netto
23 232 23 024
Przychody z tytułu prowizji i opłat 11 4 738 4 197
Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 12 9 782 10 262
Pozostałe przychody netto z inwestycji 13 418 586
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji 14 407 111
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 15 -1 849 -3 342
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 16 797 869
Pozostałe przychody operacyjne 17 1 602 1 395
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
-16 130 -16 105
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
399 525
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 18 -15 731 -15 580
Koszty z tytułu prowizji i opłat 19 -1 194 -1 031
Koszty odsetkowe 20 -418 -1 134
Koszty akwizycji 21 -3 572 -3 317
Koszty administracyjne 22 -6 826 -6 597
Pozostałe koszty operacyjne 24 -3 917 -5 385
Zysk z działalności operacyjnej
7 469 4 058
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności
-15 -
Zysk brutto
7 454 4 058
Podatek dochodowy 25 -2 020 -1 528
Zysk netto, w tym:
5 434 2 530
- zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej
3 336 1 912
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących
2 098 618
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 863 344 936 863 332 499
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 26 3,86 2,21